Наш тим

Sаnjа Zlаtаnović

Сања Златановић

e-mail: szlat@eunet.rs ; sanja.zlatanovic@ei.sanu.ac.rs

Сања Златановић (1972) je дипломирала, магистрирала и докторирала на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду. 

Она je била стипендисткиња при Етнографском институту САНУ, у оквиру програма за таленте Министарства за науку и технологију Републике Србије (1996-1999). Од 1999. године је запошљена у ЕИ САНУ. Радила је на већем броју домаћих и међународних научних пројеката. Сада је ангажована на пројектима: Мултиетницитет, мултикултуралност, миграције – савремени процеси, који при ЕИ САНУ финансира Министарство просвете и науке Републике Србије (2011-2016), и Савремени град у Србији и Бугарској: процеси и промене, у склопу билатералне сарадње ЕИ САНУ и Института за етнологију и фолклористику са Етнографским музејем Бугарске академије наука (2014-2016), као и на још неколико пројеката мањег обима.

Сања Златановић је објавила једну књигу и око педесет научних радова у домаћим и страним публикацијама. Опсежна вишегодишња теренска истраживања обављала је на југу Србије (Врање и околина), Косову и међу расељенима са овог подручја у Србији. Истраживањa средњег Баната су у току. Чланица је Етнолошко-антрополошког друштва Србије, Удружења фолклориста Србије, као и међународних удружења Gypsy Lore Society и European Academic Network on Romani Studies. У оквиру Националног стипендијског програма Словачке Републике она је била стипендисткиња при Институту за етнологију Словачке академије наука (2015).

 

Библиографија

 

Монографија:

2003    Свадба – прича о идентитету: Врање и околина, Етнографски институт САНУ, Посебна издања, књ. 47, Београд 2003.


Уредништво:

2015    [Уредништво темата] Град у Србији и Бугарској: компаративно ишчитавање актуелних процеса, Гласник Етнографског института САНУ LXIII/1, Београд 2015, 9-119.

 

Радови у научним часописима:

2015    Методолошки и епистемолошки изазови истраживања коетничких миграција на послератном терену, Гласник Етнографског института САНУ LXIII/3, Београд 2015, 537-550.

2015   Град у Србији и Бугарској: компаративно ишчитавање актуелних процеса. Увод у темат, Гласник Етнографског института САНУ LXIII/1, Београд 2015, 9-17.

2014    Српска заједница Косовског Поморавља у калеидоскопу теренске фолклористике  Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 80, Филолошки факултет, Универзитет у Београду 2014, 113-125.

2013    Српска заједница у Гњилану: дискурс носталгије урбане енклаве, Гласник Етнографског института САНУ LXI/2, Београд 2013, 67-82.

2013    Пропустљивост границе: Срби / "Српски Цигани" у енклави Витина, Теме 37/3, Универзитет у Нишу 2013, 1079-1099.

2012    Свадба, традиционални женски костим и идентитетски дискурси српске заједнице југоисточног Косова, Гласник Етнографског института САНУ LX/2, Београд 2012, 89-105.

2011    Family in the Post-War Context: The Serbian Community of Southeast Kosovo, Southeast European (Post)Modernities (Klaus Roth, Jutta Lauth Bacas, eds.), Ethnologia Balkanica 15, LIT Verlag, Berlin 2011, 227-250.

2011    Дискурзивно обликовање "других": српска заједница југоисточног Косова у послератном контексту, Гласник Етнографског института САНУ LIX/2, Београд 2011, 79-99.

2010    Трансфер и контратрансфер у етнографским истраживањима, Гласник Етнографског института САНУ LVIII/1, Београд 2010, 129-139.

2009    Књижевно дело Боре Станковића и Врање: идентитетске стратегије, дискурси и праксе, Гласник Етнографског института САНУLVII/1, Београд 2009, 51-69.

2008    The Literary Opus of Bora Stanković and the Construction of a Local Identity,Region, Regional Identity and Regionalism in Southeastern Europe (Klaus Roth, Vesna Vučinić-Nešković, eds.), Ethnologia Balkanica 12, LIT Verlag, Berlin 2008, 147-166.

2008    Power of Categorization: Natives and Incomers in Southeastern Kosovo, Bulletin of the Institute of Ethnography SASA LVI/2, Belgrade 2008, 133-147.

2006    Djorgovci: An ambivalent identity, Romani Studies 5, Vol.16/2, Liverpool University Press 2006, 133-151.

2005    Свакодневица у енклави, Гласник Етнографског института САНУLIII, Београд 2005, 83-92.

2004    Василица и самоодређење Рома, Гласник Етнографског института САНУLII, Београд 2004, 155-164.

2004    У потрази за изгубљеним контекстом: лазарице у Призрену, Избегличко Косово (Биљана Сикимић, ур.), Лицеум 8, Универзитет у Крагујевцу и Центар за научна истраживања САНУ, Крагујевац 2004, 11-18.

2002    "Zasevka" u svadbi Roma, Kultura: časopis za teoriju i sociologiju kulture i medija 103/104, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd 2002, 194-202.

1997    Новокомпонована народна музика на линији традицијско – савремено, Гласник  Етнографског института САНУ XLVI, Београд 1997, 167-172.

 

Радови у тематским зборницима:

2016    [у коауторству сa Младеном Прелић] Интеркультурность и локальная идентичность: пример села Бело-Блато (Воеводина, Сербия), Европа меньшинств – меньшинства в Европе: Этнокультурные, религиозные и языковые группы (М. Е. Кабицкий, М. Ю. Мартынова, ред.), Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклaя, Россисйкая академия наук, Москва 2016, 234-250. /на руском/ 

2014    Дискурс послевоенной повседневности: сербский анклав в городе Гнилане (Косово), Малые города — большие проблемы. Социальная антропология малого города (М. Е. Кабицкий, О. Ю. Ар­тё­мова, М. Ю. Мар­ты­нова, ред.), Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклaя, Россисйкая академия наук, Москва 2014, 49-72. /на руском/

2014    Kakav je odnos etničke i verske identifikacije u posleratnom kontekstu? Terenska istraživanja srpske zajednice na jugoistoku Kosova,“Etnos”, religija i identitet: naučni skup u čast Dušana Bandića (Lidija B. Radulović, Ildiko Erdei, ur.), Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd 2014, 135-146.

2011    Comunitatea sârbească din sud-estul provinciei Kosovo în contextul postbelic, Minoritar în Europa: istorie, memorie, destin (Elena Rodica Colta, ed.), Complexul Muzeal Arad 2011, 187-199. /на румунском/

2010    Djorgovcii, între identitatea romă şi cea sârbească, Teme în antropologia socială din Europa de sud est: Volum dedicat memoriei Profesorului Paul Stahl (Stelu Şerban, ed.), Paideia, Bucureşti 2010, 308-332. /на румунском/

2008    Жизнь под протекторатом, Наша повседневная жизнь: Антроплогические исследования ученых России и Сербии (Марина Мартинова, Драгана Радоичич, ред.),Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук, Россйский университет дружбы народов, Москва 2008, 57-69. /на руском/

2008    Starosedeoci i doseljenici: međugrupne percepcije u posleratnom diskursu, Savremena kultura Srba na Kosovu i Metohiji (Saša Nedeljković, ur.), Biblioteka "Antropološki ugao", Baštinik, Kruševac 2008, 109-126.

2008    Ромски курбан у пет слика, Крвна жртва: трансформације једног ритуала (Биљана Сикимић, ур.), Балканолошки институт САНУ, Посебна издања, књ. 108, Београд 2008, 67-98.

2008    Летница: слика превазилажења религијских граница и њени остаци, Слике културе некад и сад (Зорица Дивац, ур.), Зборник Етнографског института САНУ 24, Београд 2008, 179-191.

2007    The Roma of Vranje: kurban with five faces, Kurban in the Balkans (Biljana Sikimić, Petko Hristov, eds.), Institute for Balkan Studies of SASA, Special Editions 98, Belgrade 2007, 51-86.

2007    Преговарање о идентитету: Роми који то и јесу и нису, Положај националних  мањина у Србији (Војислав Становчић, ур.), Одељење друштвених наука САНУ, књ. 30, Међуодељењски одбор за проучавање националних мањина и људских права САНУ, Београд 2007, 639-647.

2007    Ђорговци: скица за портрет подељеног идентитета, Друштвене науке о Ромима у Србији (Љубомир Тадић, Горан Башић, ур.), Одељење друштвених наука САНУ, књ. 29, Комисија за проучавање живота и обичаја Рома, Београд 2007, 187-203.

2007    Свадба и конструисање идентитета, Култура у трансформацији (Драгана Радојичић, ур.), Зборник Етнографског института САНУ 23, Београд 2007, 35-45.  

2006    Пут до Токија: етнонационализам у Врању од 1999. године, Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду (Зорица Дивац, ур.), Зборник Етнографског института САНУ 22, Београд 2006, 357-370.

2005    Картина Запада в анклаве, В поисках "западного" на Балканах (Ирина Седакова, Татјана Цивьян, ред.), Балканские чтения 8, Институт славяноведения, Россисйкая академия наук, Москва 2005, 162-166. /на руском/

2005    Ратна свакодневица: енклава Витина на Косову и Метохији, Всекидневната култура на Българите и Сърбите в постсоциалистическия период (Радост Иванова, ур.), Етнографски институт с музей БАН, София 2005, 239-245.

2004    "Шопови" у Косовском Поморављу, Скривене мањине на Балкану (Биљана Сикимић, ур.), Балканолошки институт САНУ, Посебна издања, књ. 82, Београд 2004, 83-93.

2003    Celebration of Vasilica in Vranje, Roma Religious Culture (Dragoljub B. Djordjević, ed.), YSSSR X, Niš 2003, 93-97.

2002    Савремена свадба – прича о идентитету,Обичаји животног циклуса у градској средини (Зорица Дивац, ур.), Етнографски институт САНУ, Посебна издања, књ. 48, Београд 2002, 291-301.

2002    "Sve je bilo kao u staro Vranje" – svadba i promišljanje identiteta u periodu tranzicije, Kulturni i etnički identiteti u procesu globalizacije i regionalizacije Bаlkana (Ljubiša Mitrović, Dragoljub B. Djordjević, Dragan Todorović, ur.), Centar za balkanske studije I i JUNIR IX, Niš 2002, 231-236.

2001    Romany Wedding Ritual in the Vranje Region of Serbia, The minorities at the turn of millennium (chances, possibilities, challenges), Lectures of VIIth International Conference on Ethnographic Nationality Research, Békéscaba, 2-4 October 2001, Békéscaba – Budapest 2001, 149-154.

2000    Реафирмација традиције и свадбени ритуал, у: Жизненият цикъл / Животни циклус (Радост Иванова, ур.), Етнографски институт с музей БАН, София 2000, 223-230.  

1999    Свекрва и невеста или прича о песми и дару, Етнокултуролошки зборник V, Сврљиг 1999, 185-188.

 

Радови у часописима:

2008    Курбан за сајбијaта: редефинирање на религискиот идентитет на Ромите, Културен живот: списание за култура, уметност, општествени прашања3-4/2008, Скопје 2008, 56-69. /на македонском/

2001    Значењски склоп традицијске свадбе: Врање и околина,Етнология 4, София 2001, 7-50.

 

Поглавља у монографијама:

2011    Бошча: женски микросвет (предговор), Бошче Косовског Поморавља – белег традиције (Зоран Максимовић), "Наша Србија", Београд 2011, 4-6.

 

Лексикографске одреднице:

2008    Роми, Свадба, Енциклопедија српског народа (Радош Љушић, ур.), Завод за уџбенике, Београд  2008, 960, 983.

 

Прикази, научна критика и хроника:

2015    Социјална култура у огледалу материјалне. Нове књиге Института за етнологију Словачке академије наука, Гласник Етнографског института САНУ LXIII/3, Београд 2015, 645-651.

2013    Бугарска свадба у етнолингвистичком кључу: Елена Семеновна Узенёва, Болгарская свадьба: этнолингвистическое исследование, Индрик, Москва 2010; Гласник Етнографског института САНУ LXI/2, Београд 2013, 187-189.

2013    Антропологија савременог града: X Конгрес руских етнографа и антрополога, Руска академија наука, Москва, 2−5. јул 2013; Гласник Етнографског института САНУ LXI/2, Београд 2013, 206-209.

2007    Saša Nedeljković, Čast, krv i suze: ogledi iz antropologije etniciteta i nacionalizma, Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta i Zlatni zmaj, Beograd 2007; Гласник Етнографског института САНУ LVI/2, Београд 2008, 187-189.

2005    Биљана Сикимић (ур.), Бањаши на Балкану: идентитет етничке заједнице, Балканолошки институт САНУ, Посебна издања, књ. 88, Београд 2005; Нова српска политичка мисао, http://starisajt.nspm.rs/Prikazi/2007_banjasi.htm 

2004    Српске бошче Косовског Поморавља, изложба у Етнографском музеју у Београду; Задужбина бр. 62, Вукова задужбина, Београд 2004, 12.

1998    Кодови словенских култура бр. 3, Свадба, Clio, Београд 1998; Гласник Етнографског института САНУ XLVII, Београд 1998, 186-187.

1997    Dimitrije O. Golemović, Etnomuzikološki ogledi, XX vek, Beograd 1997; Гласник Етнографског института САНУ XLVI, Београд 1997, 240-242.

1996    Никита Иљич Толстој, Језик словенске културе, Просвета, Ниш 1995; Гласник Етнографског института САНУ XLV, Београд 1996, 168-169.  

Актуелно

Статут института

Прочитајте статут нашег института