HEROINE

Nasleđe emancipacije: osnaživanje Romkinja kroz izgradnju mreža solidarnosti


Projekat HEROINE fokusira se na pitanje emancipacije Romkinja u Srbiji, koristeći metodologiju koja nastoji da prevaziđe ograničenja u dosadašnjim istraživanjima. Dizajniran je kao kolaborativna praksa koja ističe partnerstvo sa zajednicom kroz primenu participativnog metodološkog alata mapiranja zajednice.

Osnovna ideja projekta je da se kroz participativno istraživanje i prikupljanje podataka ponudi okvir za razumevanje procesa emancipacije Romkinja u pojedinim zajednicama u Srbiji. Učešće romskih žena u svim fazama implementacije, od dizajna istraživanja preko prikupljanja podataka do njihove konačne selekcije omogućava ne samo to da se njihovi glasovi i perspektive čuju, već doprinose i osnaživanju kapaciteta same zajednice. Rezultati projekta, poput Priručnika za mapiranje zajednice, publikacije i mobilne izložbe posvećene emancipaciji Romkinja, na taj način postaju kolaborativni proizvod koji pokazuje svu njihovu snagu i rezilijentnost.

Mapiranje zajednice, kao metodološki temelj projekta, predstavlja oruđe koje u svojoj osnovi ima za cilj osnaživanje zajednica, kroz identifikovanje postojećih resursa i preimućstava, ali i postojećih izazova. U pitanju je pristup „odozdo nagore“, koji prepoznaje važnost glasova koji dolaze iz lokalne zajednice u definisanju njenog funkcionisanja. Ova metodologija aktivno uključuje Romkinje u proces prikupljanja građe, omogućavajući im ključnu ulogu u donošenju odluka tokom čitavog procesa.

Ključne zainteresovane strane u projektu su Romkinje iz različitih zajednica, ali i istraživači, donosioci odluka kao i građanke i građani zainteresovani za položaj Romkinja u društvu i njihovo osnaživanje i emancipaciju. 


Nosilac projekta: Etnografski Institut SANU.

Partneri: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu i Romski ženski centar Bibija.

Projekat finansira: Centar za promociju nauke.

Kontakt: heroines2024@gmail.com 

logo
logo
logo