Promocija nauke i naučne delatnosti EI SANU

Radna grupa se bavi popularizacijom nauke i predstavljanjem rada Etnografskog instituta SANU u javnom prostoru. Pored predstavljanja novih izdanja i ukupne delatnosti EI SANU unutar akademskog i stručnog diskursa. Radna grupa redovno obaveštava javnost o aktivnostima EI SANU koristeći društvene mreže, internet platforme i sarađujući sa medijima.

Otvorena vrata – Seminar Etnografskog instituta SANU

U cilju pripreme i predstavljanja recentne istraživačke i izdavačke produkcije kako saradnika Instituta tako i eminentnih naučnika iz zemlje i inostranstva, kao i negovanja intelektualno stimulativnog ambijenta za razmenu ideja i transfer znanja, zadatak Radne grupe je da organizuje konferencije, radionice, panel diskusije, debate, cikluse predavanja, okrugle stolove i srodne vidove komunikacije naučnih znanja.

Radna grupa za unapređenje međuinstitucionalne saradnje

Radna grupa predlaže direktoru i zameniku direktora Instituta naučnu saradnju Etnografskog instituta SANU i partnerskih institucijama, uspostavlja veze sa srodnim ustanovama i vrši koordinaciju po osnovu potpisanih ugovora. Zadatak Radne grupe je da širi informacije o radu Etnografskog instituta SANU kao i razmena iskustava u radu drugih ustanova, održavanje kolegijalnih odnosa i otvaranje različitih mogućnosti za međuinstitucionalnu saradnju.

Međunarodna saradnja

U cilju doprinosa kvaliteta naučnoistraživačkog procesa, razvoju i jačanju međunarodnih mreža i strateške saradnje, EI SANU uspostavlja i kontinuirano unapređuje saradnju sa srodnim naučnim i stručnim institucijama, Akademijama nauka, obrazovnim institucijama, međunarodnim organizacijama, fondovima i programima. Zadatak Radne grupe je da predlaže i prati aktivnosti na polju međunarodne saradnje i pruža neophodnu podršku individualnim aktivnostima istraživača i Instituta.

Izrada plana rada i godišnjeg izveštaja Etnografskog instituta SANU

Zadatak Radne grupe je da prikuplja i sistematizuje kvantitativne i kvalitativne podatke o aktivnostima za tekuću i planiranim aktivnostima za narednu godinu istraživača, Naučnog veća, radnih grupa, stručnih službi i upravljačkih tela Etnografskog instituta SANU; izrađuje SWOT analizu; usklađuje izveštaje o radu i planove rada sa uputstvima NITRA i SANU.