Теодора Јовановић

Теодора Јовановић

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Научни сарадник

Поља истраживања: антропологија миграција, ангажована антропологија, антропологија религије, економска антропологија

Образовање/стечена звања

2023​. ​докторирала на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

2019​​. стекла звање истраживач сарадник Етнографског института САНУ

2018. стекла звање истраживач приправникЕтнографског института САНУ

2017​. одбранила мастер на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

2016​​. дипломирала на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

Афилијација

2018​​. Етнографски институт САНУ, Београд

Пројекти

2021​. Црквено-религијске праксе православних верника у Србији: антрополошко истраживање (Министарство културе РС)

2020​. Европски режим ирегуларизираних миграција на периферији ЕУ: од етнографије до појмовника, Институт за етнологију и фолклористику (Загреб)

2018-2019​. Мултиетницитет, мултикултуралност, миграције – савремени процеси (МПНТ РС177027), Етнографски институт САНУ

Међународне конференције, научни скупови илетње школе

2023​. Interdisciplinary Summer School on Forced Displacement, Београд, Србија

2019​. Contemporary Populism and its Political Consequences: Discourses and Practices in Central and South-Eastern Europe, Београд, Србија

2018​. Migration on the Western Balkans: From Transit to Reception, Београд, Србија

Остало

2020​​. LEt's Talk about drugs – new MEthods of communication with youth, невладина организација „Ре Генерација“, пројекат Евроазијске мреже за смањење штете, Еразмус + КА2

2018​​. Приступ услугама међу бившим корисницима затворених програма замене игала у Београду и Будимпешти, пројекат невладине организације „Ре Генерација“ и „Rights Reporter“ фондације

2017-2018​. Избеглице у градовима, пројекатФајнштајн међународног центра у оквируТафтс Универзитета у Бостону

2016-2017. Центар за помоћ избеглицама „Миксалиште“, Миксер удружење, Београд

Чланци

2022. “Conceptual principles of Exclusion in Anti-migrant Rhetoric Expanding in Serbia”. In Contemporary Populism and its Political Consequence: Discourses and Practices in Central and South-Eastern Europe, edited by Haris Dajč, Isidora Jarić & Ljiljana Dobrovšak, 277–287. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.

2022. (Jovanović, Teodora, Katarina Mitrović & Ildiko Erdei) “Moving While Waiting for the Future: Mobility and Education in Šid, Serbia”. Journal of Borderland Studieshttps://doi.org/10.1080/08865655.2022.2048679

2021. „Присилна (не)кретања на путу: ‘правдано’ насиље граничног режима на Балкану“. Гласник Етнографског института САНУ 69 (2): 433–455.

2020. “Transformations of Humanitarian Aid and Response Modes to Migration Movements. A Case Study of the Miksalište Center in Belgrade”. movements. Journal for Critical Migration and Border Regime Studies 5 (1): 125–147.

2019. „Студије избеглиштва или студије принудних миграција: теоријско-методолошки осврт и разматрање мултидисциплинарности у примени друштвених и хуманистичких наука“. Гласник Етнографског института САНУ 67 (3): 589–606.

2019. “Formal Education of Asylum Seeker Children in Belgrade, Serbia: Expanded Meaning of Social Inclusion”. Social Sciences 8, 211.

Прикази

2022. Марта Стојић Митровић, „Европски гранични режим и екстернализација контроле граница ЕУ: Србија на Балканској миграцијској рути“. Гласник Етнографског института САНУ 70 (3): 265–267.

2021. Мишел Ажије, „Нове сеобе народа, нови космополитизам“. Гласник Етнографског института САНУ 69 (2): 506–508.

2018. Јелена Васиљевић, „Антропологија грађанства“. Гласник Етнографског института САНУ 66 (3): 685–687.

Хронике

2020. Изложба „Деведесете: Речник миграција“. Гласник Етнографског института САНУ 68 (1): 247–248.

2019. Саветовање „Други и ми сами: култура као агенс друштвених промена“. Гласник Етнографског института САНУ 67 (3): 719–720.