Страница је у изради

проф. др ГАВРИЛОВИЋ Љиљана, научни саветник

Стечено звање:

Позиција:

Phone : +0123456789

Email :

Љиљана Гавриловић

e-mail: ljiljana.gavrilovic@ei.sanu.ac.rs

Љиљана Гавриловић (1953) je завршила студије на Одељењу за етнологију Филозофског факултета у Београду (1973–1977), где је и докторирала 1993. године.
Радила је у свим институцијама у којима етнолог-антрополог може да буде професионално ангажован: у Етнографском музеју у Београду (1981–1999), а тренутно је запослена у Етнографском институту САНУ (од 2002) и на Филозофском факултету у Београду, Одељењу за етнологију у антропологију (од 2013).

Има највише стручно звање (музејски саветник, 1996) и највише научно звање (научни саветник, 2012).

Била је ангажована на већем броју пројеката које је финансирало Министарство науке (Етнографска истраживања титовоужичког региона, Етнографска истраживања општина Чачак, Лучани и Горњи Милановац, Етнографска истраживања Раса и Новог Пазара, Савремена сеоска и градска култура – путеви и трансформација, Србија између традиционализма и модернизације – етнолошка и антрополошка проучавања културних промена и Антрополошка испитивања комуникације у савременој Србији), као и неколико билатералних научних пројеката у региону, а у последњем циклусу научних пројеката руководила је пројектом Културно наслеђе и идентитет (бр. 177026).

У свом досадашњем раду, Љиљана Гавриловић се веома успешно огледала у различитим областима истраживања: обичајном праву, материјалној култури, етнографској музеологији и херитологији, балансирајући између европског/метанационалног и националног, као и глобалног, регионалног и локалног погледа на теме којима се бавила.  Посебно је значајан њен труд да отвори и потпуно нова поља у домаћој антрополошкој продукцији, као што су испитивање научне фантастике (први рад из ове подобласти објавила је још 1986. године) или – тренутно актуелно – испитивање виртуелних/дигиталних светова и дигиталне културе у целини. Овај њен рад резултирао је објављивањем осам (8) самосталних књига, више од 100 научних радова, учешћем на великом броју домаћих и међународних конференција, уређивањем зборника и радом у редакцијама научних часописа.

Поред научног рада, проф. Гавриловић је била и друштвено ангажована у примени антрополошког знања и искуства у различитим телима: у Комисији за израду новог Закона о заштити културног наслеђа / Закона о музејима (2008) и у Националном комитету за очување нематеријалног културног наслеђа (2013) Министарства за културу, информисање и информационе технологије РС. Била је и члан УО Етнографског музеја у Београду, успостављајући тако и формалне везе између три водеће етнолошко-антрополошке институције у Србији. Активан је члан Етнолошко-антрополошког друштва Србије, али и Музејског друштва Србије и ICOM-а, чиме чини видљивијим (не само свој) стручни и научни рад у широј заједници. Члан је (или је била) великог броја уређивачких одбора научних часописа.

Б

Монографије

 1. Стварније од стварног: антропологија Азерота. Посебна издања Етнографског института САНУ 84, Београд 2015, 169 стр.

  Pazarsko-sjenički kvartet,
  Muzej Ras, Novi Pazar 2013, 110 str.

 2. Сви наши светови. О антропологији, научној фантастици и фантазији,
  Посебна издања Етнографског института САНУ 74, Београд 2011, 174 стр.

 3. O политикама, идентитетима и друге музејске приче,
  Посебна издања Етнографског института САНУ 65, Београд 2009, 201 стр.

 4. Muzeji i granice moći,
  Biblioteka XX vek 196, Beograd 2011, 192 str.

 5. Култура у излогу: ка новој музеологији,
  Посебна издања Етнографског института САНУ 60, Београд 2007, 225 стр.

 6. Југословенски етнограф Никола Арсеновић,
  Посебна издања Етнографског института САНУ 55, Београд 2006, 168 стр.

 7. Балкански костими Николе Арсеновића,
  Посебна издања Етнографског института САНУ 52, Београд 2004, 229 стр.

Чланци

 1. Могућност Трећег: нематеријална културна наслеђа Града. Гласник Етнографског института САНУ LXIII (1), Београд 2015, стр. 73–82.

 2. Antropolog u sintetičkom svetu. Kultura 146, str. 104–118. Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, 2015.

 3. Zanati u percepciji idealne stvarnosti: proizvodnja u Azerotu, Традиционална естетска култура: занати,  219–230. Ниш: Центар за истраживања САНУ и Универзитет у Нишу, 2015.

 4. Ne-mesta sačuvane prošlosti. Zbornik radova "Muzeji i kulturni turizam. Povezivanje različitosti", 16–23. Beograd: National Committee of ICOM Serbia.

 5. Antropološko čitanje naučne fantastike (sa Ivanom Kovačevićem), Etnoantropološki problemi n.s. 10 (4), 987–1002. Beograd 2015: Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet.

 6. Троминутна антропологија. Каталог XXIV Међународног фестивала етнолошког филма, стр. 16-21.Београд: Етнографски музеј у Београду, 2015.

 7. Novi život mitskih bića. "ETNOS", RELIGIJA I IDENTITET: NAUČNI SKUP U ČAST DUŠANA BANDIĆA. Zbornik radova sa naučnog skupa, 207–215. Beograd: Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. 2014.

 8. Занатлија на/у различитим границама. Зборник ЗАНАТЛИЈА У ПОГРАНИЧЈУ, ур. Дејан Крстић, Драгољуб Б. Ђорђевић, Сузана Марковић Крстић, 7–15. Нови Сад, Ниш: Прометеј, Машински факултет. 2014.

 9. Сан о лепоти и спасавање прошлости: фотографије Петра Аранђеловића. Гласник Етнографског музеја 84, Београд 2014, стр. 9–20.

 10. Hidden Object muzeologija – na primeru etnografskih/antroploških muzeja.
  Muzeologija, nova muzeologija, nauka o baštini (ur. Angelina Milosavljević), Beograd 2013: Centar za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, 207–218.

 11. Znanje u čežnji za slobodom: ograničenja pristupa znanju i borba protiv njih u doba interneta. Etnoantropološki problemi n.s. 8 (2), Beograd 2013: Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, 427–440.

 12. Sintetički svetovi: kulturno nasleđe između nastajanja i nestajanja. Зборник радова Простори памћења. Том 2:Уметност – Баштина (ур. Драган Булатовић, Милан Попадић), Београд 2013: Одељење за историју уметности Филозофског факултета Универзитета у Београду, стр. 209–219.

 13. Omladinske distopije: Bildungsroman za 21. vek, Etnoantropološki problemi n.s. 7 (2), Beograd 2012: Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, 343–358.

 14. О успоменама, херојима и путовањима. Клод Леви-Строс на терену.
  Теренска истраживања – поетика сусрета (ур. Милина Ивановић Баришић), Зборник радова 27, Етнографски институт САНУ,  Београд 2012, 15–26.

 15. Fan/fiction i kolektivna kreativnost, III program 154, Beorad 2012, 199–210.

 16. MMORPG: An Entrance into the World without Borders. Ethnologia Balkanica 16/2012 (Southeast European (Post)Modernities – Part 2: Changing Forms of Identity, Religiosity, Law and Labour), urednici broja: K. Roth, J. Cash, J. Lauth Bacas. ISSN: 1111-0411, str. 353–369.

 17. Потрага за особеношћу: изазови и дилеме унутар концепта очувања и репрезентовања нематеријалног културног наслеђа,
  Etnoantropološki problemi n.s. 6 (1), Beograd 2011: Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, 221–234.

 18. Bafi ubica vampira: superheroina, ali ne u Srbiji,
  Etnoantropološki problemi n.s. 6 (2), Beograd 2011: Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, 413–428.

 19. Digital games as a tool to popularize ethnographic cultural heritage
  Etnolog 14, Skopje 2011, 49–56.

 20. Еlectric Dreams и стварна будућност.
  Традиционална естетска култура: игра, стр. 179–192. Ниш: Центар за истраживања САНУ и Универзитет у Нишу, 2011.

 21. Nepostojeće nasleđe zemlje koje nema,
  OGLEDI O JUGOSLOVENSKOM KULTURNOM NASLEĐU. Zbornik radova sa naučnog skupa OKVIRI KONSTRUISANJA JUGOSLOVENSKOG KULTURNOG NASLEĐA, ur. Ivan Kovačević. Srpski genealoški centar iFilozofski fakultet, Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Etnološka biblioteka Knjiga 61, Beograd 2011, 39–56.

 22. Nomen est omen: baština ili nasleđe – (ne samo) terminološka dilema, Etnoantropološki problemi n.s. 5 (2), Beograd 2010: Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, 41–53.

 23. O robotima i ljudima ili: imaju li roboti dušu?
  „Naš svet, drugi svetovi. Antropologija, naučna fantastika i kulturni identiteti“ (ur. Bojan Žikić), Etnološka biblioteka 47. Beograd 2010: Srpski geneaološki centar i Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, 81–110.

 24. Дарвин међу нама: даровани свет небројених искустава,     
  Antropologija 10, Beograd 2010, 23–38.

 25. Medijska slika muzeja: muzeji u Beogradu,
  Kultura 128, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd 2010, 355–370.

 26. Fantastične geografije Severa,
  III program 148, Beograd: Radio-televizija Srbije, 2010, 226–240.

 27. Материалите от етнографските теренни изследвания в Сърбия - проблеми на опазването им, Фолклорно наследство и дигитален архив. Български фолклор, №3-4, 2010, 159–163.

 28. Nošnja Mljeta u radovima Nikole Arsenovića: Rekonstrukcija, mitovi o estetici i dugom trajanju, Destinacija čežnje, lokacije samoće. Uvidi u kulturu i razvojne mogućnosti hrvatskoh otoka (ur. Ines Prica, Željka Jelavić), Hrvatsko etnološko društvo, Zagreb 2009, 269–281.

 29. Нови живот мртвих тела
  "Традиционална естетска култура: тело и одевање" (ур. Драган Жунић), Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Ниш 2009, 113–126.

 30. Levi-Stros : UNESCO = antropologija : politika
  "Strukturalna natropologija danas. Tematski zbornik u čast Kloda Levi-Strosa", (ur. Dragana Antonijević), Etnološka biblioteka 40, Beograd 2009, 108–134.

 31. Lévi-Strauss : UNESCO = anthropologie : politique
  Etnoantropološki problemi n.s. 4 (2), Beograd 2009: Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, 83–99.

 32. Kulturno nasleđe u inostranstvu: granice polja, Etnoantropološki problemi n.s. 4 (3), Beograd 2009: Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, 31–45.

 33. Црвенило очију Мрачног господара,  Гласник Етнографског института САНУ LVII (1), Beograd 2009,  119–133.   

 34. Domaća antropologija na stranim jezicima ili: dobrovoljna (auto)kolonijalizacija Antropologija 8, Beograd 2009: Centar za etnološka i antropološka ostraživanja Filozofskog fakulteta, 53–68.  

 35. Muzeologija i antropologija: ukrštanje puteva, Antropologija 9, Beograd 2009: Centar za etnološka i antropološka ostraživanja Filozofskog fakulteta, 27–39.

 36. Muzeji i geografije (klasne) moći,  Muzeji kao mesta pomirenja, Zbornik radova sa 8. kolokvijuma Međunarodne asocijacije istorijskih muzeja, Beograd 2009: Istorijski muzej Srbije, 291–304.

 37. О политикама, теренском раду, сећањима и етнографијама,
  Новопазарски зборник 32, Нови Пазар 2009, 127–142.          

 38. Этнографические музеи как инструмент конструирования идентичности, Антроплогические исследования ученых России и Сербии, Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук, Россйский университет дружбы народов, ред. М. Ю. Мартынова, Д. Радойичич, Москва 2008, 13–23.

 39. Супермен у Србији или камење и идентитет,
  Културне паралеле – свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду (ур. Зорица Дивац), Зборник радова 25, Етнографски институт САНУ,  Београд 2008, 35–50.

 40. Serbian Minority/Refugees on Internet: In the Midst of Denial and Acceptance of the Reality,  Gerard Goggin, Mark McLelland (eds.), Internationalizing Internet Studies. Beyond Anglophone Paradigms, ISBN: 978-0-415-95625-3, Routledge, London 2008, 145–160.

 41. New Rhetoric for the Old Worldview: A Case Study of the Museum of Ethnography in Belgrade, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF THE INCLUSIVE MUSEUM 1 (3), Common Ground Publishing Pty Ltd, Melbourne 2008, 27–34.

 42. Vodič iz Omelasa: akciona antropologija u glazuri od čuda, Etnoantropološki problemi 3 (2),  (ur. D. Antonijević), Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, Beograd 2008, 89–105.

 43. Čitanje naučne fantastike i (kao) etnografije, ili obrnuto,
  Antropologija 6, (ur. B. Žikić), Centar za etnološka i antropološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 2008, 19–33.

 44. Тужни тропи: могућности другачијих антропологија,
  Гласник Етнографског института САНУ LVI (1), Београд 2008, 7–18.

 45. Museums and Geographies of (National) Power
  Гласник Етнографског института САНУ LVI (2), Београд 2008,37–52.

 46. Музеји и географијe (националне) моћи
  Muzeji u Srbiji – započeto putovanje(ur. Ljiljana Gavrilović i Marko Stojanović), Muzejsko društvo Srbije, Beograd 2008, 33–46.

 47. Чудесни кабинети: ред и моћ,
  Museum 9, Шабац 2008, 303–311.

 48. Etno-kuće: u potrazi za identitetom,
  Muzeji 1, Beograd 2008: Muzejsko društvo Srbije, 135–146.

 49. Etnografski muzeji/zbirke i konstrukcija identiteta,
  Antropologija savremenosti, Zbornik radova (ur. Saša Nedeljković), Etnološka biblioteka 23, Beograd 2007, 172–189.

 50. Ко сам ја?  – музеји у потрази за идентитетом: пример југа Србије, Лесковачки зборник XLVII, Лесковац 2007, 11–18.

 51. Музејски етнографски предмет: између опанка и Мона Лизе,
  Музејско друштво Србије, Зборник радова 4 (ур. Ема Радуловић) Народни музеј Крушевац и Музејско друштво Србије, Крушевац 2007, 17–24.

 52. Тело – бојно поље природе и културе,
  Гласник антрополошког друштва Југославије 42 (ур. Љ. Тијанић), Београд 2007, 427–436.

 53. Живот у новој средини: балканска избегличка прича,
  Култура у трансформацији, Зборник Етнографског института САНУ 23, Београд 2007, 63–92.  

 54. Приче о истини и толеранцији: креатори и креирани,
  Гласник Етнографског института САНУ LV (1), Београд 2007, 29–43.

 55. Srpske izbeglice na Internetu: između odbijanja i prihvatanja realnosti,
  Antropologija 3, Centar za etnološka i antropološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 2007, 70–85.

 56. Cyber Museum: Tools for Heritage Protection,
  Condition of the Cultural and Natural Heritage Protection 1, Proceedings of the Regional Conference held in Kladovo, Serbia (ed. M. Popović-Živančević), ICOM SEE and National Museum in Belgrade, 2007, 167–177.

 57. Документација етнографског музејског предмета и нова музеолошка парадигма,
  Зборник 15, Народни музеј Ниш, Ниш 2007, 237–246.

 58. Продавци идеја: скривено лице музејског маркетинга,
  Museum 8, Шабац 2007, 295–314.

 59. Заустављено време: преобликовање традиционалне свакодневнице у континуирани празник,
  "Традиционална естетска култура: свакодневље и празник", Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу (ур. Драган Жунић), Ниш 2007, 49–58.

 60. Матица: између мита и стварности,
  "Положај националних мањина у Србији" (ур. Војислав Становчић), САНУ Научни скупови CXX, Одељење друштвених наука 30, Међуодељенски одбор за проучавање националних мањина и људских права, Београд 2007, 359–366.

 61. Слике завичаја, слике баштине: Heimat музеји, „етно“-простори и екомузеји,
  Музејско друштво Србије, Зборник радова 5 (ур. Даница Ђокић, Сузана Антић, Милорад Ђорђевић) Народни музеј Пожаревац, Пожаревац 2007, 75–86.

 62. Облеклото в Шоплука по акварелите на Никола Арсенович
  Българска етнология XXXIII (4), Етнографски институт с музей при БАН, София 2007, 77–89.

 63. Multikulturalizam u Vojvodini,
  Зборник радова "Сусрети култура", Филозофски факултет УНС, Нови Сад 2006, 195–203.

 64. "Да Винчијев код" –пробни камен припадности,
  Гласник Етнографског института САНУ LIV, Београд 2006, 87–100.

 65. Право на рађање и идеја равноправности – од традиције до транзиције, Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду, Зборник 22, ЕИ САНУ, Београд 2006, 207–223.

 66. Одевање између јавног и приватног,
  Историја приватног живота у 19. веку, Clio, Београд 2006, прир. Ана Столић, Ненад Макуљевић, 403–426.

 67. Cyber-muzej: muzejski prostor i kako ga savladati,
  Рад Музеја Војводине 47–48, Музеј Војводине, Нови Сад 2006, 253–260.

 68. У потрази за идеалним описом музејског предмета,
  "Етнолошка музејска документација у Србији на почетку трећег миленијума – стање, перспективе", Зборник радова Музејског друштва Србије 3, Чачак 2006, 1–6.

 69. Лепота традиционалних места: физички и сви остали простори,
  Зборник радова "Традиционална естетска култура: естетска димензија куће“, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Ниш 2006, 35–44.

 70. Muzeologija u vakuumu,
  Етноантрополошки проблеми 1,2 (н.с.)
  Одељење за етнологију и антропологију, Филозофски факултет, Београд 2006, 45–58.

 71. Прелудијум за антропологију медија,
  Зборник Етнографског института САНУ 21, Београд 2005, 143–150.

 72. Vrednost reči u postkomunističkoj Srbiji,
  Всекидневната култура на Българите и Сърбите в постсоциалистическия период, София 2005, 25–30.

 73. Красно лице за свет,
  "Положај и идентитет српске мањине у југоисточној и централној Европи" САНУ, Научни скупови CIX, Одељење друштвених наука 25, Међуодељенски одбор за проучавање националних мањина и људских права, Београд 2005, 435–442.

 74. Појединац и породица,
  Гласник Етнографског института САНУ LIII, Београд 2005, 197–212.

 75. Етнографска музеологија: мост преко узбуркале воде,
  Зборник 13–14, Народни музеј Ниш, Ниш 2005, 269–276.

 76. "Етнографска музеологија" и/или примењена антропологија, Крушевачки зборник 11, Народни музеј Крушевац, Крушевац 2005, 29–41.

 77. Women and cultural ghetto: the Balkans Perspectives,
  EthnoAnthropoZoom 5, Skopje 2005, 40–61.

 78. Меклуан и сан о Златном Добу Шљиве,
  Нова српска политичка мисао, Нова едиција VIII, 1-4, Београд 2004, 123–135.

 79. Интернет: предмет и извор етнографских истраживања,
  Етно-културолошки зборник IX, Сврљиг 2004, 181–184.

 80. Implicitna ideologija kao ograničavajući faktor multikulturalizma,
  Modeli kulturne politike u uslovima multikulturalnih društava na Balkanu i evrointegracionih procesa, Niš 2004, 111–118.

 81. Етнографија виртуелне реалности,
  Гласник Етнографског института САНУ LII, Београд 2004, 9–16.

 82. Костими из Боке Которске на акварелима Николе Арсеновића,
  Гласник Етнографског музеја 67-68, Београд 2004, 23–34.

 83. "Etnografska muzeologija": da ili ne?,
  Rad Muzeja Vojvodine 46, Novi Sad, 2004, 317–325.

 84. Kir Janja – stvarnost ili stereotip o Cincarima,
  Nova srpska politička misao, posebno izdanje 3 (2002): Etnički stereotipi, Beograd 2002, 117–124.

 85. Женски сениорат у браковима у књажевачкој области крајем XIX века,
  Књажевац и околина (ГЕМ 61 и 62), Београд 1999, 515–537.

 86. Ženska nošnja iz beogradske okoline na akvarelima Nikole Arsenovića, Etnoantropološki problemi 12, Beograd 1998, 51–78.

 87. Визуелни извори у етнолошким истраживањима,
  Гласник Етнографског Музеја у Београду 60, Београд 1996, 115—134.

 88. Грудна марама у женској сеоској одећи београдске околине,
  Гласник Етнографског института САНУ XLII, Београд 1993, 108–115.

 89. Обавезивање странака у обичајноправном судском поступку на Сјеничко-пештерској висоравни,
  Зборник Сјенице 6–7, Сјеница 1990-1991, 93–97.

 90. Cincari - dijaspora i etnički identitet,
  Etnoantropološki problemi 7, Beograd 1990, 57–60.

 91. Običajno pravo kao pokazatelj međukulturnih uticaja (na primeru albanskih naseljenika na Sjeničko-pešterskoj visoravni),
  Etnoantropološki problemi 8, Beograd 1990, 25–28.

 92. Utvrđivanje očinstva - odraz transformacije i kontinuiteta tradicijske porodice,
  Etnoantropološki problemi 6, Beograd 1989, 48–52.

 93. Обичајно правно регулисање породичних односа,
  Гласник Етнографског Музеја у Београду 52–53, Београд 1989, 43–71.

 94. Пробни брак у оквиру савремене муслиманске породице у југозападној Србији,
  Зборник Сјенице 5, Сјеница 1989, 93–107.

 95. Mogućnosti primene istraživanja običajnog prava u kanalisanju socijalnih odnosa (na primeru albanskog običajnog prava),
  Etnološke sveske X, Beograd 1989, 105–111.

 96. Муслихуни на Сјеничко-пештерској висоравни – функције суда добрих људи у савременом друштву,
  Зборник Сјенице 3-4, Сјеница 1988, 115–122.

 97. Sudska praksa kao način prevazilaženja kolizije između pozitivnog i običajnog prava,
  Etnološke sveske VIII, Beograd-Kruševac 1987, 141–145.

 98. Правна и пословна способност у обичајном праву и истраживањима Валтазара Богишића,
  Гласник Етнографског Музеја у Београду 51, Београд 1987, 147–154.

 99. Naučna fantastika - mitologija tehnološkog društva,
  Etnološke sveske VII, Beograd-Topola 1986, 58–64.

 100. Svadba kao način sticanja statusa porodice u okviru globalnog društva,
  Zbornik XXXI Kongresa Saveza udruženje folklorista Jugoslavije, Skoplje 1986, 319–324.

 101. Dodeljivanje dece posle razvoda braka kao pokazatelj položaja žene u društvu,
  Etnološke sveske VI, Beograd-Svetozarevo 1985, 11–17.

 102. Korzo - generacijska polarizacija u strukturi grada,
  Etnološke sveske V, Beograd 1984, 33–39.

 103. Формирање савременог модела свадбе,
  Расковник XI, Београд 1984, 33–39.

 104. Одевање у функцији полног морала (са Мирјаном Менковић),
  Расковник XVII, Београд 1984, 63–66.

 105. Тобелије – завет као основ стицања правне и пословне способности, Гласник Етнографског Музеја у Београду 47, Београд 1983, 67–80.

 106. Беса као ограничење самосуда,
  Гласник Етнографског института САНУ XXXII, Београд 1983, 55–64.

 107. Struktura i funkcije obrednog šišanja (strižbe),
  Etnološke sveske I, Beograd 1978, 132–142.