Младена Прелић

Младена Прелић

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Председница Научног већа | виши научни сарадник

Др Младена Прелић (1961), виши научни сарадник. Дипломирала је (1988), магистрирала (1993) и докторирала (2004) на Одељењу за етнологију (и антропологију) Филозофског факултета у Београду.

Др Младена Прелић (1961), виши научни сарадник. Дипломирала је (1988), магистрирала (1993) и докторирала (2004) на Одељењу за етнологију (и антропологију) Филозофског факултета у Београду. Од децембра 1991. до данас запослена је у Етнографском институту САНУ. Бави се проблемима етничког идентитета и етничких мањина. Током 90-их година ХХ века, обављала је опсежна теренска истраживања етничког идентитета међу Србима у Мађарској. Докторат је одбранила на тему Етнички идентитет: Срби у Буимпешти и околини. У периоду 2006-2010 сарађивала на пројекту Етницитет: савремени процеси у Србији, суседним земљама и дијаспори. У периоду 2011-2014 руководи пројектом Етнографског института САНУ Мултиетницитет, мултикултуралност, миграције: савремени процеси (177027).

Монографије

Срби у селу Ловри у Мађарској током XX века, Издан, Будимпешта, 1995.

(Н)и овде (н)и тамо: етнички идентитет Срба у Мађарској на крају XX века, Посебна издања 64, Етнографски институт САНУ, Београд, 2008.

Научни радови у часописима и монографијама

Срби у Ловри на Чепелском острву поред Будимпеште 1896-1989. године - Дилеме истраживача после уводних истраживања, Етнолошке свеске X, Београд, 1989: 362-371.

Анализа женске штампе измеђју два рата у Београду, Гласник Етнографског института XXXVIII, САНУ, Београд, 1989: 105-124.

Davanje ličnih imena u srpskom selu Lovri pored Budimpešte (1896-1990), u : Nemzetiseg-identitas, A IV nemzetkozi neprajzi nemzetisegkutato konferencia eloadasai, Bekescsaba-Debrecen, 1991: 362-370.

"Мир-јам одговара читаоцима" - Писма читалаца Недељним илустрацијама 1932-1940, у: Гласник Етнографског института XLII, САНУ, Београд, 1993: 81-102.

Praznici Srba u Lovri u periodu posle Drugog svetskog rata, u: Folklor es tradicio VII, MTA Neprajzi kutato intezet, Budapest, 1994: 144-156.

Teorija o nacionalizmu Ernesta Gellnera, u: Kulture u tranziciji, ur. Mirjana Prošić-Dvornić, Plato, Beograd, 1994: 57-68.

Школски уговори у Бачкој крајем XVIII века, у: Споменик CXXXIV, Одељење историјских наука 9, САНУ, Београд, 1995: 129-153.

Serbs in the Village Lovra-Lorev near Budapest and their Ethnic Stereotypes, in: Meeting of Cultures - Conflict of Cultures, Lectures of Vth International Conference on Ethnographic Nationality Research, Bekescsaba-Budapest, 1995: 326-329.

Етнички идентитет Срба у Будимпешти, у: Гласник Етнографског института XLIV, САНУ, Београд, 1995: 151-158.

Revival of the Serbian National Myth (the Myth of the Battle of Kosovo) in the Contemporary Public Speech in Serbia, in: Ethnologia Balkanica, Ethnografic Institute with Мусеум, БАС, Софиа, 1995: 191-206.

После Фредрика Барта: Савремена проучавања етницитета у комплексним друштвима, у: Гласник Етнографског института XLV, САНУ, Београд, 1996: 101-122.

Српско-мађарски бракови у Будимпешти и околини, у: Етнички и етнокултурни контакти у панонско-карпатском простору, Етнографски институт САНУ, Посебна издања 42, Београд, 1997: 81-89.

Рад Етнографског института Српске академије наука и уметности на проучавању миграција из Србије и наших националних мањина у суседним земљама, у: Споменица Етнографског института 1947-1997, САНУ, Београд, 1997: 47-53.

Савремена српска заједница у Мађарској и њен етнички идентитет, у: Етнографија Срба у Мађарској 1, Будимпешта, 1997: 24-42.

Срби у Мађарској : Један поглед на савремену ситуацију, у: Етнички односи Срба са другим народима, Зборник радова Етнографског института САНУ, 21, Београд, 1998: 219 - 229.

Szerb-magyar vegyeshazassagok Budapesten es kornyeken, u: Lectures of VIth International Conference on Ethnographic Nationality Research, Bekescsaba-Debrecen, 1998: 483-488.

Обнова светосавских прослава код Срба у Будимпешти, у: Гласник ЕИ САНУ, XLVII, Београд, 1998: 121-134.

Матерњи језик код Срба у Мађарској као симбол етничког идентитета, Етнографија Срба у Мађарској, 3, Будимпешта, 2001: 98-106.

The Serbs in Hungary: Strategies of Identity, u: The Minorities at the Turn of the Millenium: Chances, Possibilities, Challenges, eds. Ando Gyirgyi et al, Lectures of VIIth International Conference of Ethnographic Nationality Research, Bekescsaba, 2-4 october 2001, Bekescsaba - Budapest, 2001, 577-582.

Sarbii din Ungaria : Autoidentificare" / "Srbi u Mađarskoj: Samoidentifikacija, Interetnicitate in Europa Centrala si de Est, Colectia minoritati 4, Complexul Muzeal Arad, 2002, 138-150.

Неки аспекти етничког идентитета Срба у Мађарској, Зборник Друштвене науке о Србима у Мађарској, Научни скупови CI, Одељење друштвених наука 22, САНУ - Самоуправа Срба у Мађарској, Будимпешта 2003, 81-88.

Ethnic Identity: Serbs in Hungary / Етнички идентитет: Срби у Мађарској, Гласник ЕИ САНУ L-LI, Београд, 2003, 71-77.

Проучавање етничког идентитета – нека теоријска питања, Традиционално и савремено у култури Срба, Посебна издања 49, Етнографски институт САНУ, Београд, 2003, 275-285.

Крсно име (крсна слава) код Срба у Мађарској у функцији одржавања етничког идентитета, Гласник ЕИ САНУ LII, Београд, 2004, 109-115.

Неки проблеми проучавања етницитета / етничког идентитета у културној антропологији, "Етнологија и антропологија: стање и перспективе“, Зборник Етнографског института САНУ 21, Љ. Гавриловић (уредник), Београд 2005, 199-207.

Култура и идентитет националне мањине: Срби у Мађарској, „Всекидневната култура на Българите и Сърбите б постсоциалистическия период“, III бугарскo-српскa научна конференција, Етнографски институт с музеи БАН, Радост Иванова (уредник), Софија2005, 216-223.

Искуства Етнографског института у проучавању Срба у окружењу, (коауторство са Д. Дрљачом), у: „Положај и идентитет српске мањине у југоситочној и централној Европи“, САНУ, Научни скупови CIX, Одељење друштвених наука 25, Међуодељенски одбор за проучавање националних мањина и људских права, Војислав Становчић (уредник), Београд 2005, 281-290.

Етничка егзогамија као фактор конструкције идентитета: пример Срба у Будимпешти и околини, у: Гласник Етнографског института САНУ LIII, Драгана Радојичић (уредник), Београд 2005, 51-65.

Ethnic Exogamy and Identity: Attitudes and Reality among Serbs in Hungary, „Negotiating Culture: Moving, Mixing, and Memory in Contemporary Europe“, Reginald Byron and Ullrich Kockel (уредници), Muenster, Berlin, and London 2006, LIT Verlag, pp. 157-181.

Идентитет и култура националне мањине и народна традиција: неке дилеме на примеру Срба у Мађарској, Етнографија Срба у Мађарској, 5, Ерне Еперјеши, Борислав Рус (уредници), Будимпешта 2006: 63-76.
Корак ближе Европи или корак даље од ње: Србија у потрази за европским идентитетом на почетку 21. века, у: "Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду у Србији и Бугарској: Балканска трансформација и европска интеграција", Зборник радова Етнографског института САНУ 22, Зорица Дивац (уредник), Београд 2006: 29-50.

Identitatea bunevatilor din Bacika: anumite aspecte si directi posibile de cercetare (Identitet Bunjevaca u Bačkoj: neki problemi i mogućnosti istraživanja), Regiuni, etnii si identitati regionale, Complexul Museal Arad, Colectia Minoritati, 8, Arad 2007: 174-187.
Етнички идентитет Срба у Мађарској: резултати истраживања, Kултура у трансформацији, Зборник радова Етнографског института САНУ 23, Драгана Радојичић (уредник), академик Димитрије Стефановић и дописни члан САНУ Војислав Становчић (рецензенти), Београд 2007: 103-117.
Питање посебног буњевацког идентитета у светлу савремених теорија о етницитету, Zbornik radova sa simpozijuma “O Bunjevcima” u Subotici 7-9. decembra 2006. godine, Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine i SANU - Ogranak u Novom Sadu, ur. Dušan Čamprag, Suzana Kujundžić-Ostojić, Novi Sad, 2007: 187-202.

Бачки Буњевци: проблем идентитета у историјској и савременој перспективи, Положај националних мањина у Србији, уредник Војислав Становчић, САНУ, Београд 2007:597-606.

Еthnographical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts (SASA) in Search of the Lost Subject of Serbian Ethnology: From Ethnos to Ethnic Identity, in: Studying People in the People’s Democracies II, Socialist Era Anthropology in South East Europe, Halle Studies in the Anthropology of Eurasia, Vol. 17, Urednici: Vintila Mihailescu, Ilia Iliev i Slobodan Naumović, LIT Verlag, Berlin 2008: 261-284.

Institucionalizarea minoritatii nationale in perioada de tranzitie: sarbii din Ungaria la finele secolului XX, Europa identitatilor, Colectia minoritati 9, уредник: Elena Rodica Colta, Complexul muzeal Arad, Arad, 2008: 423-448.
Првих шездесет година Етнографског института САНУ (1947-2007): Осврт на пређени пут, Слике културе некад и сад, Зборник 24, уредник: Зорица Дивац, Етнографски институт САНУ, Београд 2008: 9-24.

Идентитет и празник: Дужијанца Буњеваца у Бачкој, Etnolingvistička i istorijska istraživanja o Bunjevcima (zbornik radova sa naučnog skupa održanog 25. oktobra 2008. u Subotici, ur. prof dr Mato Pižurica, mr Suzana Kujundžić - Ostojić, Matica srpska, NIU Bunjevački infromacioni centar, Subotica - Novi Sad, 2008: 125 - 136.

Sârbii din Slovania: caracteristicile comunităţii şi unele posibilităţi de cercetare etnologică/antropologică a identităţii etnice, în: Integrare, autonomie, dialog intercultural, Colecţia minorităţi 10, Editor Complexul Muzeal Arad, Redactor responsabil Dr. Elena Rodica Colta, Arad, 2009: 354-381.
Istraživanje etničkih manjina: lična iskustva i dileme, Antropologija, 9, Časopis Centra za etnološka i antropološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2009: 41-54.

Писма из Шида Марије Демшар. Значења животних прича у етнологији / антропологији, поговор у: М. Станоник, Етнологија у писмима и сликама, Едиција Животопис, 5, Етнографски институт САНУ, Београд, 2009: 117-127.
One Step Forward, Two Steps Back: The Serbian Path to Europe at the Beginning of Twenty First Century, Traditiones, Zbornik Inštituta za slovensko narodopisje in Glazbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU, 38 /2, ZRC SAZU, Ljubljana 2009: 127-149.

The Serbs in Slovenia: a new minority, Гласник Етнографског института САНУ LVII /2, Драгана Радојичић (уредник), Београд 2009: 53-68.

Како памтимо Даворина Јенка, Traditiones, Zbornik Inštituta za slovensko narodopisje in Glazbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU, 39/1, ZRC SAZU, Ljubljana 2010: 239-259.

Conceptualization and Symbolization of Ethnic Identity: Serbs in Hungary, u: Češký lid.Etnologický časopis. 3 (98/2011): 239-260.

Мултикултурализам: расправа која траје, Зборник за друштвене науке Матице српске 139/2, 2012: 139–149.

Срби у Мађарској: статус, институције, идентитет, Братство 16, 2012: 167-182

Празници и прославе Срба у Мађарској и симболизацијa етничког идентитета, Братство 16, 2012: 183-202.

“We preserved Everything Old”: Folk Tradition and Traditionalism in Culture of Ethnic Minorities. Traditiones 41 (2), 2012: 105-134.

Multietnicitet, multikulturalnost, migracije – savremeni procesi: istraživački problemi, pristupi i neki rezultati u okviru projekta Etnografskog instituta SANU, Etnološko antropološke sveske 20, Beograd 2012: 47-57.

Делатност Саве Текелије у огледалу етнологије, Сава Текелија и његово доба у огледалу науке, Зборник радова поводом 250 годишњице рођења Саве Текелије, прир. Пера Ластић, Золтан Бада, Будимпешта: Српски институт, 2013: 192-210.

На добром путу: Етнологија Срба у Мађарској /коаутор Душан Дрљача/. У: Етнологија Срба у Мађарској: Стање и перспективе. Пера Ластић, Младена Прелић (прир). Српски институт, Зборник радова – Етнографски институт САНУ, Зборник радова ЕИ САНУ 29. Будимпешта – Београд, 2013: 23–37.

Етнички идентитет Срба у Будимпешти и околини: истраживања Етнографског института Српске академије наука и уметности. У: Етнологија Срба у Мађарској: Стање и перспективе. Пера Ластић, Младена Прелић (прир). Српски институт, Зборник радова – Етнографски институт САНУ, Зборник радова ЕИ САНУ 29. Будимпешта – Београд, 2013: 65–76.

Јован Цвијић и прве деценије формирања и институционализовања етнологије као науке у Србији, Гласник Етнографског института САНУ 62 (2), 2014: 83–96.

Легат сестара Јанковић у Народној библиотеци Србије, Музикологија 16, 2014: 273–285.

Сестре Љубица и Даница Јанковић: Породично, приватно, лично У: Каталог изложбе Легата Љубице и Данице Јанковић у Народној библиотеци Србије: Сестре Јанковић и народна игра. 80 година етнокореологије у Србији, Београд 2014: 18–21.

Држава, статистика, мањине и моћ: етнички други у Кнежевини и Краљевини Србији у огледалу пописа становништва /коаутор Мирјана Павловић/. Гласник Етнографског института САНУ 63/1, 2015: 147–164.

Интеркультурность и локальная идентичность: пример села Бело-Блато (Воеводина, Сербиа) /коаутор Сања Златановић/. У: Eвропа меньшинств – Меньшинства в Европе: Этнокультурньіе, религиозньіе и язьіиковньіе группьі. М. Е. Кабицкий, М.Ю. Мартьіинова (ур.). Российская академия наук, Институт етнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. Москва, 2016. 234–250.

Mapiranje kulturne istorije i pamćenja: beogradske godine Davorina Jenka i Vele Nigrinove. U: Davorin Jenko (1835–1914). Prilozi za kulturu sećanja – Prispevki za kulturo spomina. Katarina Tomašević (ur.). Muzikološki institut SANU, Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine u RS. Beograd 2016: 57–82.

Уредништва

Етнологија Срба у Мађарској: Стање и перспективе. Ластић, Пера и Младена Прелић (прир). Српски институт, Зборник радова – Етнографски институт САНУ, Зборник радова ЕИ САНУ 29. Будимпешта – Београд, 2013.

Нематеријално културно наслеђе и етничка разноврсност – теренска истраживања Баната Научни скуп – 26. новембар 2015. Књига апстраката.Младена Прелић (ур.). Етнографски институт САНУ, Београд.

Стручни преводи

Erik Hobsbom, Terens Rejndžer (prir.), Izmišljanje tradicije, Biblioteka XX vek 126, Beograd 2002: 245-448. (2. издање 2011)