Uputstvo zа pripremu rukopisa zа štаmpаnje u Glаsniku Etnogrаfskog institutа SANU

sanu

Prilikom podnošenja rukopisa autori garantuju da rukopis predstavlja njihov originalan doprinos, da nije već objavljen, da se ne razmatra za objavljivanje kod drugog izdavača ili u okviru neke druge publikacije, da je objavljivanje odobreno od strane svih koautora, ukoliko ih ima, kao i, prećutno ili eksplicitno, od strane nadležnih tela u ustanovi u kojoj je izvršeno istraživanje.

Autori snose svu odgovornost za sadržaj podnesenih rukopisa, kao i validnost rezultata i moraju da pribave dozvolu za objavljivanje podataka od svih strana uključenih u istraživanje.

Autori koji žele da u rad uključe slike ili delove teksta koji su već negde objavljeni dužni su da za to pribave saglasnost nosilaca autorskih prava i da prilikom podnošenja rada dostave dokaze da je takva saglasnost data. Materijal za koji takvi dokazi nisu dostavljeni smatraće se originalnim delom autora.

Autori garantuju da su kao autori navedena samo ona lica koja su značajno doprinela sadržaju rukopisa, odnosno da su sva lica koja su značajno doprinela sadržaju rukopisa navedena kao autori.

Tekstovi se dostavljaju sekretaru Redakcije u elektronskom formatu (kao Word dokument), na elektronsku adresu: marija.djokic@ei.sanu.ac.rs
Rok za predaju tekstova je 31. decembar.

Nakon prijema, rukopisi prolaze kroz preliminarnu proveru u redakciji kako bi se proverilo da li ispunjavaju osnovne kriterijume i standarde. Pored toga, proverava se da li su rad ili njegovi delovi plagirani.

Autori će o prijemu rukopisa biti obavešteni elektronskom poštom. Samo oni rukopisi koji su u skladu sa datim uputstvima biće poslati na recenziju. U suprotnom, rukopis će, sa primedbama i komentarima, biti vraćen autorima.

Recenzija i objavljivanje radova su besplatni. Autorima će PDF datoteka koja sadrži njihov prihvaćeni rad biti poslata besplatno, elektronskom poštom. Štampana verzija sveske u kojoj se nalazi prihvaćeni rad besplatno će biti dostavljena autoru za korespondenciju. Elektronska verzija rada biće dostupna na internet stranici časopisa, http://www.etno-institut.co.rs, i može se koristiti u skladu sa uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/rs/)

Uputstvo za pripremu rukopisa


Autori su dužni da se pridržavaju uputstva za pripremu radova. Rukopisi u kojima ova uputstva nisu poštovana biće odbijeni bez recenzije.

Za obradu teksta treba koristiti Word program. Rukopise treba slati u doc ili docx formatu. Rukopisi se šalju u A4 formatu, font normal Times New Roman 12, sa proredom 1,5. Fusnote su u fontu normal Times New Roman 10, sa proredom 1.
Tekstove ne treba posebno formatirati, nego ih spremiti u difolt (default) podešavanjima koje autori imaju na svojim računarima. Naslovi i podnaslovi kucaju se malim slovima. Uz rukopis se predaju i svi potrebni prilozi (ilustracije, tabele...) u izvornom formatu. Posebno treba dati spisak ilustracija, potpise ispod njih, te ime i prezime autora priloga.
Ukoliko autor ima potrebe da koristi pisma sa specifičnim slovnim znacima, obavezno treba da dostavi i fontove koje je koristio.
U kategoriji originalnih i preglednih naučnih radova, obim priloženog teksta mora biti do 30 000 znakova sa proredom, uključujući i napomene i druge priloge. Naučne kritike, polemike i prikazi mogu biti dugi do 10 000 karaktera. Vrsta i obim naučnih bibliografija određuju se u dogovoru sa redakcijom i bibliotekarima biblioteke Etnografskog instituta SANU. Redakcija zadržava pravo odluke u pogledu fleksibilnosti ovih zahteva u određenim slučajevima.

Rukopis treba da sadrži: naslov, imena autora i nazive institucija u kojima oni rade, elektronske adrese, apstrakt, ključne reči, tekst zahvalnosti, reference, spisak tabela, spisak ilustracija. Pozicije slika i tabela treba obeležiti u tekstu (slike i tabele ne treba inkorporirati u datoteku koja sadrži rukopis; one se dostavljaju kao posebne datoteke u odgovarajućim formatima).

Apstrakt, ne bi trebalo da bude duži od 200 reči i trebalo bi da sadrži kratak pregled metoda i najvažnije rezultate rada, tako da se može koristiti prilikom indeksiranja u referentnim periodičnim publikacijama i bazama podataka. U apstraktu ne treba navoditi reference. Apstrakt treba dostaviti na srpskom i engleskom jeziku.
Ključne reči (pojmovi, geografske lokacije, rezultati i td.) navode se u posebnom redu iza apstrakta. Ključne reči moraju biti relevantne za temu i sadržaj rada. Dobar izbor ključnih reči preduslov je za ispravno indeksiranje rada u referentnim periodičnim publikacijama i bazama podataka. Ključne reči navesti na srpskom i engleskom jeziku, najviše pet.

Slike, crteži i druge ilustracije treba da budu dobrog kvaliteta.
Grafički prilozi mogu se dostaviti u elektronskom obliku i to za crteže obavezno kao Line art u rezoluciji od 600 dpi, a fotografije u rezoluciji do 300 dpi. Ako autor ugradi grafički prilog u svoj Word dokument, obavezno mora dostaviti isti taj grafički materijal i kao posebne dokumente u formatu tif, pdf ili jpg.

Molimo vas nemojte:

dostavljati ilustracije optimizovane za korišćenje na ekranu (npr. GIF, BMP, Pict, WPG); one obično imaju nisku rezoluciju i mali raspon boja;
dostavljati ilustracije koje imaju rezolucije manje od gorenavedenih;
dostavljati ilustracije nesrazmerno velikih dimenzija u odnosu na format rukopisa.


Citiranje


Redakcija izdanja Etnografskog instituta SANU opredelila se za korišćenje Čikago stila bibliografskog citiranja, koji ima dve varijante: notes and bibliographyiauthor-date. U društvenim i humanističkim naukama u našoj sredini poslednjih godina se, zbog racionalnosti i preglednosti, sve više koristi druga varijanta. Iz tog razloga je ona izabrana kao način citiranja i u Glasniku Etnografskog instituta SANU. U daljem tekstu dati su primeri za najčešće korišćene vrste referenci. Za više primera i detaljnija uputstva moguće je konsultovati štampano odnosno online izdanje The Chicago Manual of Style. U primerima koji se ovde daju najpre je naveden način na koji referencu treba navoditi u spisku literature na kraju teksta (Ref), a zatim način navođenja u samom tekstu rada (T).
Reference na kraju teksta treba da budu navedene latiničnim pismom. Kada su reference u originalu ćirilične treba ih prebaciti na naše latinično pismo, a za transliteraciju sa npr. bugarskog, ruskog i sl. koristiti standard ISO 09.

 

KNJIGA

Jedan autor

(Ref): Prošić-Dvornić, Mirjana. 2006. Odevanje u Beogradu u XIX i početkom XX veka. Beograd: Stubovi kulture.
(T): (Prošić-Dvornić 2006, 101-103)

Dva ili tri autora

(Ref): Kulišić, Špiro, Petar Petrović i Nikola Pantelić. 1998. Srpski mitološki rečnik. Drugo dopunjeno izdanje. Beograd: Etnografski institut SANU - Interprint.
(T): (Kulišić, Petrović i Pantelić 1998, 78)

Četiri ili više autora

(Ref): Navesti sve autore u spisku literature (Prezime Ime, Ime Prezime, Ime Prezime i Ime Prezime).
Za citiranje u tekstu: navesti samo prvog autora, a u nastavku staviti i dr. odnosno et al.
(T): (Anđelka Milić et al. 2004)

Priređivač monografije (autor nije naveden)

(Ref): Papić, Žarana i Lydia Sklevicky, prir. 1983. Antropologija žene. Beograd: Prosveta.
(T): (Papić i Sklevicky 1983, 183-186)

Priređivač ili prevodilac monografije uz autora

(Ref): Abeles, Mark. 2001. Antropologija države. Prev. Ana A. Jovanović. Zemun – Beograd: Biblioteka XX vek – Čigoja štampa.
(T): (Abeles 2001, 322)

Poglavlje ili deo knjige

(Ref): Rubin, Gejl. 1983. „Trgovina ženama – beleške o ’političkoj ekonomiji’ polnosti“. U Antropologija žene, prir. Žarana Papić i Lydia Sklevicky, 91-151. Beograd: Prosveta.
(T): (Rubin 1983, 101)

Poglavlje preštampano iz drugog (primarnog) izvora

(Ref): Filipović, Milenko S. 1991. „Eksoprik, miraščija ili priorac kroz vekove: prilog poznavanja života na selu kod Južnih Slovena.“ U Čovek među ljudima. Prir. Đurđica Petrović, 241-255. Beograd: Srpska književna zadruga. Preštampano iz Radovi Naučnog društva SR BiH, XX (Sarajevo 1963).
(T): (Filipović 1991, 251)

Uvodnik, predgovor, pogovor

(Ref): Petrović, Đurđica. 1991. Predgovor u Čovek među ljudima, Milenko S. Filipović, vii-xxiv. Beograd: Srpska književna zadruga.
(T): (Petrović 1991, ix-x)

Elektronska knjiga

Za knjige dostupne u više formata (štampani, online) citirati onaj format koji je korišćen. Za knjige koje su konsultovane online navesti adresu sajta, kao i datum preuzimanja. Ako nema paginacije, može se navesti naslov ili broj poglavlja.
(Ref): Trifunović, Vesna. 2009. Likovi domaćih viceva: socijalni tipovi lude u savremenim vicevima. Beograd: Srpski genealoški centar. http://www.anthroserbia.org/Content/PDF/Publications/EB-41_VTpregledano.pdf (preuzeto 21.novembra 2011.) Dostupno i u štampanom obliku.
(T): (Trifunović 2009, 43)

ČLANAK U NAUČNOM ČASOPISU

Članak u štampanom časopisu

(Ref): Miloradović, Sofija. 2009. „Muzički žargon mladih (I) – Ledilo svirka u Beogradu i gnat veseluhu u Moskvi.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU 57 (1): 27-50.
(T): (Miloradović 2009, 31-32)

Članak dostupan online

Uključite DOI broj ukoliko postoji. DOI broj je stalni identifikacioni broj koji kada se ukuca na adresu http://dx.doi.org/ vodi direktno do članka. Ako nema DOI broja navedite samo adresu sajta. Navedite datum preuzimanja.
(Ref): Pospišilova, Jana. 2010. „Ethnological research of the city Brno: Stability and metamorphosis of Moravian metropolis.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU 58 (2): 83-90.
http://www.etno-institut.co.rs/GEI/GEI_VLIII_2/pospisilova%20LVIII_2.pdf Accessed November 21, 2011. DOI:10.2298/GEI1002080P.
(T): (Pospišilova 2010, 85)

ČLANAK U NOVINAMA ILI U POPULARNOM ČASOPISU (ŠTAMPANOM ILI ONLINE)

Novinski članak se može navesti unutar samog teksta, bez posebnog navođenja u spisku literature (npr. "Kao što piše S. Dimitrijević u članku 'Istraživači na rubu egzistencije', objavljenom u Politici od 3. juna 2002..."). Ukoliko autor želi da navede članak u literaturi, to može da uradi na sledeći način:
(Ref): Dimitrijević, Sandra. 2002. „Istraživači na rubu egzistencije.“ Politika, 3. jun.
(T): (Dimitrijević 2002, 9)
Ukoliko je naveden online izvor, navodi se adresa sajta:
(Ref): Đorđević, M. 2011. „Srpska umetnost u Regensburgu.“ Politika, 1. novembar. Pristupljeno 21. novembra 2011. http://www.politika.rs/rubrike/Kultura/196225.sr.html
(T): (Đorđević 2011)
Ako nije potpisan autor, citira se naslov članka:
(Ref): „Italijanski film u Kinoteci.“ 2011. Politika, 23. novembar. Pristupljeno 24. novembra 2011.
http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/196291.sr.html
(T): („Italijanski film u Kinoteci.“ 2011)

PRIKAZ KNJIGE

(Ref): Erdei, Ildiko. 2008. "Fashion, Difference, and Identity in Serbian Socialism." Review of the Aleksandar Joksinović. Moda i identitet, by Danijela Velimirović. Etnoantropološki problemi, 3 (3), 253-256.
(T): (Erdei 2008, 253-254)

NEOBJAVLJENA MAGISTARSKA TEZA I DOKTORSKA DISERTACIJA

(Ref): Bogdanović, Bojana B. 2011. „Politika upotrebe prostora u socijalističkom periodu na primeru Titovog Užica.“ Doktorska dis., Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.
(T): (Bogdanović 2011, 64)

RAD PREDSTAVLJEN NA NAUČNOM SKUPU ILI KONFERENCIJI

(Ref): Slavec Gradišnik, Ingrid. 2011. „Kultura i granice: zastareli, korisni ili suštinski koncepti?“ Rad predstavljen na Međunarodnom naučnom skupu Etnografskog instituta SANU Kulture i granice, Vršac, 6 – 8. oktobra.
(T): (Slavec Gradišnik 2011)

NAVOĐENJE VIŠE IZVORA NA ISTOM MESTU

Ako se navodi više izvora na istom mestu, razdvajaju se tačkom i zarezom. Redosled može biti po značaju, ili hronološki.
(T): (Đorđević 1997, 129; Prošić-Dvornić 2006, 101-103)

 

PONOVLJENO NAVOĐENJE IZ ISTOG IZVORA

Ukoliko se isti izvor u tekstu navodi više puta zaredom, referenca se navodi nakon svakog citiranja.
(T): Pojam nasilja često se vezuje za pojam agresivnosti, ali se autori ne slažu oko toga kakva je priroda njihove veze. (Nedeljković 2011a, 68). Moguće je napraviti više tipologija agresivnosti (Nedeljković 2011a, 69). Erih From, na primer, u funkcionalnom smislu razlikuje dva tipa agresije svojstvene gotovo svim životinjskim vrstama: odbrambenu i grabežljivu agresiju (Nedeljković 2011a, 78).

WEB SITE

Navođenje veb sajta može da bude samo u tekstu (Npr. "Kao što je 19. jula 2011. bilo navedeno na sajtu Britanskog muzeja..."). Ako je neophodno navoditi ga u spisku literature, onda treba, s obzirom da se sadržina sajtova menja, obavezno navesti datum preuzimanja. ili datum poslednjeg uređivanja sajta (ako postoji). Ti datumi se onda, u nedostatku drugih, uzimaju kao osnova za navođenje citata.
(Ref): British Museum. 2011. „Lord Elgin and the Parthenon Sculptures.“ Pristupljeno 21. novembra.
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/article_index/l/lord_elgin_and the_parthenon.aspx
(T): (British Museum 2011)

BLOG TEKST I BLOG KOMENTAR

Tekstovi blogova ili komentari na blogove mogu da se navode u tekstu („U komentaru koji se nalazi na blogu Nebojše Milenkovića na sajtu Blog B92 od 18. novembra 2011, ...“) i obično se ne navode u referentnoj listi. Ako ima potrebe da se navode u referentnoj listi, u slučaju komentara, navodi se samo blog, a u tekstu se pomene da je u pitanju komentar. Datum na koji se referiše je datum postavljanja bloga.
(Ref): Milenković, Nebojša. 2011. “Elementarno telo Marine Abramović.” Blog B92, Postavljen 18. novembra. Preuzet 22. novembra.
http://blog.b92.net/text/19160/Elementarno-telo-Marine-Abramovic/
(T): (Milenković 2011)

ELEKTRONSKA ILI TEKSTUALNA PORUKA

Uobičajeno je da se elektronske ili tekstualne poruke navode u samom tekstu (npr. „U pisanoj poruci autoru od 1. oktobra 2011. godine...“), i one se samo izuzetno navode u spisku literature. Ako je neophodno da se navedu, treba navesti ime i prezime pošiljaoca, vrstu poruke i datum. U skraćenom navođenju u tekstu, koristi se termin „personalna komunikacija“.
(Ref): (Petar Petrović, elektronska poruka autoru, 29. februara 2008).
(T): (Petar Petrović, pers.kom.)

KOMERCIJALNE BAZE PODATAKA

Ukoliko je neki citirani tekst preuzet iz komercijalne baze podataka, moguće je uz uobičajeno navođenje bibliografske jedinice navesti naziv baze podataka, kao i referentni broj teksta (ukoliko postoji).
(Ref): Choi, Mihwa. "Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty." PhD diss., University of Chicago. ProQuest (AAT 3300426).