Планирање научне политике Института и креирања Стратегије ЕИ САНУ

Радна група за разраду оквира Стратегије Етнографског института САНУ за циљ има израду стратешког документа који ће бити усаглашен са законским оквирима, као и стратешким опредељењем науке у Србији у наредном периоду (Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије).

Дан отворених врата

Радна група за Отворена врата ЕИ САНУ бави се популаризацијом и представљањем рада Етнографског института САНУ различитим публикама. У просторијама Института до сада смо организовали низ предавања и радионица за ученике основних и средњих школа и студенте, док смо изван Института били укључени у манифестацију „Ноћ истраживача“. Уколико је Ваша институција заинтересована за сарадњу са Етнографским институтом САНУ и упознавање са нашим истраживачким радом, позивамо Вас да нам се јавите на е-маил адресу: eisanu@ei.sanu.ac.rs, са насловом „Отворена врата ЕИ САНУ“ како бисмо (уколико епидемиолошка ситуација у земљи дозвољава) организовали посету. Добро дошли!

Књига на дар

Организује даровање издања Етнографског иститута САНУ заинтересованим институцијама и појединцима у земљи и иностранству. У непосредној је вези са Радним групама Институт у гостима и Отворена врата.

Радна група за односе са јавношћу

Радна група за односе са јавношћу редовно обавештава научну и ширу јавност о активностима Етнографског института САНУ (акутелним научним истраживањима, организацији скупова, конференција, округлих столова, новим издањима Института и њиховим промоцијама), доприносећи тиме популаризацији и промоцији науке.

Институт у гостима

Институт у гостима успоставља везе са сродним установама у Србији и окружењу и организује међусобне посете и презентацију рада (представљање публикација, пројеката, одржавање изложби, предавања и сл.). Циљеви ове активности су ширење информација о раду ЕИ САНУ као и информисање о раду других, одржавање колегијалних односа и отварање различитих могућности за међуинституционалну сарадњу.

Форум Етнографског института САНУ

У оквиру Етнографског института САНУ одржава се ФОРУМ који обухвата циклусе предавања, дискусија, дебата, промоција публикација и истраживачких презентација. Циљ ФОРУМА је представљање реценетне истраживачке и издавачке продукције како сарадника Института тако и еминентних научника из земље и иностранства. Теме Форума садрже актуелне друштвене и културне процесе и промене у Србији, региону и широм света. Посебно се разматра положај етнолошке и антрополошке науке у друштву као и интердисциплинарно повезивање у домену хуманистичких, друштвених наука и других дисциплина. Допринос Форума је да представи, афирмише и популарише етнологију/антропологију, али такође и подстакне критичке погледе из научног угла.

Праћење Етичког кодекса Етнографског института САНУ

Етичка комисија брине о поштовању начела Етичког кодекса ЕИ САНУ. Комисија оцењује и осуђује свако поступање које је у супротности са начелима овог документа и проналази начин за решавање евентуалних професионалних и међуљудских конфликата. Комисија приликом подношења предлога научних пројеката оцењује њихову усклађеност са утврђеним међународним, националним и институтским етичким стандардима.

Међународна сарадња

Радна група за међународну сарадњу координира научну сарадњу Етнографског института САНУ и партнерских институција из иностранства, а која се реализује путем билатералних пројеката и споразума.

Организација и праћење научних скупова у земљи и иностранству

Раднa група за организацију и праћење научних скупова у земљи и иностранству редовно обавештава колектив Етнографског института САНУ о релевантним научним скуповима у земљи и иностранству путем мејла. У научне скупове о којима радна група извештава спадају конференције, конгреси, летње школе и други научни скупови. Радна група такође пружа подршку научним скуповима које организује Етнографски институт САНУ.

Радна група за теренска истраживања

Радна група за теренска истраживања прати динамику реализације теренских истраживања у оквиру планираних активности Етнографског института САНУ, координира рад истраживача на терену и систематизује теренску грађу.

Радна група за праћење пројеката Фонда за науку

Радна група за праћење пројеката Фонда за науку РС као основни циљ има прикупљање информација и обавештавање о текућим позивима које расписује Фонд за науку Републике Србије. У складу са ангажманом сарадника института током израде пројектних предлога и евентуалне реализације добијених пројеката, Радна група врши координацију између пројектних тимова и тела ЕИ САНУ.

Радна група за документацију (архивску и теренску грађу) института

Радна група за документацију (архивску и теренску грађу) формирана је из потребе да се остваре задаци дефинисани у тачки 2.2 Оквира стратегије ЕИ САНУ, у којој се наглашава неопоходност формирања интерног документационог центра (архиве), који би се бавио сређивањем постојеће, прибављањем и архивирањем нове грађе, као и њиховом дигитализацијом.

Визуелна антропологија

Радна група за визуелну антропологију бави се научним, уметничким и технолошким процесима везаним за стварање документарног филма. Циљ рада групе је обрада друштвених феномена, концепата и проблема који поред теоријске и писане анализе завређују и визуелну, односно уметничку обраду.