Страница је у изради

др РАДОВИЋ Срђан, виши научни сарадник

Стечено звање:

Позиција:

Phone : +0123456789

Email :

Срђан Радовић

e-mail: srdjan.radovic@ei.sanu.ac.rs

Срђан Радовић (1976, Титоград), доктор етнологије-антропологије, научни сарадник Етнографског института САНУ у Београду. Дипломирао (2002), магистрирао (2007) и докторирао (2012) на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду.  Од 2005. године ангажован је као истраживач-стипендиста, a oд 2008. ради као истраживач-сарадник Етнографског института САНУ; звање научног сарадника стекао је 2013. године. До данас је био ангажован на три пројекта основних истраживања које је финансирало надлежно министарство, три међународна пројекта која је Институт реализовао у сарадњи са партнерским научним установама из Бугарске и Словеније, а од 2011. године ради на пројекту основних истраживања Културно наслеђе и идентитет. Аутор је три књиге, више научних радова, десетак научних критика, приказа и стручних превода. Уредник је једног тематског зборника, учесник више научних скупова и конференција у земљи и иностранству, члан редакција часописа Гласник Етнографског института САНУ, Гласник Етнографског музеја и Етноантрополошке свеске, те научног портала Интернет библиотека Србије (ИБИС); гостујући је и повремени предавач на неколико високошколских и образовних установа у земљи и иностранству, члан организационих одбора више конференција итд. Био је на стручним боравцима у Немачкој и Летонији, рецензирао три научне монографије (а редовни је рецензент за више научних часописа из земље и иностранства), те је био члан неколико докторских комисија и стручних жирија. Обавља теренска истраживања у више земаља регије. Члан је стручних удружења ЕАДС, InASEA и ICOM. Истраживачки интерес усредсређен је на питања политика идентитета, памћења и простора.

 

Одабрана б

 

Монографијe и тематски зборници:

2009

Слике Европе: Истраживање представа о Европи и Србији на почетку XXI века. Београд: Етнографски институт САНУ, 2009. 173 стр. (Посебна издања – Српска академија наука и уметности: Етнографски институт – књига 67)
ISBN 978-86-7587-055-5

2013

Grad kao tekst. Beograd: Biblioteka XX vek, 2013. 356 str. (Biblioteka XX vek – knjiga 213)
ISBN 978-86-7562-117-1

Културна прожимања: антрополошке перспективе. Срђан Радовић (уредник). Београд: Етнографски институт САНУ, 2013. 250 стр. (Зборник Етнографског института САНУ – књига 28)
ISBN 978-86-7587-071-5

2014

Београдски одоними. Београд: Етнографски институт САНУ, 2014. 185 стр. (Посебна издања – Српска академија наука и уметности: Етнографски институт – књига 81)
ISBN 978-86-7587-075-3.

Научни радови:

2006

Виртуелни етнографски музеји: Предворје музеја и увод у народну културу // Гласник Етнографског музеја (Београд) - ISSN 0350-0322 – Књ. 70 (2006), стр. 43-59.

Predstave beogradskih srednjoškolaca o Evropi //Antropologija (Beograd) - ISSN 1452-7243 - Br. 1 (2006), pp. 61-73.

2007

Глобализација идентитета у закаснелој транзицији: представе о Европи и Србији међу студентима у Београду // Гласник Етнографског института САНУ (Београд) - ISSN 0350-0861 – Књ. 55, св. 1 (2007), стр. 45-59.

Европа као политички симбол у изградњи идентитета постсоцијалистичког друштва //Antropologija (Beograd) - ISSN 1452-7243 - Br. 4 (2007), pp. 48-61.

2008

Окцидентализам у Србији: поједине карактеристике културне концептуализације у периоду транзиције //Културне паралеле: свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду / уредница Зорица Дивац. Београд: Етнографски институт САНУ, 2008. Стр. 69-83. – (Зборник Етнографског института 25).
ISBN 978-86-7587-047-0

From Center to Periphery and Vice Versa: The Politics of Toponyms in Transitional Capital //Гласник Етнографског института САНУ (Београд) - ISSN 0350-0861 – Књ. 56, св. 2 (2008), стр. 53-74.

2009

На путу братства и јединства: идеолошка конструкција и разградња јавних простора //Общества – Трансформации – Култури: Постсоциалистическата всекидневна култура в България и Сърбия / ур. Ана Лулева, Иванка Петрова, Радост Иванова, Станка Јанева. София: Етнографски институт с музей-БАН, 2009. Стр. 35-46.
ISBN 978-954-8458-37-5

Градски простори од места до неместа и vice versa: случај београдскoг Старог сајмиштa //Спомен места - историја – сећања / уредница Александра Павићевић. Београд: Етнографски институт САНУ, 2009. Стр. 145-160. – (Зборник Етнографског института 29).
ISBN 978-86-7587-053-1

2010

Juče na Balkanu, danas u vašem stanu. Nekolika zapažanja o neofolk muzici među publikom u Sloveniji // Traditiones (Ljubljana) - ISSN 0352-0447 – Let. 39, št. 1 (2010), pp. 123-135.

Divide et appelle: разделените градове и тяхното символно потавяне на картата // Българска етнология (София) - ISSN 1310-5213 - год. 36 книга 1-2 (2010), стр. 62-76.

2011

History, Memory and Representations of Jajce's Heritage – a Biography of a Town Revisited // Ethnologia Balkanica (Berlin-Zuerich) - ISSN 1111-0411 – vol. 15 (2011), pp. 143-158.

2013

Memory Culture and Urban Reconstruction: The Case of Staro Sajmište in Belgrade // Transitional Justice: Images and Memories / ed. Christje Brants, Antoine Hol, Dina Siegel. Farnham: Ashgate Publishing Ltd., 2013. Pp. 87-104. – (Advances in Criminology Series).
ISBN 9780754675860

Öffentlicher Raum und fragmentierte Erinnerung. Politik und Gegenpolitik der Straßennamenänderung im ehemaligen Jugoslawien // Berliner Debatte Initial (Berlin) - ISSN 0863-4564 – Jahr 24, heft 2 (2013), pp. 59-68.

Nazwy ulic jako przypomnienie przeszłości: marginalizacja pamięci o komunizmie w przestrzeni publicznej miast postjugosłowiańskich // Komunizm na peryferiach - Rubieże ideologii i rzeczywistości społecznej / red. Magdalena Bogusławska, Zuzanna Grębecka. Warszawa – Kraków: Libron, 2013. Pp. 223-246.
ISBN 978-83-64275-32-6

2014

Politike simbola na gradskim ulicama: obrasci preimenovanja javnih prostora u postjugoslovenskim zemljama // Narodna umjetnost (Zagreb) - ISSN 0547-2504 – vol. 51, no. 2 (2014), str. 117-132.

Поп (пост)социјализам: цртице о конструкцији и музеализацији југословенског социјалистичког наслеђа у најновије доба // Дни на наследството2013/Heritage Days 2013 / ред. Лозанка Пейчева. София: Българска академия на науките: Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – Академическо изадетлство „Проф. Марин Дринов“, 2014. Стр. 148-158.
ISBN 978-954-322-808-9,

Учешћа на конгресима, саветовањима и научним скуповима (објављено у изводу):

2008

South by Southeast: Inquiries into Identity Shift in Relation to Europe // Еxperiencing diversity and mutuality: book of abstracts - 10th Biennial EASA Conference, Ljubljana, 26 to 29 August 2008 / Еditors Andreja Mesarič, Jaka Repič and Alenka Bartulović. Ljubljana: Faculty of Arts, Department of ethnology and cultural anthropology, 2008. P. 49.
ISBN 978-961-237-247-7

Братство и единство –емблематично понятие за социалистическа Югославия и неговото пространствено въвеждание и премахване // Общества – Трансфоермации – Култури: Постсоциалистическата всекидневна култура в България и Сърбия, 6. сръбско-българска конференция/Резюмета. Варна: Етнографски институт с музей-БАН - Етнографски музей Варна, 2008. Стр. 7.

Старо Сајмиште од свратишта до стратишта и vice versa // Спомен места – историја – сећања: 74. Вуков сабор - Научна конференција са међународним учешћем – књига апстраката / уредница Дајана Ђедовић. Лозница - Београд: Eтнографски институт САНУ – Центар за културу „Вук Караџић“, 2008. Стр. 14.
ISBN 978-86-84195-16-8

2009

Politics of Space and Memory in Serbia or: How One Learns to Stop Worrying about the Camp and Love the Mall // The Eleventh Berlin Roundtables on Transnationality: Memory Politics: Education, Memorials and Mass Media (Berlin, October 21 – 26, 2009).

Perceptions of Euro-Integration and Globalization among Serbian Students // Fifth International Conference Hierarchy and Power in the History of Civilizations (Moscow, June 23 – 26, 2009), Abstracts / editors Dimitri M. Bondarenko, Oleg I. Kavykin. Moscow: Institute for African Studies of the RAS, 2009. P. 214. – (The “Civilizational Dimension” Series vol. 15).

2010

Reclaiming by Renaming: Performative Counter-Memory in Belgrade’s Public Space // International Conference Performances of the Memory in the Arts - Book of abstracts. Nijmegen: Radboud University Nijmegen, 2010. P. 52.

 “Turbine of Globalization” vs. “The Balkans As It Once Was”: Notions on Europe and Serbia amid Post-Socialist Transformation // Social, Political and Economic Change in the Western Balkans – Second RRPP Annual Scientific Conference (Durres 25-27 June 2010).
http://www.rrpp-westernbalkans.net/conference-2010

2011

What's in A Name? Politics and Counter-Politics of (Re)Naming Belgrade's Streets in 2000s // People make places – Ways of feeling the world: SIEF 10th International Congress. Lisboa: Centro em rede de investigacao em antropologia, 2011. P. 110.

(Un)Changed Biography of A Town: History, Memory and Usage of Jaje's Heritage // 6th InASEA Conference: Southeast European (Post)Modernities (Book of abstracts). Regensburg: InASEA – University of Regensbrg – Suedost Institut, 2011. P. 81.

Memory and Heritage of Tito in Public Spaces of Former Yugoslavia: From Historic Upset to Contemporary Revival // Twenty Years Later (1991-2011): The Reshaping of Space and Identity (Moscow, 29 September – 1 October 2011).

2012

Re-Creation of Memories in Former Yugoslavia: Heritage and Nostalgia in Two Museums // 9th International Conference „Crossroads in Cultural Studies“ (Paris, July 2-5 2012), Book of abstracts. Paris: ACS, 2012. P. 167.
2013

What to Do with Socialist Heritage? Memory, Nostalgia and Museum Practices in Recent Years // Изследване на културното наследство – състояние, резултати, перспективи (София 11-12. новембар 2013)., София:  ИЕФЕМ, 2013. Стр. 25-26.
2015

(Re)konstrukcija (jugo)socijalističke svakodnevice u recentnoj izložbenoj praksi // Drugi međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi – Socijalizam: izgradnja i razgradnja - Knjiga sažetaka. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile, 2015. P. 66.
ISBN 978-953-7320-09-6

Научне критике, полемике и прикази:

2009

Поглед инсајдера на савремену српску музеологију и музејску праксу: Музеји у Србији – започето путовање // Етноантрополошки проблеми н. с. (Београд) - ISSN 0353-1589 - Год. 4, св. 1 (2009), стр. 235-238.

Континуирано истраживање заједнице Срба у Мађарској Младене Прелић // Antropologija (Beograd) - ISSN 1452-7243 – Br. 7 (2009), str. 161-162.

Садашњи тренутак музеја и музеологије у Србији у анализи Љиљане Гавриловић // Етноантрополошки проблеми н. с.(Београд) - ISSN 0353-1589 - Год. 4, св. 3 (2009), стр. 241-242.

2010

Најновији допринос изучавању антропологије Европске Уније у српској етнологији/антропологији // Antropologija (Beograd) - ISSN 1452-7243 – Br. 2/10 (2010), str. 144-147.

2014

Нова критика балканистичког дискурса у хрватској етнологији / културној антропологији // Гласник Етнографског института САНУ (Београд) - ISSN 0350-0861 – Бр. 62/2 (2014), стр. 289-292.

Етноантрополошко истраживање савременог националног идентитета. Црна Гора након Југославије – динамика идентитета // Гласник Етнографског института САНУ (Београд) - ISSN 0350-0861 – Бр. 62/2 (2014), стр. 297-301.

Преводи:

2007

Клифорд Герц. Употребе различитости / превео Срђан Радовић // Култура (Београд) - ISSN 0023-5164 – Бр. 118-119 (2007), стр. 87-107.