Danilo Trbojević

Danilo Trbojević

Akademska titula: doktor nauka

Naučno zvanje: Istraživač saradnik

Polja istraživanja: antropologija narodne kulture, savremeni oblici religioznosti, alternativni religijski sistemi, potkulture, politika identiteta, tanatologija, kultura straha, politička antropologija, kultura sećanja i vizualna antropologija.

Danilo Trbojević rođen je 1985. godine u Beogradu. Sve nivoe akademskih studija završio je na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (osnovne 2008, master 2011 i doktorske studije 2021. godine). Doktorirao je sa tezom Društvena i politička instrumentalizacija predstava o vampiru na Balkanu: prilagodljivost besmrtnog motiva.

Glavna interesovanja i teme istraživanja dotiču se antropologije narodne kulture, savremenih oblika religioznosti i alternativnih religijskih sistema, potkulture, politika identiteta. tanatologije, kulture straha i političke antropologije, kulture sećanja i vizualne antropologije.

Kao istraživač, Trbojević je sprovodio više terenskih istrtaživanja. Učesnik je brojnih naučnih skupova, kako u Srbiji, tako i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Rumuniji i Portugalu.

Monografske studije:

Trbojević, Danilo. 2013. Antropologija amerikanizacije Holokausta. Beograd: Zadužbina Andrejević.

Trbojević, Danilo. 2014. Sećanje na zlo – politika komemoracije žrtava nacističkih i ustaških logora. Beograd: Srpski genealoški centar/Muzej žrtava genocida.

Naučni radovi:

Trbojević, Danilo. 2018. Između muzike i nasilja: „šutka” kao ritualizovani performans identiteta i ideologija. Etnoantropološki problemi 13(4): 1031-1066.

Trbojević, Danilo. 2016. "Balkanisation" of national memories and identities trauma. Holocaust. Studii şi cercetări9(8): 289-305.

Trbojević, Danilo. 2015. Analiza pozitivnog i negativnog odnosa prema ekonomskom potencijalu geografske, istorijske i identitetske povezanosti sa motivom vampira u Srbiji. Antropologija 15(1): 93-128.

Trbojević, Danilo. 2019. (Pr)oživljavanje i pripovedanje traume: Кulturna uloga i društveni identitet „(dece) logoraša“. Godišnjak za istraživanje genocida 11(2): 531-556.

Trbojević, Danilo. 2011. Кrajputaši u urbanim sredinama. Glasnik etnografskog muzeja 75(1): 131-154.

Trbojević, Danilo. 2012. Posledice nestručnog pristupa problemu „novih religijskih pokreta“ – sekte i nasilje u Srbiji“. Glasnik etnografskog muzeja 76(1): 61-86.

Trbojević, Danilo. 2017.Politika sećanja i identiteta: Simbolička upotreba „lika i dela“ Gavrila Pirincipa u političkim narativima na prostoru bivše Jugoslavije. Hereticus 1(2): 247-260.

Trbojević, Danilo. 2011. „Rat sećanja: žrtva i počinilac, politika i identitet, sećanje na žrtve Jasenovca i Blajburga u Hrvatskoj“. Zbornik radova – JASENOVAC. Banja Luka: 195-211.

Trbojević, Danilo. 2013. „Materijalizacija sećanja na zlo: uporedna analiza arhitektonskih rešenja i koncepcija postavci u Američkom muzeju holokausta u Vašingtonu, memorijalnom centru Buhenvald i memorijalnom centru Aušvic“. Prostori sećanja/spaces of memory, Tom I, Odeljenje za istoriju umetnosti filozofskog fakulteta u Beogradu. Beograd: 412-429.

Trbojević, Danilo. 2014. „Politika selektivnog sećanja u doba tranzicije“. Zbornik radova – JASENOVAC. Banja Luka: 107-127.

Trbojević, Danilo. 2015. "Mapiranje društvene amnezije u Beogradu: ideologija, politika i ekonomija zaborava u pet tačaka". Muzej žrtava genocida u Beogradu: 127-164.

Objavljeni sažetak naučnog izlaganja na konferenciji:

Trbojević, Danilo. 2011. "Memorijalizacija sećanja na zlo: Uporedna analiza arhitektonskih rešenja i koncepcija postavki u Američkom muzeju Holokausta u Vašingtonu, Memorijalnom centru Buhenvald, i Memorijalnom centru Aušvic"Međunarodni naučni interdiciplinarni skup "Prostori pamćenja", Beograd.

Trbojević, Danilo. 2014. "Upotreba motiva vampirizma kao socijalne i političke kritike u jugoslovenskom i srpskom filmu", Međunarodni naučni skup "Usmena predaja: folkloristički aspekti i interdisciplinarna vizura", Zagreb.

Trbojević, Danilo. 2015. "Tales from the Belgrade pit: Performance, identity, communication and violence at underground concerts", Međunarodni naučni interdiciplinarni skup "Crossing borders of underground music scenes", Porto.

Trbojević, Danilo. 2016. "Migranti u Srbiji danas: Кonstruisanje i preplitanje starih i novih stereotipa o "drugosti", Međunarodni naučni skup "Migracije stanovništva - fenomen izbjeglištva", Islamski centar, Zagreb.

Trbojević Danilo, 2017, “Odjeci sećanja: Identitet i uloga „logoraša“ u socijalnom i političkom pamćenju holokausta“. Četvrta naučna konfdrencija sa međunarodnim učešćem – Stradanje Srba, Jevreja, Roma i ostalih na teritoriji bivše Jugoslavije. Beorad.