Milesа Stefаnović - Bаnović

Milesа Stefаnović - Bаnović

Akademska titula: doktor nauka

Naučno zvanje: Viši naučni saradnik

Rođena 1979. godine u Beogradu. Srednju školu završila je u Lincu (Austrija). Diplomirala je 2003. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Katedri za mađarski jezik i književnost. Godine 2008. diplomirala je takođe na Pravoslavnom b...

Rođena 1979. godine u Beogradu. Srednju školu završila je u Lincu (Austrija). Diplomirala je 2003. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Katedri za mađarski jezik i književnost. Godine 2008. diplomirala je takođe na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Magistarsku tezu pod nazivom „Zapisi u srpskim rukopisima Sentandrejske zbirke” odbranila je 2010. na Filološkom fakultetu u Beogradu. Doktorsku tezu pod nazivom "Besede, slova i pouke na Blagovesti u prevodu i preradi Gavrila Stefanovića Venclovića", odbranila je 2016, takođe na Filološkom Fakultetu u Beogradu. Tokom studija, u različitim periodima bila je stipendista Ministarstva prosvete RS, Ministarstva vera RS i nemačke Fondacije „Konrad Adenauer”.

Od 2009. zaposlena kao istraživač-saradnik u Etnografskom institutu SANU na projektu Srbija između tradicionalizma i modernizacije – etnološka i antropološka proučavanja kulturnih promena. Trenutno je angažovana na projektima: Strategije identiteta: savremena kultura i religioznost i Interdisciplinarno istraživanje kulturnog i jezičkog nasleđa Srbije. Izrada multimedijalnog internet portala „Pojmovnik srpske kulture”. Autor je većeg broja naučnih radova, prikaza i prevoda, objavljenih u domaćim i inostranim časopisima i tematskim zbornicima. Učestvovala je na više naučnih skupova i konferencija u zemlji i inostranstvu.
Bavi se uticajem religije na svakodnevni život, pri čemu kombinuje savremene antropološke teme sa temama iz oblasti religiologije, kulturne istorije i istorijske antropologije. U svojim istraživanjima, filološko-antropološkim pristupom jezičkoj, književnoj i etnografskoj građi, kako u arhivskim, tako i u savremenim izvorima, proučava pitanja etničkog identiteta, migracije, tradicionalne i savremene oblike religioznosti i obredno-religijsku praksu.
Govori i koristi literaturu i na nemačkom, mađarskom, engleskom i ruskom jeziku i služi se francuskim. Tokom studija teologije izučavala je crkvenoslovenski, staroslovenski, ruski, starozavetni jevrejski i novozavetni grčki jezik.

Članci:

 • „Vera se ne podrazumeva”, Katiheta, Izdavački fond SPC, Beograd 2009, 82–89.
 • „Uskršnji običaji ‒ slike iz sećanja Srba u Mađarskoj. Građa i komentari”, Glasnik Etnografskog instituta SANU LVII (1), Beograd 2009, 269–286.
 • „Galerija Šumanović u Šidu kao doprinos turističkoj ponudi Srbije”, (koautor Petar Petković), Tematski zbornik radova međunarodnog značaja „Unapređenje turizma kao faktor razvoja privrede Republike Srbije“, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd 2010, 416–422.
 • „Zadužbine dinastije Nemanjića kao turistički imidž Srbije”, (koautor Petar Petković), Tematski zbornik radova međunarodnog značaja „Unapređenje turizma kao faktor razvoja privrede Republike Srbije“, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd 2010, 397–404.
 • „Svakodnevni život Srba u Ugarskoj na osnovu zapisa u rukopisima Sentandrejske zbirke”, Etnografija Srba u Mađarskoj 6, Budimpešta 2011, 121–135.
 • „Pitanje reforme crkvenog kalendara: informisanost i stavovi građana Srbije”, Glasnik Etnografskog instituta SANU LIX (1), Beograd 2011, 49–71.
 • „Značaj i perspektive očuvanja materijalnog nasleđa Srpske pravoslavne crkve na području Dalmatinske eparhije”, (koautori Dragomir Janković i Petar Petković), Zbornik radova sa skupa „III međunarodna naučna konferencija: Očuvanje i zaštita kulturno istorijskog nasleđa Srbije u inostranstvu“, Institut za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu, Beograd 2011, 145–159.
 • „Slike iz života Srba severno od Save i Dunava na osnovu izvora arheografskog fonda Biblioteke Eparhije budimske”, Zbornik radova sa skupa „III međunarodna naučna konferencija: Očuvanje i zaštita kulturno istorijskog nasleđa Srbije u inostranstvu“, Institut za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu, Beograd 2011, 273–283.
 • „Inventar srpskih ćirilskih rukopisa u Mađarskoj XIII–XIX vek”, (koautor Dimitrije Stefanović), Arheografski prilozi 34, Beograd 2012, 39‒75.
 • Naša dijaspora u Argentini”, (koautor Branislav Pantović), Glasnik Etnografskog instituta SANU LXI (1), Beograd 2013, 119–131.
 • „Srpska pravoslavna crkva kao deo kulturno-istorijskog nasleđa naših iseljenika u Argentini”, (koautor Branislav Pantović), Zbornik radova sa naučne konferencije sa međunarodnim učešćem „Očuvanje i zaštita kulturno-istorijskog nasleđa Srbije u inostranstvu (IV)”, Institut za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu, elektronski optički disk (CD-ROM), Beograd 2013, 205–213.
 • „Material Culture as a Source of Orthodox Christian Identity in Serbia at the End of 20th and the Beginning of 21st Century”, u: Klaus Roth, Jennifer Cash, Jutta Lauth Bacas (eds.), Southeast European (Post)Modernities, Part 2: Changing Forma of Identity, Religiosity, Law and Labour. Ethnologia Balkanica 16, InASEA (Institut für Volkskunde/European Ethnology at Munich University, and the Ethnographic Institute with Museum of the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia), 2013, http://www.lit-verlag.de/isbn/3-643-90439-3, 209­­­–224.
 • „Etnološka istraživanja na osnovu arhivskih izvora Eparhije budimske: značaj i mogućnosti“, u: Etnologija Srba u Mađarskoj: stanje i perspektive. Zbornik EI SANU 29, Beograd 2013: 85–92.
 • „Nastava jugoslovenskih učitelja u Argentini 1939-1944”, (koautor Branislav Pantović), Glasnik Etnografskog instituta SANU LXII (1), Beograd 2014, 227–244.
 • „Ejemplos del uso de los símbolos cristianos en la vida cotidiana en Serbia”, Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación (Universidad de Palermo) 52, ISSN: 1668-0227 (2015), ISSN: 1668-5229 (2014/online), Buenos Aires 2014, http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_publicacion.php?id_libro=510, 337–350.
 • „Upotreba predmeta sa hrišćanskom simbolikom u svakodnevnom životu u Srbiji“, Religija, religioznost i savremena kultura od mističnog do (i)racionalnog i vice versa. Zbornik Etnografskog instituta SANU 30, Beograd 2014, 115–125.
 • „Domovinski klubovi i udruženja naših iseljenika u Argentini”, (koautor Branislav Pantović), Glasnik etnografskog muzeja 78, Beograd 2014, http://anthroserbia.org/Journals/Article/1851, 107‒120.
 • „In Between Everyday Life and Nostalgia, Emigrants from Serbia and Montenegro in Argentina“, Slovenský národopis / Slovak Ethnologye 2, Institute of Ethnology SAS, Bratislava 2015, 146–160.
 • „Odnos prema crkvenom kalendaru kao elementu kulturnog nasleđa u Srbiji: stavovi u internet-prostoru“, Religijska kultura, ISBN 978-96-82031-33-8, Niš 2015, str. 181–210.
 • “Jovan Cvijić in Serbian Lexicography of the 20th and the Beginning of the 21st Century”, Vladimir Roganović, Milesa Stefanović-Banović, Zbornik radova, Srpska akademija nauka i umetnosti, Geografski institut “Jovan Cvijić”, Beograd 2016, ISSN 0350-7599, UDK:910:929”20/21”, DOI:10.2298/IJGI1601143R, str. 143-156.
 • „Čuli i videli svojim očima“, Dragana Radojičić i Milesa Stefanović-Banović, Jasenovac - Pravo na nezaborav, Pravni i antropološki aspekti kulture sećanja na žrtve NDH u Drugom svetskom ratu, ISBN 978-86-7587-087-6, Beograd 2017, str 170-193.
 • „Pionirski rad Gavrila Stefanovića Venclovića na prenošenju hrišćanske tradicije na narodni jezik“, Glasnik etnografskog instituta SANU LXV (3), ISSN 3050-861, Beograd 2017.
 • „Beseda Jovana Damaskina na praznik Blagovesti u prevodu i preradi Gavrila Stefanovića Venclovića“, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br 4. za 2017, ISSN 0352-5732, Novi Sad 2017.
 • „Nešto o leksici u besedama na Blagovesti Gavrila Stefanovića Venclovića“, Dositejev Vrt 4, Godišnjak Zadužbine Dositeja Obradovića, 811.163.1'367.622, 821.163.41.08, ISSN 2334-9476, Beograd 2016. (izašlo u 2017), str. 107-125.
 • “Souvenirisation of Religious Symbols: the Example of Knez Mihailova street Zone“, Etnološko-antropološke sveske 28, 17/2017, Beograd 2017, str. 77-89.

Učešće na kongresima, savetovanjima i naučnim skupovima (objavljeno u izvodu):

 • „Galerija Sava Šumanović u Šidu kao doprinos turističkoj ponudi Srbije”(koautor Petar Petković), Turistički imidž Srbije kao faktor razvoja privrede, naučna konferencija sa međunarodnim učešćem, Prolom Banja, Srbija, 16–18. april, 2010. Institut za međunarodnu politiku i privredu u saradnji sa nemačkom fondacijom „Hans Seidel”, Beograd 2010, 72.
 • „Zadužbine dinastije Nemanjića kao turistički imidž Srbije”(koautor Petar Petković),Turistički imidž Srbije kao faktor razvoja privrede, naučna konferencija sa međunarodnim učešćem, Prolom Banja, Srbija, 16–18. april, 2010, Institut za međunarodnu politiku i privredu u saradnji sa nemačkom fondacijom „Hans Seidel”, Beograd 2010, 69.
 • „Značaj i mogućnosti etnoloških istraživanja na osnovu arhivskih izvora Eparhije budimske”, Etnologija Srba u Mađarskoj: stanje i perspektive, Budimpešta (Mađarska) 19‒20. novembar 2010, međunarodna konferencija, Beograd 2010, 14.
 • „O životu Srba severno od Save i Dunava na osnovu izvora arheografskog fonda Biblioteke Eparhije budimske”, Očuvanje i zaštita kulturno-istorijskog nasleđa Srbije u inostranstvu, Beograd, 23.06.2011, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd 2011, str 32–33.
 • „Materijalno nasleđe SPC u savremenom životu Dalmatinske eparhije”, (koautor Dragomir Janković MA), Očuvanje i zaštita kulturno-istorijskog nasleđa Srbije u inostranstvu, Beograd, 23.06.2011, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd 2011, 76.
 • „Religious Material Culture as a Source of "(Post)modern" Orthodox Christian Idendity in Serbia”, Southeast European (Post)Modernities, The 6th conference of International Association for Southeast European Anthropology (INASEA). Regensburg 28.4.–1.5.2011, 90.
 • „Nešto o odlikama zapisa u rukopisima sentandrejske zbirke”, Treći godišnji simposion: Srpska teologija danas, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Univerzitet u Beogradu 27–28.5.2011, 19.
 • „Primeri namene i (zlo)upotrebe hrišćanskih simbola u svakodnevnom životu”, Treći godišnji simposion: Srpska teologija danas, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd 27–28.5.2011, 10‒11.
 • „Preliminarno istraživanje srpske i crnogorske emigracije u Argentini (verski i nacionalni identitet)”, (koautor Branislav Pantović), Kulture i granice, Međunarodna konferencija Etnografskog instituta SANU, Vršac, 6–8.5.2011, 39–40.
 • 20 Jahre getrennt – was verbindet uns heute? Učešće po pozivu, međunarodna konferencija u organizaciji fondacije Konrad Adenauer Kadenabija (Italija), 28.5. do 31.5.2012.
 • „Odnos verskog i nacionalnog identiteta u Srbiji na primeru upotrebe religijskih simbola u svakodnevnom životu“, Nacionalni i evropski identitet u procesu evropskih integracija, Beograd, 28–29.06.2012. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd 2012, 74–75.
 • „Srpska pravoslavna crkva kao deo kulturno-istorijskog nasleđa naših iseljenika u Argentini”, (koautor mr Branislav Pantović) Očuvanje i zaštita kulturno-istorijskog nasleđa Srbije u inostranstvu, IV Međunarodna konferencija Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 18–19. oktobar 2012, Beograd 2012, 76‒77.
 • „Uloga i značaj domovinskih klubova i društava u očuvanju kulturnog nasleđa naših iseljenika u Argentini”, (koautor Branislav Pantović), Očuvanje i zaštita kulturno-istorijskog nasleđa Srbije u inostranstvu, IV Međunarodna konferencija, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 31. septembar – 1. oktobar 2013, Beograd 2013, 76‒77.
 • „Suočavanje sa sobom suočavanje sa drugim, da li je moguće pomirenje na Balkanu?“, Međunaronda naučna konferencija Suočavanje sa sobom suočavanje sa drugim, da li je moguće pomirenje na Balkanu? Etnografski institut SANU i Fondacija Konrad Adenauer Beograd,30-31.10.2014. Beograd 2014, 5‒6.
 • „Delatnosti eparhije buenosaireške na obnavljanjudruštveno-kulturnoh aktivnosti naših iseljenika u Argentini“ (koautor Branislav Pantović), Diplomatija i kultura Srbije: stanje i perspektive, nacionalna naučna konferencija sa međunarodnim učešćem, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd 29.06.2015, Beograd 2015, 76‒77.
 • “Jovan Cvijić in the 21st Century Serbian Lexicography“ (koautor Vladimir Roganović), International Scientific Conference 150th Anniversary of Jovan Cvijić’s Birth,Serbian Academy of Sciences and Arts, Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, Belgrade City Museum, Beograd 12‒14.10.2015, Beograd 2015, 24.
 • „Korišćenje leksikografskih dela opšteg tipa u primeni etnoloških i antropoloških radova“, Vladimir Roganović i Milesa Stefanović-Banović, Retrospektive i perspektive etnologije i Antropologije, Međunarodna naučna konferencija povodom 70 godina Etnografskog instituta SANU, Sirogojno 8-10. septembar 2017, izlaganje:, ISBN 97-86-7587-090-6, Beograd-Sirogojno 2017, str. 107.
 • “From religious simbol to souvenir: offer in the zone of Knez Mihailova street“, Art practices and urban promenades Belgrade’s Knez Mihailova Street vs. Dionysisus the Aeropagite Promenade in Athens, Round table-6th October 2017, ISBN 978-86-7587-093-7, Beograd 2017, str. 24-25.

Naučne kritike, polemike i prikazi:

 • Petar Slavkovski, Svet koji nestaje. Tradicionalna agrarna kultura Slovaka u centralnoj i južnoj Evropi”, Glasnik Etnografskog instituta SANU, Beograd 2009, 169–171.
 • „Prilog proučavanju porekla i prošlosti Srba u Mađarskoj. Aleksandar Bačko, Iz prošlosti Sentandrejskih porodica, (Zbornik za srpsku etnografiju i istoriju, knjiga 3, Beograd 2009, meki povez 1-247)”, Etnografija Srba u Mađarskoj 6, Budimpešta 2011, 267–271.
 • „Iskustvo smrti u savremenom društvu u Srbiji, u periodu od 19. do 21. veka: dr Aleksandra Pavićević, Vreme (bez) smrti. Predstave o smrti u Srbiji 19-21. veka, Posebna izdanja Etnografskog instituta SANU, knjiga 73, Beograd 2011“, Glasnik Etnografskog instituta SANU, Beograd 2012, 143–145.
 • „Prilog etnološkim i antropološkim proučavanja srpske dijaspore u Grčkoj u prvoj polovini 20. veka, dr Gordana Blagojević, Srbi u Solunu u prvoj polovini 20. veka: o religijskoj pripadnosti i etničkom identitetu,Systemintelligence Products: Etnografski institut SANU, Beograd 2012”, Etno-antropološke sveske 20/2012, Beograd 2012, 195–197.

Prevodi:

 • „Upotreba narodnog jezika u liturgiji“(prevod sa nemačkog), Bogoslovlje LXVIII 2, Beograd 2008, 193‒213.
 • „Filipovo jevanđelje“(prevod sa nemačkog i priprema nekanonskog jevanđelja biblioteke Nag Hamadi), Logos 2006, Beograd 2006, 53‒70.