Наш тим

александра павићевић

Александра Павићевић

виши научни сарадник
Етнографски институт САНУ
e-mail: aleksandra.pavicevic@ei.sanu.ac.rs

 

Рођена је у Београду 1969. године. Удата, мајка двоје деце.

 • Дипломирала је 1995, магистрирала 1998, а докторирала 2005. године на Одељењу за етнологију и антропологију Философског факултета у Београду.

 • Као стипендисткиња Завода за тржиште рада, била је ангажована на пројектима Одељења за етнологију и антропологију Философског факултета у Београду, током 1996 и 1997. године.

 • Стипендисткиња Министарства за науку и технологију Републике Србије постала је 1999. године, када је и ангажована на пројектима Етнографског института Српске академије наука и уметности.

 • Од 2008-2010 председница Етнолошко-антрополошког друштва Србије.

 • Од 2010. године председава и Научним већем Етнографског института САНУ. 

 • Од 2012. године председава Скупштином Удружења истраживача института хуманистичких наука

 • 2016. изабрана за члана Председништва Заједнице института Србије

 • 2008– 2010 Уредница је часописа Етнолошко-антрополошке свеске.

 • Уредила је неколико тематских зборника

 •  Чланица  редакције  издања Етнографског института САНУ.

 • Објавила је четири ауторске монографије (једна монографија награђена је повељом Миле Недељковић) и већи број научних радова у домаћим и иностраним часописима и тематским зборницима.

 • Учествовала је на већем броју научних конференција у земљи и у иностранству

 •  Одржала већи број предавања, предавања по позиву и семинара (Шведска, Румунија, Петница, Београд).

 • Била Универзитетски опонент Универзитета у Упсали (Шведска) за одбрану докторске тезе Јелене Спасенић: The Shadows of the Past.

 • Учествује у формирању научних кадрова кроз менторски рад са младим истраживачима, стипендистима и докторантима у Етнографском институту.

 •  Чланица је Међународне асоцијације за антропологију  југоистичне Европе (INASEA - International Association for Southeast European Anthropology), са седиштем у Грацу.

 • У циклусу пројеката 2011-2014/16, које финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије руководи пројектом: „Стратегије идентитета: Савремена култура и религиозност“, чији је носилац Етнографски институт САНУ.

 • Руководилац је и пројекта билатералне сарадње Етнографског института САНУ и Етнолошког института Словачке академија наука.

 • Руководилац пројекта: Дигитализација и презентација видео архива Етнографског института САНУ насталог у периоду 1903 – 1939. године (део збирке др Радивоја Симоновића), који је финансирало Министарство културе Републике СРбије.

 • Председник програмског и организационог одбора за међународни окргугли сто: Друштвене и хуманистичке науке пред изазовима постдисциплинарности и тржишта, који је одржан 3. 10. 2012. године, у Београду, у организацији Етнографског института САНУ.

 • Председник програмског и организационог одбора за међународну научну конференцију: Суочавање са собом, суочавање са другим. Да ли је могуће помирење на Балкану?, која је одржана 30-31. октобра 2014. године у Београду, у организацији Фондације Конрад Аденауер и Етнографског института САНУ.

 • Повремено објављује ангажоване текстове у Културном додатку и у рубрици Погледи, дневног листа Политика.

 • Члан је женске певачке групе МОБА, која се од 1993. године бави проучавањем, извођењем и очувањем српског традиционалног музичког наслеђа

Сфере интересовања: танатологија, религија, идентитет, етницитет, ритуални и свакодневни живт, породица, брак, полни морал, право, политика.


Библиографија

Монографије

-Црквени и народни брак у српском сеоском друштву, Посебна издања Етнографског института САНУ 46, Београд 2001.

- На удару идеологија,  Посебна издања ЕИ 57, Београд, 2006.

- Време (без)смрти. Представе о смрти у Србији 19–21. века, Посебна издања Етнографског института 73, Београд, 2011.

- From Mystery to Spectacle. Essays on Death in Serbia from the 19th -21st Century. Institute of Ethnography, Special Editions 83, Београд, 2015.

Радови објвљени у научним часописима

-Weding Act in Serbia in the Light of Social Changes, Гласник Етнографског института САНУ L-LI, Београд, 2003, 79-86.  

-Eine neue Migrationtype, у: Sebia und Monte Negro,Wohin jetz?, Ost West gegen Informationen, Gratz, 2003,39-41. 

-Ambiguity of Integration Processes: the Serbs in Greece, National Identity of the New Immigrants, Ethnologia Balkanica 8, Sofia, Muenster, New York, 2004, 103-115.  

-Нека питања спољних миграција југословенског становништва током друге половине 20. века, Време за преиспитивање? ГЕИ САНУ LII, Београд, 2004, 129-136.    

-Шта ради и где седи Бели анђео, Гласник Етнографског института САНУ LIII, 2005, 187-194.

- Cremation as New Age Urban Phenomenon, Urban Life and Culture in Southeast Europe,  Београд, Ethnologia Balkanica 10, 2006, 251-262.

-,,Друштво Огањ за спаљивање мртваца у Београду“ Развој, идеје и симболи, ГЕИ САНУ LIV Београд, 2006, 289-303.

- Друштвена политика према породици. Подруштвљавање или крај једне историјске форме?ГЕИ САНУ LV, Београд, 2007, 115-125.

-Time With or Without Death, ГЕИ САНУ LVI (2) 2008,23-36.

-Дани жалост и време успомена. Смрт сахрана и сећање/памћење јавних личности у Србији у време социјализма и после њега, ГЕИ САНУ LVII/1, Београд, 2009, 223-237.

-Ревизионистичка идеолошка матрица. Спољни или унутрашњи непријатељ антрополошког промишљања стварности? Антропологија 4 2009, 68-79

-Да ли су антрополози дужни да буду (не)религиозни или Прилог целовитом проучавању ,,антрополошког материјала“, Теме 33(3) Ниш, 2009, 1413-1434.

-Смрт у медијима  ГЕИ САНУ LVIII/1, Београд 2010.
-Жива дела мртвих тела. Смрт и религија нације у Србији 19. века ГЕИ САНУ 2011/1, 7–28.
- Audit culture and its reflection on the content and concept of ethnological-anthropological research in Serbia, Cesky Lid 2011, 227-238.

-Улога религије у идентитету грађана Србије: између личних избора и колективних представа. Срби Сјенице и Пештера, Зборник Матице  српске за друштвене науке 139, Београд  2012 , 159-172.

-Уводна реч: Друштвене и хуманистичке науке пред изазовима постдисциплинарности и тржишта. Искуства у вези са осмишљавањем, организовањем и финансирањем научних истраживања. Гласник Етнографског института САНУ LXI/2 2013, 9–10.

-“Soul  of Dandelion”. Religion, death and politics in the public address on the occasion of seeing off the body and funeral of Patriarch Pavle, Ethnologia Balkanica 16 2013, 193–207.

- Нова Евина побуна. „Женско питање“ и трансформација брака и породице у Србији  током друге половине 20. века, Историја 20. века . 2013 Год.31, бр.2, стр. 165–181.

-Why was the Writer Cremated? Thanato-Anthropological Aspects of Deathand Fun eral of Yugoslav literate Ivo Andrić, Glasnik Etnografskog instituta SANU LXI, 2013: 29–41.  

-Александра Павићевић, Од муње до праха. Смрт, сахрана и посмртна судбина Николе Тесле. Гласник Етнографског института САНУ. LXII/2, 2014: 125–138.

-Aleksandra Pavićević, El Ángel Blanco. Desde Heraldo de la Resurrección hasta Portador de Fortuna. Comercialización del Arte Religioso en la Serbia post-comunista. Cuaderno 52, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires, 2014: 327-336.

- Vesna Vučinić i Aleksandra Pavićević, Serbia. In: Klaus Roth (ed),Changing Paradigms. The State of the Ethnological Sciences in Southeast Europe. Ethnologia Balkanica 17. 2014 (2015): 358 – 369.

- Александра Павићевић, Поруке (о) мртвом писцу: oбликовање сећања и Књига жалости поводом смрти Иве Андрића, СВеске Задужбине Иве Андрића 32, Београд 2015: 307-323

Радови објављени у тематским зборницима и монографијама

-Срби у Грчкој, Национални идентитет скорашњих емиграната,  ПИ ЕИ САНУ 50, Београд, 2003, 329-339.  

--Склапање брака у савременом српском друштву, у, Обичаји животног циклуса у градској средини, Зборник радова са Друге српско-бугарске научне конференције, Београд 5-9. септембра, 2001, Београд, 2002, 279-291.

-Идентитет етнологије и (не)оствареност антропологије, у: Љиљана Гавриловић (ур.) Етнологија и антропологија: стање и перспективе, Зборник Етнографског института 21, Београд, 2005, 163-172.

-Идеологија слободе и полни морал, у: Радост Иванова (ур), Свакодневни живот у постсоцијализму у Бугарској и Србији, Етнографски институт са Музејем Бугарске академије наука, Софија 2005, 116-123.

-Два примера српске емиграције, Словенија и Грчка, у: Горан Башић (ур.), Положај и идентитет српске мањине у југоисточној и централној Европи, Научни скупови САНУ CIX,  Београд, 2005, 421-434.

- Огњено сахрањивање- Рана историја модерног спаљивања мртвих, у: Ана Столић, Ненад Махуљевић (прир.), Приватни живот код Срба у 19. веку, Клио Београд, 2006, 984-999.

- ,,Слобода“ од родитеља, Живот савремене омладине у Србији у светлу процеса демократизације друштва,у: Зорица Дивац (ур.), Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду,Зборник Етнографског института САНУ 22, Београд, 2006, 255-265.

-- Живот савремене сеоске омладине- на примеру села Дубона код Младеновца,у:Д. Радојичић (ур.), Култура у трансформацији,Зборник Етнографског института САНУ 23,Београд, 2007, 21-34.

-Брачни и породични живот. Друштвена политика и процеси трансформације, у: Милан Ристовић (ур.),Приватни живот у Србији у 20. веку, Клио, Београд, 2007, 59-100.

-Последња тајна, у: Милан Ристовић (ур.),  Приватни живот у Србији у 20. веку, Клио, Београд, 2007, 912-923.

-„Мужской вопрос“ во второй половине XX в. эмансипация или маргинализация?, Антроплогические исследования ученых России и Сербии, Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук, Россйский университет дружбы народов, ред. М. Ю. Мартынова, Д. Радойичич, с. 1-349, Москва 2008, 241-253

-Socialisation of Family, Support or Control, у: Ionela Baluta, Constanta Vintila Ghitulescu, Mihai-Razvan Ungureanu, (eds.),Social Behaviour and Family Strategies in the Balkans (16th-20th cent), Bukurešt ,New European College.2008, 345-360.

-Света смрт Слободана Милошевића, Анттрополошки есеј,у: Зорица Дивац (ур.),Културне паралеле, Зборник Етнографског института САНУ 25, Београд 2008, 147-158.

-Death in Foreign Land, Entering and Exiting the Serbian Emigrant`s World, in: Ulf Brunnbauer (ed.), Transnational Societies, Transteritorial Politics, Migrations in the (Post)Yugoslav Area 19th-21st Century,  R.Oldenbourg Verlag Muenchen, 2009, 235-248.

-Споменици и/или гробови. Сећање на смрт или декорација, у Александра Павићевић (ур.), Спомен места, историја, сећањаЗбЕИ 26, Београд, 2009, 47-62.

-Прослава пунолетства. Иницијацијадевојака у свет еманципованих жена?, у:  Ана Лулева, Иванка Петрова, Радост Иванова, Станка Јанева (ур.), Обшества Трансформации култури, Постсоциалическата всекидневна култура в Булгарија и Сербија, , Етнографски институт са музејем Бугарске академије наука, Софија, 2009, 63-69.

-Welcoming Home the Dead: Exhumation and Reburial of Famous Deceased in Serbia.In: Marius Rotar and Adriana Teodorescu (eds),  Dying and Death in 18th-21st Century Europe. Cambridge Scholar Publishing, 2011,160-181.

- Коме припада смрт? Представе о смрти у савременом друштву Србије – између религије, политике и медицине, У Данијел Синани(ур), Антропологија религије и алтернативне религије, Београд 2011. 153–171.

-Улога традиције у животу савремене породице/друштва. Пештер и околина.Неке методолошке опсервације и прелиминарни резултати истраживања. Милешевски записи 9, Пријепоље 2012, 351-361.

-Which Identities are avaliable for Us? Or: In Search of the Human. In: Pero Petrović, Milovan radaković (eds) National and European Identity in the Process of European Integration, International Conference held in Belgrade 27-28. juna 2012.Beograd 2013:55–72.

-Aleksandra Pavićević, Diving into the Silence. Death and Funeral in Serbia at the beginning of third Millennium. In: Marius Rotar, Adriana Teodorescu and Corina Rotar (eds.),  Dying and Death in 18-21 Century Europe. Cambridge Scholar Publishing, Second Volume: 2014: 85–110.

-Александра Павићевић, Религија, религиозност и савремена култура. Од мистичног до (и)ирационалног и vice versa. У: Александра ПАвићевић (ур), Религија, религиозност и савремена култура. Од мистичног до (и)ирационалног и vice versa. Зборник радова Етнографског института бр.30, Београд, 2014: 7–11.

-Александра Павићевић и Ивица Тодоровић, Религија, идентитет и културне промене. Српско друштво на почетку трећег миленијума. У: Александра ПАвићевић (ур), Религија, религиозност и савремена култура. Од мистичног до (и)ирационалног и vice versa. Зборник радова Етнографског института бр.30, Београд, 2014: 39–56

-Александра Павићевић, Смрт и сахрана патријарха Павла. Границе политичког говора. У: Бојана Димитријевић (ур), Наука и универзитет. Исотриографија. Том 1. Филозофски факултет у Нишу, 2014: 413 – 424.

-Александра Павићевић, Етнолошке карактеристике становништва рудничког краја. У: Радош Љушић (ур), Рудник, шапат висина. Београд 2014. Службени гласник, 2014: 505–536.

-Александра Павићевић,  Религијска уверења и пракса становништва средњег и доњег Полимља. Народна религиозност, православље и секуларизациони процеси. Милешевски записи. 2014.

Лексикографске јединице

-Мала српска енциклопедија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008. Одреднице: Бог (109),Брак (103), Црква (1236–1237), Ђаво (325), Душа (324), Егзогамија(342), Гробље (255), Икона (406), Иницијација (415), Крв (548), Кум (563), Лазарице (571), Моба (686), Мошти (698), Породица (876), Пост (878), Род (957), Рођење(957), Сахрањивање (983), Светитељи (986-988), Васкрс (159), Ватра (160), Видовдан (171).

Научна полемика

- Colonist family in Bajmok 1945–1948, Cesky Lid 2011, 330-332.

- Смрт, сузе, смех и моћ, Гласник Етнографског института САНУ LIX/2. 2011.

- Александра Павићевић, Књижевност између уметничког дела и историјског сведочанства. Научна полемика. Гласник Ентографског института САНУ LXII/2, Београд 2014, 292–297.

Ауторизована дискусија

2013 Александра Павићевић,  Ауторизована дискусија на скупу: Религија у јавном, политичком и друштвеном сектору. Фондација Конрад Аденауер, Београд 2013, 33-35,73-74,103,106,111,116,124,128,131,132,135,136,137,138,139,140,141,142,179,186.

Уредништва

-Зборник Етнографског института САНУ 26, Београд, 2009.

-Етнолошко-антрополошке свеске 2009, 2010.

-Тематски број Гласника Етнографског института САНУ LXI/1 2013:  Faces of Death.

- Уредник тематског броја Гласника Етнографског института САНУ LXI/2 2013: Друштвене и хуманистичке науке пред изазовима постдисциплинарности и тржишта. Искуства у вези са осмишљавањем, организовањем и финансирањем научних истраживања.

- Уредник Зборника Етнографског института САНУ бр 30: Религија, религиозност и савремена култура. Од мистичног до (и)ирационалног и vice versa. Зборник радова Етнографског института бр.30, Београд

Предавања по позиву

2012 Александра Павићевић, Антрополошкo проучавања религије, Интелектуално наслеђе и перспективе. Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини:  Скуп Етнолошко-антрополошког друштва Србије: “Етнологија и антропологија у Србији данас” 29-30. Новембар 2012. Етнолошко-антрополошке свеске 20, Београд: 35 -46.

2015  Aleksandra Pavićević. Are Death Scholars Afraid of Dying? Geographical, professional, thematic and personal background of contemporary death studies. Key note lecture at Conference “Death, Dying and Disposal of Body. Eastern and Western Ways of Dying and Death.” Alba Iulia 2-6 September.

 

Актуелно

Статут института

Прочитајте статут нашег института