Међународни пројекти - СЛОВЕНИЈА

slovenija rezultat

Inštitut za slovensko narodopisje znanstvenoraziskovalni center SAZU из Љубљане и Етнографски институт САНУ

Пројекат (период 2012-2013)


Срби и Словенци:

Мигранти, мањина, колективни идентитети и памћење

С распадом СФР Југославије и настанком нових држава радикално се променио статус Срба у Словенији и Словенаца у Србији: од конститутивних народа у заједничкој држави постали су мањине у новонасталим националним државама оних »других«. Последице овог новог положаја су наравно приметне и у перцепцији властитог положаја и (културног) иденитета мигрантских група које су тема овог истраживачког пројекта.

Идентитети и самоперцепција Срба у Словенији и Словенаца у Србији променљиви су, контекстуални и подвргнути реконцептуализацијама, како због унутрашње динамике унутар мигрантских група, тако и због односа појединачних држава према овим групама. Срби и Словенци имају везе, искуства и успомене на заједнички живот у Краљевини Југославији и у СФРЈ. Оне припадају њиховим личним, националним и транснационалним идентитетима који имају своје маркере или симболе – који их раздвајају и спајају. С тог становишта, овај билатерални пројекат намењен је бављењу одабраних тема тј. различитих начина преко којих појединици и групе Словенаца и Срба у оба национална оркужења доживљавају своје националне припадности – словенство, српство, југословенство или нешто хибридно. Посебна пажња пројекта биће намењена доживљавању и означанвању етничке/националне припадности, узајамно приписаним иденитетима и специфичном доживљавању југословенства пре и након 1991. године.

Циљ пројекта је наставак обновљене научне сарадње између института у Љубљани и Београду, с тим да смо у њега, поред Инштитута за словенско народописје ЗРЦ САЗУ укључили и словеначку истраживачку институцију која се бави миграцијама (Инштитут за словенско изсељенство ин миграције ЗРЦ САЗУ, Љубљана). Далекосежни циљ ових истраживања је боље разумевање свакодневних и симболичких пракси у вишенационалном/мултикултурном окружењу као и допринос међукултурном дијалогу. Посредан допринос наших истраживања може се искористити у трговини, туризму, коректној употреби националних симбола у јавности, као и за проток сазнања у педагошкој сфери на универзитетском нивоу, те за утицај на друге истраживачке пројекте.

Руководиоци пројекта: Др Маја Година Голија (ЗРЦ САЗУ) и Др Лада Стевановић (ЕИ САНУ)

Истраживачи са српске стране: Др Драгана Радојичић, Др Милина Баришић, Др Јадранка Ђорђевић Црнобрња, Мр Иван Ђорђевић, Др Александар Крел, Др Мирјана Павловић, Др Младена Прелић, Мр Срђан Радовић иМр Марта Стојић Митровић.

Истраживачи са словеначке стране: Др Јуриј Фикфак, Др Ингрид Славец Градишник, научна саветница, Саша Бабич, Саша Пољак Истенич, Проф Др Марина Лукшич Хацин, Др Марјан Дрновшек, Др Јернеј Млекуж, Др Јуре Гомбач, Маг. Метка Локар.

Срби у Словенији и Словенци у Србији Етнолошка истраживања идентитета и поглед на стање у струци


Тема и проблем којима смо се бавили у оквиру заједничког пројекта су Срби у Словенији - етнолошка истраживања идентитета. Наведена тема са етнолошког становишта засада није систематски проучавана, а ради се о миграционом процесу и етничкој групи која има своје специфичности када су у питању Срби ван матице.

Срба у Словенији данас има око 40.000 и представљају највећу мањинску групу у тој земљи. Шире гледано, ова група се састоји из два слоја: старије, историјске енклаве која постоји од 16-ог века у селима Беле Крајине и новије струје миграната који су се током двадесетог века настањивали у Словенији у више таласа и са различитим мотивима, тако да не представљају хомогену групу. Положај припадника српске етничке групе се мења од како Словенија постаје самостална држава. Претходни сународници и конститутивни народи једне заједничке државе постају већина, односно мањина чији статус у новим условима тек треба да се дефинише и потврди. Ова ситуација даје широке могућности за проучавање проблематике конструисања, чувања и/или губљења етничког и културног идентитета групе.

Кроз резултате овог истраживачког пројекта желели смо целовитије да сагледамо актуелну ситуацију у вези са српском етничком заједницом у Словенији и да покушамо да дамо одговоре на нека од питања као што су: положај и институционално организовање Срба у Словенији, њихов културни и етнички идентитет и процеси интеграције, а евентуално и асимилације у новој средини, као и одржавање веза са матичном земљом.

Досадашња сарадња успостављена је посредством Министарства за науку и ехнолошки развој Републике Србије и Министарства за културу Словеније на основу Међународног билатералног споразума између Србије и Словеније (Споразум о научној и технолошкој сарадњи).

Два билатерална пројекта:

Пројекат (период 2006-2007)


Наслов: Срби у Словенији и Словенци у Србији. Етнолошка истраживања идентитета и поглед на стање у струци; Руководиоци: Др Мојца Равник и др Младена Прелић

Учесници:

Сарадници из Етнографског института САНУ, Београд:

1. Др Младена Прелић, истраживач – сарадник
(стицање звања научни сарадник је у процедури)

2. Мр Мирјана Павловић, истраживач-сарадник

3. Мр Јадранка Ђорђевић, истраживач-сарадник

4. Мр Милина Ивановић-Баришић, истраживач-сарадник

Сарадници из Инштитута за словенско народописје, ЗРЦ САЗУ, Љубљана:

1. Др Мојца Равник, виша научна сарадница

2. Др Моника Кропеј, виша научна сарадница

3. Др Нашко Крижнар, виши научни сарадник

4. Др Марија Станоник, научна саветница

5. Др Ингрид Славец-Градишник, научна сарадница

6. Др Јуриј Фикфак, виши научни сарадник

Пројекат (2008-2009)


Наслов: Културни и научни контакти - Срби и Словенци од 19-ог до 21-ог века; Руководиоци: Др Ингрид Славец Градишник и др Драгана Радојичић

Учесници:

Етнографски институт САНУ, Београд:

1. Проф др Драгана Радојичић, виши научни сарадник

2. Др Младена Прелић, научни сарадник

3. Др Лада Стевановић, истраживач-сарадник

4. Мр Јадранка Ђорђевић, истраживач-сарадник

5. Мр Мирјана Павловић, истраживач-сарадник

6. Мр Милина Ивановић-Баришић, истраживач-сарадник

7. Марта Стојић, дипл. етнолог и антрополог, истраживач-приправник

8. Иван Ђорђевић, дипл. етнолог и антрополог, истраживач-приправник

9. Срђан Радовић, дипл. етнолог и антрополог, стипендиста МНЗЖС Инштитут за народописје, ЗРЦ САЗУ, Љубљана

1. Доц. др Ингрид Славец Градишник, виша научна сарадница

2. Др Моника Кропеј, виша научна сарадница

3. Доц. др Јуриј Фикфак, виши научни сарадник

4. Доц. др Нашко Крижнар, виши научни сарадник

5. Саша Пољак Истенич, дипл. етнолог и културни антрополог, докторски кандидат, истраживач-сарадник

Сарадња је остваривана кроз међусобне посете, са циљем теренских истраживања,
међусобних консултација, консултовања библиотека, одржавања тематских предавања и сл. Билатерална сарадња је подразумевала реципроцитет у финансирању путних трошкова и истраживачких дана, у првом случају 4џ7 дана годишње, у другом случају 3џ7 дана годишње за сваку партнерску страну. Теме које су обрађиване у истраживањима:

1. од стране сарадника ИСН САЗУ:

Марија Станоник – истраживање везано за боравак словеначке интернирке за време ИИ
светског рата у Шиду (архивска грађа)

Мојца Равник – судбина деце интернираца у Војводини (Бачка); породичне историје
Словенаца у Београду (породице које живе ту од периода стварања Југославије – 1918.
године)

Моника Кропеј – животне приче Словенки у Србији – Београду

Ингрид Славец Градишник – упоређивања токова српске и словеначке етнологије у последње две деценије

Јуриј Фикфак – упоређивање деветнаестовековних почетака српске и словеначке етнологије; упоредно истраживање погребних ритуала везаних за смрт јавних личности

Нашко Крижнар – упоређивање развоја визуелне антропологије у Србији и Словенији.

Саша Пољак Истенич – институционално организовање Словенаца у Србији

2. од стране сарадника ЕИ САНУ:

Милина Ивановић Баришић - Срби у Белој Крајини : Свакодневица и празник

Мира Павловић и Младена Прелић – општи поглед на ситуацију Срба у Словенији (број, статус, раслојеност заједнице, питања идентитета), институционално организовање, словеначка литература о тој проблематици.

Јадранка Ђорђевић – нови процеси миграција из Србије у Словенију (крај 20. и почетак 21.
века

Драгана Радојичић - српски / балкански утицаји на савремену културу исхране у Словенији

Марта Стојић – маргиналне групе, социјални активизам, јавни дискурси о избрисанима у
Словенији.

Срђан Радовић и Иван Ђорђевић – субкултура миграната у Словенији.

Лада Стевановић - Југоносталгија у Србији и Словенији.

ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ:

1. Монографија др Марије Станоник, Етнологија у писмима и сликама, као 5. свеска едиције Животопис, ЕИ САНУ, Београд, 2008.

2. Прва српско-словеначка конференција, као једна од секција научнох скупа у

организацији ЕИ САНУ и Старо село Сирогојно, одржаног у Сирогојну 1-3. септембра 2009. године - 14 учесника (5 из Словеније, 9 из Србије)

3. У 2010. Публиковани су радови са скупа, као као тематски број часописа Традитионес (издање партнерског института из Љубљане) http://isn.zrc-sazu.si/index.php?q=sl/node/297

Пројекти

Архива: претходни пројекти

Међународни пројекти

Међународна сарадња