32 - Prospects for Anthropological Research in South-East Europe (2019)

Прочитај

31 - Право на незаборав (2017)

30 - Религија, религиозност и савремена култура. Од мистичног до (и)рационалног и vice versa (2014)

29 - Етнологија Срба у Мађарској: стање и перспективе (2013)

28 - Културна прожимања: aнтрополошке перспективе (2013)

27 - Теренска истраживања - поетика сусрета (2012)

26 - Спомен места – историја – сећања (2009)

Прочитај

25 - Културне паралеле (2008)

Прочитај

24 - Слике културе некад и сад (2008)

Прочитај

23 - Култура у трансформацији (2007)

Прочитај

22 - Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду (2006)

Прочитај

21 - Етнологија и антропологија: стање и перспективе (2005)

Прочитај

O Зборнику радова Етнографског института САНУ

Периодична публикација Зборник радова Етнографског института САН/САНУ почела је да излази непуне три године по оснивању Етнографског института САН. Први број Зборника објављен је као подсерија у оквиру серије Академијиних Зборника радова 1950 године. Серија Зборник радова САН уведена је 1949. године са циљем да се у оквиру њених подсерија објављују резултати научних радова Академијиних института. Престала је да излази са осамостављивањем института, који и даље задржавају ову публикацију, али у оквиру својих серија. У таквом облику Етнографски институт је публиковао књиге 1–4 (1950–1962). Под називом Зборник радова Етнографског института почиње да излази 1971. године са књигом број 5 и траје до данас.

Објављује резултате стручног и научног истраживачког рада о одређеним питањима, тематских или регионалних испитивања, саопштења са научних скупова, резултaте рада на пројектним задацима, магистарске радове.

У првим бројевима Зборника објављују се резултати добијени на основу истраживања насеља и порекла становнишва, народног живота и обичаја и фолклора, који су били један од циљева и програмских опредељења приликом оснивања Института, а одвијали су се у оквиру антропогеографског, етнолошког и фолклорног одељења Института. Велики број радова односи се и на тему фолклора народноослободилачког рата, а резултат су систематског прикупљања и испитивања народне партизанске поезије на српском језику и језику националних мањина у периоду 1947–1949.

Резултати рада на вишегодишњим пројектима уговорених са Републичком заједницом науке Србије, односно Министарством за науку Републике Србије теме су неколико бројева Зборника: Проучавање и испитивање насеља угрожених јавним радовима објављени су у књигама 6–8 (1973–1976) под називом Етнолошка проучавања ђердапских насеља. Истовремено са проучавањем ђердапских насеља отпочело се и са проучавањем националних мањина у Војводини (Словаци, Русини и Украјинци) и Срба у дијаспори у румунском насељу Свињица, а резултати тих истраживања публиковани су у петој књизи Зборника; Стално праћење промена у народној култури на селу (1971–1975) у Зборнику 10 (1980); троброј 14–16 (1984) Стално праћење промена у народној култури – преображај приградских насеља (1976–1980) односи се на проучавање промена у култури становања, браку и породици и обичајима животног циклуса у приградским и другим насељима у околини Београда, Крушевца, Лесковца, Пирота и Новог Пазара. На конкурсима Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије за фундаменталне научноистраживачке пројекте, 2001. и 2005. године, Етнографском институту САНУ одобрена су пет пројекта, те истраживачи резултате свог научног рада објављују у Зборницима 21–26, као и другим научним публикацијама.

Књиге 9 до 13 посвећене су заслужним сарадницима и истакнутим научним радницима Института, академицима Душану Недељковићу (књ. 9), Браниславу Којићу (књ. 10), Атанасију Урошевићу (књ. 11), Милисаву Лутовцу (књ. 12) и примаријусу др Милораду Драгићу (књ. 13), са посебним освртом на њихов допринос етнологији и сродним наукама. Неколико свезака посвећено је значајним јубилејима.

Саопштења са међународних научних скупова (Прилози проучавању етничког идентитета, Етнологија и антропологија: стање и перспективе, Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду, Слике културе – некад и сад, Спомен места: историја – сећања) публикована су у књигама 20 (1989), 21 (2005), 22 (2006), 24 и 25 (2008) и 26 (2009), а магистарски радови Зорице Дивац, Добриле Братић и Мирославе Малешевић у 17–18 (1985) и 19 (1986).

Као уредници потписују се: Војислав С. Радовановић (књ.1–2), Душан Недељковић (књ. 3–5), Мирко Р. Барјактаровић (књ. 6–8), Петар Влаховић (књ. 9–16), Душан Бандић (књ. 17–19), Душан Дрљача (књ. 20), Љиљана Гавриловић (књ. 21), Зорица Дивац (књ. 22, 24 и 25), Драгана Радојичић (књ. 23) и Александра Павићевић (књ. 26).

Језик писма је ћирилица, са апстрактима на страним језицима (француски, енглески, немачки, руски или бугарски).

Од броја 9 (1979) Зборник добија своју међународну ознаку за серијске публикације ISSN 0351–1499, а књиге од броја 21 и даље имају и међународну ознаку за монографске публикације ISBN.

Приредила: Биљана Миленковић-Вуковић, дипл. библиотекар саветник