Весна Трифуновић

Весна Трифуновић

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Научни сарадник

Весна Трифуновић је рођена 1981. године у Београду. Студије етнологије и антропологије на Филозофском факултету у Београду завршила је 2006. године, када и добија награду „Боривоје Дробњаковић“ за најбољи дипломски рад. Исте године отпочиње Мастер ст...

Мејл: vesnita@eunet.rs

Весна Трифуновић је рођена 1981. године у Београду. Студије етнологије и антропологије на Филозофском факултету у Београду завршила је 2006. године, када и добија награду „Боривоје Дробњаковић“ за најбољи дипломски рад. Исте године отпочиње Мастер студије на поменутој катедри. Од 2007. је, као стипендиста Министарства за науку РС, ангажована у Етнографском институту САНУ на пројекту Антрополошка испитивања комуникације у савременој Србији. Мастер диплому је стекла исте године, а наредне уписује и Докторске студије на Одељењу за етнологију и антропологију. Докторирала је на Филозофском факултету у Београду 2015. године.

У Етнографском институту САНУ је од 2009. запослена као истраживач сарадник, а 2016. стиче звање научни сарадник. До сада је била ангажована на још два пројекта које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја: Културно наслеђе и идентитет (бр. 177026) и Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије и израда мултимедијалног интернет портала „Појмовник српске културе“ (бр. 47016). Ван матичне куће у периоду од 2018 – 2019, радила је на пројекту Tailoring Immunization Program (TIP) in Serbia, у сарадњи са Светском здравственом организацијом и Институтом за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“. Резултате својих истраживања је излагала на бројним међународним конференцијама, а учествовала је и у међународним симпозијумима и радионицама.

Била је уредница темата Интердисциплинарност у оквиру Гласника Етнографског института САНУ из 2018. godine. Радила је у комисији за процену и отпис документационе грађе Етнографског института САНУ, учествовала у организационом одбору научног скупа Држава – наука – култура и била чланица селекционе комисије за међународни фестивал етнолошког филма у организацији Етнографског музеја у Београду.

Области интересовања су јој антропологија медицине и јавног здравља, социолингвистика, антропологија фолклора, антропологија популарне културе, у оквиру којих објављује радове у домаћим и страним научним часописима.

Говори енглески и шпански језик.

Монографија

Ликови домаћих вицева: социјални типови луде у савременим вицевима, Српски генеалошки центар, књ. 43, Београд 2009.

Чланци

Trifunović, Vesna. "Manifestations of Humour in Serbian Folklore Material: The Example of Šala". Studia Fennica Folkloristica no. 22, 2016. 365-384.

Trifunović, Vesna. "Temporality and Discontinuity as Aspects of Smallpox Outbreak in Yugoslavia". Bulletin of the Institute of Ethnography SASA 65, no. 1, 2017. 127-145.

Trifunović, Vesna. "Interdisciplinary Research: Anthropology in Partnership with Other Disciplines". Bulletin of the Institute of Ethnography SASA 66, no. 2, 2018. 239-244.

Trifunović, Vesna. "Framing Vaccination in Post-Socialist Serbia: An Anthropological Perspective". Issues in Ethnology and Anthropology 14, no 2, 2019. 507-529.

Trifunović, Vesna and Miloš Rašić. "Urbani folklor". U: Etnologija i antropologija: 70 izabranih pojmova. Etnografski institut SANU i Službeni glasnik. Beograd. 2017. 411-415.

Trifunović, Vesna. "Folk Medicine". In Ethnology and Anthropology: 70 selected terms. The Ethnographic institute SASA and The Official Gazette. Belgrade. 2017. 237-243.

Trifunović, Vesna. "Humor". U: Etnologija i antropologija: 70 izabranih pojmova. Etnografski institut SANU i Službeni glasnik. Beograd. 2017. 441-445.

Trifunović, Vesna. "Magija". U: Etnologija i antropologija: 70 izabranih pojmova. Etnografski institut SANU i Službeni glasnik. Beograd. 2017. 163-169.

Формирање социјалних типова у теорији Орина Клапа, Гласник Етнографског института САНУ IV, свеска 1, 2007, 125–138.

Социјални типови Хероја, Ниткова и Луде у теорији Орина Клапа, Етноантрополошки проблеми, Vol. 2, No. 1, 2007, 109–135.

Технике хумора по Артуру Аси Бергеру, Етноантрополошки проблеми, Vol. 2, No. 2, 2007, 221–249.

Однос хорора и хумора: пример филмова „Хостел“ и „Еуротрип“, Етноантрополошки проблеми, Vol. 3, No. 1, 2008,103–121.

Технике хумора и теорија о социјалним типовима: теоријско-методолошки оквир за анализу вицева као хумористичког фолклорног материјала, У: Зорица Дивац (ур).

Културне паралеле: свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду, Етнографски институт САНУ, зборник 25, 2008, 243–258.

Типизација приватника у периоду прве транзиције: пример домаћих серија, Гласник Етнографског Института САНУ LVII, свеска 1, 2009,135–146.

Концептуализација губитника и добитника транзиције у популарној култури, Етноантрополошки проблеми, Vol. 4, No. 1, 2009, 107–121.

Интернет као терен: пример сакупљања фолклорне грађе, Гласник етнографског Института САНУ LVIII, свеска 1, 2010, 157–168.

Шала: једна (не)битна хумористичка форма, Етноантрополошки проблеми no. 2 (6), 2011, 319–332.

Постсоцијалистичка трансформација и нови облици идентификације у друштву Србије, Гласник Етнографског института САНУ LIX(2), 2011, 149–159.

Аспекти посматрања и идентификације губитника и добитника транзиције у друштву Србије, Гласник етнографског института САНУ LX2, 2012, 125–138.

Моћ наратива: утицај прича о излечењу путем неконвенционалне медицине. Етноантрополошки проблеми, Vol. 7, No. 4, 2012, 979–998.

Transition as a Winning or a Losing Game: Social Conceptualizations and Identifications in Postsocialist Serbia. U: Klaus Roth, Jennifer Cash, Jutta Lauth Bacas (eds.). Southeast European (Post)Modernities, Part 2: Changing Forms of Identity, Religiosity, Law and Labour. Ethnologia Balkanica 16, InASEA, 2012, 333–351.

Транзицијски велтшмерц: наративизација искуства младих при тражењу посла и запослењу у контексту пост-социјалистичке трансформације, Гласник етнографског института САНУ LX2, 2012, 147–161.

Весна Трифуновић, Јована Диковић. „Миле против транзицијеˮ: друштвене промене и сукоби вредносних оријентација кроз призму једне телевизијске серије. Гласник етнографског института САНУ LX2, 2014.

Предузетници у очима друштва: о узроцима негативне перцепције предузетника на примеру коментара читалаца електронских медија у транзицијској Србији. Етноантрополошки проблеми. no. 10 (1), 2015.

Предузетници у транзицијској Србији – контекст пословања и друштвено прихваћени тип приватника, Гласник етнографског института САНУ LXIII 2, 2015.

Vesna Trifunović, Jovana Diković. Post-socialist Transformation and Popular Culture: Reflections of Transition in Serbian TV Serials, Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, No 52, Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, 2015. 267–285.

Manifestations of Humour in Serbian Folklore Material: An Example of Šala. Genre – Text – Interpretation: Multidisciplinary Perspectives on Folklore and Beyond. ed. Kaarina Koski and Frog with Ulla Savolainen, Studia Fennica Folkloristica Series, Helsinki: Finish Literature Society (u štampi).

Саоптења на научним скуповима

IUAES 2019 Inter-Congress „World Solidarities”. Adam Mickiewicz University, August 2019, Poznan, Poland. Presentation: Framings of Vaccination in Post-socialism: Insights of Research Conducted in Serbia.

Symposium “Building Trust, Managing Risk: Vaccine Confidence and HPV Vaccination”. London School of Hygiene and Tropical Medicine, June 2017, the United Kingdom. Presentation: How NOT to respond to vaccine skepticism – the immunization issue in Serbia from an anthropological perspective.

8th Medical Anthropology Young Scholars (MAYS) Annual Meeting: Medical Anthropology Beyond Medical Borders, University of Edinburgh, June 2017, the United Kingdom. Presentation: Possible anthropological contributions to countering vaccine hesitancy in Serbia.

Symposium “Medical Anthropology Switzerland” (MAS). Universität Basel, June 2015, Switzerland. Attended lectures and workshops.

Технике хумора и приступ вицевима као хумористичком фолклорном материјалу, Слике културе – некад и сад, Крушевац, Србија, 2007.

Повратак кабинетског рада: пример приступа проучавању постсоцијалистичке трансформације српског друштва, Теренска истраживања (изазови – резултати – примена), Сирогојно, Србија, 2008.

What Can TV Serials Tell Us about Transition'? – Main Aspects of Serbian Transitional Phases Through the Prism of Two TV Serials, Cultural Space and Identity in a Post-Socialist Context, Ljubljana, Slovenia, 2010.

"Winners" and "Losers" of Transition as New Social Groups in Serbian Society, 6th InASEA conference, Southeast European (Post)Modernities, Regensburg, Germany, 2011.

Исцелитељи без граница: алтернативна медицина као вид размене идеја међу културама. Културе и границе, међународна научна конференција Вршац, 6-8. октобар 2011.

Alternаtive medicine аnd heаlers in folk nаrrаtives. EASA 2012: Uncertаinty аnd disquiet, Nаnterre University, Frаnce, 10/07/2012 – 13/07/2012.

The role of time in an epidemic outbreak: the case of the last smallpox epidemic in Europe. 7th Medical Anthropology Young Scholars (MAYS) Annual Meeting: Intergenerations, temporalities and medical anthropology, Portugal, 23-24 June 2016.

Прикази

Trifunović, Vesna. "Post-Soviet health care: Transformation from a socialist to a neoliberal system?". Medicine Anthropology Theory 3, no. 3 (2016). 158-169.

Иван Ковачевић, Антропологија транзиције, Етнолошка библиотека, Књига 28, Српски генеалошки центар, Београд, 2007, 166 стр. У: Етноантрополошки проблеми, Vol. 2, no. 1, 2007. 155-159.

Излазак нове серије часописа Етноантрополошки проблеми на Филозофском факултету у Београду, У: Гласник Етнографског института САНУ LV, свеска 2, 2007: 218 – 220.

Први број часописа Центра за етнолошка и антрополошка истраживања: Антропологија – Гласник Етнографског института САНУ LV, свеска 2, 2007: 220 – 221.

О српском политичком миту: обнављање класичних образаца: Драгана Антонијевић, Карађорђе и Милош: Између историје и предања, Етнолошка библиотека, књ. 32, Српски генеалошки центар, Београд, 2007; Карађорђе и Милош: Мит и политика, Етнолошка библиотека, књ. 33, Српски генеалошки центар, Београд, 2007. у: Вукова задужбина, 2008.

Међународни научни скуп “Теренска истраживања (изазови – резултати – примена) Сирогојно 31. август – 3 септембар 2009. У: Етнолошко-антрополошке свеске, бр. 13, (н.с.) 2, 2009. 133-134.

Милина Ивановић – Баришић, Календарски празници и обичаји у подавалским селима, Београд: Етнографски институт САНУ, 2007. (Београд: Академска издања), књ. 59, У: Гласник Етнографског институте САНУ LVII, свеска 1, 2009.

Излазак зборника у част Клода Леви-Строса “Структурална антропологија данас”, У: Етноантрополошки проблеми.

Изазови визуелне антропологије: историја Балкана у сликама, Осврт на FWF Visuаlising fаmily, gender relаtions аnd the body: The Bаlkаns approach. 1860-1950. У: Гласник Етнографског института LIX, 2011.

Манифестације моћи кроз призму музеја: Љиљана Гавриловић. Музеји и границе моћи. 2011. Београд: XX век, Етноантрополошки проблеми, свеска 4, 2011.

Salmaan Keshavjee, Blind Spot: How neoliberalism infiltrated global health. University of California Press, 2014. 288pp. Medicine, Anthropology, Theory (MAT) online journal.

Промене антрополошких парадигми у земљама југоисточне Европе – изазови, правци и предлози развоја једне науке. Поводом зборника: Changing Paradigms: The State of the Ethnological Sciences in Southeast Europe, Klaus Roth (ed.), Ethnologia Balkanica, Vol. 17, 2014. Glasnik Etnografskog instituta 63 (2), 2015.

Одреднице

Мултимедијални портал "Појмовник српске културе": шала, анегдота, шаљива прича, урбана легенда, виц, сан.