Danilo Trbojević

Danilo Trbojević

Akademska titula: doktor nauka

Naučno zvanje: Naučni saradnik

Polja istraživanja: antropologija narodne kulture, savremeni oblici religioznosti, alternativni religijski sistemi, potkulture, politika identiteta, tanatologija, kultura straha, politička antropologija, kultura sećanja i vizualna antropologija.

Obrazovanje/stečena zvanja

2021 stekao zvanje istraživač saradnik

2021 doktorirao na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

2011 masterirao na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

2008 diplomirao na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Afilijacija

2021 Etnografskiinstitut SANU, Beograd

Međunarodne konferencije, naučni skupovi i studijska putovanja

2009 Simpozijum na temu Holokausta, logora smrti i genocida počinjenih u Nezavisnoj državi Hrvatskoj za vreme Drugog svetskog rata. Banja luka, Bosna i Hercegovina

2011 Međunarodna konferencija na temu Holokausta, logora smrti i genocida počinjenih u Nezavisnoj državi Hrvatskoj za vreme Drugog svetskog rata, Banja luka, Bosna i Hercegovina

2013 „Prostori sećanja“, Odeljenje za istoriju umetnosti, Beograd, Srbija

2014 „12th International border crossings students conference“, Border crossing network, Filozofski fakultet u Beogradu, Beograd, Srbija.

2014 Međunarodna konferencijana temu Holokausta, logora smrti i genocida počinjenih u Nezavisnoj državi Hrvatskoj za vreme Drugog svetskog rata, Banja luka, Bosna i Hercegovina

2014 „Usmena predaja: folkloristički aspekti i interdiciplinarna vizura. Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, Hrvatska

2014 „Vikendnematerijalnog nasleđa“, Filozofski fakultet u Beogradu. Beograd, Srbija.

2015 “Keep it simple, make it fast“, Faculty of Arts and Humanities of University of Porto, Porto, Portugal

2015 “International Conference: The Holocaust in Southeastern Europe”, Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies, Bukurešt, Rumunija

2016 "Eskalacija u Holokaust: od streljačkih vodova do gasnog kamiona koncentracionog logora na Sajmištu - dve odlučujuće faze Holokausta u Srbiji." Istorijski arhiv Beograda. Beograd, Srbija

2016 "Migracije stanovništva - Fenomen izbeglištva", Vijeće Bošnjačke nacionalne zajednice i Institut za migracije i narodnosti. Zagreb, Hrvatska

2018 „Antropologija muzike“, Filozofski fakultet u Beogradu. Beograd, Srbija

2022 „Istraživati društvo tokom pandemije – metodološki aspekti istraživanja“, Institut za sociološka istraživanja. Beograd, Srbija

2023 „Mitska, etno i druga životinja: Interdisciplinarnapolazišta i tradicijske prakse”, Institut za etnologiju i folkloristiku. Zagreb, Hrvatska.

2023 “The transnational history and memory of world war ii crimes in Croatia, Bosnia and Herzegovina, Slovenia, and the Northern Adriatic”, Univerzitet u Regenzburgu. Regenzburg, Nemačka.

Terenska istraživanja:

2006. Terenska istraživanja – „Poklade“, Grebenac, Srbija

2007. Terenska istraživanja u selima Knjaževačkog okruga

2008. Terenska istraživanja po stratištima Bosne i Hercegovine i Hrvatske

2010. Terenska istraživanja po stratištima Bosne i Hercegovine i Hrvatske

2014. Terenska istraživanja po selima Knjaževačkog okruga

2014. Terenska istraživanja po selima Zaroškog kraja

2015. Terenska istraživanja po stratištima na teritoriji grada Beograda

2015. Terenska istraživanja – „Poklade“, Grebenac, Srbija

2015. Terenska istraživanja po selima okoline Velikog gradišta

2015 .Terenska istraživanja po selima Levačkog i Pomoravskog okruga

2015. Terenska istraživanja po selima Pčinjskog okruga

2016. Terenska istraživanja po selima Knjaževačkog okruga

2017. Terenska istraživanja po selima Knjaževačkog okruga

2017. Terenska istraživanja po selima Valjevskog okruga

2018. Terenska istraživanja po selima u okolini Ćuprije, Jagodine i Paraćina

2018. Terenska istraživanja po selima u okolini Loznice

2019. Terenska istraživanja po selima u okolini Loznice

2019. Terenska istraživanja po selima u okolini Loznice (2)

2021 Terenska istraživanja u selu Mošorin

2021 Terenska istraživanja po selima u okolini Loznice

Ostalo

2021 „Duh“, Dokumentarni film

2021 „Provlačenje kroz rupu / dečja crkva“, Dokumentarni film

2021 „Nikad mlađi – 75 godina Etnografskog instituta SANU“, Dokumentarni film

Monografske studije:

Trbojević, Danilo. 2013. Antropologija amerikanizacije Holokausta. Beograd: Zadužbina Andrejević.

Trbojević, Danilo. 2014. Sećanje na zlo – politika komemoracije žrtava nacističkih i ustaških logora. Beograd: Srpski genealoški centar/Muzej žrtava genocida.

Naučni radovi:

Trbojević, Danilo. 2022. „Kako upokojiti „političkog vampira“: aberacija kao društveno-politički konstrukt“. Glasnik Etnografskog instituta SANU, [S.l.], v. 70, n. 2, Beograd: 217–244.

Trbojević, Danilo. 2022. „Dečije ratne igre kao arena promišlјanja društveno-političke stvarnosti, krize i konflikta”, Antropologija sporta, igara i detinjstva, Ur. Žikić Bojan, Đorđević Ivan, Petrović Vladeta, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd.

Trbojević, Danilo. 2021. „Demonološka predanja kao optika posmatranja promena društvene i kulturne stvarnosti u seoskim zajednicama knjaževačkog kraja“. Etno-Kulturološki zbornik, Knjiga XXIV, Ur. Ivica Todorović, Vojislav Filipović, Svrlјig: 69-93.

Trbojević, Danilo. 2019. (Pr)oživlјavanje i pripovedanje traume: Kulturna uloga i društveni identitet „(dece) logoraša“. Godišnjak za istraživanje genocida11(2): 531-556.

Trbojević, Danilo. 2018. Između muzike i nasilјa: „šutka” kao ritualizovani performans identiteta i ideologija. Etnoantropološki problemi 13(4): 1031-1066.

Trbojević, Danilo. 2017. Politika sećanja i identiteta: Simbolička upotreba „lika i dela“ Gavrila Pirincipa u političkim narativima na prostoru bivše Jugoslavije. Hereticus1(2): 247-260.

Trbojević, Danilo. 2016. "Balkanisation" of national memories and identities trauma. Holocaust. Studii şi cercetări9(8): 289-305.

Trbojević, Danilo. 2015. Analiza pozitivnog i negativnog odnosa prema ekonomskom potencijalu geografske, istorijske i identitetske povezanosti sa motivom vampira u Srbiji. Antropologija15(1): 93-128.

Trbojević, Danilo. 2015. "Mapiranje društvene amnezije u Beogradu: ideologija, politika i ekonomija zaborava u pet tačaka". Muzej žrtava genocida u Beogradu: 127-164.

Trbojević, Danilo. 2014. „Politika selektivnog sećanja u doba tranzicije“. Zbornik radova – JASENOVAC. Banja Luka: 107-127

Trbojević, Danilo. 2013. „Materijalizacija sećanja na zlo: uporedna analiza arhitektonskih rešenja i koncepcija postavci u Američkom muzeju holokausta u Vašingtonu, memorijalnom centru Buhenvald i memorijalnom centru Aušvic“.Prostori sećanja/spaces of memory, Tom I, Odelјenje za istoriju umetnosti filozofskog fakulteta u Beogradu. Beograd: 412-429.

Trbojević, Danilo. 2012. Posledice nestručnog pristupa problemu „novih religijskih pokreta“ – sekte i nasilјe u Srbiji“Glasnik etnografskog muzeja 76(1): 61-86.

Trbojević, Danilo. 2011. Krajputaši u urbanim sredinama. Glasnik etnografskog muzeja 75(1): 131-154.

Trbojević, Danilo. 2011. „Rat sećanja: žrtva i počinilac, politika i identitet, sećanje na žrtve Jasenovca i Blajburga u Hrvatskoj“. Zbornik radova – JASENOVAC. Banja Luka: 195-211.

Objavljeni sažetak naučnog izlaganja na konferenciji:

Trbojević, Danilo. 2022. „Stvor i mašina: demonološki narativi pripadnika ruralnih zajednica kao optika za posmatranje odnosa čoveka i prirode" objavljen je u knjizi rezimea međunarodne naučne konferencije „Seobe od antike do danas" u organizaciji Filozofskog fakulteta u Novom sadu.

Trbojević, Danilo. 2011. "Memorijalizacija sećanja na zlo: Uporedna analiza arhitektonskih rešenja i koncepcija postavki u Američkom muzeju Holokausta u Vašingtonu, Memorijalnom centru Buhenvald, i Memorijalnom centru Aušvic"Međunarodni naučni interdiciplinarni skup "Prostori pamćenja", Beograd.

Trbojević, Danilo. 2014. "Upotreba motiva vampirizma kao socijalne i političke kritike u jugoslovenskom i srpskom filmu", Međunarodni naučni skup "Usmena predaja: folkloristički aspekti i interdisciplinarna vizura", Zagreb.

Trbojević, Danilo. 2015. "Tales from the Belgrade pit: Performance, identity, communication and violence at underground concerts", Međunarodni naučni interdiciplinarni skup "Crossing borders of underground music scenes", Porto.

Trbojević, Danilo. 2016. "Migranti u Srbiji danas: Кonstruisanje i preplitanje starih i novih stereotipa o "drugosti", Međunarodni naučni skup "Migracije stanovništva - fenomen izbjeglištva", Islamski centar, Zagreb.

Trbojević Danilo, 2017, “Odjeci sećanja: Identitet i uloga „logoraša“ u socijalnom i političkom pamćenju holokausta“. Četvrta naučna konfdrencija sa međunarodnim učešćem – Stradanje Srba, Jevreja, Roma i ostalih na teritoriji bivše Jugoslavije. Beorad.

Trbojević, Danilo. 2023. „Znanje i moć: zduhaći i zmijari u postmodernom, hibridnom društvu", međunarodna naučnakonferencija „Mitska, etno i druga životinja: Interdisciplinarna polazišta i tradicijske prakse”, Zagreb.