Наш тим

Biljana Milenkovic

Биљана Миленковић-Вуковић

Е-mail: biljana.vukovic@ei.sanu.ac.rs

Eтнолог и диплoмирани библиотекар саветник. Рођена у Београду где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду са темом Етнолошке карактеристике места Сечња у Банату. Волонтирала у Етнографском институту САНУ, а у Библиотеци Етнографског института САНУ ради од 1998. године на пословима из библиотечко-информационе делатности. Приређује персоналне и тематске библиографије, изложбе. Објављује стручне радове из библиотекарства и етнологије.

Чланица je стручних удружења: Етнолошко-антрополошког друштва Србије, Библиотекарског друштва Србије и Секције библиотекара и књижничара ЗИС (секретар); члан Матичне комисије за доделу звања у високошколским библиотекама УБ „Светозар Марковић“.

Добитница награде „Марија Илић Агапова“ за најбољег библиотекара града Београда (2014).

Библиографија

Библиографија издања Етнографског института САНУ 1947-2003 / Александар Јанковић, Милина Ивановић-Баришић, Биљана Миленковић-Вуковић // Гласник Етнографског института (Београд). – ISSN 0350-0861. – Књ. 50–51 (2003), стр. [171]–237. http://www.etno-institut.co.rs/GEI/50-51_cir.asp

Narodne nošnje na markama = Folk costumes on postage stamps // New Review : JAT Airways (Beograd). – ISSN 0354-6705. – No. 53, [бр.] 3 (2003), стр. 96 : илустр. у боји

Библиографија проф. др Ђурђице Петровић – 1. део (1927-2003) // Гласник Етнографског института САНУ (Београд). – ISSN 0350-0861. – Књ. 52 (2004), стр. [335]–355.

Библиографија изабраних радова о Србима у Мађарској, Румунији, Хрватској, Словенији, Македонији и Албанији // Положај и идентитет Српске мањине у југоисточној и централној Европи : зборник радова са научног скупа одржаног 26-29. новембра 2003 године / уредник Војислав Становчић. – Београд : САНУ, 2005. Стр. [443]–496. – (Научни скупови / САНУ ; књ. 109. Одељење друштвених наука. Међуодељенски одбор за проучавање националних мањина и људских права, ISSN 0354-4850 ; књ. 25). ISBN 86-7025-388-7

Literatura / [saradnik na bibliografiji Biljana Milenković-Vuković] // Politika žrtve na Kosovu : identitet žrtve kao primarni diskurzivni cilj Srba i Albanaca u upornom sukobu na Kosovu / Helena Zdravković. – Beograd : Srpski genealoški centar, 2005. Стр. [257]– 281. – (Etnološka biblioteka ; knj. 17). ISBN 86-83679-24-1

Етнографска грађа у делу Јована Мишковића – 1. део / Биљана Миленковић-Вуковић, Ласта Ђаповић // Гласник Етнографског института САНУ (Београд). – ISSN 0350-0861. – Књ. 54 (2006), стр. 445– 473. http://www.etno-institut.co.rs/GEI/54_cir.asp

Izabrana bibliografija / [saradnik na bibliografiji Biljana Milenković-Vuković] // Srpsko selo : društvene i kulturne promene u seoskoj zajednici : (1952–1987) / Džoel M. Halpern. – Beograd : Srpski genealoški centar, 2006. Стр. [365]–369. – (Etnološka biblioteka ; Posebna izdanja ; knj. 2). ISBN 86-83679-17-9

Библиографија издања Етнографског института САНУ (2003–2007) / Биљана Миленковић-Вуковић, Александар Јанковић // Гласник Етнографског института (Београд). – ISSN 0350-0861. – Књ. 55, св. 2 (2007), стр. 241–283. http://www.etno-institut.co.rs/GEI/55_2_cir.asp

Bibliografija književnih priloga / [saradnik na bibliografiji Biljana Milenković-Vuković] // Srbija pod turskom vlašću : 1459– 1804 / Olga Zirojević. – 2. pregledano i ilustrovano izdanje. – Beograd : Srpski genealoški centar, 2007. Стр. [329]–333. – (Etnološka biblioteka ; knj. 21). ISBN 86-83679-31-7

Izvori i literatura [saradnik na bibliografiji Biljana Milenković-Vuković] // Srpska etnologija i marksizam : naučno delo Špire Kulišića / Gordana Gorunović. – Beograd : Srpski genealoški centar : Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, 2007. Стр. [333]–348. – (Etnološka biblioteka ; knj. 22). ISBN 978-86-83679-37-9

Etnološke raziskave identitete : Srbi v Sloveniji in Slovenci v Srbiji // Bilten : društvo Slovenaca "Sava" u Beogradu = Bilten : društvo Slovencev " Sava" v Beogradu. – ISSN 1452-9092. – Letnik 5, štev. 9 (2007), str. 1– 2.

ISSN – mednarodna standardna številka za serijske publikacije // Bilten : društvo Slovenaca "Sava" u Beogradu = Bilten : društvo Slovencev" Sava" v Beogradu. – ISSN 1452-9092. – Letnik 5, štev. 9 (2007).

Literatura i izvori / [priredila Biljana Milenković-Vuković] // Žensko : etnografski aspekti društvenog položaja žene u Srbiji / Miroslava Malešević. – Beograd : Srpski genealoški centar, 2007. Стр. [251–262. – (Etnološka biblioteka ; knj. 25). ISBN 978-86-83679-45-4

Literatura / [saradnik na bibliografiji Biljana Milenković-Vuković] // Okultuzam ovde i sada : magija, religija i pomodni kultovi u Beogradu / Lidija Radulović. – Beograd : Srpski genealoški centar : Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, 2007. Стр. [265] – 271. – (Etnološka biblioteka ; knj. 29). ISBN 978-86-83679-38-6

Kulturni in znanstveni stiki - Srbi in Slovenci med 19. in 21. stoletjem : novi bilateralni projekt (2007-2009) // Bilten : društvo Slovenaca "Sava" u Beogradu = Bilten : društvo Slovencev " Sava" v Beogradu. – ISSN 1452-9092. – Letnik 5, štev. 10 (2007).

Sveti Martin – sveti Mrata : ljudsko izročilo // Bilten : društvo Slovenaca "Sava" u Beogradu = Bilten : društvo Slovencev " Sava" v Beogradu. – ISSN 1452-9092. – Letnik 5, štev. 10 (2007).

Библиографија : Етнолошке свеске I – XI (1978-1990) // Етнолошке свеске : часопис Етнолошког и антрополошког друштва Србије (Београд). – ISSN 0351-0190. – Бр. 12 (Нова серија) (2008), стр. 151–183.

Етнографска грађа у делу Јована Мишковића – 2. део / Биљана Миленковић-Вуковић, Ласта Ђаповић // Гласник Етнографског института САНУ (Београд). – ISSN 0350-0861. – Књ. 56, св. 1 (2008), стр. 253–286. http://www.etno-institut.co.rs/GEI/56_1_cir.asp

Библиографија: етнолошка/антрополошка научна продукција у периоду транзиције // Гласник Етнографског института САНУ (Београд). – ISSN 0350-0861. – Књ. 57, св. 1 (2009), стр. 287–313. http://www.etno-institut.co.rs/GEI/57_1_cir.asp

Prva srbsko-slovenska znanstvena konferenca: (mednarodna znanstvena konferеnca, Muzej "Stara vas" Sirogojno, 31. 8. – 3. 9. 2009) // Bilten : društvo Slovenaca "Sava" u Beogradu = Bilten : društvo Slovencev " Sava" v Beogradu. – ISSN 1452-9092. – Letnik 7, štev. 14 (2009)

Slovenci u Srbiji. Bibliografija sa anotacijama (Slovenians in Serbia: Bibliography with Annotations) // Traditiones (Ljubljana). – ISSN 0352-0447. – Knj. 39, št. 1 (2010), str. 283–320. DOI: 10.3986/Traditio2010390120 http://isn.zrc-sazu.si/index.php?q=sl/node/297

Библиографија радова о традиционалној култури и фолклору у Гласнику Етнографског института САНУ – 50 књига / Биљана Миленковић-Вуковић, Сунчица Глишић, Јасна Чанковић // Гласник Етнографског института САНУ (Београд). – ISSN 0350-0861. – Књ. 59, св. 1 (2011), стр. 165–238. DOI 10.2298/GEI1101165M http://www.etno-institut.co.rs/GEI/GEI_LIX_1/Bibliografija_GEI_59_1.pdf

Literatura i izvori / [saradnik na bibliografiji Biljana Milenković-Vuković] // Ima li nacija na planeti Ribok?: ogledi o politikama identiteta / Miroslava Malešević. – Beograd : Srpski genealoški centar, 2011. Стр. [295]–312. – (Etnološka biblioteka ; knj. 49). ISBN 978-86-83679-66-9

Библиографија радова о фолклору, традиционалној и популарној култури у Зборнику радова Етнографског института САНУ (1–25) Сунчица Глишић, Биљана Миленковић-Вуковић, Јасна Чанковић // Glasnik Etnografskog instituta SANU, 2012 OnLine-First (00):1-1 DOI:10.2298/GEI110916001G

Библиографија: др Добрила Братић (1953-2009) // Гласник Етнографског института САНУ (Београд). – ISSN 0350-0861. – Књ. 61, св. 2 (2013), стр. 211–220. DOI 10.2298/GEI1302211M http://www.etno-institut.co.rs/files/gei/61_2/Memory.pdf

Bibliografija: Dr Dobrila Bratić (1953-2009) / Biljana Milenković-Vuković // Gluvo doba predstave o noći u narodnoj religiji Srba. Drugo izdanje / Dobrila Bratić, urednik Ivan Čolović. - Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara Krug, 2013. – Str. 247– 256. ISBN 978-86-7562-118-8 2014

Библиографија др Оливере Младеновић (1914-1988) : поводом стогодишњице рођења // Гласник Етнографског института САНУ (Београд). – ISSN 0350-0861. – Књ. 62, св. 2 (2014), стр. 251–287. DOI: 10.2298/GEI1402251M http://www.etno-institut.co.rs/files/gei/62_2/milenkovic%20vukovic.pdf

Delatnost slovenačkih udruženja u Beogradu (1921–2014). – Summary / Bojana Vuković, Biljana Milenković-Vuković // Etnološko-antropološke sveske : časopis Etnološko-antropološkog društva Srbije (Beograd). – ISSN 1821-3723. – Br. 24, (n.s.) 13 (2014), str. 45 – 67.

Регистар / Биљана Миленковић-Вуковић // Косово и Метохија у издањима Етнографског института САНУ (1951-1998) / приредила Драгана Радојичић. – Београд : Етнографски музеј : Етнографски институт САНУ, 2014. – Стр. 423– 465. ISBN 978-86-7891-078-4

Znameniti Slovenci u Beogradu. 2 / tekst u katalogu Biljana Milenković-Vuković, prevod na slovenački Maja Đukanović ; fotografija Marija Vauda, Nikola Pilipović. – Beograd : Društvo Slovenaca u Beogradu – Društvo Sava, 2015. – 28 str. : ilustr.
ISBN 978-86-919051-0-1

 

Актуелно

Статут института

Прочитајте статут нашег института