Страница је у изради

доц. др ЈОВИЧИЋ Петрија (1971–2018), научни сарадник

Стечено звање:

Позиција:

Phone : +0123456789

Email :

Петрија Јовичић

e-mail: petrija.jovicic@ei.sanu.ac.rs


Петрија Јовичић je рођена 05. 03. 1971. године у Ивањици. Средњу уметничку школу за дизајн завршила je у Београду 1990. године. Дипломирала је на Факултету примењених уметности и дизајна у Београду, одсек Зидно сликарство, смер Рестаурација и конзервација (1991–1996). Сарадник je у настави на катедри Цртање и сликање у класи проф. Милана Блануше (1996–1997). Радила је рестаурацију и конзервацију манастира Пећка Патријаршија у Пећи у саставу групе Завода за заштиту споменика из Београда (1996) под руководством проф. Звонимира Зековића. Главни конзерваторски радови су били фокусирани на куполу цркве Пећке Патријаршије. Рестаурацију и конзервацију Саборне Цркве у Београду (горњи сликани део цркве) радила је у саставу Народног музеја у Београду (1997) под руководством проф. Гордане Кусовац. Самостално је реализовала мозаик Свети Ђорђе убија аждају и прозорска витражна окна у цркви Свети Ђорђе у Приликама (1998). Колективно је живописала у цркви Свети Ђорђе у Приликама са сликарским огранком радионице манастира Жича (1998). Магистрирала је на Факултету примењених уметности и дизајна, зидно сликарство (мозаик), ментор проф. Владимир Тодоровић, на тему: Ритам града (2001). Члан је УЛУС-а (2001), УУ РАС АРТ (2009) и УУБ-а (2007). У статусу самосталног уметника је од 2001–2014. године. Докторирала јe на Интердисциплинарним студијама  Универзитета уметности у Београду,  одсек  Теорија уметности и медија, ментор проф. Никола Шуица (2009–2013), са темом: Феминистичке конструкције у визуелним наративима сликарки на темељима психоаналитичких искустава. На Европском универзитету Брчко дистрикт и Калоос Тузла по позиву одржава предавања и у звању је доцента од (2013).  Запослена је у Етнографском институту САНУ, у звању научног сарадника (2014), на пројекту бр. 47016 – Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије. Израда мултимедијалног интернет портала „Појмовник српске културе“. Именована је за судског вештака (2014) за област Примењене уметности и ужа специјалност – Сликарство.

 

Б


Mонографија

2014  Феминизам у наративу сликарки. Посебна издања – Задужбина Андрејевић, ИССН  1450-801X, ИСБН 978-86-525-0169-4,  Задужбина Анрејевић, Београд, 107 стрaна.

 

Чланци

2016 Uzroci i posledice fenomena migracija u vizuelnom narativu: Zbornik radova sa četvrtog međunarodnog skupa    "Migracije u XXI vijeku - uzroci i posljedice" (Tom I i II), urednik Mirko Kulić, Evropski univerzitet Brčko district i Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla, Tom II, str 16–26. UDK 314.15:378, ISBN 978-99955-99-09-6, COBISS.RS-ID 5758232.

2016 Feminism in the Narative of Female Painters, Monograph review, Задужина Андрејевић, Српска наука данас, бр. 1. ISSN 2466-4189= Српска наука данас, стр. 173–174.

2016 Females and Males in Visual Arts, Журнал ‹‹Вестник антропологии›› РАН, Роийская академия  наук, Институт этнологии и антропологии им Н.Н. Миклухо Маклая, Editor-in-chief Sergei Cheshko, № 1 (33).  ISSN 2311-0546, 6–17.         

2015 Иновативни облици индивидуалног и тимског рада (koautor Vojka Grbić),Четврта међународна конференција Методички дани 2015, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, ISBN 978-86-85625-19-0, COBISS.SR-ID296840199, Кикинда, 105–107.

2015  Маске и метаморфозе женскe креативности – Лутка Милене Павловић Барили,  DOI: 10.2298/GEI1502395J, УДК: 75(497.11)"19", Гласник Етнографског института САНУ LXIII свеска 2, ISSN 0350-0861, 395-410.

2015 Uticaj prirodnih katastrofa na likovnu umetnost:Zbornik radova sa trećeg međunarodnog skupaKatastrofe prevencija i saniranje (Tom I i II),  urednik Mirko Kulić, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Tom II, str. 260–273. UDK 75:504.3, ISBN 978-99955-99-01-0, COBISS.RS-ID 4922904.

2014 За сликарским потезом: границе женског тела на Акту, (1956/1957) Зоре Петровић, УДК: 75.041.3(497.11), DOI: 10.2298/GEI1402155J Гласник Етнографског института САНУ LXII, св. 2, ISSN 0350-0861, COBISS.RS-ID 15882242,  ISSN 2334-8529,  Glasnik etnografskog institute SANU (Online),  Београд, 155–169.

2014 Од „жене са дететом“ до „странкиње“ – феминистички пројекат Надежде   Петровић, УДК: 75:141.72 Петровић Н. DOI: 10.2298/GEI1401147J, Гласник Етнографског института САНУ LXII (1), ISSN 0350-0861, COBISS.RS-ID 15882242, ISSN 2334-8529 Glasnik etnografskog institute SANU (Online),  Београд, 147–161.

 

Учешће на конгресима и научним скуповима

2016 Uzroci i posledice fenomena migracija u vizuelnom narativu: Zbornik radova sa četvrtog međunarodnog skupa    "Migracije u XXI vijeku - uzroci i posljedice" (Tom I i II), urednik Mirko Kulić, Evropski univerzitet Brčko district i Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla, Tom II, str 16–26. UDK 314.15:378, ISBN 978-99955-99-09-6, COBISS.RS-ID 5758232.

2015 Реторика штампаног медија Плава венчаница Милене Павловић Барили, ТРАДИЦИОНАЛНА ЕСТЕТСКА КУЛТУРА 10: МЕДИЈИ, Ниш 2015.

2015 Женское и мужское в изобразительном искусстве,( РАН). ЖЕНСКОЕ И МУЖСКОЕ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ. XI Конгресс антропологов и этнологов России: сб. материалов. Екатеринбург, 2–5 июля 2015 г. / Отв. ред.: В.А. Тишков, А.В. Головнёв. – Москва; Екатеринбург: ИЭА РАН, ИИиА УрО РАН, 2015: 473.

2015 Uticaj prirodnih katastrofa na likovnu umetnost:Zbornik radova sa trećeg međunarodnog skupaKatastrofe prevencija i saniranje (Tom I i II),  urednik Mirko Kulić, Evropski univerzitet Brčko distrikt, 2015, Tom II, str. 260–273. UDK 75:504.3, ISBN 978-99955-99-01-0, COBISS.RS-ID 4922904.

2015 Иновативни облици индивидуалног и тимског рада, Четврта међународна конференција Методички дани 2015, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, ISBN978-86-85625-19-0, COBISS.SR-ID296840199, Кикинда 2015, 105–107.

2014 Paintings and Моving Images as Active Guardiansn of the Cultural Heritage of Serbs in Romania: ТHE MATERIAL AND SPIRITUAL CULTURE OF THE SERBS FROM THE MULTIETHNIC AND/OR PERIPHERAL REGIONS (Simpozionul stiintific international, Octombrie 17-19, WEST UNIVERSITY OF TEMISOARA Faculty of Letters, History and Theology), ИСБН 978-606-8079-8079-48-6, Abstrkt book,Temisoara, 2014, 30–31.


Пројекти

2014 "Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије. Израда мултимедијалног интернет портала Појмовник Српске Културе" (Евиденциони број: 47016); Ликовни је уредник сајта Појмовник српске културе.

2014 Друштвене трансформације након 1989. године. (Међународни међуакадемијски пројекат: Етнографски институт САНУ (ЕИ САНУ) и Етнолошки институт Академије наука Чешке Републике (ЕИ АН ЧР) из Прага и Брна.

 

Ликовно уредила монографије

2015 Дизајн корица: Бранко Шкорић. (2015). Сећања: Ако живот и обмане, Београд: Српски генеалошки центар. ISBN 978-86-6401-013-9. COBISS. SR-ID 219188492.

2014 Ликовни уредник монографије: Косово и Метохија у издањима Етнографског института САНУ (1951-1998), коју Етнографски институт САНУ издаје у сарадњи с Ценатром за очување наслеђа Косова и Метохије – Mnemosyne и Етнографски институт САНУ, Београд, 2014, ISBN 978-86-7891-078-4 (EM), COBISS.RS-ID 211741964

2014 Ликовни уредник монографије: Драгана Радојичић. (2014). Медитерански свјети са мајстором приповедачем. Антрополошко читање дела Симе Матавуља, издавач Етнографски институт САНУ, Београд, ISBN 978-86-7587-078-4, COBIS.RS-ID212320524. -projekat 47016.

 

Уметничка активност
Остварене награде из области ликовне уметности

2016     Признање за слику, ВОВА Мали формат, Мађарска.
2015     Трећа награда за слику, ВОВА Мини арт, Мађарска.
2014     Прва награда за слику, Међународни бијенале минијатуре, Мајданпек.
2013     Међународно специјално признање за слику, ВОВА Мини арт, Мађарска.
2013     Признање за слику, Међународни бијенале минијатуре, Мајданпек.
2011     Признање за слику, ВОВА Мини арт, Мађарска.
2008     Награда за сликарство Сунце, Ђурђевдански салон Вршац, Вршац.
2006     Прва награда за цртеж, 2. Међународни бијенале Акта, Петровац, Црна Гора.
2007     Повеља за слику Београде добар дан, 14. Београдски салон пејзажа, Београд.

 

Хуманитарни рад

2006     Фонд за талентовану децу–Хуманитарна аукција уметничких дела,Општина Врачар, Београд.
2010     Фонд Њ. К. В. Принцеза Катарина, Београд.
2010     Хуманитарна аукција слика амбасаде Црне Горе (помоћ настрадалима од земљотреса у Краљеву), Београд.
2011     Хуманитарна аукција слика Битка за бебе, Београд.

 

Самосталне изложбе

2011     Слике, Вуков дом културе, Лозница.
2009     Слике, Културни центар Лаза Костић, Сомбор.
2008     Слике, Српски културни центар Свети Сава, Суботица.
2008     Слике, Дом културе, Чачак.
2007     Слике, Студентски културни центар, Нови Београд.
2007     Слике, Модерна галерија, Будва, Црна Гора.
2007     Слике, Галерија Маржик, Краљево.
2006     Слике, Маестрал, Пржно, Црна Гора.
2004     Слике, Галерија Свети Стефан, Свети Стефан, Црна Гора.
2002     Слике, Дом војске, Београд.
2001     Цртежи, Галерија Божидарац, Београд.
2001     Мозаик и слике, Галерија Студентски град, Нови Београд.
2001     Слике, Галерија Sue ryder, Херцег Нови, Црна Гора.
2001     Слике, Галерија Летњиковца Бућо, Тиват, Црна Гора.
2001     Слике, Културни центар, Котор, Црна Гора.

 

Колективне изложбе

2016     Мајска изложба, Галерија СКЦ, Нови Београд.
2016     ХIII Међународни бијенале уметности минијатуре, Горњи Милановац.
2016     Међународна изложба – мали формат, ВОВА, Западни Балатон, Мађарска.
2016     XXIII Београдски салон пејзажа, Галерија 73, Београд.
2016     Пројекат 30х30: Тесно...Како је кад ти је тесно...Културни центар Зрењанин.
2016     Пројекат 30х30: Тесно...Како је кад ти је тесно...Арт центар, Београд.
2016     Пројекат 30х30: Тесно...Како је кад ти је тесно...Музеј Срема, Сремска Митровица.
2015     Минијатура, Мајдан Арт, Мајданпек.
2015     XXII Београдски салон пејзажа, Галерија 73, Београд.
2015     Сликарска колонија Иванчев, Културни центар Опово.
2015     Сликарска Колонија Иванчев, Сомбор.
2015     Сликарска Колонија Иванчев, Врбас.
2015     Међународна изложба акварела – мали формат, Галерија СКЦ, Нови Београд.
2015     Пролећни салон, Педагошки музеј, Београд.
2015     Меморијал МБДЂ 6, Kyoto international community centre KOKOKA, Japan.
2015     Меморијал МБДЂ 6, Woodcreek COMMUNITY centre Calgary Canada.
2015     Међународна ликовна колонија Бања Ковиљача, Бања Ковиљача.
2015     Одрази Београда, Група ликовних уметника РАС АРТ, Галерија Круг, Жагубица.
2015     Одрази Београда, Група ликовних уметника РАС АРТ, Петровац на Млави.
2015     Одрази Београда, Група ликовних уметника РАС АРТ, Галерија СКЦ, Н. Београд.
2014     Меморијал МБЂ 5, Акварел 25х25, Галерија Богић, Београд.
2014     Међународна изложба – мали формат ВОВА, Западни Балатон, Мађарска.
2014     Међународна изложба, Уметност у минијатури, Мајданпек.
2014     Међународна изложба, Уметност у минијатури, Петровац на Млави.
2014     Међународна изложба, Уметност у минијатури, Београд.
2014     XXI Београдски пејзаж, Галерија 73, Београд.
2014     АКТ из фундуса Галерије Марко Греговић, Петровац, Црна Гора.
2014     Изложба групе ликовних уметника РАС АРТ, Дани Јевремове улице, Београд.
2014     Из колекције Петар Пићан, Галерија Св. Тројице, Будва, Црна Гора.
2013     Прасквица – душа Паштровића, Модерна галерија, Будва.
2013     XX Београдски пејзаж, Кућа Ђуре Јакшића, Београд.
2013     Међународна изложба, Акварел малог формата, Галерија СКЦ, Нови Београд.
2013     Међународна изложба, Акварел малог формата, Музеј Козара, Приједор.
2013     Константинов едикт, Галерија СКЦ, Нови Београд.
2013     Мајска изложба, Галерија СКЦ, Нови Београд.
2013     Међународна изложба, Мини-арт ВОВА, Западни Балатон, Мађарска.
2013     Међународна изложба, Уметност у минијатури, Мајданпек.
2013     Акварел, Галерија Богић, Београд.
2013     Октобарски салон, Галерија центра за културу, Ковин.
2013     Константинов едикт, Народни музеј Зајечар, Зајечар.
2013     Константинов едикт, Међународни уметнички камп, Трстеник.
2013     Константинов едикт, Народни музеј Пожаревац, Пожаревац.
2013     Колаж – уметничка провокација, Центар за културу Стара Пазова.
2013     Плодови, Изложба групе ликовних уметника РАС АРТ, Галерија завода за проучавање културног развитка, Београд.
2012     Колаж – уметничка провокација, Галерија центра за културу, Ковин.
2012     XIX Београдски салон пејзажа, Кућа Ђуре Јакшића, Београд.
2012     Мајска изложба, Галерија СКЦ, Нови Београд.
2012     Међународна изложба малог формата, КЦ Шабац.
2012     Онај кога тражимо - ту је! Дом културе Ивањица.
2012     XI Mеђународни бијенале уметности минијатуре, Горњи Милановац.
2012     Међународна изложба цртежа Остен, Скопље, Македонија.
2012     Ликовна колонија Иванчев, Сомбор.
2012     XII Mеђународни камп – Краљево.
2012     Међународна ликовна колонија Бања Ковиљача, Бања Ковиљача.
2012     Колаж-уметничка провокација, Галерија СКЦ, Нови Београд.
2011     Мини-арт сцена, Галерија Сингидунум, Београд.
2011     IV Бијенале акта, Културни центар Шабац, Шабац.
2011     Изложба акварела, Културни центар Шабац.
2011     Ликовна колонија Иванчев, Сомбор.
2011     Пројекат 30х30 – Америка, Културни центар Зрењанин.
2011     Мајска изложба, Галерија СКЦ, Нови Београд.
2011     XXVIII Oктобарски салон – бијенале ликовних уметности, Ковин.
2011    Међународна изложба – акварел малог формата, Музеј Републике Српске, РС.
2011     Међународна изложба – акварел малог формата, Галерија СКЦ, Н. Београд.
2011     Међународна ликовна колонија Бања Ковиљача, Бања Ковиљача.
2011     Међународна изложба, ВОВА Мини арт, Западни Балатон, Мађарска.
2011     Из колекције Петра Пићана, Галерија Св. Тројице, Будва, Црна Гора.
2011     Међународна изложба цртежа, Културни центар Шабац.
2011     Портрет кроз време, Галерија Богић, Београд.
2010     Ликовна колонија Иванчев, Сомбор.
2010     Међународна изложба, Арт симпозиум, Република Српска.
2010     XVII Београдски салон пејзажа, Галерија Руски дом, Београд.
2010     Новобеоградско лето, Галерија Нови Београд.
2010     Изложба цртежа, Установа културе Палилула, Београд.
2010     Мајска изложба, Галерија СКЦ, Нови Београд.
2010     Међународни бијенале уметности минијатуре, Горњи Милановац.
2010     Изложба акварела, Културни центар Шабац, Шабац.
2010     Пројекат 30х30, Културни центар Зрењанин.
2010     Међународна изложба-жене сликари, Центар за културу Мајданпек.
2010     Ликовна колонија – Света Петка, Манастир Петковица, Фрушка гора.
2009     Међународна изложба-жене сликари, Центар за културу Мајданпек.
2009     Трагови – Винча као инспирација, Изложба групе ликовних уметника РАС АРТ, Галерија СКЦ, Нови Београд.
2009    Трагови – Винча као инспирација, Изложба групе ликовних уметника РАС АРТ, Пожаревац.
2009     Трагови – Винча као инспирација, Изложба групе ликовних уметника РАС АРТ, СЗКГ Ранчићева кућа, Гроцка.
2009    Трагови – Винча као инспирација, Изложба групе ликовних уметника РАС АРТ, Галерија савремене уметности Смедерево.
2009     Међународна изложба акварел малог формата, Галерија СКЦ, Нови Београд.
2009     III Сајам умјетнина АРТ ЕКСПО, Јадрански сајам, Будва, Црна Гора.
2009     Међународна изложба, Арт симпозиум, Република Српска.
2009     Ђурђевдански салон, Вршац.
2009     Међународна изложба – акварел малог формата, Музеј Козаре, Република Српска.
2009     Мини-арт сцена, Галерија Сингидунум, Београд.
2008     Колаж и асамблаж, Мала галерија УЛУПУДС-а, Београд.
2008     Међународни бијенале акта, Галерија Марко Греговић, Петровац, Црна Гора.
2008     Ликовна колонија, Српски културни центар Свети Сава, Суботица.
2008     Пролећни салон, Галерија Стара Капетанија, Земун.
2008     Међународна изложба цртежа, Културни центар Шабац, Шабац.
2008     XV Београдски салон пејзажа, Галерија Руски дом, Београд.
2008     Мајска изложба, Галерија СКЦ Нови Београд.
2008     III међународни бијенале мозаика, СКЦ Нови Београд.
2007     Пролећна изложба, Галерија Стара Капетанија, Земун.
2007     Мајски салон, Галерија СКЦ, Нови Београд.
2007     Широка стаза, Галерија Браћа Стаменковић, Београд.
2007     Галерија комерцијалне банке, Нови Сад.
2007     XIV Београдски салон, Галерија Прогрес, Београд.
2007     Новембарски салон, Галерија Маржик, Краљево.
2006     II Mеђународни бијенале мозаика, Галерија СКЦ, Нови Београд.
2006     Међународни бијенале акта, Галерија Марко Греговић, Петровац, Црна Гора.
2005     Мини-арт сцена, Галерија Сингидунум, Београд.
2005     Јесења изложба, Галерија Стара Капетанија, Земун.
2005     Пролећна изложба, Галерија Стара Капетанија, Земун.
2005     Новогодишња изложба, Уметнички павиљон Цвијета Зузорић, Београд.
2005     XII Београдски салон пејзажа, Галерија 73, Београд.
2004     Пролећна изложба, Галерија Стара Капетанија, Земун.
2003     Новембарски салон, Галерија Маржик, Краљево.
2003     X Београдски салон пејзажа, Галерија Руски дом, Београд.
2003     I Бијенале мозаика, Галерија СКЦ, Нови Београд.
2003     Пролећна изложба, Галерија Стара Капетанија, Земун.
2002     Јесења изложба, Галерија Стара Капетанија, Земун.
2002     Ликовни салон младих, Нови Пазар.
2001     Ликовна колонија, Пејзажи Новог Сада, Градска кућа, Нови Сад.
2001     Јесења изложба, Галерија Стара Капетанија, Земун.
2001     Минијатура III, Графички колектив, Београд.
2001     Пејзаж у савременом сликарству, Галерија Београд, Београд.
2001     Пролећна изложба, Галерија Стара Капетанија, Земун.
2001     Нови чланови УЛУС-а, Павиљон Цвета Зузорић, Београд.
2000     Галерија Базалт, Београд.
1997     Карловачки сусрети младих, Сремски Карловци.
1996     Карловачки сусрети младих, Сремски Карловци.
1996     Октобарски салон, Музеј 25. мај, Београд.
1993     Бијенале студентског цртежа, Студентски град, Нови Београд.