Bulletin of the Institute of Ethnography SASA vol 63, no. 3 (2015) - online edition
Glаsnik Etnogrаfskog institutа SANU 63(3), 2015 - elektronsko izdanje

gei sanu

UDC 39(05)

eISSN 2334-8259

Bulletin IE SASA ISSN 0350-0861
print edition PDF/štampano izdanje

 

 

Editor in chief:

Drаgаnа Rаdojičić

 

Editors of the Topic:

Miroslava Lukić Krstanović,

Petko Hristov

 

International editorial board:

Radost Ivanova,

Elephterios Alexakis,

Jana Pospíšilová,

Karl Kaser,

Gabriela Kiliánová,
Milica Bakić-Hayden,

Ingrid Slavec-Gradišnik,

Marina Martynova,

Fernando Diego Del Vecchio,

Kjell Magnusson,

Tatiana Podolinska,

Peter Finke,

Ana Dragojlović;

 

Editorial board:

Gojko Subotić,

Sofija Miloradović,

Jelena Čvorović,

Srđan Radović,

Aleksandra Pavićević,

Lada Stevanović,

Ildiko Erdei,

Jelena Jovanović,

Mladena Prelić,

Biljana Sikimić,

Jadranka Đorđević Crnobrnja,

Sanja Zlatanović;

 

The reviewers:

Vojislav Stanovčić,

Mirjana Morokvašić,

Gordana Blagojević,

Dragana Antonijević,

Danica Šantić,

Duško Petrović,

Uršula Lipovec Čebron,

Mirjana Bobić.

 

Secretary:

Mаrijа Đokić

 

Accepted for publication by the reference of academician Vojislav Stanovčić, at meeting of the Department of Social Sciences SASA, November 17. 2015.

 

The Bulletin of Institute of Ethnography SASA is indexed in:

ERIH+ (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences),

DOAJ (Directory of Open Access Journals),

SCIndeks (Srpski citatni indeks),

Ulrich's Periodicals Directory,

NSD (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS – Norwegian Social Science Data Services).

 

Copyeditor:

Branislav Pantović

 

 

BELGRADE 2015

 

 

Topic of the Issue – Research of Migrations
Temа brojа – Istraživanje migracija

 

Authors name
Ime autora
Publication title in English and Serbian language
Naslov rada na engleskom i srpskom jeziku

The Migration of Population from the Territory of Serbia to Turkey in a Historical Perspective

Migracija stanovništva sa teritorije Srbije u Tursku u istorijskoj perspektivi

pp. 581-579;
EMAIL: mirjana.pavlovic@ei.sanu.ac.rs
DOI:0.2298/GEI1503581P;UDC:314.743(497.11)(560):94;
ACCEPTED FOR PUBLICATION
:19/10/2015


Download PDF*///Preuzmite dokument*

 

Abstract
The first part of the paper presents in chronological order emigration of different ethnicities from the territory of today's Serbia to the territory of present-day Turkey,
while the second part of the paper analyzes the main features of all emigration waves in brief and proposes perspectives and concepts for future research.

Key words: migration, Serbs, Turks, migratory waves, perspective

 

Sažetak
U prvom delu rada hronološki se prati iseljavanje stanovništva različite etničke pripadnosti sa teritorije današnje Srbije na teritoriju današnje Turske, dok se u
drugom analiziraju osnovne karakteristike svih talasa sumarno, kao i predlozi, perspektive i koncepcije budućih istraživanja.

Ključne reči: migracije, Srbi, Turci, talasi, perspektive.

 

Bibliography
Literatura

Bandžović, Safet. 2001. „Iseljavanje muslimanskog stanovništva iz Kneževine Srbije u Bosanski vilajet (1862–1867)”. Znakovi vremena:časopis za filozofiju, religiju, znanost i društvenu praksu 12. Sarajevo: Naučnoistrazivacki institut Ibn Sina.

Bandžović, Safet. 2012. „50 godina od progona Bošnjaka iz Kneževine Srbije (VIII)“. Sažeti rad: “Progon Muslimana Srbije 1830–1867“. Elektronske novine Sandžak press, 6. septembar.  http://sandzakpress.net/150-godina-od-progona-bosnjaka-iz-knezevine-srbije-viii

Baysun, Cavid. 1961. “Belgrad”. İslam Ansiklopedisi, 2. İstanbul: Cilt.

Blagojević, Gordana. 2012. „Srbi u Solunu u prvoj polovini 20. veka. O religijskoj pripadnosti i etničkom identitetu“. Beograd: System Intelligence Products i Etnografski institut SANU.

Bojanić-Lukač, Dušanka. 2012. „O prošlosti Galipolјskih Srba“ U Galipolјski Srbi, prir. Borisav Čeliković, 651–656. Beograd: Službeni glasnik i SANU. Preštampano iz Zbornik za društvene nauke, 48 (Novi Sad 1967: Matica Srpska).

Göktürk, Hakkı. 1961. “Belgradcık Köyü”. Reşat Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklopedisi, 5. İstanbul: Cilt.

Deroko, A. 1955. „Beogradska ikona Bogorodice u Carigradu“. Starinar, organ Arheološkog instituta SANU. Nova serija knj. III-IV/1952-1953: 217–221.

Dinić, Mihailo. 1978. Srpske zemlјe u srednjem veku. Beograd:

Đorđević, Tihomir.1984. Naš narodni život 2. Beograd: Prosveta.

Ekmečić, Milorad. 1994. „Srpski narod i istočno pitanje“. U Istorija srpskog naroda V-1, ur. Vladimir Stojančević, 484-526. Beograd: Srpska književna zadruga.

Emecen, Feridun. 2012. „Istorija jedne migracije s početka XVI stoleća. Sremski izgnanici na Galipolјu“. U Galipolјski Srbi, prir. Borisav Čeliković, 681–698. Beograd: Službeni glasnik i SANU. Preštampano iz Istorijski časopis, XLII–XLII (1995-1996) Beograd 1996: Istorijski institut SANU).

Ivić, Pavle. 2012. „O govoru galipolјskih Srba“. U Galipolјski Srbi, prir. Borisav Čeliković, 143–649. Beograd: Službeni glasnik i SANU. Preštampano iz Glasnik Etnografskog instituta, XVIXVII (Beograd 1971).

Jireček, Konstantin. 1978. Istorija Srba I. Beograd: Slovo lјubve.

Jovanović, Vladan. 2008. In search of homelend? Muslim migration from Ygoslavia to Turkey 1918–1941. (56-67) Tokovi istorije 1–2. Beograd: Institut za novuju istoriju Srbije.

Matić, Luka. 2012. „Beograd u srcu Turske“. Dnevni akter, 23. decembar. http://www.akter.co.rs/weekly/33-politika/25378-beograd-u-srcu-turske.html
Milićević, Jovan. 1994. „Druga vladavina kneza Miloša Obrenovića – druga vladavina kneza Mihaila Obrenovića“. U Istorija srpskog naroda V–1, ur. Vladimir Stojančević, 286–394. Beograd: Srpska književna zadruga.

Mušović, Ejup. 1981. „Jugoslovensko iselјeništvo u Turskoj“. 65–75. Zbornik radova Etnografskog instituta 12. Beograd: Etnografski institut SANU.

Novaković, Stojan. 1906. „Naselјa Beograđana od 1521. godine u Carigradu i njihova crkva Uspenija sv Bogorodice“. U Balkanska pitanja i manje istorijsko-političke beleške o Balkanskom poluostrvu 1886–1905. Beograd: Zadužbina I. M. Kolarca.

„Pamte korene: 9 miliona Srba danas živi u Turskoj.“ 2014. Kurir, 9. novembar. Pristuplјeno 10. 9. 2014.http://www.kurir.rs/komentari/pamte-korene-9-miliona-srba-u-turskoj-ponosno-isticu-svoje-poreklo-clanak-1547155

Radić, Radivoj. 2008. „Beogradska šuma nadomak Istanbula“. Beogradski književni časopis 10. Beograd.

Ruvarac, Ilija. 1881. „O svetinjama beogradske crkve g. 1521.“. Glasnik Srpskog učenog društva XLIX. Beograd: Državna štamparija.

Samardžić, Radovan. 1976. Sulejman i Rokselana. Beograd: Srpska književna zadruga.

Stanojević, Stanoje. 1926. Istorija srpskog naroda. Beograd: Izdavačka knjižarnica Napredak.

Stojančević, Vladimir. 1994. „Srpska nacionalna revolucija i obnova države od kraja  XVIII veka do 1839“. U Istorija srpskog naroda V-1. prir. Vladimir Stanojević, 7–160. Beograd: Srpska književna zadruga.

Ćirković, Sima.1990. „Seobe srpskog naroda u kralјevinu Ugarsku u XIV i XV veku“. 37–46. Seobe srpskog naroda od  XIV do XX veka. Zbornik radova posvećen tristogodišnjici Velike seoba Srba. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Urošević, Atanasije. 2012. „O galipolјskim Srbima“.  U Galipolјski Srbi, prir. Borisav Čeliković, 657–663. Beograd: Službeni glasnik i SANU. Preštampano iz Glasnik Etnografskog instituta, XVIXVII (Beograd 1971).

„Uskoro će preko 2 miliona Bošnjaka u Turskoj dobiti pravo na obrazovanje na bosanskom jeziku“. 2014. Elektronske novine Sandžak press, 7. januar. Pristuplјeno 7. 10. 2014. http://sandzakpress.net/uskoro-ce-preko-2-miliona-bosnjaka-u-turskoj-dobiti-pravo-na-obr...

Filipović, Milenko. 2012. „O prošlosti galipolјskih Srba“. U Galipolјski Srbi, prir. Borisav Čeliković, 19-142. Beograd: Službeni glasnik i SANU. Preštampano iz Glasnik Etnografskog instituta, XVI-XVII (Beograd 1971).

Čeliković, Borislav. 2012. „Pogovor“. U Galipolјski Srbi, prir. Borisav Čeliković, 703–716. Beograd: Službeni glasnik i SANU. Preštampano iz Glasnik Etnografskog instituta, XVI-XVII (Beograd 1971).

Čubrilović, Vasa. 1958. Istorija političke misli u Srbiji XIX veka. Beograd: Narodna knjiga.

 


Download PDF*///Preuzmite dokument*

 

* Please note that some papers include text in Serbian and just an abstract in English language and viceversa. /// Imajte u vidu da su tekstovi nа srpskom jeziku (većinom) na ćiriličnom pismu. Pored toga, neki radovi imaju tekst na engleskom i samo sažetak na srpskom jeziku i obrnuto.