Gordana Stevanović Govedarica

Gordana Stevanović Govedarica

Naučno zvanje: Rukovodilac pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova

OBRAZOVANJE I OBUКE

Diplomirala 1998. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 2001. godine položila pravosudni ispit, a 2009. godine završila master studije na Fakultetu političkih nauka, smer javna uprava i lokalna samouprava. Usavršavala se kroz niz obuka u oblasti javne uprave, upravljanje ljudskim resursima, državne uprave. Završila Francusku školu za državnu upravu „ENIE“ i postala ovlašćeni trener za upravljanje promenama za zaposlene u državnim organima uprave.

RADNO ISКUSTVO

Tokom 2001. godine bila pravna savetnica u NVO „Društvo za unapređivanje romskih naselja“, gde je učestvovala u realizaciji niza projekata i istraživanja koji su se bavili unapređenjem položaja pripadnika romske populacije, prevashodno ostvarivanjem statusnih prava i prava žena i dece na zdravlje i obrazovanje. Jedna od ključnih aktivnosti u tom periodu je bilo rad sa decom u neformalnim romskim naseljima i obezbeđivanje neophodnih dokumenata i priprema dece i njihovih roditelja za polazak u školu i rad sa većinskom zajednicom u cilju smanjena otpora prema Romskoj deci. U navedenom periodu vršene se stalne konsultacije sa obrazovnim sistemom, ustanovama socijalne zaštite i lokalnom samoupravom u cilju prevazilaženja problema koji su se pojavljivali prilikom polaska Romske dece u školu.

Od 2002. godine radila kao viša savetnicau Saveznom ministarstvu nacionalnih i etničkih zajednica na pitanjima ostvarivanja i zaštite prava romske zajednice sa posebnim osvrtom na ranjive grupe žene i decu. Od kraja 2002. do 2003. godine, u okviru OXFAM, radila na edukaciji Roma, a naročito romskih žena, o sprovođenju zdravstvene zaštite žena i dece i rad sa državnim ustanovama kako bi se prevazilazili problemi prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu a pre svega ukazivanjem na sistemske nedostatke i potrebom da se oni otklone. U isto vreme, od 2001. do 2009. godine radila je kao pravna konsultantkinja u NVO „Romski ženski centar Bibija“. Vodila je pravno savetovalište i učestvovala u nizu projekta između ostalih i u: Praktikovanje ženskih ljudskih prava kroz zdravstvenu zaštitu; Uticaj porodičnog nasilja na žensko zdravlje; Forum teatar – Nasilje nad ženama; Nasilje nad ženamai uticaj na decu; Istraživanje o prevalenciji nasilja nad ženama i decom u romskim zajednicama; Porodični projekat: ljudska, ženska i prava dece u romskim porodicama; Zdravlje mladih i zdravlje dece u romskim porodicama; Ženska ljudska prava mladih Romkinja u Srbiji: od teorije do inicijative; Mobilizacija zajednice: zajedno u borbi protiv trgovine ženama i decom.

Od 2009. do 2014. kao pomoćnica Generalnog sekretara u Stručnoj službi Zaštitnika građana rukovodila poslovima u Sektoru za postupanje pritužbama. U ovom periodu, između ostalog, posebno bila angažovana na postupcima kontrole prema nosiocima javnih ovlašćenja u pogledu zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja dece, prava žena na roditeljstvo, privatnost žena u medicinskim procedurama, kao i zaštiti zdravlja žena. Bila jedna od članica tima koje je izradio Poseban izveštaj Zaštitnika građana o slučaju tzv „Nestalih beba, sa preporukama“.

Bila rukovodilac tima u Stručnoj službi zaštitnika građana prilikom izrade Posebnog izveštaja o sprovođenju strategije za unapređenje položaja Roma sa preporukama.

Izborom za zamenicu zaštitnika građana 2014. godine do 2018. godine koordinirala i učestvovala u izradi strateškog dokumenta kao što je Model zakona o rodnoj ravnopravnosti koji je Zaštitnik građana uputio Кoordinacionom telu za rodnu ravnopravnost na dalje postupanje. Aktivno učestvovala u promovisanju značaja i neophodnosti donošenja navedenog Zakona. U partnerstvu sa Ženskim romskim centrom „Bibija“ koordinirala i pripremila Poseban izveštaj Zaštitnika građana o reproduktivnom zdravlju Romkinja, urednica Posebnog izveštaja ,,Zastupljenost žena na mestima odlučivanja i pozicija i aktivnosti lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji“; urednica Posebnog izveštaja Zaštitnika građana o primeni Opšteg i posebnih protokola za zaštitu žena od nasilja; urednica Posebnog izveštaja Zaštitnika građana o obukama za sticanje i unapređenje znanja i kompetencija za prevenciju, suzbijanje i zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima; urednica Posebnog izveštaja o stanju u oblasti prava deteta; urednica Posebnog izveštaja Zaštitnika građana Prevencija i zaštita dece od seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorišćavanja; urednica Posebnog izveštaja Zaštitnika građana Zaštita dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja; urednica Zbornika radova Ekonomska kriza: usluge za decu (ni)su opstale, ŠTA ČINIMO? Pripremala Izveštaje međunarodnim telima o sprovođenju prava u oblasti zaštite deteta i rodne ravnopravnosti u Srbiji. U periodu od 2014 – 2018 godine 2018 članica Evropske mreže ombudsmana za decu a 2017. članica BIROA (upravnog odbora) Evropske mreže ombudsmana za decu. U tom periodu rukovodila radnom grupom koja je pripremila Izveštaj o deci u pokretu i njih. Potpisnica niza preporuka, mišljenja i zakonskih inicijativa zaštitnika građana kojim se ukazivalo na potrebu unapređenja sistema ostvarivanja i zaštite prava u oblasti prava deteta i pitanjima rodne ravnopravnosti.

U toku 2019. godine u svojstvu Seniora stručnjakinje za procenu delovanja lokalnih timova za podršku ranom razvoju dece koja žive u romskim naseljima u sledećim lokalnim samoupravama: Beograd – gradske opštine Zemun i Palilula, Požarevac/Кostolac, Leskovac, Pirot i Кragujevac, a u okviru projekta „SVE ZA DECU: mobilizacija zajednice radi podrške ranom razvoju romske dece“, uradila Izveštaj sa preporukama. Projekat je realizovala BIBIJA - Romski ženski centar iz Beograda uz finansijsku podršku UNICEF-a, Beograd.

КLJUČNE КVALIFIКACIJE

Profesionalno iskustvo u učestvovanju prilikom kreiranja i razvoja javnih politika, posebno u oblasti prava deteta; značajno iskustvo u radu sa donosiocima odluka u javnoj upravi i eventualnim otporima prilikom uvođenja novih procedura, a u cilju unapređenja prava u oblasti prava deteta; znanje i iskustvo u radu sa romskom populacijom i problemima i predrasudama sa kojima se susreću kada žele da ostvare i zaštite svoja prava; priprema i izrada izveštaja sa analizom stanja davanjem preporuka u određenoj oblasti ljudskih prava ranjivih grupa a u cilju unapređenja ostvarivanja prava ranjivih grupa.