Садржај Гласника Етнографског института САНУ 64/1 (2016) Срби и Словенци: миграције, сусрети људи, идеја и идеологија- електронско издање

2013-1

УДК 39(05)

ISSN 0350-0861 (штампано издање)

ISSN 2334-8259 (интернет издање)

 

Главни и одговорни уредник
Драгана Радојичић

 

Уредник

Срђан Радовић


Уредник Темата

Лада Стевановић


Међународни уређивачки одбор
др Милица Бакић-Хејден (Универзитет у Питсбургу),

др Ана Драгојловић (Универзитет у Мелбурну),

проф. др Петер Финке (Универзитет у Цириху),

проф. др Карл Казер (Karl-Franzens
Universität, Грац),

др Габриела Килианова (Етнолошки институт САВ, Братислава),

проф. др Шел Магнусон (Универзитет у Упсали),

проф. др Марина Мартинова (Институт етнологије и
антропологије РАН, Москва),

др Иванка Петрова (ИЕФЕМ – БАН, Софија),

др Татиана Подолинска (Етнолошки институт САВ, Братислава),

др Јана Поспишилова (Етнолошки
институт АН ЧР, Брно),

др Инес Прица (Институт за етнологију и фолклористику, Загреб),

др Ингрид Славец Г радишник (Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Љубљана).

 

Уређивачки одбор
др Гордана Благојевић

др Иван Ђорђевић

проф. др Илдико Ердеи

проф. др Љиљана Гавриловић

др Јелена Јовановић

др Александра Павићевић

др Лада Стевановић

академик Гојко Суботић

 

Издавачки савет
Проф. др Јелена Ђорђевић

проф. др Маја Година Голија
др Рената Јамбрешић Кирин

др Мирослава Лукић-Крстановић

др Младена Прелић

проф. др Љупчо Ристески
проф. др Лидија Вујачић

проф. др Бојан Жикић


Секретар уредништва
Марија Ђокић


Примљено на седници Одељења друштвених наука САНУ одржаној 17. новембра 2015. године, на основу реферата академика Војислава Становчића

 

Гласник Етнографског института САНУ индексиран је у:

ERIH+ (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences),

DOAJ (Directory of Open Access Journals),

SCIndeks (Српски цитатни индекс),

Ulrich's Periodicals Directory,

NSD (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS – Norwegian Social Science Data Services).

 

Технички уредник електронског издања:

Наташа Стевановић


БЕОГРАД 2016.

 

 

 

Научни радови

-Лада Стевановић, Етнографски институт САНУ, Београд
DOI: 10.2298/GEI1601005S; UDC: 39:314.7(=163.41)(=163.6)

Срби и Словенци: миграције, сусрети људи, идеја и идеологија pp.5-9

-Ingrid Slavec-Gradišnik, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, Љубљана Словенија
DOI: 10.2298/GEI1601011S; UDC: 39(497.11)(497.4) Cvijić, J

Recepcija Jovana Cvijića v slovenski etnologiji; pp. 11-31

-Срђан Радовић, Етнографски институт САНУ, Београд
DOI: 10.2298/GEI1601033R; UDC: 811.163'373.2(497.11)(497.4)"20"

Љубљанска и београдска (од)ономастика као показатељ српско-словеначких веза током новије историје pp. 33-50

-Мирјана Павловић, Етнографски институт САНУ, Београд
DOI: 10.2298/GEI1601051P; UDC: 39(497.11)(497.4)"20"

Од братства и јединства до пријатељства за нова времена - Марибор - Краљево; pp. 51-65  

-Maja Godina Golija,, Inštitut za slovensko narodopisje, ZRC SAZU, Ljubljana
DOI: 10.2298/GEI1601065G; UDC: 392.81:398.332(497.11)(=163.6)

Povednost materialnega. Slovenske praznične jedi in Slovenci v Srbiji; pp.65-75                                                              

-Katja Hrobat Virloget, Saša Polјak Istenič, Neža Čebron Lipovec, Mateja Habinc
DOI: 10.2298/GEI1601077HK; UDC: 316.014/.334.55(497.4)
Abandoned Spaces, Mute Memories: on Marginalized Inhabitants in the Urban Centres of Sloveni, pp.77-90

Вариа

-Марина Симић, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука
DOI: 10.2298/GEI1601093S; UDC: 316.334.52(497.11)"199/20"
Moral (Dis)order and Social Anomie: Concepts of Community and Society in Post-Socialist Serbia; pp.93-105

-Nataša Jagdhuhn, Friedrich Schiller  University, Jena
DOI:10.2298/GEI1601105J; UDC:16.334.52(497.11)"199/20"
Museum (Re)public; pp.105-119

-Marko Teodorski, Eberhardt Karls University, Tübingen
DOI: 10.2298/GEI1601121T; UDC: 391.984(410)"1838/1901"
Reflection as Commodity: A Short Ethno(historio)graphy of Victorian Mirrors; pp. 121-132

-Taтјана Катић, Драгана Амедоски, Историјски институт, Београд
DOI: 10.2298/GEI1601133K; UDC: 395.83(497.11)(=512.161)"15"

Дарови за османнску војску: прилог историји материјалне културе Београда у 16. веку; pp.133-149

-Ивана С. Башић, Етнографски институт САНУ, Београд
DOI: 10.2298/GEI1601151B; UDC: 811.163.41'373

Ружно и грдно: концепт ружног у српском језику; pp. 151-162

-Ђорђина Трубарац Матић, Етнографски институт САНУ, Београд
DOI: 10.2298/GEI1601163T; UDC: 398:636(497)

Водени бик балканских и других светских традиција: порекло представе; pp. 163-177

-Александра Павићевић, Етнографски институт САНУ, Београд
DOI: 10.2298/GEI1601179P; UDC: 393

Нека питања дисциплинарног уобличаванја танатологије - етнолошкоантрополошке перспективе; pp. 179-191

Дискусија и полемика

-Сања Златановић,

Посткомунистичке трансформације друштва. Поводом нових књига Института за етнологију Словачке академије наука (II)

-Софија Милорадовић, Ненад Милорадовић,

Прешнија је твоја башча него мој мертин

-Наташа Стевановић,

Зимски семинар антропологије за старије полазнике у Истраживачкој станици Петница


 

 


 

 

* Неки радови су, у склопу теме броја, штампани на енглеском језику, те се могу прочитати на енглеској страници сајта.