Александар Крел (1968-2021)

Александар Крел (1968-2021)

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Виши научни сарадник

Александар Крел рођен је у Београду 1968. године. Школовао се и живи у родном граду. Дипломирао, магистрирао и докторирао на Оделјењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду.

Александар Крел je рођен у Београду 1968. године. Школовао се и живи у родном граду. Дипломирао (1993.), магистрирао (2003.) и докторирао (2014.) на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду. У периоду од 1995. до 1997. био је запослен на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду. Обављао је посао кустоса –етнолога у два музеја: Музеју града Новог Сада (1998-1999.) и у Етнографском музеју у Београду (2001 -2003.) Од 2003. запослен је у Етнографском институту САНУ. Аутор је две монографије: Дечије игре (2005.) и Ми смо Немци (2014.). Објавио је више научних радова у домаћим и иностраним научним публикацијама. Учествовао је на научним конференцијама у земљи и иностранству.Тренутно је ангажован на пројекту Мултиетницитет, мултикултуралност, миграције – савремени процеси број (број 177027), финансираног од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Предмет његовог истраживачког интересовања чине теме које су везане за етнички идентитет, друштвене и културне процесе мањинских заједница Републике Србије, као и оне које се односе на друштвене и културне праксе карактеристичне за перид детињства.

Монографијe

Dečije igre, Etnološka biblioteka, knj. 13, Beograd, 2005, Srpski genealoški centar, za izdavača: Miroslav Niškanović; urednik: Miroslav Niškanović, 304.

Ми смо Немци. Етнички идентитет припадника немачке националне мањине у Војводини на почетку 21. века. Ет­но­граф­ски ин­сти­тут САНУ. Посебна издања, књ. 80. Ур. Драгана Радојичић. Београд, 2014, 337.

Чланци

Razvoj ćurčijskog zanata u okviru cehovske organizacije u Novom Sadu, Rad Muzeja Vojvodine 46, Novi Sad 2004, 185-193.

Putevi transformacije tradicionalnih dečjih igara u Tovariševu, Glasnik Etnografskog instituta SANU LII, Beograd 2004, 91-108.

Od etnografskog ka antropološkom pristupu proučavanju dečjih igara u Srbiji, u: Etnologija i antropologija: stanje i perspektive, Zbornik etnografskog instituta SANU 21, Beograd 2005, 273-279.

Tradicionalne takmičarske igre kao instrument socijalizacije u Tovariševu, Glasnik Etnografskog instituta SANU LIII, Beograd 2005, 351-365.

Promene strategije etničkog identiteta Nemaca u Subotici u drugoj polovini 20. veka, Glasnik Etnografskog instituta SANU LIV, Beograd 2006, 319-332.

Funkcionalne i formalne karakteristike pincike, Rad muzeja Vojvodine, 47/48, Novi Sad 2006, 183-196.

The German National Minority in Subotica: Symbols of Ethnic Identity, http://www.inst.at/trans/16Nr/14 4/krel16.htm, Wiena, 2006.

Dve tradiconalne dečije igre iz Vojvodine: ćuškanje i čileganje, Rad Muzeja Vojvodine 49, Novi Sad 2007, 191-200.

Položaj nemačke nacionalne manjine u Vojvodini na primeru Nemaca u Subotici, u: Položaj nacionalnih manjina u Srbiji, SANU, Beograd 2007, 435-446.

Promene strategije etničkog identiteta Nemaca u Subotici u drugoj polovini 20. veka, Glasnik Etnografskog instituta SANU LIV, Beograd 2007, 319-332.

Uloga udruženja “Gerhard“ u revitalizaciji etničkog identiteta somborskih Nemaca,u: Slike kulture nekad i sad, Etnografski institut SANU, 24, Beograd, 2008.

Minoritatea naţională germaniă din Voivodina în perioada tranziţei, у: Europa identiăţilor, Complexul Muzeal Arad, Colecţia minorităti, 9, Editor Complexul Muzeal Arad, Arad, 2008, 376-397.

Revitalizacija etničkog identiteta u Sremskim Karlovcima, u: Glasnik Etnografskog instituta SANU LVII (1), Beograd, 2009, 71-92.

Bili bismo i Kinezi, samo da nas ostave na miru: (re)konstrukcija etničkog identiteta Nemaca u Vojvodini, Antropologija, Časopis centra za etnološka i antropološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 2009.

Rolul „Asociaţiei germane pentru relaţii de bună vecinătate Karlowitz” în reconstruirea identităţii etnice a germanilor din Sremski Karlovci, în Integrare, autonomie, dialog intercultural, Colecţia minorităţi 10, Editor Complexul Muzeal Arad, Arad, 2009, 319- 353.

Етнички идентитет и положај немачке националне мањине у Војводини од Другог светског рата до данас, у: Завичај на Дунаву = Daheim an der Donau: суживот Немаца и Срба у Војводини = Zusammenleben von Deutschen und Serben in der Voivodina, Музеј Војводине, Нови Сад, 2009, 224-228.

„Nemačko udruženje Adam Berenz“ i revitalizacija etničkog identiteta u
Apatinu, Etnoantropološki problemi, godina 5 sv. 3 (n.s.), Časopis odeljenja za
etnologiju i antropologiju filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 2010,
165-180.

Александар Крел, Nemții din Apatin: revitalizarea identității etnice la începutul secolului XXI, în Minoritar în Europa: istorie, memorie, destin. Coordonator: Elena Rodica Colta, Editor Complexul Muzeal Arad, Redactor şef:Peter Hügel, Redactor responsabil: Elena Rodica Colta, Arad, 2011, 128–149.

Aleksandar Krel, Sprechen Sie Deutsch? German Language and Revitalization of Ethnic Identity of the Germans in Bačka, у: Гласник Етнографског института САНУ,ур. Драгана Радојичић, LX(2), Београд, 2012, 171–185.

Александар Крел, Етничка дистанца/везаност(блискост) војвођанских Немаца према Србима и Мађарима у Војводини и Немцима у СР Немачкој на почетку 21. века, у: Зборник Матице српске за друштвене науке, ур. Часлав Оцић, ур. тематског броја (139–248 стр): Идентитет и мултикултуралност: Србија и окружење на почетку трећег миленијума Гордана Благојевић, год LXIII, бр.139, Нови Сад, 2012, 197–207.

Немачко удружење Кикинда: ревитализација немства у Кикинди, у: Рад музеја Војводине, ур. Агнеш Озер, 55, Нови Сад, 2013, 199–209.

Jadranka Đorđević – Crnobrnja, Aleksandar Krel, ‘Internacionalizacija’ličnih imena: Goranaci u Beogradu i Nemaci u Vojvodini, Etnoantropološki problemi, н. с. год. 9(св.3). Ur. Dragana Antonijević. 2014, 765–778.

Александар Крел, Јадранка Ђорђевић –Црнобрња, Име и знак: лично име као симбол етничког идентитета војвођанских Немаца, Гласник Етнографског института САНУ LXII (2). Ур. Драгана Радојичић. Београд, 2014.

Александар Крел, Време прикривања: идентитетска стратегија свесног трајног одбацивања и / или привременог прикривања етничког идентитета Немаца у Банату у другој половини 20. века, Антопологија, Институт за етнологију и антропологију Универзитет у Београду –Филозофски факултет, ур. Данијел Синани, Београд, 2014 (св.2), 89–100.

Александар Крел, Немачко удружење Бечкерек: обнова немастава у Зрењанину, Етнолошко-антрополошке свеске, Часопис Етнолошко-антрополошког друштва Србије, ур. Владимир Рибић, Гордана Благојевић, ур. темата Александар Крел, бр. 24, н.с. 13, Београд, 2014, 25–44.

Александар Крел, Немци поново у Гакову: сусрети, сарадња и помирење некадашњег и садашњег локалног становништва, Гласник Етнографског института САНУ, LXIII, св 2. Београд, 2015, 283–301.

Александар Крел, Конфликти и нужност њиховог разрешавања у савременом свету/ TheNecessityofConflictResolvingintheContemporaryWorld, Гласник Етнографског института САНУ, LXIII, св. 2 Београд, 2015, 249–255.


Љубица Бељански-Ристић, Маша Вукановић и Александар Крел, Културна партиципација и културно наслеђе, Култура, часопис за теорију и социологију културе и културну политику, ур. Александар Прњат, Завод за проучавање културног развитка, Београд, 2015, 297–313.

Krel, Aleksandar. Etnische Mimikry der deutchen Minderheit im sozialistishen Jugoslavien. U: Kristian Glas (Ur.) , Vom „Verschwinden“ der deutschsprachigen Mindreheiten. Ein schweriges kapitel in der Geschihte Jugoslaviens 1941-1955. (2016). Izdavač: Fondacija Beg, proterivanje, pomirenje (Berlin), Centralni podunavskošvapski muzej (Ulm), str. 141- 150.

ISBN 978-3-946867-01-2

Крел, Александар и Мандић, Марија. Вишејезичност као хабитус: Дискурс банатских Немаца о периоду измађу два светска рата, У: Драгана Антонијевић (ур.) Етнантрополошки проблеми (2016), Часопис одељења за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду, 2: 583–600.

Krel, Aleksandar i Đorđević – Crnobrnja, Jadranka. (2017) Proslava dečjih rođendana u Beogradu: nekada i sada (rezultati preliminarnih istraživanja). Традиција и савременост во Македонија и Србија (ур. Катерина Петровска-Кузманова). Институт за Фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје.