Gregorius Palamas and David Disypatos. Scripta minora. Versio Serbica.

Mikonja Кnežević, Milesa Stefanović-Banović

Gregorius Palamas and David Disypatos. Scripta minora. Versio Serbica.

Godina: 2021.

ISBN: 978-86-7587-107-1 / 978-86-915815-9-6

Suizdavač monografije je Izdavačka delatnost Hrama Svetog Save 2021.          

Monografija sadrži kritičko izdanje srpskoslovenskih prevoda tri kraća spisa Grigorija Palame, reprezentativnog mislioca (pozno)vizantijskog srednjovekovlja, i jednog traktata Davida Disipata, Palaminog učenika i našoj naučnoj javnosti malo poznatog autora. U obzir su uzeti svi do sada poznati (kao i neki novi) prepisi ovih rasprava, dok su naporedo sa njima dati i njihovi grčki predlošci zajedno sa prevodom na savremeni srpski jezik. Svaki od izvornih tekstova propraćen je obimnom analitičkom studijom, u kojoj su izvorni tekstovi tumačeni kontekstualno i interdisciplinarno – sa istorijskog, tekstološkog, filosofskog, kulturološkog, teološkog i filološkog aspekta. Кnjiga, u vidu Appendix-a, sadrži i Sinaksarsko žitije Svetog Grigorija Palame u prevodu i preradi Gavrila Stefanovića Venclovića, gde izvorni tekst jednako prati opsežna uvodna studija o prevodilačkom postupku, mogućem predlošku i jezičkim osobenostima ovog teksta.