Страница је у изради

др ЗЛАТАНОВИЋ Сања, виши научни сарадник

Стечено звање:

Позиција:

Phone : +0123456789

Email :

Сања Златановић

e-mail: szlat@eunet.rs ; sanja.zlatanovic@ei.sanu.ac.rs

Сања Златановић (1972) je дипломирала, магистрирала и докторирала на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду.  Oна је била стипендисткиња Министарства за науку и технологију Републике Србије у Етнографском институту САНУ (1996–1999), где је запослена од 1999. године. Сада је у звању вишег научног сарадника. Сарађивала је на већем броју домаћих и међународних научних пројеката. Сада је ангажована на пројектима: Мултиетницитет, мултикултуралност, миграције – савремени процеси, који при ЕИ САНУ финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (од 2011) и Динамика свакодневног живота и људска мобилност у Србији и Бугарској, који се реализује у оквиру међуакадемијске сарадње ЕИ САНУ и Института за етнологију и фолклористику са Етнографским музејем Бугарске академије наука (2017–2019). Руководи пројектом Словачка заједница у Србији: актуелни друштвени и политички процеси у оквиру међуакадемијске сарадње ЕИ САНУ и Института за политичке науке Словачке академије наука (2017–2019).

Сања Златановић је објавила две монографије и око педесет радова. У оквиру Националног стипендијског програма Словачке Републике она је била стипендисткиња при Институту за етнологију Словачке академије наука (2015). Чланица је Удружења фолклориста Србије и међународних удружења Gypsy Lore Society и European Academic Network on Romani Studies.

 
БИБЛИОГРАФИЈА

МОНОГРАФИЈЕ:

 • (2018) Златановић, Сања. Етничка идентификација на послератном подручју: српска заједница југоисточног Косова. Београд: Етнографски институт САНУ, Посебна издања, књ. 88, стр. 361.
 • (2003) Златановић, Сања. Свадба – прича о идентитету: Врање и околина. Београд: Етнографски институт САНУ, Посебна издања, књ. 47, стр. 180, табле XIX.  

 

УРЕЂИВАЊЕ ПУБЛИКАЦИЈА:

 • (2015) Златановић, Сања (ур.). Град у Србији и Бугарској: компаративно ишчитавање актуелних процеса. У: Гласник Етнографског института САНУ LXIII/1, Београд 2015, 9–119.

 

НАУЧНИ РАДОВИ:

 • (2017) Zlatanović, Sanja. Approaching preferred identity: ‘Serbian Gypsies’ in post-war Kosovo, Romani Studies 5: 27/2, Liverpool University Press 2017, pp. 147–172.
 • (2017) Златановић, Сања & Марушиак, Јурај. ‘Повратна’ миграција војвођанских Словака и питање припадности, Гласник Етнографског института САНУ LXV/3, Београд 2017, 653–668.
 • (2016) Прелич, Младена & Златанович, Саня. Интеркультурность и локальная идентичность: пример села Бело-Блато (Воеводина, Сербия). В: Европа меньшинств – меньшинства в Европе: Этнокультурные, религиозные и языковые группы (М. Е. Кабицкий, М. Ю. Мартынова, ред.). Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклaя, Россисйкая академия наук, Москва 2016, 234–250.
 • (2015) Златановић, Сања. Методолошки и епистемолошки изазови истраживања коетничких миграција на послератном терену, Гласник Етнографског института САНУ LXIII/3, Београд 2015, 537–550.
 • (2015) Златановић, Сања. Град у Србији и Бугарској: компаративно ишчитавање актуелних процеса. Увод у темат, Гласник Етнографског института САНУ LXIII/1, Београд 2015, 9–17.
 • (2014) Zlatanović, Sanja. Kakav je odnos etničke i verske identifikacije u posleratnom kontekstu? Terenska istraživanja srpske zajednice na jugoistoku Kosova. U: “Etnos”, religija i identitet: naučni skup u čast Dušana Bandića (Lidija B. Radulović, Ildiko Erdei, ur.), Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd 2014, 135–146.
 • (2014) Златановић, Сања. Српска заједница Косовског Поморавља у калеидоскопу теренске фолклористике, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 80, Филолошки факултет, Београд 2014, 113–125.
 • (2014) Златановић, Сања. Дискурс послевоенной повседневности: сербский анклав в городе Гнилане (Косово). В: Малые города — большие проблемы. Социальная антропология малого города (М. Е. Кабицкий, О. Ю. Ар­тё­мова, М. Ю. Мар­ты­нова, ред.), Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклaя, Россисйкая академия наук, Москва 2014, 49–72.
 • (2013) Златановић, Сања. Српска заједница у Гњилану: дискурс носталгије урбане енклаве, Гласник Етнографског института САНУ LXI/2, Београд 2013, 67–82.
 • (2013) Златановић, Сања. Пропустљивост границе: Срби / "Српски Цигани" у енклави Витина, Теме 37/3, Универзитет у Нишу 2013, 1079–1099.
 • (2012) Златановић, Сања. Свадба, традиционални женски костим и идентитетски дискурси српске заједнице југоисточног Косова, Гласник Етнографског института САНУ LX/2, Београд 2012, 89–105.
 • (2011) Zlatanović, Sanja. Family in the Post-War Context: The Serbian Community of Southeast Kosovo, Ethnologia Balkanica 15, LIT Verlag, Berlin 2011, 227–250.
 • (2011) Златановић, Сања. Дискурзивно обликовање "других": српска заједница југоисточног Косова у послератном контексту, Гласник Етнографског института САНУ LIX/2, Београд 2011, 79–99.
 • (2011) Zlatanović, Sanja. Comunitatea sârbească din sud-estul provinciei Kosovo în contextul postbelic. In: Minoritar în Europa: istorie, memorie, destin (Elena Rodica Colta, ed.), Complexul Muzeal Arad 2011, 187–199.
 • (2010) Златановић, Сања. Трансфер и контратрансфер у етнографским истраживањима, Гласник Етнографског института САНУ LVIII/1, Београд 2010, 129–139.
 • (2010) Zlatanović, Sanja. Djorgovcii, între identitatea romă şi cea sârbească. In: Teme în antropologia socială din Europa de sud est: Volum dedicat memoriei Profesorului Paul Stahl (Stelu Şerban, ed.), Paideia, Bucureşti 2010, 308–332.  
 • (2009) Златановић, Сања. Књижевно дело Боре Станковића и Врање: идентитетске стратегије, дискурси и праксе, Гласник Етнографског института САНУLVII/1, Београд 2009, 51–69.
 • (2008) Zlatanović, Sanja. The Literary Opus of Bora Stanković and the Construction of a Local Identity, Ethnologia Balkanica 12, LIT Verlag, Berlin 2008, 147–166.
 • (2008) Zlatanović, Sanja. Power of Categorization: Natives and Incomers in Southeastern Kosovo, Bulletin of the Institute of Ethnography SASA LVI/2, Belgrade 2008, 133–147.
 • (2008) Златановић, Сања. Ромски курбан у пет слика, У: Крвна жртва: трансформације једног ритуала (Биљана Сикимић, ур.), Балканолошки институт САНУ, Посебна издања, књ. 108, Београд 2008, 67–98.
 • (2008) Златанович, Саня. Жизнь под протекторатом. В: Наша повседневная жизнь: Антроплогические исследования ученых России и Сербии (Марина Мартинова, Драгана Радоичич, ред.),Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук, Россйский университет дружбы народов, Москва 2008, 57–69.  
 • (2008) Zlatanović, Sanja. Starosedeoci i doseljenici: međugrupne percepcije u posleratnom diskursu. U: Savremena kultura Srba na Kosovu i Metohiji (Saša Nedeljković, ur.), Baštinik, Kruševac 2008, 109–126.
 • (2008) Златановић, Сања. Летница: слика превазилажења религијских граница и њени остаци. У: Слике културе некад и сад (Зорица Дивац, ур.), Зборник Етнографског института САНУ 24, Београд 2008, 179–191.
 • (2008) Златановић, Сања. Курбан за сајбијaта: редефинирање на религискиот идентитет на Ромите, Културен живот: списание за култура, уметност, општествени прашања3-4/2008, Скопје 2008, 56–69.
 • (2007) Zlatanović, Sanja. The Roma of Vranje: kurban with five faces. In: Kurban in the Balkans (Biljana Sikimić, Petko Hristov, eds.), Institute for Balkan Studies of SASA, Special Editions 98, Belgrade 2007, 51–86.
 • (2007) Златановић, Сања. Преговарање о идентитету: Роми који то и јесу и нису. У: Положај националних  мањина у Србији (Војислав Становчић, ур.), Одељење друштвених наука САНУ, књ. 30, Међуодељењски одбор за проучавање националних мањина и људских права САНУ, Београд 2007, 639–647.
 • (2007) Златановић, Сања. Ђорговци: скица за портрет подељеног идентитета. У: Друштвене науке о Ромима у Србији (Љубомир Тадић, Горан Башић, ур.), Одељење друштвених наука САНУ, књ. 29, Комисија за проучавање живота и обичаја Рома, Београд 2007, 187–203.
 • (2007) Златановић, Сања. Свадба и конструисање идентитета, У: Култура у трансформацији (Драгана Радојичић, ур.), Зборник Етнографског института САНУ 23, Београд 2007, 35–45.  
 • (2006) Zlatanović, Sanja. Djorgovci: An Ambivalent Identity, Romani Studies 5: 16/2, Liverpool University Press 2006, 133–151.
 • (2006) Златановић, Сања. Пут до Токија: етнонационализам у Врању од 1999. године. У: Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду (Зорица Дивац, ур.), Зборник Етнографског института САНУ 22, Београд 2006, 357–370.
 • (2005) Златановић, Сања. Свакодневица у енклави, Гласник Етнографског института САНУLIII, Београд 2005, 83–92.
 • (2005) Златанович, Саня. Картина Запада в анклаве. В: В поисках "западного" на Балканах (Ирина Седакова, Татјана Цивьян, ред.), Балканские чтения 8, Институт славяноведения, Россисйкая академия наук, Москва 2005, 162– 166.
 • (2005) Златановић, Сања. Ратна свакодневица: енклава Витина на Косову и Метохији. В: Всекидневната култура на Българите и Сърбите в постсоциалистическия период (Радост Иванова, ур.), Етнографски институт с музей БАН, София 2005, 239–245.
 • (2004) Златановић, Сања. "Шопови" у Косовском Поморављу. У: Скривене мањине на Балкану (Биљана Сикимић, ур.), Балканолошки институт САНУ, Посебна издања, књ. 82, Београд 2004, 83–93.
 • (2004) Златановић, Сања. Василица и самоодређење Рома, Гласник Етнографског института САНУLII, Београд 2004, 155–164.
 • (2004) Златановић, Сања. У потрази за изгубљеним контекстом: лазарице у Призрену, Избегличко Косово (Биљана Сикимић, ур.), Лицеум 8, Универзитет у Крагујевцу и Центар за научна истраживања САНУ, Крагујевац 2004, 11–18.
 • (2003) Zlatanović, Sanja. Celebration of Vasilica in Vranje. In: Roma Religious Culture (Dragoljub B. Djordjević, ed.), YSSSR X, Niš 2003, 93–97.
 • (2002) Zlatanović, Sanja. "Zasevka" u svadbi Roma, Kultura: časopis za teoriju i sociologiju kulture i medija 103/104, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd 2002, 194–202.
 • (2002) Златановић, Сања. Савремена свадба – прича о идентитету. У: Обичаји животног циклуса у градској средини (Зорица Дивац, ур.), Етнографски институт САНУ, Посебна издања, књ. 48, Београд 2002, 291–301.
 • (2002) Zlatanović, Sanja. "Sve je bilo kao u staro Vranje" – svadba i promišljanje identiteta u periodu tranzicije. U: Kulturni i etnički identiteti u procesu globalizacije i regionalizacije Bаlkana (Ljubiša Mitrović, Dragoljub B. Djordjević, Dragan Todorović, ur.), Centar za balkanske studije I i JUNIR IX, Niš 2002, 231–236.
 • (2001) Zlatanović, Sanja. Romany Wedding Ritual in the Vranje Region of Serbia, The minorities at the turn of millennium (chances, possibilities, challenges), Lectures of VIIth International Conference on Ethnographic Nationality Research, Békéscaba, 2-4 October 2001, Békéscaba – Budapest 2001, 149–154.
 • (2000) Златановић, Сања. Реафирмација традиције и свадбени ритуал, У: Жизненият цикъл / Животни циклус (Радост Иванова, ур.), Етнографски институт с музей БАН, София 2000, 223–230.  
 • (2001) Златановић, Сања. Значењски склоп традицијске свадбе: Врање и околина,Етнология 4, София 2001, 7–50.
 • (1999) Златановић, Сања. Свекрва и невеста или прича о песми и дару, Етнокултуролошки зборник V, Сврљиг 1999, 185–188.
 • (1997)  Златановић, Сања. Новокомпонована народна музика на линији традицијско – савремено, Гласник Етнографског института САНУ XLVI, Београд 1997, 167–172.

 

НАУЧНА КРИТИКА, ПРИКАЗИ И ХРОНИКА:

 • (2017) Čierno-biele svety: Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku (Tatiana Podolinská, Tomáš Hrustič, eds.). Bratislava: Ústav etnológie SAV &
  VEDA-vydavateľstvo SAV, 2015; Romani Studies 5, Vol. 27/2, Liverpool University Press 2017, pp. 218–223. 
 • (2016) Roma Culture: Myths and Realities (Elena Marushiakova, Vesselin Popov, eds.), Roma series (Hristo Kyuchukov and Ian Hancock, eds.), Vol. 3. Munic: Lincom Academic Publisher 2016; Romani Studies 5, Vol. 26/2, Liverpool University Press 2016, pp. 196–200.
 • (2016) Slika i moć: Magdalena Bogusławska, Obraz władzy we władzy obrazu. Artystyczne konceptualizacje wizerunku Josipa Broza Tity, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwo "Libron", Warszawa – Kraków 2015;  Filozofija i društvo XXVII/4, Beograd 2016, 986–988.
 • (2016) Холокауст: процеси идентификације и меморијализације. Поводом нових издања Института за етнологију Словачке академије наука (III); Гласник Етнографског института САНУ LXIV/2, Београд 2016, 433–438.
 • (2016) Посткомунистичке трансформације друштва. Поводом нових књига Института за етнологију Словачке академије наука (II); Гласник Етнографског института САНУ LXIV/1, Београд 2016, 193-199.
 • (2015) Социјална култура у огледалу материјалне. Нове књиге Института за етнологију Словачке академије наука, Гласник Етнографског института САНУ LXIII/3, Београд 2015, 645–651.
 • (2013) Бугарска свадба у етнолингвистичком кључу: Елена Семеновна Узенёва, Болгарская свадьба: этнолингвистическое исследование, Индрик, Москва 2010; Гласник Етнографског института САНУ LXI/2, Београд 2013, 187–189.
 • (2013) Антропологија савременог града: X Конгрес руских етнографа и антрополога, Руска академија наука, Москва, 2−5. јул 2013; Гласник Етнографског института САНУ LXI/2, Београд 2013, 206–209.
 • (2007) Saša Nedeljković, Čast, krv i suze: ogledi iz antropologije etniciteta i nacionalizma, Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta i Zlatni zmaj, Beograd 2007; Гласник Етнографског института САНУ LVI/2, Београд 2008, 187–189.
 • (2005)  Бањаши на Балкану: идентитет етничке заједнице(Биљана Сикимић, ур.), Балканолошки институт САНУ, Посебна издања, књ. 88, Београд 2005; Нова српска политичка мисао, http://starisajt.nspm.rs/Prikazi/2007_banjasi.htm 
 • (2004) Српске бошче Косовског Поморавља, изложба у Етнографском музеју у Београду; Задужбина бр. 62, Вукова задужбина, Београд 2004, 12.
 • (1998) Кодови словенских култура бр. 3, Свадба, Clio, Београд 1998; Гласник Етнографског института САНУ XLVII, Београд 1998, 186–187.
 • (1997) Dimitrije O. Golemović, Etnomuzikološki ogledi, XX vek, Beograd 1997; Гласник Етнографског института САНУ XLVI, Београд 1997, 240–242.
 • (1996) Никита Иљич Толстој, Језик словенске културе, Просвета, Ниш 1995; Гласник Етнографског института САНУ XLV, Београд 1996, 168–169.