Страница је у изради

др БАШИЋ Ивана, виши научни сарадник

Стечено звање:

Позиција:

Phone : +0123456789

Email :

Ивана Башић


Стечено звање: Доктор наука
Позиција: Научни сарадник
Контакт: xeliot@gmail.com

 

Рођена је 06.02.1971. године у Нишу, Република Србија. Групу за српски језик и југословенске књижевности Филозофског факултета Универзитета у Нишу завршила је 1995. године. Магистарску тезу под насловом Однос приповедача и приповедног текста у делима „Проклета авлија“ Иве Андрића и „Доктор Фаустус“ Томаса Мана одбранила је 2001. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду, где је и докторирала 2011. године, одбранивши докторску тезу под називом Лексичка иконичност и српска језичка слика света.

Радила је као аналитичар за хуманистичке науке у Министарству науке и заштите животне средине Републике Србије (2003–2005), а од 2005. године запослена је у Институту за српски језик САНУ. Од 2011. године ангажована је и на пројекту “Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије и израда мултимедијалног интернет портала Појмовник српске културе”. Од 2014. године је запослена у Етнографском институту САНУ.

Уредник је сајта Појмовник српске културе и Интернет библиотеке Србије за хуманистичке науке и уметност.

Поља истраживања: етнолингвистика, когнитивна лингвистика, наратологија, антропологија књижевности, семиотика.

 

Б

Монографије

1. Башић, Ивана. Месечева граматика: идентитет и субјективност у Доктору Фаустусу Томаса Мана и Проклетој авлији Иве Андрића. Београд: Етнографски институт САНУ, 2013: 314 стр. Посебна издања, књ. 79.

 1. 2. Башић, Ивана. Слике у речима. Иконичност лексике српског језика у контексту словенске митологије:метафоре живота и смрти. Посебна издања Етнографског института САНУ, књига 85. Етнографски институт САНУ, Београд 2016. ISBN 978-86-7587-082-1

Чланци

 1. 1. Башић, Ивана. Како је могућа полифонија која ствара привид хармоније?. Годишњак за поетичка и херменеутичка истраживања PH 5. (2001), Филолошки  факултет, Београд, 69–109. UDC. 821.112.2.09-31.

 2. 2. Башић, Ивана. Епименидов парадокс приповедача. Зборник Матице српске за књижевност и језик 55/3. (2007), стр. 601–624, ISSN 0543-1220, UDC 821.08(082) 821.163.41-95. 

 3. 3. Башић, Ивана. Неизречено, неизрециво, замукло – концепт ћутања у српском језику. Зборник Матице српске за славистику 74.  (2008), стр. 191–217.  ISSN 0352-5007, UDC 811.163.41'373.42.  

 4. 4. Башић, Ивана. Иконичност онтолошке лексике српског језика у контексту словенске митологије: концепт бића. Зборник Матице српске за славистику 76. (2009), стр. 47–81,  ISSN   0352-5007, UDC 821.163.41’373: 257.7. 

 5.  5. Башић, Ивана. О унутрашњој форми (прилог историји термина и појма). Зборник Матице српске за књижевност и језик. (2010), стр. 381–399, ISSN 0543-1220. UDC. 82.01.

 6. 6. Башић, Ивана. Зашто се први мачићи у воду бацају? Иконичност лексема мачка и кот I. Гласник Етнографског института САНУ LVIII (1) 69/84. (2010), стр. 392–408.ISSN 0350-0861, UDC 811.16/.17'373.7,

 1. 7. Башић, Ивана. Зашто се први мачићи у воду бацају? Иконичност лексема мачка и кот II. Гласник Етнографског института САНУ, (2). (2010), стр. 131–147. ISSN 0350-0861 UDC 811.163. 41'373.6; 811.16'373.6; 821.16.09:398.

 2. 8. Башић, Ивана. О унутрашњој форми речи у руској лингвистици и филозофији језика. Зборник Матице српске за славистику 78.  (2010), стр.  203–219, ISSN 0352-5007. UDC.81’1:165.

 3. 9. Башић, Ивана, Бранислав Пантовић. Лого и семиоза (Oд иконичког знака до симбола у функцији презентације српске културе). Гласник Етнографског Института САНУ 60(1). (2011), стр. 49–64.  DOI: 10.2298/GEI111110002B УДК: 008:004.738.1]:316.773.2; 776:316.773.2ID: 190801932.

 4. 10. Башић. Ивана. Михаило Петровић Алас као претеча идеје појмовне метафоре. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LV (2012), стр. 67–83. UDC 81:929 Petrović M.

 5. 11. Башић. Ивана. Загонетка младића крај прозора. (Питање фокализације у оквирној причи Проклете авлије). Зборник Матице српске за славистику 81. (2012), стр. 83–95. UDC 821.163.41-31.09 Andrić I.

 6. 12. Тасовац, Тома, Башић, Ивана. Корпусна прагматика као изазов лексикографској теорији и пракси. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LV (2). (2012), стр. 39–52. UDC 81’374UDC 81’371.

 7. 13. Башић, Ивана. Битак и прича (Интензионалност приповедачког поступка у Проклетој авлији) . Зборник Матице српске за славистику бр. 82. (2012), стр. 41–59. UDC 821.163.41-31.09 Andrić I.

 8. 14. Башић, Ивана. „Омотач“ и „целина“: иконичност лексема тело и пут. Гласник Етнографског института САНУ 61 (1). (2013), стр. 75–89. DOI: 10.2298/GEI1301075B УДК: 811.163.41'367.62'37  316.7:130.2

 9. 15. Башић, Ивана. Тело духовно – концепт (словенске) душе (I). Гласник Етнографског института САНУ 61(2). (2013), стр. 113–128. DOI: 10.2298/GEI1302113, УДК: 398.3:128/129 (=16) 257.7 398.3:128/129 (=163.41)

 10. 16. Башић, Ивана. Тело духовно: концепт (словенске) душе II. Гласник Етнографског института САНУ 62(1). (2014), стр. 131–146. 131 DOI: 10.2298/GEI1401131B УДК 398.3:128/129:257.7(=163.41)

 11. 17. Башић, Ивана. Концепт лепоте у српском језику – иконичност лексема лепо и красно. Јужнословенски филолог (70). (2014), стр. 173–187, ISSN 0350-185x, LXX (2014)UDK: 811.163.41'367.62'37ID: 207511820DOI: 10.2298/JFI1470173B

 12. 18. Јовичић, Петрија, Башић, Ивана. За сликарским потезом: границе женског тела на Акту(1956/1957) Зоре Петровић. Гласник Етнографског института САНУ 62 (2). (2014), стр. 155–169, UDK 75.041.3(497.11)

 13. 19. Башић, Ивана, Тасовац, Тома. Фантастика, алегорија и аутентизација у "Светој књизи вукодлака Виктора Пељевина. Зборник Матице српске за славистику 85. (2014), стр. 103–117. UDC 821.161.1-31.09 Pelevin V.

 14. 20. Пантовић, Бранислав. Башић, Ивана. Значај двоструке "укорењености". (Потенцијал исељеника у међународним интеракцијама и креирању имиџа држава). Гласник Етнографског института САНУ LXIII (1). (2015), стр. 177–192. DOI DOI:10.2298/GEI1501177P, УДК: 39:314.745.  

 15.  21. Јовичић, Петрија, Башић, Ивана. Маске и метаморфозе женскe креативности – Лутка Милене Павловић Барили. Гласник Етнографског института САНУ LXIII (2). (2015), стр.  395–410ISSN 0350-0861. DOI: 10.2298/GEI1502395J, УДК: 75(497.11)"19".

Радови у тематском зборнику међународног значаја

  1. 1. Bašić, Ivana. Jovan Cvijić’s Jovan Cvijić's psychological characteristics of Southern Slavs and “ethnopsychology” in Serbia. 150th Anniversary of Jovan Cvijić’s Birth (Serbian Academy of Sciences and Arts. Scientific Meetings, Book CLXII, Presidency Book 10|Vol. I, II). Belgrade 2016, 664–679.

Учешћа на скуповима

1. Учешће на Међународној научној конференцији „Век и по Јована Цвијића“ у организацији Српске академије наука и уметности,  Географског института САНУ  и Музеја Града Београда,  12–14. октобара 2015. године, Београд.

2. Учешће на  скупу Јазична работилница Различни аспекти на лексиката со субјективна оценка у организацији Универзитета "Св. Кирил и Методиј" и Института за македонски јазик "Крсте Мисирков", одржаној у Охриду  24. и 25. септембра 2015.

Прикази

1. Башић, Ивана. „Софија Милорадовић, Музички жаргон младих и молодежный музыкальный сленг. Етнографски институт САНУ”. Зборник Матице српске за славистику 82 (2012), 186–187.