Nina Aksić

Nina Aksić

Akademska titula: doktor nauka

Naučno zvanje: Viši naučni saradnik

Polja istraživanja: kulturologija, urbana antropologija, dečja antropologija, antropologija muzike, jugoslovenske studije, arhivistika, zaštita i prezentacija kulturne baštine.

Obrazovanje/stečena zvanja

2018 stekla zvanje – naučni saradnik Etnografskog instituta SANU

2014 stekla zvanje – istraživač saradnik Etnografskog instituta SANU

2018 doktorirala na modulu Kultura, Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

2013 završila master studije na studijskom programu Nauke o umetnosti, Fakulteta muzičke umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu

2011 diplomirala na odseku za Opštu muzičku pedagogiju Fakulteta muzičke umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu

Afilijacija

2013 Etnografski institut SANU, Beograd

Projekti

2022 Ćilimarstvo u Novom Pazaru i Tutinu, Pazarski bazar rukotvorina i Ministarstvo kulture i informisanja RS

2022 Istraživanje i dokumentovanje staklarske tradicije u Paraćinu i okolini, Zavičajni muzej u Paraćinu i Ministarstvo kulture i informisanja RS

2022 Izrada digitalne baze narodnih pesama iz arhive Etnografskog instituta SANU, Etnografski institut SANU i Ministarstvo kulture i informisanja RS

2021/2024 Obredna ishrana u Vojvodini. Enciklopedijski rečnik termina, Matica srpska, Novi Sad

2021 Odevanje stanovništva Novog Pazara i okoline u HH veku, Kulturni centar Novi Pazar i Ministarstvo kulture i informsanja RS

2019/2023 Different Identities and Functions of Urban Space: A Comparative Study of the Circumstances in Belgrade and Athens, Etnografski institut SANU i Laboratorija za folklor i socijalnu antropologiju Odeljenja za istoriju i etnologiju Demokritovog univerziteta Trakije (Grčka)

2018/2019 Status i perspektive razvoja amaterizma u AP Vojvodini, Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad

2017 Istraživanje istorije i kulture Srba u Rumuniji, Naučni centar pri Savezu Srba u Rumuniji (Temišvar)

2013/2019 Interdisciplinarno istraživanje kulturnog i jezičkog nasleđa Srbije i izrada multimedijalnog internet portala „Pojmovnik sprske kulture“ (47016), Etnografski institut SANU i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS

2013/2019 Strategije identiteta: savremena kultura i religioznost (177028), Etnografski institut SANU i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS

Međunarodne konferencije i naučni skupovi

2022 Ćilimarstvo u novopazarskom i tutinskom kraju, Kulturni centar Novi Pazar i udruženje Pazarski bazar rukotvorina

2022 VIIImeđunarodni naučni skupMaterijalna i duhovna kultura Srba u multietničkim sredinama i / ili perifernim oblastima“, Centar za naučna istraživanja i kulturu Srba u Rumuniji Saveza Srba u Rumuniji, Temišvar; Studijski program Srpski i hrvatski jezik i književnost pri Filološkom, istorijskom i teološkom fakultetu sa Zapadnog univerziteta u Temišvaru i Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu

2022 Antropologija (u) budućnosti, Etnografski institut SANU i Arheološki institut u Beogradu

2021 Odevanje stanovništva Novog Pazara i okoline u 20. veku, Kulturni centar Novi Pazar

2021 DifferentIdentitiesandFunctionsofUrbanSpace: AComparativeStudyoftheCircumstancesinBelgradeandAthens, Etnografski institut SANU i Laboratorija za folklor i socijalnu antropologiju Odeljenja za istoriju i etnologiju, Demokritovog Univerziteta Trakije, Republika Grčka

2021 Jezik, književnost, alternative, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu

2020 Savremena srpska folkloristika 9, Udruženje folklorista Srbije

2019 Svečanost mevluda, Kulturni centar Novi Pazar

2019 XX Meѓunaroden naučen simpozium, Institut za folklor „Marko Cepenkov“ Skoplje, Makedonija

2019 Međunarodna frazeološka konferencija Slavofraz 2019, Filozofski fakultet Univerziteta Komenski u Bratislavi

2018 Stanje i perspektive amaterizma u kulturi Vojvodine, Zavoda za kulturu Vojvodine u Novom Sadu

2017 XIX Meѓunaroden simpozium za balkanski folklor, Institutot za folklor „Marko Cepenkov” – Skopje

2017 Materijalna i duhovna kultura Srba u multietničkim sredinama i/ili perifernim oblastima, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, Filološki, istorijski i teološki fakultet Zapadnog univerziteta u Temišvaru i Centar za naučna istraživanja i kulturu Srba u Rumuniji, Savez Srba u Rumuniji iz Temišvara

2017 Umetničke prakse i gradska šetališta (pešačke zone). Komparativna etnološka i antroploška studija beogradske Knez Mihajlove ulice i atinskog šetališta Dionisija Areopagita, Etnografski institut SANU i Odeljenje za istoriju i etnologiju (laboratorija za folklor i socijalnu antropologiju) Demokritovog Univerziteta Trakije iz Komotinija, Republika Grčka

2017 Retrospektive i perspektive etnologije i antropologije, Etnografski institut SANU i Muzej na otvorenom „Staro selo“ Sirogojno

2016 BITEF Festival i kulturna diplomatija: pozorište i geopolitika, Univerzitet umetnosti u Beogradu i BITEF

2015 Konteksti, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

2014 Srpski jezik, književnost, umetnost. Srpski jezik – od Vuka do danas, FILUM, Univerzitet u Kragujevcu

Učešće u naučnim i stručnim udruženjima, redakcijama i organizacionim telima

Član EADS-a (Etnološko-antropološkog društva Srbije)

Član Udruženja folklorista Srbije

Član Redakcije Etno-kulturološkog zbornika

Član Naučnog veća Etnografskog instituta SANU

Član Radne grupe Knjiga na dar Etnografskog instituta SANU

Član Radne grupe za dokumentaciju (arhivsku i terensku građu) Etnografskog instituta SANU

Član Radne grupe Otvorena vrata – Seminar Etnografskog instituta SANU

Član organizacionog odbora za održavanje naučne konferencije Different Identities and Functions of Urban Space: A Comparative Study of the Circumstances in Belgrade and Athens,2021, Etnografski institut SANU i Demokritov Univerzitet iz Trakije (Republika Grčka)

Član organizacionog tima okruglog stola Ćilimarstvo u novopazarskom i tutinskom kraju i Izložbe ćilimskih šara, 2022, Kulturni centar Novi Pazar i udruženja Pazarski bazar rukotvorina

Ostalo

2020 uredništvo temata Žene i obrazovanje u Srbiji i Argentini ‒ XX i XXI vek, sa Ivanom Arsić. Glasnik Etnografskog instituta SANU 70 (3).

2022 koautorsko predavanje sa Milinom Ivanović Barišić „Obredna ishrana u Vojvodini – Enciklopedijski rečnik termina“ u okviru Tribine Vukove zadužbine

2022 serijal „EKO motivi“, redakcija ONP RTS3

2022 radionica „Čime su se deca nekada igrala – reciklaža u igri na selu ili od krpe do lutke“ za decu mlađe vrtićke grupe, Palilula, Beograd

2021 „Korona menja običaje“, Politikin „Magazin“

2021 onlajn sesija Dijalog kafe – mesto susreta, Centar za decu i mlade – Duga, Novi Pazar

2021 emisija Amfiteatar, voditelj i autor: Hasna Ziljkić, Radio-televiziji Novi Pazar

2019 promocija knjige Dnevnik Vladete Jerotića, Narodna biblioteka Srbije

2019 promocija knjige Azbuka artikulacije Biljane Smiljanić, Biblioteka „Milutin Bojić“, Beograd

2018 promocija Etnološko-antropoloških svezaka br. 28/2017, Biblioteka grada Beograda

2013 / 2023 terenska istraživanja u Novom Pazaru, Paraćinu, Valjevu, Rumuniji, Mađarskoj

Monografije

2022. „Istraživanja kulture Srba u Rumuniji ‒ Bibliografija s prikazima referenci na temu Božića, slave i svadbe“. U Srbi u Rumuniji, I Etnološka istraživanja: nasleđe, kultura, poreklo, koaut. Ivica Todorović, 1(127)‒(192)193. Temišvar / Beograd: Savez Srba u Rumuniji i Etnografski institut SANU.

Članci

2022. „Aktuelizacija i(li) marginalizacija Rastka Nemanjića – Svetog Save u Novom Pazaru od početka HH veka do danas“. Crkvene studije, god. HH, broj 20: 649‒667.

2022. „Srpska fabrika stakla u ogledalu vremena“, koaut. sa Tijana Pešić. Etno-kulturološki zbornikXXV: 297‒312.

2022.„Ženska odevna praksa tokom HH veka u Novom Pazaru“. Glasnik Etnografskog instituta SANU 70 (1): 149‒177.

2022. „Provincijski rep kao alternativni jezički i muzički pravac: elementi kosovsko-resavskog dijalekta u rep muzici“, koaut. Milјana Čopa. Jezik, književnost, alternative: 363‒379.

2021. „Bioskopska kultura u Novom Pazrau u periodu socijalizma“. Propaganda i javni narativi u socijalističkoj Jugoslaviji: 89‒118.

2021. „Terminologija ishrane u obrednoj praksi vezanoj za Krsnu slavu kod Srba u Dunavskoj Klisuri (Rumunija)“. Ishodišta 7: 9‒24.

2020. „Leksika tradicionalnih društvenih igara u Valјevskoj Podgorini“. Iz leksike stanovanja u Valјevskoj Podgorini. Etnolingvistički ogledi: 57‒66.

2020. „Kuća i pokućstvo u Vukovom Rječniku (1852) na fonu narodnog graditelјstva XIX veka i s osvrtom na dijalekatske zbirke reči“. Istočna Srbija i važna pitanja iz srpske prošlosti i savremenosti – arheologija, etnologija i srodne nauke, Etno-kulturološki zbornik XXIII: 203‒215.

2020. „Urok u srpskoj narodnoj tradiciji – etnofrazeološki pogled“ (kouredništvo Vesna Đorđević). Percepcia nadprirodzena vo frazeológii, Slavofraz 2019: 120‒126.

2020. „Narodnite običai pri raѓanjeto na deteto i vo tekot na prvata godina od negoviot život (vrz primeri od srpskata zaednica vo Novi Pazar)“. Makedonski folklor god. LI, br. 77‒78: 61‒73.

2020. „Proslava islamskih praznika u verskoj praksi Bošnjaka u Novom Pazaru – etno-antropološki kontekst”. Glasnik Etnografskog instituta SANU LXVIII(3): 589‒611.

2020. „Tutinska oblast predstavljena u naučnim i stručnim radovima objavljenim u Novopazarskom zborniku od 1977. do 2019. godine“. Tutinski zbornik 6: 41‒46.

2019. „Pismenost i obrazovanje žena u Novom Pazaru od 1945. do 1991. godine“. Zbornik radova sa okruglih stolova Alhamijado književnost i Svečanost mevluda: 57‒61.

2019. „Žito i žitni proizvodi u običajima godišnjeg i životnog ciklusa kod Srba u novopazarskom kraju“, koaut. Sofija Miloradović. Život posvećen traganju za etničkim identitetom: 25‒42.

2019. „Tradicionalne društvene igre u Srbiji“. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini XLIX (2): 25‒42.

2018. „Amaterizmot kako način za začuvuvanje/transformacii na tradicionalnite obrasci – kulturno-umetničkite društva na teritorijata na Novi Pazar –“. Makedonski folklor 74, godina XL: 201‒216.

2018. „Rad novopazarske Gimnazije u periodu od 1913. do 1922. godine“. Philologia mediana 10: 657‒669.

2018. „Krsna slava kao živi element tradicijske kulture Srba u Dunavskoj klisuri (Rumunija)“. Ishodišta 4: 9‒28.

2018. „Varijante predanja o vodenim bikovima u jugozapadnoj Srbiji i graničnim oblastima“. Fokloristika 3/1 (2018): 69‒82.

2018. „Istraživanja Novog Pazara – nekadašnji i savremeni izazovi“. Glasnik Etnografskog instituta SANU LXVI(1): 217‒234.

2017. „Musical Picture of Knez Mihailova Street as a Part of Belgrade`s Identity Musical Diversity as Belgrade`s Brand”. Etnološko-antropološke sveske 28, (n.s.) 17: 89‒108.

2017. „Funkcija narodnih muzičkih instrumenata u običajnoj praksi Timočke oblasti i Svrlјiga“. Etno-kulturološki zbornik XXI: 115‒135.

2017. „Kulturni centri i njihova uloga: Kulturni centar Novi Pazar i Kulturni centar Srbije (Pariz)“, koaut. B. Pantović. Glasnik etnografskog instituta SANU LXV(1): 177‒190.

2017. „Instrumentalizacija institucija kulture u međunarodnom ambijentu na primeru Kulturnog centra Srbije (Pariz) i Turskog kulturnog centra „Junus Emre“ (Novi Pazar)“, koaut. B. Pantović. Zbornik radova FDU 31‒32: 163‒179.

2016. „Institucije kulture i kulturne manifestacije u Novom Pazaru u drugoj polovini HH i početkom HHI veka“. Etnološko-antropološke sveske 27, n.s. broj 16/2016: 33‒49.

2016. „Narodni muzički instrumenti u srpskoj folklornoj tradiciji - etnofrazeološki pogled“, koaut. V. Đorđević. Zbornik radova Filozofskog fakulteta XLVI (4): 93–116.

2016. „Tradicionalne društvene igre i dečje igračke Timoka“, Etno-kulturološki zbornik XX: 51‒66.

2015. „Od prvog radio-aparata do multimedijalnih manifestacija“. Bošnjačka riječ, Godina X, broj 33‒36: 93–99.

2015. „Terminologija kuće i pokućstva u Vukovom Rječniku (1852)“, koaut. D. Radovanović. Zbornik radova sa IX međunarodnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu (24-25. X 2014), Knjiga 1, Srpski jezik – od Vuka do danas: 171–179.

2015. „Ptice zloslutnice u slovenskim verovanjima“. Glasnik Etnografskog instituta SANU 63 (1): 193–211.

2014. „Druge zove, sebe ne čuje. Zvono u srpskoj narodnoj tradiciji“. Philologia Mediana, Godina VI, Broj 6: 151–165.

2014. „Zvono kao folklorni motiv u poeziji srpskih pesnika druge polovine XIX i prve polovine XX veka“. Religija, religioznost i savremena kultura, Od mističnog do (i)racionalnog i vice versa, Zbornik Etnografskog instituta SANU 30: 187‒200.

2014. „Tri pristupa tumačenju teksta molitve Oče naš“. Crkvene studije 11: 617‒631.

Prikazi

2022. „Prisustvo tradicionalne muzike u Srbiji danas – u izmenjenom radnom i prazničnom svakodnevlјu“. Glasnik Etnografskog instituta SANU 70(2): 269–273.

2020. „Gora kalinova. Bilјni svet u tradicionalnoj kulturi Slovena“. Glasnik Etnografskog instituta SANU LXVIII (1): 242‒245.

2020. „The Hill of Wild Privets: Flora in the Traditional Culture of Slavs. Gora kalinova. Bilјni svet u tradicionalnoj kulturi Slovena. Zbornik radova. Uredila Zoja Karanović. Beograd: Udruženje fokklorista Srbije, Univerzitetska biblioteka ʼSvetozar Markovićʼ; Vilnius: Lietuviu kalbos instituto /Belgrade: Serbian Folklore Association, Svetozar Marković University Library, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019, 416 pp.“. THE YEARBOOK OF BALKAN AND BALTIC STUDIES VOLUME 3, 245‒251.

2018. „Što bi zimus na ovna, to je lјetos na oca, M. Ivanović Barišić, Odevanje u okolini Beograda – druga polovina 19. i prva polovina 20. veka –“. Folkoristika 3/2: 188–190.

Odrednice

2017. „Muzika“, koaut. G. Blagojević. Etnologija i antropologija: 70 izabranih pojmova. Edicija: Mali leksikoni srpske kulture. Beograd: Etnografski institut SANU i Službeni glasnik.

2015. „Instrumenti i Pevanje“, koaut. M. Stefanović-Banović i V. Roganović. Leksikon nacionalnih parkova Srbije, Đerdap. Beograd: JP Službeni glasnik, JP Nacionalni park Đerdap, Geografski institut „Jovan Cvijić“ SANU.

Muzika, pesma, himna, Oče naš, kolo, zvono, frula, gajde, tambura, kukavica, sova, њива. http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/pojmovnik.php.

Prstena, kaiša i prstena, regrutacija, mica, klisa i pale, džudže ili krmače, bacanje kamena, koaut. O. Vasić. http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/pojmovnik.php.

Gusle, koaut. M. Stefanović-Banović.

http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/pojmovnik.php.