Đurđinа Šijаković Maidanik

Đurđinа Šijаković Maidanik

Akademska titula: doktor nauka

Naučno zvanje: Naučni saradnik

Polja istraživanja: klasične nauke, klasično grčko pozorište, antropologija antike, kulturna antropologija, rodne studije i feministička teorija, recepcija antike kod srpskih pisaca.

Obrazovanje/stečena zvanja

2009. diplomirala na Odeljenju za Klasične nauke na Filozofskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu

2016. doktorirala na Odeljenju za Klasične nauke na Filozofskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu

2017. stekla zvanje naučni saradnik

2023. reizabrana u zvanje naučni saradnik

2005/06. stipendista Zadužbine Studenica Kongresa srpkog ujedinjenja, neprofitne organizacije Srba u dijaspori

2009/10. kao stipendista grčkog Ministarstva prosvete i vera pohađala kurs grčkog jezika u školi savremenog grčkog jezika pri Aristotelovom Univerzitetu u Solunu

ljeto 2013. provela na Univerzitetu Sorbona, na intenzivnom kursu francuskog jezika

Afilijacija

od 2010. – Etnografski institut SANU

Projekti

Strategije identiteta: savremena kultura i religioznost (br. 177028)

Interdisciplinarno istraživanje kulturnog i jezičkog nasleđa Srbije. Izrada multimedijalnog internet portala „Pojmovnik srpske kulture“ (br. 47016)

451-03-68/2022-14/200173 Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

451-03-47/2023-01/200173 Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Izabrana bibliografija

MONOGRAFSKA STUDIJA

 • Đurđina Šijaković Maidanik, „Helenski fenomen άγων kao élan vital: Miloš Đurić u Umetničkom pregledu“.* U: Bogoljub Šijaković, Đurđina Šijaković Maidanik, Filosofija života i helenska agonistika: O ranim radovima Miloša Đurića, Beograd: Gnomon, Nikšić: Institut za srpsku kulturu 2021, 105–154.

ČLANCI

 • Đurđina Šijaković Maidanik, „Post mortem život: predstava Kasandrinog mrtvog tijela u Euripidovim Trojankama“. U: Mikonja Knežević (ur.), Philosophos – Philotheos – Philoponos: Studije i ogledi kao χαριστήρια u čast profesora Bogoljuba Šijakovića povodom njegovih 65 godina, Beograd: Gnomon, Podgorica: Matica srpska 2021, 23–39.
 • Đurđina Šijaković Maidanik, „Žena u pokretu: članak Ksenije Atanasijević o Euripidovim junakinjama“. U: Jelena Milinković, Žarka Svirčev (ur.), Ženski pokret 1920–1938: zbornik radova, Beograd: Institut za književnost i umetnost 2021, 339–355.
 • Đurđina Šijaković Maidanik, „Klasične nauke, grčka tragedija i konflikt Euripidove Medeje: feministička književna kritika kao korektivna perspektiva“. U: Vesna Lopičić, Biljana Mišić Ilić (ur.), Jezik, književnost, Alternative, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Niš 2022, 405–420.
 • Đurđina Šijaković, „Kasandra hrli u smrt: slike u Euripidovim Trojankama i na jednoj atičkoj vazi“. U: Aleksandra Pavićević (ur.), Zbornik Matice srpske za društvene nauke, tematska sveska 164 (4/2017): „Umetnost, religija, identitet: istorijski putokazi“, 727–739.
 • Đurđina Šijaković Maidanik, „Ἱκετεία i Euripidova Hekaba: konflikt obrednog i sekularizovanog“. U: Dragana Radojičić (ur.), Glasnik Etnografskog instituta SANU 68 br. 1 (2020), temat „Grad kao metatekst: studije iz srpske urbane antropologije“, 185–198.
 • Đurđina Šijaković Maidanik, „Humanizovanje dvojstva ljubavi: Anica Savić Rebac o Euripidovom Erosu“. U: Mladena Prelić, Lada Stevanović, Miroslava Lukić Krstanović (ur.), Rod, znanje i moć: Istorija, nasleđe i značaj naučnica u Srbiji, Beograd: Etnografski institut SANU 2022, 35–52.
 • Đurđina Šijaković, Euripidova „Hekaba“: nekoliko aspekata majčinske osvete. U: Ksenija Maricki Gađanski (ur.), Zbornik Matice srpske za klasične studije 18 (2016), 83–96.
 • Đurđina Šijaković Maidanik, „Νιν μητηρ υπεκλαβουσα: Megara u epizodi Heraklovog ludila u Euripidovoj drami i u drugim izvorima“. U: Ksenija Maricki Gađanski (ur.), Zbornik Matice srpske za klasične studije 20 (2018), 165–178.
 • Djurdjina Šijaković Maidanik, „The powerful and disturbing touch: engendered supplication in Euripides’ Hecuba“. In: Bogoljub Šijaković (ed), Philotheos: International Journal for Philosophy and Theology 20.2 (2021), 324–339.

PRIKAZI

 • Đurđina Šijaković, „Prikaz naučne konferencije povodom 70 godina Etnografskog instituta SANU: Retrospektive i perspektive etnologije i antropologije“, Sirogojno, 8-10. septembar 2017. Glasnik Etnografskog instituta SANU 66, br. 1 (2018), 217–221.
 • Djurdjina Šijaković Maidanik, „Through the Ancient Greek Religion with Kernos Guided by the Spirit of Marcel Detienne: Review of Kernos 32/2019, Revue international et pluridisciplinaire de religion grecque antique“, Glasnik Etnografskog instituta SANU 68 br. 2 (2020), 489–495.

LEKSIKOGRAFSKE JEDINICE

 • Đurđina Šijaković, Mladena Prelić, „Etnološke i antropološke ustanove u Srbiji“, U: Vladimir Roganović (ur. edicije), Ljiljana Gavrilović (ur. toma) Mali leksikoni srpske kulture: Etnologija i antropologija, 70 izabranih pojmova. Beograd JP Službeni glasnik – Etnografski institut SANU 2017, 94–100.

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUPOVI

 • Đurđina Šijaković, „Euripid slikar: dva „akta“ u Hekabi i Trojankama“, zbornik rezimea i biografija međunarodne naučne konferencije Antička drama, Asocijacija za klasične studije Srbije, Filološki Fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 22-23. oktobar 2016, 68–69.
 • Đurđina Šijaković, „Slikarska četkica u ruci tragičara: dvije Euripidove „slike“ u kontekstu jedne Aristotelove misli“, knjiga rezimea međunarodnog naučnog skupa Društva za antičke studije Srbije Antika i savremeni svet Antika kao inspiracija i predmet istraživanja kroz milenije, Beograd, 17-18. decembar 2016, 27–28.
 • Đurđina Šijaković, „Jedno čitanje završetka tragedije Medeja: bez katarze?“, knjiga rezimea međunarodnog naučnog skupa Društva za antičke studije Srbije Antika nekad i sad: uloga i nasleđe kroz vekove, Beograd, 16-17. decembar 2017, 38.
 • Đurđina Šijaković, „Euripidov tekst i dinamika čitanja: uloga antropološkog konteksta u tekstualnoj analizi“, knjiga rezimea međunarodnog naučnog skupa Retrospektive i perspektive etnologije i antropologije, Sirogojno, 8-10. septembar 2017, 96–97.
 • Đurđina Šijaković, „Krajnja ranjivost: dva slučaja ženskog pribjegarstva u Euripidovoj drami“, knjiga rezimea međunarodnog naučnog skupa Theatre between politics and policies: new challenges, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd 23-25. mart 2018, 170–171.
 • Đurđina Šijaković Maidanik, „Helenski takmičarski elan kao stvaralačka stihija: Miloš Đurić u Umetničkom pregledu“, knjiga sažetaka sa međunarodnog naučnog skupa Likovno i književno u časopisu Umetnički pregled, Beograd: Institut za književnost i umetnost 3-5. septembar 2020. (uživo i online), str. 34–35.
 • Đurđina Šijaković Maidanik, „Živa žena, žena u pokretu: Ksenija Atanasijević o Euripidovim junakinjama“, knjiga sažetaka sa sa međunarodnog naučnog skupa Časopis Ženski pokret 1920–1938, Beograd: Institut za književnost i umetnost, 7-9. oktobar 2020 (uživo i online), 116–117.
 • Djurdjina Šijaković Maidanik, „Offering Herstory: The Alternative Narratives of Cassandra in Euripides’ tragedy Trojan women”, Modern Women of the Past? Unearthing Gender and Antiquity, Sidney online, 5-6. 03. 2021 (Australian Archaeological Institute at Athens (AAIA), Centre for Classical and Near Eastern Studies of Australia (CCANESA), Australasian Women in Ancient World Studies (AWAWS), Chau Chak Wing Museum (CCWM), University of Sydney Departments of Archaeology and Ancient History and Classics, 27.
 • Đurđina Šijaković Maidanik, „Feminističko čitanje antičke grčke književnosti kao korektivna alternativa: slučaj Euripida”, Jezik, književnosti, alternative, Filozofski fakultet u Nišu online, 15-16. 04. 2021, 132.
 • Đurđina Šijaković Maidanik, „Tekstil kao tekst: kodirane ženske poruke Medeje i Filomele“, Jezik i kulture u vremenu i prostoru 10, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu online, 20-21. 11. 2021, 151.
 • Đurđina Šijaković Maidanik, „Kontekstualnost jezika: kako umiru žene u Euripidovim tragedijama?“, Sedmi međunarodni kongres primenjene lingvistike danas: Savremena teorija i praksa, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu 28.05.2022, 40.
 • Đurđina Šijaković Maidanik, „Ksenija Atanasijević i njeno feminističko čitanje antičke grčke tragedije“, Međunarodna naučna konferencija Filozofija Ksenije Atanasijević, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 26-27.05. 2022, 43–44.