Марта Стојић Митровић

Марта Стојић Митровић

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Виши научни сарадник

Поља истраживања: критичке студије миграцијских и граничних режима, антропологија миграција, антропологија политика.

Марта Стојић Митровић је етнолог-антрополог, научни сарадник Етнографског института САНУ. Бави се истраживањем дискурса и пракси везаних за теме миграција, држављанства, људских права и дискриминације у српском, регионалном и контексту Европске уније. Дипломирала је етнологију и антропологију на Филозофском факултету Универзитета у Београду и магистрирала антропологију на Факултету за друштвене науке Универзитета у Љубљани.

Докторску дисертацију „Азил и нерегуларне миграције у Србији на почетку XXИ века: културне парадигме“ одбранила је 2016. године на Филозофском факултету у Београду. Објављује научне чланке у часописима и поглавља у зборницима и презентује резултате свог рада обављеног у оквиру пројеката Етнографског института САНУ на научним скуповима, радионицама и јавним трибинама. Године 2018. постала је члан Одбора за проучавање мањина и људских права САНУ. Члан је Етнолошког-антрополошког друштва Србије као и неколико неформалних научних мрежа које се фокусирају на истраживање миграцијских процеса у Европи и особито на Балкану.

 • Stojić Mitrović, Marta & Ana Vilenica (2019) Enforcing and disrupting circular movement in an EU Borderscape: housingscaping in Serbia, Citizenship Studies, 23(6): 540-558.
 • Stojic Mitrovic, Marta (online first 2018; printed in 2019). The Reception of Migrants in Serbia: Policies, Practices and Concepts. In: Julia M. Watkins, Darja Zaviršek (eds.) The Challenges of Migration in Southeast Europe: Social workers as Promotors of Human Rights in the times of Rising Anti-migration Sentiment in the Countries of South East Europe. Special Issue of the Journal of Human Rights and Social Work. 4 (1): 17-27 Springer Publishing.
 • Stojić Mitrović, Marta (2018) “Managing” the polyphony: The discourse of fraud and epistocracy in the context of migration. In: Marijeta Rajković Iveta, Petra Kelemen and Drago Župarić-Iljić (eds.), "Contemporary Migration Trends and Flows on the Territory of Southeast Europe", Zagreb, FF Press: 181-193.
 • Стојић Митровић, Марта (2018) Миграције као предмет антрополошког истраживања: концептуализације и политике (Migrations as the Objects of Anthropological Research: conceptualizations and policies). Гласник Етнографског института САНУ 66(3): 459- 475.
 • Stojić Mitrović, Marta (2017) Izazovi terenskog proučavanja migracija u etnologiji i antropologiji: multilokacijska etnografska istraživanja. Slovenika No. 3: 23-34.
 • Стојић Митровић, Марта (2017) Миграције. У: Мали лексикон српске културе. Службени Гласник и Етнографски институт САНУ: Београд.
 • Стојић Митровић, Марта (2017) Мањине. У: Мали лексикон српске културе. Службени Гласник и Етнографски институт САНУ: Београд.
 • Stojic Mitrovic, Marta (2017) “Politically correct” hate speech? Winter 2014/2015 migration from Kosovo in media presentations in Serbia. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo No. 268: 163-177.
 • Beznec, Barbara, Marc Speer and Marta Stojic Mitrovic (2016) Governing the Balkan Route: Macedonia, Serbia, and the European Border Regime. Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe, Belgrade: 1-116.
 • Stojić Mitrović, Marta i Ela Meh (2015) The Reproduction of Borders and the Contagiousness of Illegalisation: A Case of a Belgrade Youth Hostel. Bulletin of the Institute of Ethnography SASA 63 (3): 623-638.
 • Stojić Mitrović, Marta (2014) Serbian migration policy concerning irregular migration and asylum in thecontext of the EU integration process. Issues in Ethnology and Anthropology 9 (4): 1105-1120.
 • Stojić Mitrović, Marta (2014) Presenting as a problem, acting as an opportunity: four cases of socio-political conflicts taking the presence of migrants as a focal object in Serbia. Bulletin of the Institute of Ethnography SASA 62 (1): 67-82.
 • Стојић Митровић, Марта (2013) Стигматизација као последица илегализације одређених облика транснационалног кретања – дехуманизација тзв. илегалних миграната. Гласник Етнографског института САНУ 61(2): 163-174.
 • Стојић Митровић, Марта (2013) Људска права и држављанство. Гласник Етнографског института САНУ 61 (1): 107-117.
 • Стојић Митровић, Марта (2012) Екстернализација граница Европске уније и појава импровизованих мигрантских насеља у Србији. Зборник Матице српске за друштвене науке 139: 237-248.
 • Стојић Митровић, Марта (2012) Светска економска криза као индикатор системске дискриминације миграната: пример мигрантских грађевинских радника у Словенији. Гласник Етнографског института САНУ 60 (1): 33-40.
 • Стојић Митровић, Марта (2012) „Метода посматрања са учествовањем: пример социјалног центра Рог у Љубљани“. У: Милина Ивановић - Баришић (ур.),Теренска истраживања – поетика сусрета, Зборник радова Етнографског института САНУ 27: 205-212.
 • Stojić, Marta (2010) Antropolog – novinar ili državni neprijatelj. Izbrisani Slovenije. Traditiones 39 (1): 155-164.
 • Stojić, Marta (2009) The Erased in Slovenia: Is There an End to the Story? Bulletin of the Institute of Ethnography SASA 57 (2): 69-82.
 • Стојић, Марта (2008) Ко су избрисани? Технике искључивања у Републици Словенији, Гласник Етнографског института САНУ 56 (1): 127-144.
 • Стојић, Марта (2008) „Од фабрике бицикала до социјалног центра. Фабрика „Рог“, Љубљана – експеримент друштвених односа“. У: Зорица Дивац (ур.) Културне паралеле, Свакодневна култура упостсоцијалистичком периоду, Зборник Етнографског института САНУ 25:159-176.
 • Stojić, Marta. 2007. “Erasure: from liminality to metaphor“. In: Barbara Beznec et al. (eds.), Zgodba nekega izbrisa, Časopis za kritiko znanosti 35 (228): 148-155.

Апстракти, прилози научној критици и полемици:

 • Stojić Mitrović, Marta (2018) “Savremeni izazovi multikulturalizma: ratovi i migracije. Izbeglištvo, granice, politike”. U: Dušan Janjić (ur.), Zbornik radova “Mi i drugi”, 11-19. Forum za etničke odnose: Beograd.
 • Kapilashrami Anuj and Stojic Mitrovic Marta (2018) Contested policy frameworks and implications for access to healthcare and protection of migrants in Europe European Journal of Public Health 28, Suppl. 1: 17- 17.
 • Drago Župarić-Iljić (urednik) (2013) Prvih deset godina razvoja sustava azila u Hrvatskoj (s osvrtom na sustave azila u regiji). Nakladnici: Institut za migracije i narodnosti, Kuća ljudskih prava Zagreb, 2013, Гласник Етнографског института САНУ, 63 (3): 641 – 643.
 • Duško Petrović (2016) Izbjeglištvo u suvremenom svijetu. Od političkoteorijskih utemeljenja do biopolitičkih ishoda. Lijevak: Zagreb., Гласник Етнографског института САНУ 64(3): 591 – 593.
 • Neža Kogovšek (ed.) (2010) The Scars of the Erasure. Ljubljana: Peace Institute, 2010, Südosteuropa: Zeitschrift für Politik und Gesellschaft, vol. 2, no. 59, pp. 278 - 280.
 • Profantová, Zuzana a kolektív (2009) Hodnota zmeny – zmena hodnoty. Demarkačný rok 1989. Bratislava: Ústav etnológie SAV, Národopisná spoolčnosť pri SAV, 2009., Гласник Етнографског института САНУ, 61 (1): 153 - 155.