Пројекти 2006-2010

projekat

Пројекат 147020:

Србија између традиционализма и модернизације – етнолошка и антрополошка проучавања културних промена

Другу половину 20. века обележили су друштвени процеси - урбанизација, модернизација, секуларизација, десекуларизација, гранзиција - који су иницирали корените промене у традиционалној култури. Значај пројекта је у сагледавању промена у начину живота на релацији традиционално/савремено руралних и урбаних средина, а као последице политичких, економских и друштвених процеса. Истраживања на Пројекту обухватиће а) праћење специфичних историјских процеса и дешавања током друге половине 20. века са акцентом на деведесте године, б) импликације на социјално-прване и економско-политичке процесе у односу на институције друштва, в) праћење културног дис/континуитега између традиционалног и модерног културног концепта при утицају спољашњих фактора (глобализација, интеграција, транзиција, социо-политичка дешавања у Србији) са циљем да се установе узрочно-последични фактори и њихов утицај на мере правне и економске политике као и на промене унутар институција друштва кроз проучавање становања, брака и породице, омладине, сродничких односа и религије. Синхроно и прјахроно проучавање промена иницираних културним и друштвеним процесима уз мултидисциплинарни и компаративни приступ омогућиће сагледавање трансформацијских и транзиционих процеса у антрополоппсим проучавањима српског друштва са акцентом на другу половину 20. века.

Руководилац: др Драгана Радојичић

Истраживачи: Ивица Тодоровић, Јадранка Ђорђевић, Мирослава Малешевић, Ласта Ђаповић, Милина Ивановић-Баришић, Александра Павићевић, Љиљана Гавриловић, Зорица Дивац, Маријана Митровић, Ивана Грубишић


Пројекат 147021:

Антрополошка испитивања комуникације у савременој Србији

Пројекат испитује развој система/форми културне комуникације у различитим културама у Србији, њихову повезаност са социјалном структуром и типовима културног окружења. Пројекат обухвата истраживање заједница са усменом традицијом (на примеру Рома и Влаха) и савремене популарне културе у Србији. Упоредном анализом ових различитих културних типова, моћи ће да се установе варијације и сличности између групне оријентације и схватања времена као "догађаја" у ромској/влашкој усменој култури наспрам претпостављене индивидуалне оријентације и схватања времена као иинеарног концепта у савременој култури у Србији. Пројекат ће поред гога анализирати фазе деконструкције/реконструкције и успостављање/развој интеракцијских система унутар култура са усменом традицијом и популарне културе. Циљ оваквог приступа је да објасни како људи примају и користе информације и како користе различите форме комуникације као основ за изградњу социјалног/културног идентитега. Друштвено понашање које окружује стварање и коришћење комуникационих "производа" кључ је за разумевање културе као система комуникације регулисаног социјалним системом. Упоредном анализом заједница са усменом и писаном традицијом, пројекат ће показати како значења, усвојена и преношена различитим облицима комуникације обликују идентитет учесника, њихов поглед на свет и социјално ангажовање, као и како се различитим начинима комуникације изграђују, преносе и одржавају односи моћи, полова и морала унутар културних група.

Руководилац: др Јелена Чворовић

Истраживачи: Љиљана Гавриловић, Мирослава Лукић-Крстановић, Мирослава Малешевић, Александра Павићевић, Иван Ђорђевић, Срђан Радовић, Весна Трифуновић, Славољуб Гацовић, Горан Штркaљ


Пројекат 147023:

Етницитет: савремени процеси у Србији, суседним земљама и дијаспори

Првенствени циљ пројекта је да допринесе разумевању значења и перспектива мултиегницитета у савременом свету, посебно у Србији и региону Балкана /Југоисточне Европе, са нагласком на проблемима егничких мањина, њиховог пшожаја и процеса етничких идентификација. Истраживање ће обухватити културне, као и пшитичке и правне димензије проблема, односно њихову интеракцију. Пажња би првенствено била посвећена проблемима везаним за симболичку конструкцију и репрезентацију мањинских, али и већинских идентитета; проблеме њихове хомогености, односно релативности и вишеструкости; за пшожај етничких мањина, како оних са признатим статусом, тако и оних оспораваних или "невидљивих"; интеретничку комуникацију и конфликт; одговоре етничких група на савремене процесе транзиције, европеизације, глобализације; односе моћи на релацији већина — мањина, односно етничке групе — држава, као и за питања права мањина и односа пшитичке заједнице грађана и егничке групе, којим се данас доводи у питан.е девегнаестовековни концепт државе и права (суверенитет, иегитимитег, лојалност, самоопредељење...) и отварају се бројна питан.а демократског утемељења консоцијације различитих егничких фупа у оквиру једне државе / друштва.

Руководилац: дописни члан САНУ Војислав Становчић

Истраживачи: Младена Прелић, Сања Златановић, Мирјана Павловић, Мирослава Лукић-Крстановић, Мирослав Нишкановић, Александар Крел, Гордана Благојевић, Марта Стојић, Душан Дрљача

Пројекти

Архива: претходни пројекти

Међународни пројекти

Међународна сарадња