Planiranje naučne politike Instituta i kreiranja Strategije EI SANU

Radna grupa za razradu okvira Strategije Etnografskog instituta SANU za cilj ima izradu strateškog dokumenta koji će biti usaglašen sa zakonskim okvirima, kao i strateškim opredeljenjem nauke u Srbiji u narednom periodu (Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije).

Dan otvorenih vrata

Radna grupa za Otvorena vrata EI SANU bavi se popularizacijom i predstavljanjem rada Etnografskog instituta SANU različitim publikama. U prostorijama Instituta do sada smo organizovali niz predavanja i radionica za učenike osnovnih i srednjih škola i studente, dok smo izvan Instituta bili uključeni u manifestaciju „Noć istraživača“. Ukoliko je Vaša institucija zainteresovana za saradnju sa Etnografskim institutom SANU i upoznavanje sa našim istraživačkim radom, pozivamo Vas da nam se javite na e-mail adresu: eisanu@ei.sanu.ac.rs, sa naslovom „Otvorena vrata EI SANU“ kako bismo (ukoliko epidemiološka situacija u zemlji dozvoljava) organizovali posetu. Dobro došli!

Knjiga na dar

Organizuje darovanje izdanja Etnografskog istituta SANU zainteresovanim institucijama i pojedincima u zemlji i inostranstvu. U neposrednoj je vezi sa Radnim grupama Institut u gostima i Otvorena vrata.

Radna grupa za odnose sa javnošću

Radna grupa za odnose sa javnošću redovno obaveštava naučnu i širu javnost o aktivnostima Etnografskog instituta SANU (akutelnim naučnim istraživanjima, organizaciji skupova, konferencija, okruglih stolova, novim izdanjima Instituta i njihovim promocijama), doprinoseći time popularizaciji i promociji nauke.

Institut u gostima

Institut u gostima uspostavlja veze sa srodnim ustanovama u Srbiji i okruženju i organizuje međusobne posete i prezentaciju rada (predstavljanje publikacija, projekata, održavanje izložbi, predavanja i sl.). Ciljevi ove aktivnosti su širenje informacija o radu EI SANU kao i informisanje o radu drugih, održavanje kolegijalnih odnosa i otvaranje različitih mogućnosti za međuinstitucionalnu saradnju.

Forum Etnografskog instituta SANU

U okviru Etnografskog instituta SANU održava se FORUM koji obuhvata cikluse predavanja, diskusija, debata, promocija publikacija i istraživačkih prezentacija. Cilj FORUMA je predstavljanje recenetne istraživačke i izdavačke produkcije kako saradnika Instituta tako i eminentnih naučnika iz zemlje i inostranstva. Teme Foruma sadrže aktuelne društvene i kulturne procese i promene u Srbiji, regionu i širom sveta. Posebno se razmatra položaj etnološke i antropološke nauke u društvu kao i interdisciplinarno povezivanje u domenu humanističkih, društvenih nauka i drugih disciplina. Doprinos Foruma je da predstavi, afirmiše i populariše etnologiju/antropologiju, ali takođe i podstakne kritičke poglede iz naučnog ugla.

Praćenje Etičkog kodeksa Etnografskog instituta SANU

Etička komisija brine o poštovanju načela Etičkog kodeksa EI SANU. Кomisija ocenjuje i osuđuje svako postupanje koje je u suprotnosti sa načelima ovog dokumenta i pronalazi način za rešavanje eventualnih profesionalnih i međuljudskih konflikata. Кomisija prilikom podnošenja predloga naučnih projekata ocenjuje njihovu usklađenost sa utvrđenim međunarodnim, nacionalnim i institutskim etičkim standardima.

Međunarodna saradnja

Radna grupa za medjunarodnu saradnju koordinira naučnu saradnju Etnografskog instituta SANU i partnerskih institucija iz inostranstva, a koja se realizuje putem bilateralnih projekata i sporazuma.

Organizacija i praćenje naučnih skupova u zemlji i inostranstvu

Radna grupa za organizaciju i praćenje naučnih skupova u zemlji i inostranstvu redovno obaveštava kolektiv Etnografskog instituta SANU o relevantnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu putem mejla. U naučne skupove o kojima radna grupa izveštava spadaju konferencije, kongresi, letnje škole i drugi naučni skupovi. Radna grupa takođe pruža podršku naučnim skupovima koje organizuje Etnografski institut SANU.

Radna grupa za terenska istraživanja

Radna grupa za terenska istraživanja prati dinamiku realizacije terenskih istraživanja u okviru planiranih aktivnosti Etnografskog instituta SANU, koordinira rad istraživača na terenu i sistematizuje terensku građu.

Radna grupa za praćenje projekata Fonda za nauku

Radna grupa za praćenje projekata Fonda za nauku RS kao osnovni cilj ima prikupljanje informacija i obaveštavanje o tekućim pozivima koje raspisuje Fond za nauku Republike Srbije. U skladu sa angažmanom saradnika instituta tokom izrade projektnih predloga i eventualne realizacije dobijenih projekata, Radna grupa vrši koordinaciju između projektnih timova i tela EI SANU.

Radna grupa za dokumentaciju (arhivsku i terensku građu) instituta

Radna grupa za dokumentaciju (arhivsku i terensku građu)formirana je iz potrebe da se ostvare zadaci definisani u tački 2.2 Okvira strategije EI SANU, u kojoj se naglašava neophodnost formiranja internog dokumentacionog centra (arhive), koji bi se bavio sređivanjem postojeće, pribavljanjem i arhiviranjem nove građe, kao i njihovom digitalizacijom.

Vizuelna antropologija

Radna grupa za vizuelnu antropologiju bavi se naučnim, umetničkim i tehnološkim procesima vezanim za stvaranje dokumentarnog filma. Cilj rada grupe je obrada društvenih fenomena, koncepata i problema koji pored teorijske i pisane analize zavređuju i vizuelnu, odnosno umetničku obradu.