Knjiga na dar

Organizuje darovanje izdanja Etnografskog istituta SANU zainteresovanim institucijama i pojedincima u zemlji i inostranstvu. U neposrednoj je vezi sa Radnim grupama Institut u gostima i Otvorena vrata.

Radna grupa za odnose sa javnošću

Radna grupa za odnose sa javnošću uredjuje sajt Etnografskog instituta SANU, redovno obaveštavajući naučnu i širu javnost o svojim aktivnostima (akutelnnim naučnim istraživanjima, organizaciji skupova, konferencija, okruglih stolova, novim izdanjima Instituta i njihovim promocijama), doprinoseći time popularizaciji i promociji nauke.

Praćenje Etičkog kodeksa Etnografskog instituta SANU

Etička komisija brine o poštovanju načela Etičkog kodeksa EI SANU. Кomisija ocenjuje i osuđuje svako postupanje koje je u suprotnosti sa načelima ovog dokumenta i pronalazi način za rešavanje eventualnih profesionalnih i međuljudskih konflikata. Кomisija prilikom podnošenja predloga naučnih projekata ocenjuje njihovu usklađenost sa utvrđenim međunarodnim, nacionalnim i institutskim etičkim standardima.

Organizacija i praćenje naučnih skupova u zemlji i inostranstvu

Radna grupa za organizaciju i praćenje naučnih skupova u zemlji i inostranstvu redovno obaveštava kolektiv Etnografskog instituta SANU o relevantnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu putem mejla. U naučne skupove o kojima radna grupa izveštava spadaju konferencije, kongresi, letnje škole i drugi naučni skupovi. Radna grupa takođe pruža podršku naučnim skupovima koje organizuje Etnografski institut SANU.

Radna grupa za praćenje projekata Fonda za nauku

Radna grupa 11 - opisati