Sonja Radivojević

Sonja Radivojević

Akademska titula: master

Naučno zvanje: Istraživač saradnik

Polja istraživanja: ljudsko-tehnološki odnosi, digitalna antropologija, antropologija medija, materijalna kultura, vizuelna antropologija, antropologija popularne kulture, muzike i književnosti.

Obrazovanje/stečena zvanja

2021 istraživačica-saradnica Etnografskog instituta SANU

2019 istraživačica-pripravnica Etnografskog instituta SANU

2018 doktorantkinja na Odelјenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

2017 masterirala na Odelјenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

2016 diplomirala na Odelјenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Afilijacija

2019 Etnografski institut SANU, Beograd

2017/2018 Etnografski muzej u Beogradu, Beograd

Projekti

2019 Interdisciplinarno istraživanje kulturnog i jezičkog nasleđa Srbije i izrada multimedijalnog internet portala Pojmovnik srpske kulture (MPNTR RS 47016), Etnografski institut SANU

2018 Društveno-ekonomski kontekst i pitanje rodno zasnovanog nasilјa, Centar za ženske studije, Beograd

2016/2018 Čuvari parka – urbano čvorište u Beogradu (u okviru projekta Shared Cities – Creative Momentum SCCM), Čuvari parka i BINA

Međunarodne konferencije, naučni skupovi i studijska putovanja

2022 Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem ”Antropologija (u) budućnosti”, Etnografski institut SANU, Beograd-Viminacijum

2021 Međunarodna onlajn naučna konferencija Kreativnost i inovacije u produkciji pozorišta, medija i kulture: vizije i vrednosti za budućnost, FDU, Beograd

2020 Međunarodni naučni skup „Naučnice u društvu“, Etnografski institut SANU i UNESKO, Beograd

2019 Međunarodni naučni skup „Novi horizonti kulture, umetnosti i medija u digitalnom okruženju“, FDU, Beograd

2018 Nacionalni naučni skup „Antropologija muzike“, Institut za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, Beograd

2015 Vikend nematerijalnog kulturnog nasleđa, Odelјenje za etnologiju i antropologiju Filozofski fakultet Beograd i Ministarstvo kulture i informisanja

Nagrade

2017 Nagrada Odelјenja za etnologiju i antropologiju za najbolјi studentski završni rad (master) u akademskoj 2016/2017

2016 Nagrada Odelјenja za etnologiju i antropologiju za najbolјi studentski završni rad u akademskoj 2015/2016

Ostalo

2020 Sekretarka Redakcije naučnog časopisa Glasnik Etnografskog instituta SANU

2019 Članica Etnološko-antropološkog društva Srbije

Naučni članci

Radivojević, Sonja. 2020. Biti žensko u srpskoj tradicionalnoj i savremenoj kulturi: etnografski rad Miroslave Malešević kroz prizmu rodnog pitanja. U Naučnice u društvu. Radovi sa konferencije održane od 11. do 13. februara 2020. u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Beogradu, (ur.) Lada Stevanović, Mladena Prelić i Miroslava Lukić Krstanović, 431-439. Beograd: Etnografski institut SANU.

Radivojević, Sonja. 2020. (De)kolonizacija digitalnog okruženja: internet i novi(ji) mediji kao mesta savremenih antropoloških istraživanja i kako im etnografski prići. Glasnik Etnografskog instituta SANU 68 (2): 419–438.

Dajić, Ana i Sonja Radivojević. 2019. Radio „na oblaku“: novi autorski pristupi u kreiranju internet radija. Etnoantropološki problemi 14 (1): 97-117.

Prikazi

Radivojević, Sonja. 2021. Ethnographic Jorney into The Heart of Smartphone. Review of the Book The Global Smartphone: Beyond a Youth Technology, Daniel Miller. Bulletin of the Institute of Ethnography SASA 69 (3): 689-692