Страница је у изради

др СТОЈИЋ MИТРОВИЋ Марта, научни сарадник

Стечено звање:

Позиција:

Phone : +0123456789

Email :

Марта Стојић Митровић

e-mail: martastojic@gmail.com

Марта Стојић Митровић је 1999. године уписала студије етнологије и антропологије на Филозофском факултету у Београду, где је и дипломирала 2003. године. Магистарске студије антропологије на Факултети за дружбене веде у Љубљани, Словенија, уписује 2004. године. Одбранивши магистарски рад „The Erased of Slovenia as a discursive phenomenon: a pragmatic approach“ 2009. године, стиче звање магистра наука. Исте године уписује докторске студије на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду. Докторску дисертацију на тему „Азил и нерегуларне миграције у Србији на почетку XXИ века” одбранила је 2016. године.

Од 2007. године запослена је у Етнографском институту САНУ, где се најпре у оквиру пројекта  Етницитет: савремени процеси у Србији, суседним земљама и дијаспори а затим и Мултиетницитет, мултикултуралност, миграције – савремени процеси, бави питањима миграција, држављанства, људских права и дискриминације. Такође активно ради на умрежавању научника који се баве проучавањем миграција у Србији и региону. Учествовала је на бројним међународним научним скуповима у земљи и иностранству. 

Говори енглески и словеначки а служи се и француском језиком.

Објавила је низ научних радова од којих издвајамо:

Stojić, M. 2007. „Izbrisani: od liminalnosti do metafore“. U: Barbara Beznec (ur.), Zgodba nekega izbrisa, Časopis za kritiko znanosti br. 228, g. XXXV, str. 148–155, Ljubljana: Študentska založba.

Stojić, M. 2008. Ko su izbrisani? Tehnike isključivanja u republici Sloveniji. Glasnik Etnografskog instituta SANU LVI (1): 127–144.

Stojić, M. 2008. „Od fabrike bicikala do socijalnog centra. Fabrika „Rog“, Ljubljana – eksperiment društvenih odnosa.“ U: Zorica Divac (ur.), Kulturne paralele. Svakodnevna kultura u postsocijalističkom periodu. Zbornik radova Etnografskog instituta SANU 25: 159–176. Beograd: Etnografski institut SANU.

Stojić, M. 2009. The Erased in Slovenia: Is There an End to the Story? Bulletin of the Institute of Etnography SASA LVII (2): 69–81.

Stojić, M. 2010. Antropolog – novinar ili državni neprijatelj. Izbrisani Slovenije. Traditiones 39(1): 155–164, Ljubljana: Inštitut za slovensko narodopisje.   

Stojić Mitrović, M. 2012. Svetska ekonomska kriza kao indikator sistemske diskriminacije migranata: primer migrantskih građevinskih radnika u Sloveniji. Glasnik Etnografskog instituta SANU LX (1): 33–40.

Stojić Mitrović, M. 2012. „Metoda posmatranja sa učestvovanjem: primer socijalnog centra Rog u Ljubljani.“ U: Milina Ivanović - Barišić (ur.), Terenska istraživanja – poetika susreta, Zbornik radova Etnografskog instituta SANU 27: 205–212, Beograd: Etnografski institut SANU;.

Stojić Mitrović, M. 2012. Eksternalizacija granica Evropske unije i pojava improvizovanih migrantskih naselja u Srbiji. Zbornik Matice srpske za društvene nauke 139 (2): 237–248.

Stojić Mitrović M. 2013. Ljudska prava i državljanstvo. Glasnik Etnografskog instituta SANU LXI (1): 107–117.

Stojić Mitrović, M. 2013. Stigmatizacija kao posledica ilegalizacije određenih oblika transnacionalnog kretanja – dehumanizacija tzv. ilegalnih migranata. Glasnik Etnografskog institutta SANU LXI (2): 163–174.

Stojić Mitrović M. 2014. Presenting as a problem, acting as an opportunity: four cases of socio-political conflicts taking the presence of migrants as a focal object in Serbia. Glasnik Etnografskog instituta SANU LXII (1): 66–82.

Stojić Mitrović M. 2014. Serbian migration policy concerning irregular migration and asylum in the context of the EU integration process. Issues in Ethnology and Anthropology 9(4): 1105–1120.

Stojić Mitrović M. i E. Meh. 2015. The Reproduction of Borders and the Contagiousness of Illegalisation: A Case of a Belgrade Youth Hostel. Glasnik Etnografskog instituta SANU 63 (3): 623–638.