Страница је у изради

др ПАВЛОВИЋ Мирјана, научни сарадник

Стечено звање:

Позиција:

Phone : +0123456789

Email :

Мирјана Павловић

e-mail: mirjana.pavlovic@ei.sanu.ac.rs

Рођена 1957. године у Београду, где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је 1983. године на Одељењу за етнологију Филозофског факултета Универзитет у Београду, са темом Предвиђање будућности у Београду, а 1988. године на истом факултету и магистрирала са темом: Проблем етничког идентитета Срба у Чикагу. Од 1987. године запослена у Етнографском институту САНУ, данас у звању истраживач-сарадник. Објавила је монографију: Срби у Чикагу проблем етничког идентитета, као и више радова у домаћим и страним научним часописима. У оквиру институтских пројеката тренутно ангажована на Пројекту Етницитет: савремени процеси у Србији, суседним земљама и дијаспори, који финансира Министарство за науку Републике Србије где проучава етницитет Срба у исељеништву (Чикаго, САД) и српских мањинских заједница у суседним земљама: Батања, Мађарска и Темишвар, Румунија, као и српске заједнице у Словенији. Осим тога бавила се и на проучавањем алтернативне медицине у Београду. Основне области научног интересовања су етницитет/етнички идентитет и његови симболи, ритуали, значења и функција, као и народна и алтернативна медицина и њихов однос са научном медицином у данашње време.

Награда ЕИ САНУ за 2013. годину.

Б

Монографије

Срби у Чикагу, Проблем етничког идентитета, Посебна издања Етнографског института САНУ 32, Београд 1991, 1-180.

Срби у Темишвару, Посебна издања Етнографског института Сану, књ 78, Eтнографски институт САНУ, Београд 2012.

Чланци

Двојни идентитет – Срби у Чикагу, Етнолошке свеске IX, Нови Пазар 1988, 97-104.

Maternji jezik kao jedan od etničkih simbola, Zbornik radova Prvog međunarodnog skupa "Jezici i kulture u doticajima", Pula 1989, 182-186.

Испољавање етничког идентитета Срба у Чикагу, Прилози проучавању етничког идентитета, Зборник радова Етнографског института САНУ 20, Београд 1989, 33-43.

Исељеничка прича – Мит и реалност (коаутор Мирослава Лукић-Крстановић), Гласник Етнографског института САНУ XXXVIII, Београд 1989, 69-81

Dual identity – Serbs in Chicago, Завичај 343 и 344, Београд 1989, 18-19.

Српски етнички фестивал у Чикагу, Nemzetiseg-identitas a IV Nemzetkozi neprajzi nemzetisegkutato konferencia eioadasai, Bekescsaba 1991, 351-355.

Појмовно-методолошки оквир проучавања етничког идентитета Срба у Батањи, Гласник Етнографског института САНУ XL, Београд 1991, 131-144.

Прорицања судбине – знамења, Гласник Етнографског института САНУ XLII, Београд 1993, 144-155.

Појмовно-методолошки оквир проучавања етничког идентитета Срба у Батањи, "Континуитет традиционалне културе", Реферати V. мађарско-југословенске конференције фолклора, Будимпешта 1994, 269-273.

Фактори етничности Срба у Батањи, Гласник Етнографског институата САНУ XLIII, Београд 1994, 193-200.

Медицина у Београду – Између традиције и савремености, Гласник Етнографског института САНУ XLIV, Београд 1995, 235-246.

Ethnicity Factors among the Battonya Serbs, "Meeting of cultures - conflicts of cultures", Vth International Conference on Ethnographic Nationality Research, Békéscsaba- Budapest 1995, 316-321.

At the crossroads of the myth and reality – Serbs overseas, "The confrotation between myth and reality on the arrival of the emigrants to a new lend", ZRC SAZU, Inštituta za iseljeništvo, Naučni centra Slovenske akademije nauka i umetnosti, Ljubljana 1996, 87-98.

Исто и различито – Срби у Батањи, Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору, Посебна издања ЕИ САНУ 42, Београд 1997, 103-110.

Religija i etnička pripadnost, Гласник Етнографског института САНУ XLVI, Београд 1997, 101-111.

Some and different, The Serbs in Battonya, VIth International conference on ethnographic nationality research "One thousand years of coexistence in the Carpathian basin" (the reflection of the coexistence of the nationals in the Danube basin in their national tradition), Bekescsaba 1998, 151-158.

The role of religion in managing the ethnic identity of emigrants, "Roots and Rituals: Menaging Ethnicity", Books of Abstracts of 6th International Conference of the Société International d'Ethnologie et de Folklore (SIEF), Amsterdam 1998, 121 (u izvodu).

Различитост и заједнички идентитет – Срби у Чикагу, Гласник Етнографског института САНУ XLVII, Београд 1998, 55-65.

Mihajlo Pupin's Character in Emigrantion and Domestic Press, , Zbornik radova simpozijuma "100th Birth Anniversary of Louis Adamic – Intellectuals in diaspora", ZRC SAZU, Instituta za iseljeništvo, Naučni centra Slovenske akademije nauka i umetnosti, Ljubljana 1999, 171-178.

Појам болести у различитим медицинским системима, Гласник Етнографског института САНУ XLVIII, Београд 1999, 95-106

Животни циклус и етницитет – Срби у Чикагу, Обичаји животног циклуса у периоду кризе, Софија 2000, 82-88.

Popovich Brothers: Tamburitza in the life of Serbian community in the Chicago, Two homelands 14, Inštitut za slovensko iseljenstvo, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana 2001, 143-149.

Преглед етнолошких проучавања и теренских истраживања Српске етничке заједнице у Батањи (Battonya), Етнографија Срба у Мађарској 3, Будимпешта 2001, 28-42 (коаутор Мирослава Лукић-Крстановић).

Ethnic organization in community life of Serbs in Chicago, "Times- Places – Passages," Ethnological Approaches in the New Millennium, Selected Papers of 7th International Congress of the Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore (SIEF), Institute of Ethnology, Hungarian Academy of Sciences, Budapest 2004, 601-609.

Minority institutions – Serbs in Battonya, The Minorities at the turn of Millennium (chance, possibilities, challenges), 7th International Conference on Ethnographic Minorites Research, Békéscsaba – Budapest 2001, 246-250.

Sârbii şi românii din Bătania (Hu). Problema inter-relaţiilor dintre cele două comunităţi minoritare, Interetnicitate în Europa centrală şi de est, Colecţia minorităţi 4, Complexul muzeal Arad, Arad 2002, 151-162

The Role of Immigrant Organisation in Community Life – Serbs in Chicago, Glasnik EI SANU L-LI, Beograd 2002-2003, 61-69.

Теоријски оквир проучавања етничности Срба у Батањи, Друштвене науке о Србима у Мађарској, Српска академија наука и уметности и Самоуправа Срба у Мађарској, Будимпешта 2003, 115-122 .

Божићни обичаји Срба у Батањи, Етнографија Срба у Мађарској 4, Maђарско етнографско друштво у Будимпешти, Будимпешта 2003, 85-98

Serbii din Timişoara: structure etnicā a comunităţii minoritare, Minoritarul imaginar minoritarul real, Colecţia minorităţi 5, Complexul muzeal Arad, Arad 2003, 364-374

Етнички идентитет Срба у Темишвару, Традиционално и савремено у култури Срба, Посебна издања Етнографског института САНУ 49, Београд 2003, 339-348.

Етнички идентитет – Срби у Темишвару, Књижевни живот год XLVII, бр 3 (131) сеп. Темишвар 2003, 8-9

Матерњи језик као један од етничких симбола Србa у Темишвару, Гласник Етнографског института САНУ 52, Београд 2004, 117- 127.

Глобализација и регионални културни идентитет, "Етнологија и антропологија – стање и перспективе", Етнографски институт САНУ, Зборник Етнографског института САНУ 21, Београд 2005, 209-217.

Етницитет и интеграција у историјском контексту, Гласник Етнографског института САНУ LIII, Београд 2005, 93-104.

Center – Pherifery: The Ethnicity of Serbs in Timişoara, Klaus Roth, Ulf Brunnbauer eds (Eds.) "Urban Life and Culture in Southeastern Europe, Anthropological and Historical Perspectives", Ethnologia Balkanica 10, Journal for Southeast European Anthropology, 2006,159-165.

Институције српске мањине у Темишвару, Probleme de Filologie Slavǎ XIV, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Catedra de limbi şi literaturi slave, Timişoara 2006, 309- 318.

Божићни обичаји Срба у Темишвару, Гласник Етнографског института САНУ LIV, Београд 2006, 333-344.

Sǎrbii din Timişoara. Identitatea bǎnǎţeană, Regiuni, etnii şi identităţi regionale, Colecţia minorităţi 8, Complexul muzeal Arad, Arad 2007, 188-200.

Асимилација и мањинске организације Срба у Темишвару у историјском дискурсу, "Култура у трансформацији", Зборник Етнографског института САНУ 23, Београд 2007, 119-134.

Међунационални односи: Срби у Батањи, "Култура у трансформацији", Зборник Етнографског института САНУ 23, Београд 2007, 135-150.

Ускршњи обичаји Срба у Батањи, Етнографији Срба у Мађарској 5, Будимпешта 2006, 51-62

Транзиција и обичајни живот Срба у Темишвару, Слике културе некад и сад, Зборник Етнографског института САНУ 24, Београд 2008, 133-141

Serbs in Chicago. Emigrant Circles till 1980s, 125th Years of Diplomatic Relations between the USA and Serbia, Faculti of Political Science, University of Belgrade, 2008, 301-310.

Europa în presa sârbilor din România, Europa identitǎ, Complex Muzeal Arad, Arad 2008, 89-101.

Regional Identity – Serbs in Timisoara, Region, Regional Identity and Regionalism in Southeastren Europe II, Ethnologia Balkanica 12, 2008, 135-145.

Организације Срба у Словенији, Теренска истраживања (изазови – резултати – примена), Етнографски институт САНУ и Музеј „Старо село“, Сирогојно 31 август – 3. септембар 2009. Књига апстракта 92, Главни и одговорни уредник Драгана Радојичић, ИСБН 978-86-7587-054-8, УДК39(048).  

Колективне манифестације Срба у Темишвару, Очување и заштита културно-историјског наслеђа Србије у иностранству, Зборник радова са друге научне конференције са међународним учешћем, Београд 03. и 24. јун 2010, Институт за међународну политику и привреду, 395–401, ЦД, ИСБН: 978-86-7067-145-4.

Концептуализација, стратегије и реализација етничког/националног идентитета у историјском дискурсу, Гласник Етнографског института САНУ, ЛИX (1) Београд  2011, 29–39.

Serbian Community of Romania in the Process of Transition, 6th InASEA konferencija: “Southeast European (Post) Modernities”, Regensburg, 28. 4–1. 5. 2011, 74–75, Сусрети на граници: Срби и Румуни, Међународни научни скуп ЕИ САНУ Културе и границе.Етнограски институт САНУ, Београд, Вршац 2011, 52.

Срби у Батањи: Истраживања Етнографског института САНУ, (Коаутор: Мирослава Лукић Крстановић) Етнологија Срба у Мађарској: стање и перспективе, Српски институт, Будимпешта и Етнографски институт САНУ, Будимпешта – Београд 2013. 77–84.

Међуетнички фестивали: празници мултикултурализма и/или чувари етничности, Зборник Матице српске за друштвене науке 139, Нови Сад 1912, 151-157.
„Зора“: мањинска друштва Срба у Темишвару, Етнолошко-антрополошке свеске бр.24, н.с бр. 13, Београд 2014, 85-97.

Држава, статистика, мањине и моћ: етнички „други“ у Кнежевини и КраЉевини Србији у огледалу пописа становништва, (Коаутор Младена Прелић), Гласник Етнографског института САНУ ЛXИИИ (1), Београд 2015, 147–164.

Миграција становништва са територије Србије у Турску у историјској перспективи. Проблеми концепцијеистраживања. Гласник Етнографског института САНУ 36, Београд 2015 581–593.

Учешће на конгресима, саветовањима и научним скуповима (необјављено/објављено у изводу)

Dual Identity- Serbs in Chicago, XII ICAES, Zagreb 1988

Problem etničke identifikacije, Srbi u dijaspori, II Međunarodni znanstveni skup "Jezici i kulture u doticajima" – "Između lokalnog i sveopšteg", Pula 1990.

Intra-ethnic differences – Ethnic identity of Serbs in Chicago, 34Th. World Congress of International Institute of Sociology: "Multiple Modernities in an Era of Globalization", Tel Aviv 11. – 15. juli, 1999.

Различити аспекти идентитета Срба у Темишвару, Mеђународни научни скуп: Положај и идентитет српске мањине у Југоисточној и централној Европи, Међуодељенски одбор за проучавање националних мањина и људских права САНУ, Етнографски институт САНУ и Центар за истраживање етницитета, 26-29. 11. 2003.

Етнички/национални идентитет српске мањинске заједнице на мултиетничким просторима (Темишвара, Батање и Чикага), Национални скуп са међународним учешћем: "Актуелни пројекти Етнографског института САНУ (2006-2010)", Етнографски институт САНУ, Београд 12. октобар 2006.

Serbs in Chicago, Emigrant Circles till 1980s, Naučni skup: "125th Anniversary of Diplomatic Relations between the USA and Serbia", University of Belgrade, Faculty of Political Science, juni 2007.

Regional Identity – Serbs in Timisoara, 4th Conference InASEA Region, Regional Identity and Regionalism in Southeastern Europe, Book of Abstracts, Timisoara 2007, 99

Транзиција и обичајни живот Срба у Темишвару, Mеђународни научни скуп: "Слике културе некад и сад", Етнографски институт САНУ и Народни музеј Крушевац, Крушевац 16-19. октобар 2007.

Прикази, хронике

Fred W Riggs (ur), Ethnicity, Intercocta glossary, Concept and Terms Used in Ethnicity Research, International Conceptual Encyclopedia for the Social Sciences Vol. 1, USA 1985, 234c, Гласник етнографског института САНУ XXXVIII, Београд 1989, 225-228, (коаутор Мирослава Лукић-Крстановић).

Mirjana Pavlović, Problem očuvanja etničkog identiteta Srba u Čikagu, Demos 29 (1989) 3, 171-172.

Етнолошке свеске (зборник), Етнолошко друштво СР Србије, Београд 1989, Гласник Етнографског института САНУ XXXIX Београд 1990, 176.

Језици и културе у дотицајима (зборник), Педагошки факултет у Ријеци, Знанствено наставне делатности Пула, Пула 1989, Гласник Етнографског института САНУ XXXIX, Београд 1990, 173-174.

Nada Milošević-Đorđević, Srpske narodne pripovetke i predanja iz leskovačke oblasti, Beograd 1988, Demos 30 (1990) 3, 200-201.

Милена Давидовић, Деца страних радника, Друга генерација југословенских економских емиграната у земљама Западне Европе, Социолошка анализа, Београд 1999, Гласник Етнографског института САНУ XLVIII, Београд 1999, 161-163.

Сесија: Мањине у Србији, Положај националних мањина у Србији, Међуодељенски одбор за проучавање националних мањина и људских права САНУ, Одељење друштвених наука књ 30, Београд 2007, 307-310.