Упутства ауторима за припрему рукописа монографских издања Етнографског института САНУ

sanu

Етнографски институт САНУ у оквиру монографских издања објавлјује следеће публикације:

- „Посебна издања Етнографског института САНУ“ (научне монографије)
- „Зборник Етнографског института САНУ“ (тематски зборници радова)

Биографска и мемоарска грађа од посебног интереса за етнолошка и антрополошка истраживања објављује се у Библиотеци „Животопис“. Етнографски институт САНУ по потреби може објавлјивати и друга издања монографског карактера. Монографска издања могу бити ауторска, односно приређена дела.

Научне монографије представљају оригинално научно дело које се први пут објављује. У едицији „Посебна издања Етнографског института САНУ“ (Посебна издања, у наставку) објављују се монографије из етнологије и антропологије, као и сродних хуманистичких и друштвених дисциплина.

У оквиру „Зборника Етнографског института САНУ“ (Зборник, у наставку) објављују се научни радови тематског карактера из етнологије и антропологије, као и сродних хуманистичких и друштвених дисциплина. Радови у оквиру Зборника, као и сам Зборник могу бити интердисциплинарног карактера.

Монографска издања Етнографског института САНУ (у наставку ЕИ САНУ) се по правилу објављују на српском језику и ћириличном писму. Редакција може да донесе одлуку о публиковању на страном језику и одговарајућем писму. Монографска издања могу бити у папирној, папирној и електронској, или у електронској форми.

Монографска издања ЕИ САНУ подлежу поступку рецензирања. При томе ће се имати у виду правила која налаже надлежно Министарство за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије (МПНТР). Уколико желе, аутори уз текст рукописа могу да приложе и већ прибављене рецензије. Редакција задржава право да ангажује рецензенте по сопственом избору.

Радови у оквиру Зборника радова подлежу такође поступку рецензирања. Сваки достављени рукопис рецензирају два анонимна компетентна рецензента које одређује Редакција монографских издања. Редакција може дефинисати посебан поступак рецензирања Зборника радова уколико се за тим укаже потреба.

Након пријема, рукописи пролазе кроз прелиминарну проверу редакције како би се утврдило да ли испуњавају основне критеријуме и стандарде издавачке делатности у области науке. Рукописи који не испуњавају ове стандарде биће одбијени без рецензије. Рукописи за које се утврди да представљају плагијат биће аутоматски одбијени.
Поступак рецензирања монографских издања ЕИ САНУ усклађен је са етичким принципима научно-истраживачког рада, Етичким кодексом Етнографског института САНУ и Упутством за рецензенте ЕИ САНУ.

Рецензије рукописа се аутору достављају на рецензентском обрасцу.
Аутори који добију условно позитивне рецензије дужни су да уваже примедбе рецензената или да повуку рукопис.

 

Аутори потписују ауторску изјаву којом гарантују да рукопис представља њихов оригиналан допринос, да није већ објављен, да се не разматра за објављивање код другог издавача или у оквиру неке друге публикације, да је објављивање одобрено од стране свих коаутора, уколико их има.

Аутори сносе сву одговорност за садржај поднесених рукописа и радова, као и за њихову усклађеност са етичким принципима научно-истраживачког рада. Аутори гарантују да рукопис не садржи неосноване или незаконите тврдње и да не крши права других, као и да су као аутори наведена сва лица која су значајно допринела садржају рукописа.

Аутори који желе да укључе слике или делове текста који су већ негде објављени дужни су да за то прибаве сагласност носилаца ауторских права и да приликом подношења рукописа доставе доказе да је таква сагласност дата. Материјал за који такви докази нису достављени сматраће се оригиналним делом аутора.

Када су рукопис монографије или радови у оквиру Зборника прихваћени за објављивање, аутори преносе ауторска права на издавача или издаваче уколико их има више.

У случају да се утврди да већ објављена монографија или рад у оквиру Зборника крше права издавача, других носилаца ауторских права или аутора, као и у другим случајевима повреде професионалних етичких кодекса (подношење истог рукописа у више публикација у исто време, лажне тврдње о ауторству, плагијата, манипулације подацима у циљу преваре и слично), Издавач ће поступити у складу са одговарајућим законима.

Рукописи се достављају секретару Редакције монографских издања ЕИ САНУ на електронску адресу: milan.tomasevic@ei.sanu.ac.rs   
Секретар редакције обавља комуникацију између аутора и редакције, као и рецензената и редакције. Наведено подразумева и благовремено обавештавање аутора о фазама припреме рукописа или рада за штампу, односно о његовом публиковању. 

Монографије и радови чије објављивање је делимично или у потпуности финансирало МПНТР Републике Србије биће јавно доступне у Дигиталном репозиторијуму Етнографског института САНУ. Када је једини издавач Етнографски институт САНУ, ауторима је омогућено да објављену верзију рукописа у ПДФ формату непосредно након објављивања депонују у институционални репозиторијум и/или некомерцијалне базе података у складу са одредбама лиценце која је усвојена од стране Етнографског института САНУ. Приликом депоновања наводе се комплетни библиографски подаци о публикацији, као и сви релевантни стандардни идентификатори (ИСБН, ИССН, ДОИ итд.). У случају да су монографија или зборник радова објављени у сарадњи са неким другим (комерцијалним) издавачем, одлука о електронској доступности објављене публикације доноси се у складу са договором између издавача, водећи рачуна о обавезама које проистичу из Платформе за отворену науку МПНТР Републике Србије. Ако суиздавач не допушта да се објављена верзија публикације учини јавно доступном, у институционални репозиторијум ће се депоновати рецензирани рукопис публикације непосредно након објављивања, а отворени приступ истом биће омогућен најкасније 18 месеци након објављивања.

Аутори су дужни да се доследно придржавају Техничких упутстава за припрему рукописа монографских издања ЕИ САНУ која се налазе на интернет страници Етнографског института: http://www.etno-institut.co.rs/lat/publications.php  

  

Редакција монографских издања Етнографског института САНУ