Садржај Гласника Етнографског института САНУ 64/2 (2016)– Фудбал у антропологији и другим хуманистичким наукама (ур. Иван Ђорђевић)- електронско издање

2013-1

УДК 39(05)

ISSN 0350-0861 (штампано издање)

ISSN 2334-8259 (интернет издање)

 

Главни и одговорни уредник
Драгана Радојичић

 

Уредник

Срђан Радовић


Уредник Темата

Лада Стевановић


Међународни уређивачки одбор
др Милица Бакић-Хејден (Универзитет у Питсбургу),

др Ана Драгојловић (Универзитет у Мелбурну),

проф. др Петер Финке (Универзитет у Цириху),

проф. др Карл Казер (Karl-Franzens
Universität, Грац),

др Габриела Килианова (Етнолошки институт САВ, Братислава),

проф. др Шел Магнусон (Универзитет у Упсали),

проф. др Марина Мартинова (Институт етнологије и
антропологије РАН, Москва),

др Иванка Петрова (ИЕФЕМ – БАН, Софија),

др Татиана Подолинска (Етнолошки институт САВ, Братислава),

др Јана Поспишилова (Етнолошки
институт АН ЧР, Брно),

др Инес Прица (Институт за етнологију и фолклористику, Загреб),

др Ингрид Славец Г радишник (Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Љубљана).

 

Уређивачки одбор
др Гордана Благојевић

др Иван Ђорђевић

проф. др Илдико Ердеи

проф. др Љиљана Гавриловић

др Јелена Јовановић

др Александра Павићевић

др Лада Стевановић

академик Гојко Суботић

 

Издавачки савет
Проф. др Јелена Ђорђевић

проф. др Маја Година Голија
др Рената Јамбрешић Кирин

др Мирослава Лукић-Крстановић

др Младена Прелић

проф. др Љупчо Ристески
проф. др Лидија Вујачић

проф. др Бојан Жикић


Секретар уредништва
Марија Ђокић


Примљено на седници Одељења друштвених наука САНУ одржаној 17. новембра 2015. године, на основу реферата академика Војислава Становчића

 

Гласник Етнографског института САНУ индексиран је у:

ERIH+ (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences),

DOAJ (Directory of Open Access Journals),

SCIndeks (Српски цитатни индекс),

Ulrich's Periodicals Directory,

NSD (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS – Norwegian Social Science Data Services).

 

Технички уредник електронског издања:

Наташа Стевановић


БЕОГРАД 2016.

 

 

 

Научни радови

Иван Ђорђевић, Етнографски институт САНУ, Београд
DOI: 10.2298/GEI1602211D; UDC: 009:796.332:94:32
Фудбал у антропологији и другим хуманистичким наукама pp. 211-216

Дејан Зец, Институт за новију историју Србије,
DOI: 10.2298/GEI1602217Z; UDC: 796.073/.332(497)"1929/1940"
Кратак осврт на појаву фудбалских навијача у Краљевини СХС/Југославији pp. 217-238

Бојан Жикић, Одељење за етнологију и антропологију
Филозофског факултета Универзитета у Београду
DOI: 10.2298/GEI1602239Z; UDC 796.332:379.84-053.85(497.11)
Рекреативни (мали) фудбал у Београду: маскулинитет средовечних мушкараца pp. 239-256

Tibor Komar, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
DOI: 10.2298/GEI1602257K; UDC 796.332:314.743(497.5)
Identitet, nogomet i hrvatski reprezentativci iz dijaspore pp. 257-272

Ozren Biti, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb
DOI: 10.2298/GEI1602273B; UDC:796.332:659.145:663.4(497.5)
Hrvatska fanovska scena: nogomet u televizijskim reklamama za pivo pp.273-289

Goran Pavel Šantek, Dino Vukušić

DOI: 10.2298/GEI1602291S; UDC: 796.073/.093.584/.332(497.5)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
’Ovo je Dinamo!’ – Fenomen Futsal Dinama kao alternativnog navijačkog kluba pp. 289-302

Ендрју Хоџис, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb; NEWFELPRO/Marie Curie Scholar
DOI: 10.2298/GEI1602305H; UDC 796.073/.332(414.3)(497.5)
Левица и остали? Навијачке космологије и везе између Селтикових и Динамових навијачких група pp. 303-319


Varia

Дуња Њаради, Факултет музичке уметности, Универзитет Уметности у Београду
DOI: 10.2298/GEI1602325N; UDC: 572:793.3
Између уметности покрета и науке о телу: кратка историја антропологије плеса pp.323-337

Гордана Благојевић, Етнографски институт САНУ, Београд
DOI: 10.2298/GEI1602341B; UDC: 394.26:26(497.11)
Пурим: трансформација функције празника у животу београдске јеврејске заједнице pp.339-361

Марина Матић,
DOI: 10.2298/GEI1602365M; UDC: 242-523.6:271.2:33(497)"17"
Eкономски живот манастира Савина у XVIII веку pp. 363-374

Лада Стевановић, Етнографски институт САНУ, Београд
DOI: 10.2298/GEI1602377S; UDC: 393"652"
Верски и световни модели моћи остварени кроз погребни ритуал: aнтичке парадигме pp.375-387

Станислав Р. Станковић, Институт за српски језик САНУ, Београд
Ивана С. Башић, Етнографски институт САНУ, Београд
DOI: 10.2298/GEI1602391S; UDC: 811.163.41'373
Пустоодна светлост. Оглед о четири кретања Христифора Црниловића pp. 389-403

Бранко Ћупурдија, Одељење за етнологију и антропологију
Филозофског факултета Универзитета у Београду
DOI: 10.2298/GEI1602407C; UDC: 392(497.11)
Трагови друштвеног живота у бећарцима из Дрежнице pp. 405-420

Ана Вукмановић, Задужбина Илије М. Коларца
DOI: 10.2298/GEI1602423V; UDC: 398.82:556
Вода у обредним песмама годишнјег циклуса pp. 421-432


Научна критика и полемика

Сања Златановић,
DOI: 10.2298/GEI1602423V; UDC: 398.82:556
Холокауст: процеси идентификације и меморијализације. Поводом нових издања Института за
етнологију Словачке академије наука (III)
pp. 433-438

Љиљана Гавриловић,
О вирџинама поново. С разумевањем и емпатијом pp.438-440

Милан Томашевић,
Антропологија нових простора pp. 440-443

Mилена Ж. Жикић,
Истраживачки домети Николе Вулића pp. 443-448


 

 


 

 

* Неки радови су, у склопу теме броја, штампани на енглеском језику, те се могу прочитати на енглеској страници сајта.