Наш тим

j

Јасна Влајић-Поповић


Стечено звање: Доктор наука
Позиција: Научни саветник
Место: Институт за српски језик САНУ

Биографија

Научни саветник Института за српски језик САНУ, Кнез-Михалова 36/1, 11000 Београд, тел. +011-320-8-220, jasna.vlajic@isj.sanu.ac.rs Рођена 22.10.1956. у Београду, где је завршила основну и средњу школу. 1975-1979 Филозофски факултет, Група за класичну филологију 1977-1981 Филолошки факултет, Група за англистику 1983 Запослила се у Институту за српски језик САНУ (сарадник на пројекту «Етимолошка истраживања српског језика и израда Етимолошког речника српског језика») 1986 Магистрирала на Филозофском факултету (Бгд.): «Досадашње стање етимолошке обрађености грчких позајмљеница у српскохрватском језику» 1998 Докторирала на Филолошком факултету (Бгд.): «Историјска семантика глагола ударања у српскохрватском језику» 1998 Изабрана у звање научног сарадника 2003 Изабрана у звање вишег научног сарадника 2008 Изабрана у звање научног саветника 2012–2013 Руководилац билатералног српско-словеначког пројекта „Дијалекатска лексика српског и словеначког језика – компаративни аспект“

Сарадња на пројектима Института за српски језик: –редактор (један од) Етимолошког речника српског језика (Прва свеска ЕРСЈ 2003, Друга свеска ЕРСЈ 2006, Трећа свеска ЕРСЈ 2008); –члан редакције часописа Јужнословенски филолог (од 2004); –уредник (један од) зборника Словенска етимологија данас (2006); –уредник библиографије часописа Јужнословенски филолог (1984-1987).

Чланство у комисијама и научним телима: –члан Етимолошке комисије при Међународном славистичком комитету; –члан Комисије за избор у научна звања при Министарству просвете и науке Републике Србије (од 2010); –приносник за Србију у међународној публикацији Bibliographie linguistique / Linguistic bibliography, Leiden (досад објављена годишта 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005-2008, 2009, 2010, 2011, 2012).

Бави се српском и словенском етимологијом као и балканском лингвистиком, кроз проучавање појединачних речи и тематских целина; у последње време нарочито се занима за случајеве лажне алоглотије. Аутор је преко 90 наслова (једна монографија, стотине одредница у четири свеске етимолошког речника српског језика, оригинални научни радови и прикази у домаћим и страним часописима, пет одредницa за Српску енциклопедију). Учествовала на преко 30 научних скупова у земљи и иностранству (углавном по позиву).

Говори и пише енглески; служи се руским, италијанским, немачким, француским и новогрчким језиком; разуме и чита све словенске језике.

Селективна библиографија

Монографије

1. Бјелетић, Марта; Влајић-Поповић, Јасна; Ивић, Павле; Лома, Александар; Петровић, Снежана; Сикимић, Биљана. Огледна свеска. Београд: Етимолошки одсек Института за српски језик, 1998: L, 99 стр. Библиотека Јужнословенског филолога, н. с: књ. 15.
2. Етимолошки речник српског језика, Прва свеска. А-аш (уредник) Александар Лома, (аутори) Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Александар Лома, Снежана Петровић, (сарадници) Марија Вучковић, Маја Ђокић. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2003: 257 стр. Етимолошки речник српског језика, Друга свеска. Ба-бд (уредник) Александар Лома, (аутори) Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Александар Лома, Снежана Петровић, Марија Вучковић, Маја Ђокић. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2006: 289 стр. Етимолошки речник српског језика, Свеска 3. Бе-бј (уредник) Александар Лома, (аутори) Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Александар Лома, Снежана Петровић, Марија Вучковић. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2008: 365 стр.
3. Влајић-Поповић, Јасна. Историјска семантика глагола ударања у српском језику: преко етимологије до модела семасиолошког речника. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2002: 424 стр. + табела. Библиотека Јужнословенског филолога, н.с: књ. 21

Чланци

1. Влајић-Поповић, Јасна. „Од изолованог хапакса до новог елемента у постојећем систему.” Ad fontes verborum: исследования по этимологии и исторической семантике: к 70-летию Жанны Жановны Варбот. Москва, 2006: стр. 69–76.
2. Влајић-Поповић, Јасна. „Лексичка породица батати / ботати / бутати ‘ударати и сл.’: деривација, семантика, етимологија.” Јужнословенски филолог бр. LXI (2005): стр. 57–93.
3. Влајић-Поповић, Јасна. „Прасловенско *kotiti /*katati и *kotъ / (*)*katъ – трагови ‑а‑ вокализма на словенском југу.” Словенска етимологија данас: зборник симпозијума одржаног од 5. до 7. септембра 2006. у Београду. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007: стр. 67–82. Научни скупови: књ. 121. Одељење језика и књижевности: књ. 18
4. Влајић-Поповић, Јасна. „Да ли се иза наводног хунгаризма крије псл. (дијал.) *butarъ/*buturъ/*butyrъ?” Studia etymologica Brunensia (Praha) br. 3 (2006): str. 413–426.
5. Влаич-Попович, Ясна. „С.-хорв. бор, борина ‘долина’: реликт или инновация?” Этимология: 2003-2005 (Москва) 2007: стр. 26–37.
6. Vlajić-Popović, Jasna. „Proto-Slavic *koty, -ъve ‘anchor’, ‘cat’ or something else?” Studia etymologica Brunensia (Praha) br. 6 (2009): str. 377–388.
7. Влајић-Поповић, Јасна. „Псл. *p(r)ętro ‘таван(ица)’, ‘греда’, ‘сушара’ или ‘остава’?” Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav: ob stoti obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja: zbornik referatov z mednarodnega znanstvenega simpozija v Ljubljani, 16–18. septembra 2010. (eds.) M. Furlan in A. Šivic-Dular. Ljubljana, 2012: str. 291–305.

Актуелно

Статут института

Прочитајте статут нашег института