Наш тим

nina aleksic

Нина Аксић

е-маил: nina.aksic@ei.sanu.ac.rs

Рођена је 1990. у Београду. Завршила је Средњу музичку школу „Ст. Ст. Мокрањац“ у Београду. Дипломирала 2011. на Факултету музичке уметности у Београду, одсек Општа музичка педагогија, са просечном оценом 8,80. Мастер академске студије уписала 2011, а завршила 2013. године, на Факултету музичке уметности у Београду, одсек Теорија музике, са просечном оценом 9,89 и Мастер рад радила из предмета Хармонија са хармонском анализом, код ментора Светислава Божића, тема Полистилистичност Крајслерових комада за виолину и клавир и за тај рад добила оцену 10.

Докторске студије је уписала 2013. године на Филолошком факултету у Београду, модул Култура, а у мају 2016. године одобрена јој је тема докторске дисертације под називом Културне институције (библиотеке, архиви, музеји) и културне манифестације у Новом Пазару од 1945. до 1991. године: архивско-музеолошки, документалистички и културолошки приступ, ментор др Бојан Ђорђевић. Током студија, у различитим периодима била је стипендиста Министарства просвете РС.

У Етнографском институту САНУ запослена је од априла 2013. године и од тада  ради на пројекту Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије и израда мултимедијалног интернет портала „Појмовник спрске културе“ (47016), руководилац пројекта др Драгана Радојичић, и на пројекту Стратегије идентитета: савремена култура и религиозност (177028), руководилац пројекта др Александра Павићевић.

Аутор је неколико ауторских и коауторских радова, као и неколико одредница. Њен рад се тренутно заснива на истраживању историјског и актуелног културно-друштвени живота Новог Пазара. Друга сфера интересовања јој је анализа симбола у српској народној традицији.

Говори  енглески, француски и руски језик.

Библиографија

 

Чланци:

 • Аксић, Н. 2014. „Три приступа тумачењу текста молитве Оче наш“, Црквене студије, број 11, Ниш: Центар за црквене студије, стр. 617‒631.
 • Аксић, Н. 2014. „Звоно као фолклорни мотив у поезији српских песника друге половине XIX и прве половине XX века“, у: Религија, религиозност и савремена култура, Од мистичног до (и)рационалног и vice versa, Зборник Етнографског института САНУ 30, Београд: Етнографски институт САНУ, стр. 187‒200.
 • Аксић, Н. 2014. „Друге зове, себе не чује. Звоно у српској народној традицији“, PhilologiaMediana, Година VI, Број 6, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, стр. 151–165.
 • Аксић, Н. 2015. „Птице злослутнице у словенским веровањима“, Гласник Етнографског института САНУ 63 (1), Београд: Етнографски институт САНУ, стр. 193–211.
 • Радовановић, Д. и Н. Аксић. 2015. „Терминологија куће и покућства у Вуковом Рјечнику (1852)“, Зборник радова са IX међународног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (24-25. X 2014), Књига 1, Српски језик – од Вука до данас, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, стр. 171–179.
 • Aksić, N. 2015. „Od prvog radio-aparata do multimedijalnih manifestacija“, Bošnjačka riječ, Godina X, broj 33‒36, Tutin – Novi Pazar: Centar za bošnjačke studije, str. 93–99, Časopis za društveni život i kulturu sandžačkih Bošnjaka, Časopis sufinansira Ministarstvo kulture Vlade Republike Srbije.

 

Саопштења на научним скуповима:

 • IX међународни научни скуп. “Српски језик, књижевност, уметност. Српски језик – од Вука до данас”, одржан у Крагујевцу од 24. до 25. октобра 2014. године (ФИЛУМ, Универзитет у Крагујевцу). Кореферат (са Драганом Радовановић) на тему: Терминологија куће и покућства у Вуковом Рјечнику (1852).
 • Трећи међународни интердисциплинарни скуп младих научника Контексти, одржан у Новом Саду 01. децембра 2015. године (Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду). Кореферат (са Весном Ђорђевић) на тему: Традиционални музички инструменти – етнолошка и фразеолошка анализа.

 

Одреднице:

 • Аксић, Н. Музика, песма, химна, Оче наш, коло, звоно, фрула, гајде, тамбура, кукавица.На интернет адреси: http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/pojmovnik.php.
 • Аксић, Н. и О. Васић.Прстена, каиша и прстена, регрутација, мица, клиса и пале, џуџе или крмаче, бацање камена.На интернет адреси: http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/pojmovnik.php.
 • Стефановић-Бановић М. и Н. Аксић. Гусле. На интернет адреси:http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/pojmovnik.php.
 • Аксић Н, М. Стефановић-Бановић и В. Рогановић. 2015. „Инструменти и Певање“ у: Лексикон националних паркова Србије, Ђердап. Београд: ЈП Службени гласник, ЈП Национални парк Ђердап, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ.

 

Теренска истраживања:

 • Од маја 2013. године Нина Аксић борави на терену у Новом Пазару где истражује историјски и актуелни културно-друштвени живот Новог Пазара. Уз разговоре са информаторима, остварила је и изврсну сарадњу са установама културе у Новом Пазару. Поред радова, на ову тему припрема и докторску дисертацију.
 • У периоду од 26–30. септембра 2013. године, Нина Аксић је боравила на терену у Батањи (Мађарска) где је прикупљала грађу везану за тему „Дечје игре и друштвене игре за омладину“.
 • У децембру 2015. године Нина Аксић је боравила на терену у Ваљеву, где је прикупљала грађу везану за тему Традиционалних друштвених игара у Ваљевској Подгорини.

 

Актуелно

Статут института

Прочитајте статут нашег института