Наш тим

s

Снежана Петровић


Стечено звање: Доктор наука
Позиција: Виши научни сарадник у Институту за српски језик САНУ
Место: Институту за српски језик САНУ
Контакт: snezzanaa@gmail.com

Биографија

Рођена 22.09.1965. у Београду где је завршила основну и средњу школу. 1988 Дипломирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду на групи за Оријенталну филологију. 1991 Запослила се у Институту за српски језик САНУ, где је све до данас сарадник на пројекту „Етимолошка истраживања српског језика и израда Етимолошког речника српског језика“. Од 2011. године сарадник и руководилац лингвистичког потпројекта Примена лингвистичких истраживања у изради дигиталног појмовника на пројекту Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије и израда мултимедијалног интернет портала Појмовник српске културе 1993 Магистрирала на Филолошком факултету у Београду: Историјат и стање проучавања турцизама у српскохрватском језику (ментор проф. др Славољуб Ђинђић) 2006 Докторирала на Филолошком факултету у Београду: Турцизми у српском призренском говору (ментор проф. др. Анђелка Митровић) 2007 Изабрана у звање научног сарадника. 2011 Изабрана у звање вишег научног сарадника.

Бави се српском, балканском и словенском етимологијом, а посебно утицајем страних језика, на првом месту турског, на ове језике.

Објавила преко 50 наслова (једна монографија, коауторство у четири свеске „Етимолошког речника српског језика“, радови и прикази у домаћим и страним часописима).

Учествовала на близу 20 научних скупова у земљи и иностранству (углавном по позиву).

Члан Уређивачког одбора ALE (Atlas Linguarum Europae) и Етимолошке комисије при Међународном славистичком комитету.

Говори и пише енглески и шпански, служи се турским и руским, разуме и чита италијански, француски, арапски, немачки и све словенске језике.

Селективна библиографија

Монографије

1. Бјелетић, Марта; Влајић-Поповић, Јасна; Ивић, Павле; Лома, Александар; Петровић, Снежана; Сикимић, Биљана. Огледна свеска. Београд: Етимолошки одсек Института за српски језик, 1998: L, 99 стр. Библиотека Јужнословенског филолога, н. с: књ. 15.
2. Етимолошки речник српског језика, Прва свеска. А-аш (уредник) Александар Лома, (аутори) Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Александар Лома, Снежана Петровић, (сарадници) Марија Вучковић, Маја Ђокић. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2003: 257 стр.
3. Етимолошки речник српског језика, Друга свеска. Ба-бд (уредник) Александар Лома, (аутори) Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Александар Лома, Снежана Петровић, Марија Вучковић, Маја Ђокић. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2006: 289 стр.
4. Етимолошки речник српског језика, Свеска 3. Бе-бј (уредник) Александар Лома, (аутори) Марта Бјелетић, Јасна Влајић-Поповић, Александар Лома, Снежана Петровић, Марија Вучковић. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2008: 365 стр.
5. Петровић, Снежана. Турцизми у српском призренском говору. Београд: Институт за српски језик сану, 2012: 424 стр. Монографије, 16.

Чланци

1. Петровић, Снежана. „Ни абера нема.” Наш језик бр. XXXIII св. 1/2 (1999 [2000]): стр. 90–98.
2. Петровић, Снежана. „Отворено и затворено као ознаке за светлу и тамну нијансу боја.” Кодови словенских култура: боје бр. 6 (2001): стр. 32–41.
3. Петровић, Снежана. „Из црногорске дијалекатске лексике.” Зборник Матице српске за филологију и лингвистику бр. L (2007): стр. 667–674.
4. Петровић, Снежана. „Раздвајање хомонима, словенско–балканска прожимања.” Словенска етимологија данас: зборник радова са скупа одржаног од 5. до 7. септембра 2006. у Београду. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2007: стр. 349–359.
5. Петровић, Снежана. „Битисати – „нестати“ или „постојати“?: историјски развој, лексикографски третман и савремена пракса” Научни састанак слависта у Вукове дане бр. 37 св. 1 (2008): стр. 431–440.
6. Петровић, Снежана. „Дахија и даија: „насилник“ и „јунак“.” Јужнословенски филолог бр. LXVI (2010): стр. 373–386.
7. Petrović, Snežana. „Scr. неимар ‘chief architect’: a Turkish Word in Slavic Guise?” Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics (Studia etymologica Brunensia 15) (Praha) 2012: str. 327–334.

Актуелно

Статут института

Прочитајте статут нашег института