Промоција науке и научне делатности ЕИ САНУ

Радна група се бави популаризацијом науке и представљањем рада Етнографског института САНУ у јавном простору. Поред представљања нових издања и укупне делатности ЕИ САНУ унутар академског и стручног дискурса. Радна група редовно обавештава јавност о активностима ЕИ САНУ користећи друштвене мреже, интернет платформе и сарађујући са медијима.

Отворена врата – Семинар Етнографског института САНУ

У циљу припреме и представљања рецентне истраживачке и издавачке продукције како сарадника Института тако и еминентних научника из земље и иностранства, као и неговања интелектуално стимулативног амбијента за размену идеја и трансфер знања, задатак Радне групе је да организује конференције, радионице, панел дискусије, дебате, циклусе предавања, округле столове и сродне видове комуникације научних знања.

Радна група за унапређење међуинституционалне сарадње

Радна група предлаже директору и заменику директора Института научну сарадњу Етнографског института САНУ и партнерских институцијама, успоставља везе са сродним установама и врши координацију по основу потписаних уговора. Задатак Радне групе је да шири информације о раду Етнографског института САНУ као и размена искустава у раду других установа, одржавање колегијалних односа и отварање различитих могућности за међуинституционалну сарадњу.

Међународна сарадња

У циљу доприноса квалитета научноистраживачког процеса, развоју и јачању међународних мрежа и стратешке сарадње, ЕИ САНУ успоставља и континуирано унапређује сарадњу са сродним научним и стручним институцијама, Академијама наука, образовним институцијама, међународним организацијама, фондовима и програмима. Задатак Радне групе је да предлаже и прати активности на пољу међународне сарадње и пружа неопходну подршку индивидуалним активностима истраживача и Института.

Визуелна антропологија

Радна група бави се научним, уметничким и технолошким процесима везаним за стварање документарног филма. Задатак Радне групе је обрада друштвених феномена, концепата и проблема који поред теоријске и писане анализе завређују и визуелну, односно уметничку обраду.

Израда плана рада и годишњег извештаја Етнографског института САНУ

Задатак Радне групе је да прикупља и систематизује квантитативне и квалитативне податке о активностима за текућу и планираним активностима за наредну годину истраживача, Научног већа, радних група, стручних служби и управљачких тела Етнографског института САНУ; израђује SWOT анализу; усклађује извештаје о раду и планове рада са упутствима НИТРА и САНУ.