Лада Стевановић

Лада Стевановић

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Научни саветник

Лада Стевановић је рођена 1974. године у Загребу. Дипломирала је на Филозофском факултету у Београду на групи за класичне науке, а докторирала у Љубљани на Institutum Studiorum Humanitatis са темом »Смех на погребу: антички грчки погребни ритуали у р...

Лада Стевановић је рођена 1974. године у Загребу. Дипломирала је на Филозофском факултету у Београду на групи за класичне науке, а докторирала у Љубљани на Institutum Studiorum Humanitatis са темом »Смех на погребу: антички грчки погребни ритуали у родној и антрополошкој перспективи«. У истраживањима комбинује савремене антрополошке теме и теме из области антропологије антике и историјске антропологије, са посебним освртом на родну перспективу и преиспитивање конструкције родних идентитета кроз синхронију и дијахронију. Поред тога, проучава и национални идентит, а пре свега начинe на који се конструисало југословенство.

Запослена је у Етнографском институту у Београду на пројектима Културно наслеђе и идентитет и Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије. Израда мултимедијалног портала „Појмовник српске културе“. У периоду мај-септембар 2009. године радила је постдокторски пројекат под називом Ancient Drama in Contemporary Theatre, Cinema and Literature (Античка драма и савремено позориште, биоскоп и књижевност) у на Универзитету у Единбургу, у институту IASH (Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh).

За монографију Laughing at the Funeral: Gender and Anthropology in the Greek Funerary Rite, добила је награду Етнографског института САНУ.

Од страних језика говори енглески, руски и словеначки. Влада и класичним језицима (старогрчким, латинским, санскртом и старословенским). Објавила је више научних радова у домаћим и страним научним часописима.

Монографије

Laughing at the Funeral: Gender and Anthropology in the Greek Funerary Rites, Етнографски институт, Београд 2009, стр. 373.

Објављени радови и поглавља у монографијама

Nazivi za Rome, Kultura Roma, (koautor J. Jovanović), Kultura, 103/104, 2002, 8-12.

Manipulation with Death in War Discourse, predstavljeno na konferenciji Gender and Power in the New Europe, the 5th European Feminist Research Conference August 20-24, 2003, Lund University, Sweden, elektronska publikacija http://www.5thfeminist.lu.se/filer/paper_757.pdf

Mapping Gender in the Minorities: Roma Women in the Balkans (koautor J. Petrović), The Making of European Women's Studies (Athena, Socrates Programme, European Commission), Utrecht 5, 2004, 50-55.

Medeja nas sceni i na filmu, Monitor ISH, Journal for the Humanities and Social Sciences, Ljubljana 7(2), 2005, 17–28.

Soicolinguistic aspects of the language of Roma refugees from Kosovo – A comparative study (koautor J. Petrović), Proc. 6th Inter. Conf. Romani Ling., „General and Applied Romani Linguistics“, Lincom Academic Publications 2005, 174-182.

Memories of Furniture, „Teaching with Memories: European Women's Histories in International a Interdiciplinary Classrooms“, National University of Ireland, Galway, Ireland, May 2006, 52-60.

Greek Theater in the Context of Cult and Culture – Different Theoretical Approaches, Гласник ЕИ САНУ LIV, Београд 2006, 361-374.

Ridiculed Death and the Dead: Black Humor – Epitaphs and Epigrams of the Ancient Greece, Гласник ЕИ САНУ LV (1), Београд 2007, 193-204.

Human or Superhuman: the concept of hero in ancient Greek Religion and/in Politics, Глaсник ЕИ САНУ LVI, (2), Београд 2008, стр. 7-22.

Вук – називи и основне улоге у култу и традицији Индоевропљана, Гласник одјељења умјетности 26, 2008, ЦАНУ, Подгорица 2008, 73-84.

Улога жена у обредима Балкана: активне учеснице вс. жртве у Теорије и политике рода. Родни идентитети у књижевностима и културама југоисточне Европе. Београд 2008, стр. 235-243.

Антика око нас, Слике културе некад и сад - Зборник Етнографског института САНУ 24, Београд 2008, 193-204.

Funeral Ritual and Power: Farewelling the Dead in the Ancient Greek Funerary Ritual, Глсники ЕИ САНУ LVI, (2), Београд 2009, стр. 37-52.

Smeh i smrt u antičkoj Grčkoj u Monitor, ISH, XI/1, Ljubljana 2009, стр. 85-105.

Рекоснтрукција сећања, конструкција памћења: Кућа цвећа и музеј историје Југославије у Спомен места – историја – сећања, ЗборникЕИ САНУ26,Београд 2009, стр. 101-117.

Tradition and resistance: Elements of the Funeral rite in the Pacifist Movement of Women in Black during the Yugoslav Wars in Borec XLI (662-665), Ljubljana, 80-95 (in Slovenian), 276-291 (in English).

Медеја некад и сад: (ре)конструкција идентитета жене и странкиње у роману „Медеја. Гласови“, Кристе Волф уГлсник ЕИСАНУ LVIII, (1) 2010, стр. 169-184.

Nacionalno vaspitanje: konstrukcija jugoslovenske nacije u časopisu 'Jugoslovenče', u Traditiones br. 39 (1) 2010, 219-221.

Matka vlasť a jej deti – Konštrukca národa a genderu na príklade Jugoslovenče – časopisu pre deti král'ovsve Jugoslávia, u Časopis ustav etnogolie Slovenskej akademie vied, Slovenský Národopis 2011, 46–62.

Žene kroz istoriju balkanskog patrijarhata u Pro Femina,časopis za žensku književnost i kulturu, Beograd 2011, 123–129.

Between Mythical and Rational Worlds: Medea by Pier Paolo Pasolini in Ancient Worlds in Film and Television,Brill 2012, 213–228.

Magična moć opscenih reči u ženskoj reveni u Poznańskie Studia Slawistyczne 3, Poznanj 2012, 176–186.

Smeh, suze i smrt: zvanična i nezvanična kultura smrti u antičkoj Grčkoj u Treća, časopis Centra za ženske studije, Zagreb,br.1-2,vol. XIV, 2012, 59–70.

Myth about Immortality in Contemporary Pop Culture. A Case Study about Toše Proeski in Bulletin of the Institute of Ethnography SASA61(1), Beograd 2013 , 9–18.

Privatno (ni)je javno: O Antigoninoj tužbalici i njenom ehu kod Hegela i Kjerkegora” u Filozofija i društvoXXIV (1), Beograd 2013, 254–272.

Olga Freidenberg’s Concept of Parodic“ in European Theories in Former Yugoslavia: Trans-theory Relations between Global and Local Discourses, Cambridge Scholars Publishing 2015, 55–60.

Учешћа на конгресима, саветовањима и научним скуповима (објављено у изводу)

Mapping Gender in the Minorities: Roma Women in the Balkans, Athena Meeting, Portorož, Regional Seminar in Slovenia, 7th-10th November 2002.

Medea in the Theater and on the Film, “Antiquity in Everyday Life”, Conference at ISH, Ljubljana April 2004.

Погребни ритуал и деритуализација смрти у савременим градским условима на округлом столу националног скупа са међународним учешћем „Актуелни пројекти Етнографског института САНУ (2006-2010)“, Београд 12. октобар 2006.

Реконструкција сећања, конструкција памћења – Кућа цвећа на научном скупу »Спомен места: историја – сећања“, Тршић 5 – 7. септембар 2008.

‘Medea’ by Pier Pasolini, “Antiquity on film - Gender on Screen”, Berlin, December, 10-12 2009.

Конструисање југословенске традиције у Краљевини Југославији на примеру часописа за децу „Југословенче“, International Conference fo the Institute of Ethnology SAS, Bratislava, Jun 1-3 2010.

The Borders of Yugoslavism and (Post)Yugoslav Culture, Cultures and BordersEI SASA, Beograd Vršac, 6–8 October 2011, ISBN 978-86-7587-063-0, 36.

Josip Broz Tito, the Hero of the Nation or its Traitor na konferenciji Heros and Celebrities of the Nation, 23–25 May, 2012 Ljubljana, UDK39 572 821.163.6.09-31, 28.

Knowledge and its Stability in and out of Academia, Beyond the Crisis in the Humanities: Transdisciplinary Transformation on Contemporary Discourses on Art and Culture, International Conference 24–25 April 2015, Beograd, ISBN 978-86-87107-30-4

Прикази и научна критика

„Femina Ludens“ Lade Čale Feldman, ProFemina 43/44, Beograd 2007-2008, 265-267.

„Дечије игре, традиционалне српске такмичарске дечије игре Товаришеву“ Александра Крела, Гласник ЕИ САНУ LV (2), Београд 2007, 212-214.

Antropologija ženskosti – povodom knjige „Žensko“ Miroslave Malešević, ProFemina 45/46, Beograd 2007-2008, 195-197.

„Likovi domaćih viceva: socijalni tipovi lude u savremenim vicevima“ Vesne Trifunović u Etnoantropološki problemi 5, 3, Beograd 2010, 269-270.

„Пол/род и религија, конструкција рода у народној религији Срба“, Лидијe Радуловић у Гласник ЕИ САНУ LVIII(1), Београд 2010.

Теоретизована проблематика канона, поводом књиге Дубравке Ђурић, Poezija, teorija, rod: moderne i postmoderne američke pesnikinje, у Повељи 40 (2), 2010, 168-172.

Grad kao tekst, povodom knjige Srđana Radovića, XX vek u Narodna umjetnost, vol.52, no. 2, Institut za etnologiju i folkloristiku 2015, ISSN 0547-2504, 312–314.

Стручни преводи

Q. Horatius Flaccus, Sat. 1, 7, prevod sa latinskog, Zvono, Beograd leto/jesen (1996) 63- 67

P. Ovidius Naso, Heroides, XIX 1-32, prevod sa latinskog (L. Stevanović, G. Maričić), Književna reč, Beograd, februar 1995, 454-455

Arun Mihelsen: „Ne stvaram sisteme: intervju sa Klifordom Gercom“, prevod sa engleskog, Kultura 118/119, Beograd 2008.

Марија Станоник: Етнологија у писмима и сликама: словеначка прогнаница Марија Демшар о боравку у кући Персиде и Саве Шумановић, Шид 1941-1945, Београд 2009, укупно стр. 139.