Биљана Миленковић - Вуковић

Биљана Миленковић - Вуковић

Научно звање: Дипл. библиотекар саветник

Eтнолог и диплoмирани библиотекар саветник. Рођена у Београду где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду са темом Етнолошке карактеристике места Сечња у Банату. Волонт...

Eтнолог и библиотекар саветник. Рођена у Београду где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду са темом Етнолошке карактеристике места Сечња у Банату. Волонтирала у Етнографском институту САНУ, а у Библиотеци Етнографског института САНУ ради од 1998. године на пословима из библиотечко-информационе делатности. Приређује персоналне и тематске библиографије, изложбе. Објављује радове из библиотекарства и етнологије. Стручно звање виши библиотекар стекла је 2008. године, а дипломирани библиотекар саветник 2013. године. Члан је Библиотечког друштва Србије, секретар Секције библиотекара и књижничара Заједнице института Србије и члан у Матичној комисији за доделу звања у високошколским библиотекама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“. Члан је Етнолошког друштва Србије у коме је изабрана у Суд части за период 2011-2015. Добитница је награде „Марија Илић Агапова“ коју додељује Библиотека града Београда, за најбољег библиотекара у 2014. години.

Од 2015. године главни и одговорни уредник часописа Словеника : часописа за културу, науку и образовање у издању Филолошког факултета у Београду и Националног савета словеначке националне мањине у Републици Србији.

Прилози у публикацијама

2003

Библиографија издања Етнографског института САНУ 1947-2003 / Александар Јанковић, Милина Ивановић-Баришић, Биљана Миленковић-Вуковић // Гласник Етнографског института САНУ (Београд). – ISSN 0350-0861. – Књ. 50–51 (2003), стр. [171]–237.

Narodne nošnje na markama = Folk costumes on postage stamps // New Review : JAT Airways (Beograd). – ISSN 0354-6705. – No. 53, [br.] 3 (2003), str. 96 : ilustr. u boji.

2004

Библиографија проф. др Ђурђице Петровић – 1. део (1927-2003) // Гласник Етнографског института САНУ (Београд). – ISSN 0350-0861. – Књ. 52 (2004), стр. [335]–355.

2005

Библиографија изабраних радова о Србима у Мађарској, Румунији, Хрватској, Словенији, Македонији и Албанији // Положај и идентитет Српске мањине у југоисточној и централној Европи : зборник радова са научног скупа одржаног 26-29. новембра 2003 године / уредник Војислав Становчић. – Београд: САНУ, 2005. Стр. [443]–496. – (Научни скупови / САНУ ; књ. 109. Одељење друштвених наука. Међуодељенски одбор за проучавање националних мањина и људских права, ISSN 0354-4850 ; књ. 25). ISBN 86-7025-388-7

Literatura / [saradnik na bibliografiji Biljana Milenković-Vuković] // Politika žrtve na Kosovu : identitet žrtve kao primarni diskurzivni cilj Srba i Albanaca u upornom sukobu na Kosovu / Helena Zdravković. – Beograd : Srpski genealoški centar, 2005. Str. [257]– 281. – (Etnološka biblioteka ; knj. 17). ISBN 86-83679-24-1

2006

Етнографска грађа у делу Јована Мишковића – 1. део / Биљана Миленковић-Вуковић, Ласта Ђаповић // Гласник Етнографског института САНУ (Београд). – ISSN 0350-0861. – Књ. 54 (2006), стр. 445– 473.

Izabrana bibliografija / [saradnik na bibliografiji Biljana Milenković-Vuković] // Srpsko selo : društvene i kulturne promene u seoskoj zajednici : (1952–1987) / Džoel M. Halpern. – Beograd : Srpski genealoški centar, 2006. Str. [365]–369. – (Etnološka biblioteka ; Posebna izdanja ; knj. 2). ISBN 86-83679-17-9

2007

Библиографија издања Етнографског института САНУ (2003–2007) / Биљана Миленковић-Вуковић, Александар Јанковић // Гласник Етнографског института САНУ (Београд). – ISSN 0350-0861. – Књ. 55, св. 2 (2007), стр. 241–283.

Bibliografija književnih priloga / [saradnik na bibliografiji Biljana Milenković-Vuković] // Srbija pod turskom vlašću : 1459– 1804 / Olga Zirojević. – 2. pregledano i ilustrovano izdanje. – Beograd : Srpski genealoški centar, 2007. Str. [329]–333. – (Etnološka biblioteka ; knj. 21). ISBN 86-83679-31-7

Izvori i literatura [saradnik na bibliografiji Biljana Milenković-Vuković] // Srpska etnologija i marksizam : naučno delo Špire Kulišića / Gordana Gorunović. – Beograd: Srpski genealoški centar : Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, 2007. Str. [333]–348. – (Etnološka biblioteka ; knj. 22). ISBN 978-86-83679-37-9

Etnološke raziskave identitete : Srbi v Sloveniji in Slovenci v Srbiji // Bilten : društvo Slovenaca "Sava" u Beogradu = Bilten : društvo Slovencev " Sava" v Beogradu. – ISSN 1452-9092. – Letnik 5, štev. 9 (2007), str. 1– 2.

ISSN – mednarodna standardna številka za serijske publikacije // Bilten : društvo Slovenaca "Sava" u Beogradu = Bilten : društvo Slovencev" Sava" v Beogradu. – ISSN 1452-9092. – Letnik 5, štev. 9 (2007).

Literatura i izvori / [priredila Biljana Milenković-Vuković] // Žensko : etnografski aspekti društvenog položaja žene u Srbiji / Miroslava Malešević. – Beograd : Srpski genealoški centar, 2007. Str. [251–262. – (Etnološka biblioteka ; knj. 25). ISBN 978-86-83679-45-4

Literatura / [saradnik na bibliografiji Biljana Milenković-Vuković] // Okultuzam ovde i sada : magija, religija i pomodni kultovi u Beogradu / Lidija Radulović. – Beograd : Srpski genealoški centar : Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, 2007. Str. [265] – 271. – (Etnološka biblioteka ; knj. 29). ISBN 978-86-83679-38-6

Kulturni in znanstveni stiki - Srbi in Slovenci med 19. in 21. stoletjem : novi bilateralni projekt (2007-2009) // Bilten : društvo Slovenaca "Sava" u Beogradu = Bilten: društvo Slovencev " Sava" v Beogradu. – ISSN 1452-9092. – Letnik 5, štev. 10 (2007).

2008

Библиографија : Етнолошке свеске I – XI (1978-1990) // Етнолошке свеске : часопис Етнолошког и антрополошког друштва Србије (Београд). – ISSN 0351-0190. – Бр. 12 (Нова серија) (2008), стр. 151–183.

http://www.anthroserbia.org/Content/PDF/Articles/9_EAS_12_Milenkovi%C4%87_153-185.pdf

Етнографска грађа у делу Јована Мишковића – 2. део / Биљана Миленковић-Вуковић, Ласта Ђаповић // Гласник Етнографског института САНУ (Београд). – ISSN 0350-0861. – Књ. 56, св. 1 (2008), стр. 253–286.

2009

Библиографија: етнолошка/антрополошка научна продукција у периоду транзиције // Гласник Етнографског института САНУ (Београд). – ISSN 0350-0861. – Књ. 57, св. 1 (2009), стр. 287–313.

http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/534/478

Prva srbsko-slovenska znanstvena konferenca: (mednarodna znanstvena konferenca, Muzej "Stara vas" Sirogojno, 31. 8. – 3. 9. 2009) // Bilten : društvo Slovenaca "Sava" u Beogradu = Bilten : društvo Slovencev " Sava" v Beogradu. – ISSN 1452-9092. – Letnik 7, štev. 14 (2009).

2010

Slovenci u Srbiji. Bibliografija sa anotacijama (Slovenians in Serbia: Bibliography with Annotations) // Traditiones (Ljubljana). – ISSN 0352-0447. – Knj. 39, št. 1 (2010), str. 283–320. DOI : 10.3986/Traditio2010390120

https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/1044

2011

Библиографија радова о традиционалној култури и фолклору у Гласнику Етнографског института САНУ – 50 књига / Биљана Миленковић-Вуковић, Сунчица Глишић, Јасна Чанковић // Гласник Етнографског института САНУ (Београд). – ISSN 0350-0861. – Књ. 59, св. 1 (2011), стр. 165–238. DOI: 10.2298/GEI1101165M

http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/454/399

Literatura i izvori / [saradnik na bibliografiji Biljana Milenković-Vuković] // Ima li nacija na planeti Ribok?: ogledi o politikama identiteta / Miroslava Malešević. – Beograd : Srpski genealoški centar, 2011. Str. [295]–312. – (Etnološka biblioteka ; knj. 49). ISBN 978-86-83679-66-9

2012

Библиографија радова о фолклору, традиционалној и популарној култури у Зборнику радова Етнографског института САНУ (1–25) Сунчица Глишић, Биљана Миленковић-Вуковић, Јасна Чанковић // Гласник Етнографског института САНУ (Београд). – ISSN 0350-0861. – Књ. 60, св. 1 (2012), стр. 121–141. DOI: 10.2298/GEI110916001G

http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/424/361

2013

Библиографија: др Добрила Братић (1953–2009) // Гласник Етнографског института САНУ (Београд). – ISSN 0350-0861. – Књ. 61, св. 2 (2013), стр. 211–220. DOI:

10.2298/GEI1302211M

http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/371/312

Bibliografija: Dr Dobrila Bratić (1953–2009) / Biljana Milenković-Vuković // Gluvo doba : predstave o noći u narodnoj religiji Srba. Drugo izdanje / Dobrila Bratić, urednik Ivan Čolović. – Beograd : Biblioteka XX vek : Knjižara Krug, 2013. – Str. 247–256. ISBN 978-86-7562-118-8

2014

Библиографија др Оливере Младеновић (1914–1988) : поводом стогодишњице рођења // Гласник Етнографског института САНУ (Београд). – ISSN 0350-0861. – Књ. 62, св. 2 (2014), стр. 251–287. DOI: 10.2298/GEI1402251M

http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/320/261

Делатност словеначких удружења у Београду (1921–2014) / Бојана Вуковић, Биљана Миленковић-Вуковић // Етнолошко-антрополошке свеске : часопис Етнолошко-антрополошког друштва Србије (Београд). – ISSN 1821-372. – Бр. 24 (2014), стр. 45–67.

http://www.anthroserbia.org/Content/PDF/Articles/a8996f94c2e74b42b9e2b3fff21e8d69.pdf

Регистар / Биљана Миленковић-Вуковић // Косово и Метохија у издањима Етнографског института САНУ (19511998) / приредила Драгана Радојичић; [превод на енглески Драгана Стевановић]. – Београд : Етнографски музеј : Етнографски институт САНУ, 2014. – Стр. 423–465.

Strokovna in znanstvena konferenca v Ljubljani in Teden kulture v Novem mestu // Bilten : društvo Slovenaca "Sava" u Beogradu = Bilten : društvo Slovencev " Sava" v Beogradu. – ISSN 1452-9092. – Letnik 12 štev. 23 (2014).

2015

Znameniti Slovenci u Beogradu. 2 / tekst u katalogu Biljana Milenković-Vuković, prevod na slovenački Maja Đukanović ; fotografija Marija Vauda, Nikola Pilipović. – Beograd : Društvo Slovenaca u Beogradu – Društvo Sava, 2015. – 28 str. : ilustr. ISBN 978-86-919051-0-1

2016

Библиотеке научноистраживачких института и установа: законодавни оквир и пракса / Биљана Миленковић-Вуковић, Милица Шевкушић // Читалиште: научни часопис за теорију и праксу библиотекарства (Панчево). – ISSN 2217-5563. Бр. 29 (2016), стр. 18–29. https://citaliste.rs/casopis/br29/milenkovic_biljana.html

Deset deseteraca Janeza Vrhovca / Mladena Prelić, Biljana Milenković Vuković // Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje (Beograd). – ISSN 2466-2852. – Br. 2 (2016), str. 127–145. http://slovenci.rs/mladena-prelic-i-biljana-milenkovic-vukovic-deset-deseteraca-janeza-vrhovca/

Miloš Štibler in njegova publicistika z zbrano bibliografijo / Goranka Kreačič, Biljana Milenković Vuković // Arhivi: glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije (Ljubljana). – ISSN 0351-2835. – Let. 39, št. 2 (2016), str. 231–247.

http://www.arhivsko-drustvo.si/wp-content/uploads/Arhivi_p/Arhivi-2016-%C5%A1t.-2.pdf

Znameniti Slovenci u Beogradu. 3 / tekst u katalogu Biljana Milenković-Vuković, prevod na slovenački Maja Đukanović ; fotografija Marija Vauda, Nikola Pilipović. – Beograd : Društvo Slovenaca u Beogradu – Društvo Sava, 2016. – 27 str. : ilustr. ISBN 978-86-919051-1-8

2017

Библиографија Годишњака матице дрежничке : часописа за науку, културу, књижевност и уметност 1 ̶ 10 (2007 ̶ 2016) // Годишњак матице дрежничке : часопис за науку, културу, књижевност и уметност (Бајмок). – ISSN 1820-631X. – Бр. 11, стр. 89–126.

Издаваштво / Биљана Миленковић-Вуковић и Младена Прелић // Лексикон Етнологија и антропологија : 70 изабраних појмова. – Београд : Службени гласник : Етнографски институт САНУ, 2017, стр. 130–147. ISBN 978-86-519-2080-9

Znameniti Slovenci u Beogradu. 4 / tekst u katalogu Biljana Milenković-Vuković, prevod na slovenački Tanja Tomazin ; fotografija Marija Vauda, Nikola Pilipović, Majda Sikošek. – Beograd : Društvo Slovenaca u Beogradu – Društvo Sava, 2017. – 27 str. : ilustr. ISBN 978-86-919051-2-5

2019

Олга Бенсон : животна прича заборављене уметнице / Биљана Миленковић Вуковић // Снови о прошлости и традицији : Олга Бенсон / Љиљана Гавриловић, Биљана Миленковић Вуковић. – Београд : Етнографски институт САНУ, 2019. Стр. 8-68 : илустр. ISBN 978-86-7587-099-9

Изложбе

1998

Изложба издавачке делатности Етнографског института САНУ // Међународни научни скуп Етнички односи Срба са другим народима и етничким заједницама, Београд 1998.

2001

Изложба издавачке делатности Етнографског института САНУ // Међународни научни скуп Обичаји животног циклуса у градској средини, Београд 2001.

2003

Изложба издавачке делатности Етнографског института САНУ // Научна конференција Традиционално и савремено у култури Срба, Београд 2003.

Тематска изложба // Положај и идентитет српске мањине у југоисточној и централној Европи, Београд, САНУ 2003.

2005

Издавачка продукција Етнографског института САНУ, Одељења за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду и Етнографског музеја // Конференција Етнологија и антропологија: стање и перспективе, Београд 2005.

Изложба публикација Етнографског института САНУ и етнолошког одељења Музеја у Зрењанину // Међународни научни скуп Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду у Србији и Бугарској, Зрењанин 2005.

2007

Изложба издавачке делатности Етнографског института САНУ // Међународни научни скуп Слике културе некад и сад, Крушевац 2007.

2008

Изложба одабраних словеначких публикација из фонда библиотеке Друштва Сава // Друштво Словенаца у Београду – Друштво Сава, Београд, 13. фебруар 2008.

2009

Тематска изложба књига Библиотеке Етнографског института САНУ // Теренска истраживања, међународна научна конференција, Сирогојно, 31. август – 3. септембар 2009.

2010

Изложба издања Етнографског института САНУ и радова о Србима у Мађарској из библиотеке Института, као и српских етнографских издања у Мађарској // Научни скуп Етнологија Срба у Мађарској: стање и перспективе, Будимпешта, 19–20. новембар 2010.

2012

Изложба рестауриране старе и ретке књиге из посебих фондова Етнографског института САНУ // Конференција Друштвене и хуманистичке науке пред изазовима постдисциплинарности тржишта, Београд, октобар 2012. године.

2014

Изложба публикација о миграцијама // Округли сто. Научно истраживање миграција у Србији: проблеми и иницијативе, Београд, децембар 2014.

2015

Изложба Знаменити Словенци у Београду 2 / руководилац пројекта и аутор каталога изложбе Биљана Миленковић-Вуковић, Београд : Установа културе „Пароброд“ : Друштво Сава ; Руше (Марибор) : Глазерјеви дневи, 2015–2016.

2016

Изложба Знаменити Словенци у Београду 3 / руководилац пројекта и аутор каталога изложбе Биљана Миленковић-Вуковић, Београд : Друштво Сава : Општина Стари град, 2016.

2017

Изложба Знаменити Словенци у Београду 4 / руководилац пројекта и аутор каталога изложбе Биљана Миленковић-Вуковић, Београд : Друштво Сава, 2017.

Изложба цртежа и издања Етнографског института САНУ и Музеја на отвореном „Старо село“ / Петрија Јовичић и Биљана Миленковић Вуковић, Сирогојно : Музеј на отвореном „Старо село“, 2017.

2018

Виртуелна изложба Тихомир Ђорђевић : 150 година од рођења / текст Биљана Миленковић Вуковић и Сунчица Глишић, Београд : Универзитетска библиотека „Светозар Марковић : Етнографски институт САНУ, 2018. http://www.unilib.rs/izlozbe/tihomir_djordjevic/index.html

2020

Изложба Научнице у друштву // Научна конференција Научнице у друштву, Београд : САНУ, фебруар 2020.

Предавања и учешће на научном скупу

2014

Ревизија и отпис: искуства из праксе / предавач Биљана Миленковић-Вуковић // Математички институт САНУ, 21. март 2014.

Stogodišnja izdavačka produkcija beogradskih Slovenaca / Maja Đukanović, Biljana Milenković-Vuković //

Međunarodni naučni skup Poklicne migracije in priseljenska/manjšinska kulturna produkcija v državah jugoslovanskega prostora, Ljubljana 19. i 20. jun 2014.