Милош Рашић

Милош Рашић

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Научни сарадник

Поља истраживања: миграције, идентитет, културно наслеђе, плес и музика.

Образовање/стечена звања

2020 научни сарадник Етнографског института САНУ

2020 докторирао на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

2015 мастерирао на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

2015 стекао звање – кустос

2010 дипломирао на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

Афилијација

2016 Етнографски институт САНУ

2018-2020 Факултет музичке уметности, Универзитет уметности у Београду

2015/2016 Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

2014-2016 Музеј Југославије

Одабрани пројекти

 1. „Conducting journey maps and focus groups discussions with returnees and non-returnees applying for or receiving social assistance and services under the Technical Assistance to Serbia’s Social Card Registry and Social Protection Information System”, (Етнографски институт САНУ и Светска банка), rukovodilac projekta
 2. „Срби у мултикултуралном Бечу – процена мултикултуралних политика Беча“ (Етнолошко-антрополошко друштво и Министарство спољних послова РС), истраживач
 3. „Qualitative research regarding COVID-19 Vaccination Roll-out in identified populations in Serbia“ (СеКонС група и Светска здравствена организација), истраживач
 4. „Measurment, Awarness-raising and Policy Engagement to Accelerate Action against Child Labor and Forced Labor in Serbia“ (СеКонС група и Међународна организација рада), истраживач и руководилац потпројектних активности
 5. Мултиетницитет, мултикултуралност, миграције – савремени процеси (Етнографски институт САНУ), истраживач
 6. Нематеријално културно наслеђе у културно-уметничким и образовним институцијама у Србији и дијаспори – едукација и презентација (Етнолошко-антрополошко друштво и Министарство културе), истраживач
 7. Истраживање познавања и очувања нематеријалног културног наслеђа међу младима у Србији и дијаспори (Етнолошко-антрополошко друштво и Министарство културе), истраживач
 8. Однос према идентитету: истраживање статуса треће и четврте генерације српских миграната у Бечу“ (Етнолошко-антрополошко друштво и Министарство спољних послова), истраживач
 9. Аспекти интеграције треће и четврте генерације српских имиграната у Аустрији (Етнолошко-антрополошко друштво и Министарство спољних послова), истраживач
 10. Играчка традиција Врања (Центар за истраживање и очување традиционалних игара Србије), истраживач и предавач

Одабране научне конференције

 1. Return Migration and its Consequences in Southeastern Europe, 3-7.10.2022, Tutzing (Nemačka). Organizator Akademie für Politische Bildung u Tutzingu. Izlaganje pod nazivom: Return migration in Serbia: realistic expectations or wishful thinking?.
 2. The Spirit and the Shadows of Yugoslavia: Reflections and Processes 30 Years after the Dissolution of SFRY, 28.06.2021, Skoplje. Izlaganje pod nazivom: Yugoslav Clubs in Vienna as Places of Self-Identification: An Analysis of the Influence of Yugoslavia and its Disintegration on Club Policies.
 3. Kreativnost i inovacije u produkciji dramskih umetnosti, medija i kulture: vizije i vrednosti za budućnost, 17-19.11.2021, Beograd. Organizator Fakultet dramskih umetnosti, Beograd. Izlaganje pod nazivom: Migrant Theatre Troup „Non-Aligned Dilettantes“ (Vienna, Austria) As An Artistic Mirror of Their Own Community – Perspectives After the Pandemic.
 4. Muzika i ples u vreme (post)tradicije, 03-05.12.2021, Beograd. Organizator Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu. Izlaganje pod nazivom: Autsajdersko učešće: Autorefleksivni osvrt na rad u okviru Katedre za etnomuzikologiju i etnokoreologiju FMU u Beogradu.
 5. Kulturna diplomatija i kulturni odnosi: jačanje fer saradnje, raznolikosti i dijaloga, 01-03.06.2022, Beograd. Organizator Univerzitet umetnosti u Beogradu. Izlaganje pod nazivom: Tradicionalni plesovi u kulturnoj diplomatiji Jugoslavije i Srbije: primer profesionalnog Ansambla ’Kolo’.
 6. Турботроник: Студија случаја Ленхарт Тејпса и Мирјане Раић, 23.03.2018, Београд. Организатор Одељење и Институт за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду.
 7. Нематеријално културно наслеђе Македонаца у Качареву између фолклора и фолклоризма, 24-25. новембра 2017, Скопље. Организатор Институт за фолклор „Марко Цепенков“ Скопље.

Чланство у научним организацијама

Етнолошко-антрополошко друштво Србије

International Council for Traditional Music and Dance

Центар за истраживање и очување традиционалних игара Србије

Чланство у редакцијама научних часописа

Од 2017. члан редакције чешког научног часописа, Národopisný věstník, часопис Чешког етнолошког друштва

Наставна делатност и гостујућа предавања

Две школске године, 2018-2020, предавао на основним и мастер студијама Катедре за етномузикологију и етнокореологију Факултета музичке уметности у Београду, неколико предмета из области етнологије и плесне антропологије.

Гостујуће предавање по позиву (2022) на Univerzitetu Lyon 2 у Лиону (Француска), на мастер студијама антропологије, у оквиру предмета Curent Issues in Anthropology II.

Награде

Добитник награде „Душан Бандић“ за најбољу књигу у области етнологије и антропологије у 2022. години, коју додељује Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду.

Монографије:

Рашић, Милош. 2022. Замишљена домовина: клубови, идентитет и интеграција српских гастарбајтера у Бечу. Етнографски институт САНУ: Београд.

Радови:

Рашић, Милош. 2016. Да ли су антрополозима потребни музеји? Антрополошка анализа улоге етнолога-антрополога у музејима. Гласник Етнографског музеја 80: 89-111.

Рашић, Милош. 2016. Антропологија музике: парадигме и перспективе. Зборник радова Академије уметности 4: 133-145.

Рашић, Милош. 2016. „Празновање сопства“: Европска смотра српског фолклора као место конструкције и комодитизације идентитета. Етноантрополошки проблеми 11(4): 133-145. (ISSN 0353-1589; UDK: 398:78(=163.41))

Рашић, Милош. 2017. Југословенски/српски клубови у Бечу у историјском контексту. Гласник Етнографског института САНУ LXV: 687-703 (ISSN 0350-0861; UDK 314.743(=163.41)(436.1)).

Рашић, Милош. 2017. Нематеријално културно наслеђе Македонаца у Качареву између фолклора и фолклоризма. У Традиција и современост во Македонија и Србија, Катерина Петровска-Кузманова (ур.), 191-203. Скопје: Институт за фолклор „Марко Цепенков“.

Рашић, Милош. 2018. Оливера Младеновић и народне игре у контексту српске етнологије. Гласник Етнографског института САНУ LXVI (1): 53-72. (ISSN 0350-0861; UDK 394.3(497.11):929).

Рашић, Милош. 2018. Турботроник – студија случаја Ленхарт Тапес-а и Мирјане Раић. Етноантрополошки проблеми 13 (4): 951-969. (ISSN 0353-1589; UDK: 316.7:784.011.26)

Антонијевић, Драгана и Милош Рашић. 2018. Аматерске позоришне представе српских миграната у Бечу. Гласник Етнографског института САНУ LXVI (3): 493-510. (ISSN 0350-0861; UDK 314.7.745.3-054.72:792(436.1).

Антонијевић, Драгана, Милош Рашић и Ана Банић Грубишић. 2020. Шта млади у Србији и дијаспори (не)знају о нематеријалном културном наслеђу? Етноантрополошки проблеми 15 (4): 1037-1058.

Рашић, Милош. 2021. Потрага за идентитетом: Антрополошко тумачење ангажованог истраживања у Паштровићима и употреба концепта нематеријалног културног наслеђе у идентитетско-политичке сврхе. Етнолошкоантрополошки проблеми 16 (1): 179-207.

Рашић, Милош. 2021. Антрополошки приступ јавним политикама – теоријско-методолошко разматрање. Зборник радова Матице српске за друштвене науке 179(3): 377-386.

Rašić, Miloš. 2021. Koreografisanje tradicionalnih plesova u sistemu komodifikujućih praksi: primer srpskih klubova u Beču. Narodna umjetnost 58(2): 221-239.

Antonijević, Dragana, Ana Banić Grubišić i Miloš Rašić. 2021. A Decade of Studying Gastarbeiters through projects of the Ethnological-Anthropological Society of Serbia. Etnoantropološki problemi 16(4): 981-1012.

Рашић, Милош. 2022. Учење традиционалног певања у српским клубовима у Бечу – економски аспекти између аматеризма и професионализма. Музикологија 32: 225-244.

Antonijević, Dragana and Miloš Rašić. 2022. „Return of Labour Migrants to Serbia: Realistic Expectations or Wishful Thinking?“. Issues in Ethnology and Anthropology 17(4): 12039-1264.

Одреднице у лексикону:

Башић, Ивана, С. Жакула и Милош Рашић. Симбол. Мали лексикон српске културе – 70 изабраних етнолошких и антрополошких појмова. Београд: Службени гласник и Етнографски институт САНУ: 372-379 (ISBN 978-86-519-2080-9)

Благојевић, Гордана и Милош Рашић. Плес. Мали лексикон српске културе – 70 изабраних етнолошких и антрополошких појмова. Београд: Службени гласник и Етнографски институт САНУ: 298-302 (ISBN 978-86-519-2080-9)

Радовић, Срђан, М. Томашевић и Милош Рашић. Теорије у српској етнологији. Мали лексикон српске културе – 70 изабраних етнолошких и антрополошких појмова. Београд: Службени гласник и Етнографски институт САНУ: 394-399 (ISBN 978-86-519-2080-9)

Рашић, Милош и Љиљана Гавриловић. Извори. Мали лексикон српске културе – 70 изабраних етнолошких и антрополошких појмова. Београд: Службени гласник и Етнографски институт САНУ: 125-129 (ISBN 978-86-519-2080-9)

Трифуновић, Весна и Милош Рашић. Урбани фолклор. Мали лексикон српске културе – 70 изабраних етнолошких и антрополошких појмова. Београд: Службени гласник и Етнографски институт САНУ: 411-415 (ISBN 978-86-519-2080-9)