Микоња Kнежевић

Микоња Kнежевић

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Виши научни сарадник

Поља истраживања: византијскa философијa, рецепцијa античке философије у средњем веку, философскa антропологијa и његошологијa.

Рођен 1978. у Никшићу, где је завршио Филозофски факултет (Одсјек за философију) као најбољи студент Универзитета Црне Горе за 2001. годину. Од 2002. до 2008. борави на докторским студијама у Грчкој. Докторску дисертацију са темом Ουσία, πρόσωπο και ενέργεια στη διανόηση του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά одбранио је 2008. године на Филозофском факултету Националног и каподистријског универзитета у Атини. Боравио је на студијским усавршавањима у Немачкој (2010) и Аустрији (2011–2012), као стипендиста Ostkirchliche Institut и Renovabis Stiftung.

Од 2010. до 2021. ради најпре као доцент а потом и као ванредни професор на Одељењу за философију Филозофског факултета Универзитета у Косовској Митровици, где држи предмете Византијска философија, Филозофска антропологија, Реторика, Филозофија културе и Увод у филозофију. Од 2022. запослен је у Етнографском институту САНУ у звању виши научни сарадник.

Бави се истраживањем византијске философије, рецепцијом античке философије у средњем веку, српскословенским преводима византијских мислилаца, философском антропологијом и његошологијом. Преводи са грчког, енглеског и немачког језика. Аутор је и уредник документарног серијала „Света Гора – небески град“, који је премијерно приказан на Радио-телевизији Србије.

Књиге

 • Gregorius Palamas & David Disypatos. Scripta minora. Versio Serbica, Београд: Етнографски институт САНУ, Храм Светог Саве у Београду 2021. ISBN 978-86-7587-107-1 (ЕИ) ISBN 978-86-915815-9-6 (Храм) [коаутор: Милеса Стефановић-Бановић]
 • Његош и исихазам, Београд: Институт за тео­лошка ис­тра­живања, Филозофски факултет у Косовској Митровици 2016. ISBN 978-86-6349-062-8

Приређени зборници и монографије

 • Митрополит Амфилохије, Пламен божествени у ништавом храму. Текстови. Избор и предговор Микоња Кнежевић, Београд: Српска књижевна задруга 2021. ISBN 978-86-379-1467-9, COBISS.SR-ID 45899785
 • Philosophоs – Philotheos – Philoponоs. Studies and Essays as Charisteria in Honor of Professor Bogoljub Šijaković on the Occasion of His 65th Birthday, edited by Mikonja Knežević, in collaboration with Rade Kisić and Dušan Krcunović, Belgrade: Gnomon, Podgorica: Matica srpska 2021. ISBN 978-86-82050-01-8 (Гномон), COBISS.SR-ID 47910921
 • Вера и мисао у вртлогу времена. Међународни зборник радова у част митрополита Амфилохија (Радовића) и епископа Атанасија (Јевтића), Београд: Православни богословски факултет Универзитета у Београду, Подгорица: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, Фоча: Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“ Универзитета у Источном Сарајеву, 2021. ISBN 978-86-7405-231-0 (БФ) [коприређивачи: Андреј Јефтић и Раде Кисић]
 • Aristotle in Byzantium, Con­tem­porary Christian thought series 59, Alhambra, California: St. Sebastian Orthodox Press, Podgorica: Centre for Hellenic Studies 2020. ISBN 978-1-936773-68-8
 • The Ways of Byzantine Philosophy, Contem­porary Christian thought series 32, Alhambra, California: Sebastian Press 2015. ISBN: 978-1-936773-25-1
 • Полити­ка, идентитет, традиција. Међународни тематски зборник, Косовска Ми­­­тровица: Филозофски факултет Уни­вер­зи­тета у Приштини са привреме­ним седиш­тем у Косовској Митровици 2015. ISBN 978-86-6349-050-5 [коприређивач: Александар М. Петровић]
 • Ουσία, πρόσωπο, ενέργεια. Аспекти мис­ли Григорија Паламе. Aspects of Thou­ght of Gregory Palamas, Београд: Инсти­тут за теолошка истраживања 2013. ISBN 978-86-7405-134-4, COBISS.SR-ID 203125772
 • Paideia: Education in the Global Era, vol. I, Athens: Ionia Publications 2008. [коприређивач: Konstantine I. Boudouris]
 • Ἀρχὴ καὶ τέλος. Aspects of Phi­lo­sophical and Theological Thought of Maximus the Confessor, Nikšić 2006. [коприређивач: Богољуб Шијаковић]

Научне библиографије

 • Maximus the Confessor (580-662): Bi­bli­o­gra­phy, Bel­gra­­de: Institute for Theological Research 2012. ISSN 1821-1518, ISBN 978-86-7405-083-5, COBISS.SR-ID 180945164
 • Gregory Palamas (1296-1357): Biblio­gra­phy, Bel­gra­de: Institute for Theological Research 2012. ISSN 1821-1518, ISBN 978-86-7405-084-6, COBISS.SR-ID 180945175

Чланци и студије

 • „Воља за једносуштност“, у: Никола Лудовикос, Аналошки идентитети: стварање хришћанског сопства, приредио и превео М. Кнежевић, Београд: Издавачка делатност Храма Светог Саве 2021, 1-11.
 • “The Date of the Treatise ‘Contra Beccum’ of Gregory Palamas Revisited”, Philotheos. International Journal for Phi­losophy and Theology 21, 2 (2021) 201-211. [коаутор: Милеса Стефановић-Бановић]
 • „’Oratio 42, 15’ Григорија Назијанзина у рецепцији Григорија Паламе“, у: Philosophоs – Philotheos – Philoponоs. Studies and Essays as Charisteria in Honor of Professor Bogoljub Šijaković on the Occasion of His 65th Birthday, edited by Mikonja Knežević, in collaboration with Rade Kisić and Dušan Krcunović, Belgrade: Gnomon, Podgorica: Matica srpska 2021, 357-379.
 • „’Начело из начела’. Григорије Назијанзин и полемика око ’filioque’ Григорија Паламе“, Црквене студије 18 (2021) 99–125. ISSN 1820-2446
 • „Gregorii Palamae Contra Beccum. ’Противнатписи’ Григорија Паламе у српскословенском преводу“, Зборник Матице српске за друштвене науке 177, 1 (2021) 51–78. ISSN 0352-5732; еISSN 2406-0836 [коаутор: Милеса Стефановић-Бановић]
 • „Августин Ипонски и Григорије Палама у (теолошкој) херменеутици Амфилохија Радовића“, у: Андреј Јефтић, Микоња Кнежевић, Раде Кисић, прир., Вера и мисао у вртлогу времена. Међународни зборник радова у част митрополита Амфилохија (Радовића) и епископа Атанасија (Јевтића), Београд: Православни богословски факултет Универзитета у Београду, Подгорица: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, Фоча: Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“ Универзитета у Источном Сарајеву, 2021, 265–314. ISBN 978-86-7405-231-0 (БФ)
 • „’Горички зборник’ у контексту ’византијског енциклопедизма’“, Српска баштина VI, 1 (2021), 40–60. ISSN 2337-0939 [коаутор: Милеса Стефановић-Бановић]
 • „Од келије до агоре“, у: Митрополит Амфилохије, Пламен божествени у ништавом храму. Текстови. Избор и предговор Микоња Кнежевић, Београд: Српска књижевна задруга 2021, VII-XVII. ISBN 978-86-379-1467-9, COBISS.SR-ID 45899785
 • “Aristoteles Byzantinus. An Introduction“, in: Mikonja Knežević, ed., Aristotle in Byzantium, Con­tem­porary Christian thought series 59, Alhambra, California: St. Sebastian Orthodox Press, Podgorica: Centre for Hellenic Studies 2020, 1-41. ISBN 978-1-936773-68-8
 • „Августин и Григорије Палама: рецепција и посредовања“, Октоих Х, 11 (2020) 67–83. ISSN 1800-9107 COBISS.CG-ID 18588432
 • „Паламино Изложење наопаког мноштва Варлаамових и Акиндинових злочести. Српскословенски препис из Зборника 41 Манастира Свете Тројице код Пљеваља“, Philologia mediana 12 (2020) 773-798. ISSN (Printed) 1821-3332; ISSN (Online) 2620-2794
 • „Посланица Ани Палеологини Григорија Паламе (уз издање српскословенског превода из Зборника 41 Манастира Свете Тројице код Пљеваља)“, Зборник радова Византолошког института 56 (2019) 197–231. ISSN 0584-9888 [коаутор: Јелица Стојановић]
 • „’Религија Његошева’. Скица за једну студију о религиозном промишљању Његошевог пјесништва владике Никола­ја Велимировића“, Његошев зборник Матице српске 3 (2017) 59–76. ISSN 1821-4843
 • “Authority and Tradition. The Case of Dionysi­us Pseudo-Are­opa­gite in the Writing ‘On Divine Unity and Distinction’ by Grego­ry Palamas“, in: Mikonja Knežević, ed., The Ways of Byzantine Philosophy, Contem­porary Christian thought series 32, Alhambra, California: Sebastian Press 2015, 375–389. ISBN: 978-1-936773-25-1
 • “Ἐκ and διά in ‘Apodictic Treatises on the Pro­cession of the Holy Spirit’ of Gregory Palamas“, in: C. Athanasopoulos, ed., Triune God: Incomprehensible but Knowable – The Philosophical and Theological Signi­ficance of St Gregory Palamas for Con­­temporary Philosophy and Theology, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing 2015, 264–291. ISBN (10): 1-4438-8055-8 ISBN (13): 978-1-4438-8055-8
 • “Ἐξ ἀμφοῖν. Cyril of Alexandria and the Pole­mi­cs over Filioque of Gregory Palamas“, Philotheos. International Journal for Phi­losophy and Theology 15 (2015) 167–194. ISSN 1451-3455, COBISS-ID 185353479
 • „Introduction“, in: Mikonja Knežević, ed., The Ways of Byzantine Philosophy, Contemporary Christian thought series 32, Alham­bra, California: Sebastian Press 2015, V–X. ISBN: 978-1-936773-25-1
 • „Међународна сарадња“, у: Филозофски фа­култет у Ко­сов­ској Митровици 1960-2015, приређивач и главни уредник Б. Јова­но­вић, Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у При­­шти­ни са при­вре­меним седиштем у Косовској Митровици 2015, 307–314. ISBN 978-86-6349-048-2
 • „Григорије Палама и хеленска ‘paideia’. Случај ‘Тријаде у одбрану свештених исихаста’“, у: Уло­га образовања и васпитања у разви­ја­њу ху­ма­нистичких, ин­тер­културалних и националних вриједности. Међунаро­д­ни те­мат­ски зборник, прире­ди­ли Б. Јо­вановић, М. Вилотијевић, Косовска Ми­тро­вица: Фи­лозофски факултет Уни­­вер­зи­тета у Приштини са привременим седиш­тем у Косовској Митро­ви­ци 2014, 369–422. ISBN 978-86-6349-036-9
 • „Mens–notitia–amor/Νοῦς–γνῶσις–ἔρως. Схо­­­ли­ја на случај ‘Augustinus/Palamas’“, у: Б. Шијаковић, прир., Срп­ска тео­ло­­гија у два­де­се­том веку: истраживачки проблеми и резултати 11, Београд: Ин­сти­тут за теолошка ис­тра­­живања 2012, 42–61. ISSN 1452-7804, COBISS.SR-ID 137632780
 • „The Order (τάξις) of Per­sons of the Holy Tri­­ni­ty in ‘Apo­dic­tic Treatises’ of Gregory Palamas“, Philo­theos. International Journal for Phi­lo­so­phy and Theology 12 (2012) 84–102. ISSN 1451-3455, COBISS.SR-ID 185353479
 • „‘Αὐτήκοος γεγονὼς τῆς τῶν ἀποστό­λων τοῦ Χρι­στοῦ φωνῆς’. Ауторитет Дионисија ‘Псеудо’-Ареопагита у спису ‘О једин­­стви­ма и разликовањима’ Григорија Паламе“, Црквене студије. Годишњак Центра за црквене студије 8 (2011) 99–123. УДК 27-1 Псеудо-Диониси­је Ареопагит, 271.2-36:929 Григорије Палама, свети ISSN 1820-2446, COBISS.SR-ID 115723532

Лексиконске одреднице

 • „Антропоморфизам“, у: Родољуб Кубат, Предраг Драгутиновић, Лексикон библијске егзегезе, Београд: Српски књижевни гласник, Библијски институт 2018, 69–70. ISBN 978-86-7405-192-4

Рецензије и прикази

 • Martin Hajdeger, Διαφορά. Spisi o umet­nosti, Pod­­­­­go­­rica: Fakultet likovnih umetnosti na Cetinju, Univerzitet Crne Gore 2009“, Луча. Часопис за философију и теорију културе и друштва XXIII-1 (2009) 161–170.
 • „Онтологија дијалошке узајамности. Приказ књи­­­ге Ν. Λουδοβῖκος, Οἱ τρόμοι τοῦ προ­σώ­που καὶ τὰ βάσανα τοῦ ἔρωτα. Κριτικοὶ στοχασμοὶ γιὰ μιὰ μετανεωτερικὴ θεολογικὴ ὀντο­λογία, Ἀθήνα: Ἁρμός 2009“, Зборник радова Филозофског факултета у ПриштиниXLII-2 (2012) 471–475.
 • „Н. Лудовикос, Подвиг заједништва. Биће и учес­­твовање у Би­ћу по Григорију Палами и Томи Аквинском, превели Д. Николић, Б. Мркаја, Са­вре­ме­не богословске дискусије № 5, Манастир Рождества Пресве­те Богородице, Свеште­ни Манастир Цетињски, Цетиње 2011“, Богословље LXXII/2 (2012) 114–122.
 • „Философија обестемељености као могућност за­сни­ва­ња религијске философије. Приказ књиге Богдан Лубардић, Философи­ја вере Лава Шестова. Апофатичка деконструкција разума и услови могућ­ности религијске фило­софије“, Београд: Институт за теолошка истражива­ња, Православни богослов­ски факултет, Универзитет у Београду 2010“, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини XLII-2 (2014) 471–481.

Конференције и научни скупови

 • Седма национална конференција византолога, Београд, 22.–25. јун 2021, Београд: Српски комитет за византологију, Византолошки одбор САНУ, Византолошки институт САНУ.
 • Философија као начин живљења, Подгорица, 1-2. јун 2019, Подгорица: Матица Српска – Друштво чланова у Црној Гори.
 • Akindynos’ Role in the Hesychast Controversy, Bern, 15-16th March 2019, Bern: University of Bern, Faculty of Theology 2019.
 • Књиге о Његошу, Нови Сад, 13. новембар 2018, Нови Сад: Матица српска.
 • Вера и мисао у вртлогу времена. Богословско и архијерејско деловање митрополита Амфилохија и епископа Атанасија, 15. мај 2018, Београд: Православни богословски факултет Универзитета у Београду 2018.
 • 23rd International Congress of Byzantine Studies, Belgrade 22-27 Au­gust 2016, Belgrade: The Serbian National Committee of Byzanti­ne Studies, Association Internationale des Études byzantines 2016.
 • International Con­fe­ren­ce on the Philosophy and Theology of St Grego­ry Palamas. Special theme: Hesychasm in the work of Palamas, Veroia, Gre­ece, 19-22 June 2015.
 • Од косовског завета до Његошевог макрокозма. Петар II Петровић Његош (1813-2013). Међународна научна конференција, Косов­­ска Митровица, 1-2. новембар 2013, Филозофски факултет Уни­вер­­зитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Ми­т­ровици.
 • Aristotle in Byzantine Theological and Philosophical Tradition. Inter­­na­tional Semi­nar of Theology and Philosophy, Skoplje, March, 5th 2013, Skoplje: Faculty of Orthodox Theology St. Kliment of Ochrid, Balcan Institute for Faith and Culture.
 • Српска теологија данас. Четврти годишњи симпосион 2012, Пра­­вос­лавни богословски факултет у Бео­гра­ду 25–26. маја 2012.
 • St Gregory Palamas: The Theo­lo­gi­cal and Phi­losophical Significance of his Work. International Con­­ference on St Gre­go­ry Pala­mas, Ecclesiasti­cal Academy of Thessaloniki, 7–15 of March 2012, Thess­a­lo­niki: The Ecclesiastical Aca­de­my of Thes­salo­ni­ki, The Patriarchal Institute of Patristic Stu­dies in Thes­salonica, The In­sti­tu­te for Orthodox Christian Studies in Cam­bri­d­ge, The Holy Metropolis of Thessaloniki 2012.
 • II Se­mi­na­ri­um Theologicum Tyrnovense. »Боже­стве­ните енергии и богопознани­е­то в Пра­во­сла­вното предание«, Велико Търново, 1–3 декември, Велико Тър­­­но­­во: Ве­ли­ко­търновски университет, Бого­слов­ски факултет 2011 (= II Semi­na­rium Theo­logicum Tyrno­vense. »The Divine Energies and the Knowledge of God in Ortho­­dox Tra­­di­ti­on«, Veliko Tarnovo, 1–3 December 2011, Veliko Tarnovo: Uni­ver­sity of Veliko Tarnovo, Faculty of Theology).
 • Српска теологија данас. Трећи годишњи симпосион 2011, Правос­лав­ни бо­го­словски факултет у Бео­гра­ду 27–28. маја 2011.
 • Идентитет и разлика. Округли сто младих фи­ло­софа и теоло­га, Би­је­љи­на 3. октобар 2010, Бијељина: Пра­вос­лавни богослов­ски фа­кул­тет у Фочи.
 • Исихастката традиция и съвре­мен­ния църковен живот, Варна, 9–11. сеп­тембар 2010.

Преводи

Књиге

 • Никола Лудовикос, Аналошки идентитети: стварање хришћанског сопства. С ону страну духовности и мистике у светоотачкој ери, приредио и превео Микоња Кнежевић, Београд: Издавачка делатност Храма Светог Саве 2021.
 • Јарослав Пеликан, Мелодија теологије. Философски рјечник, с енглеског превео Микоња Кнежевић, редакција превода Богдан М. Лубардић, Ник­­­шић: Јасен 2005.

Чланци и студије

 • Линос Бенакис, „Византијска философија“ [= Linos Benakis, „Byzantine Philosophy“], in: В. Татакис, Визан­тиј­ска философија, Ник­шић 2002, 28–36.
 • Џорџ К. Бертолд, „Кападокијски коријени Максима Испов­јед­ни­­ка“ [= George C. Berthold, „Cappadocian Roots of Maximus the Con­fessor“], Luča XXI-XXII (2006) 358–362.
 • Брајан И. Дејли, „Апокатастасис и ‘благопоштоватељско ћута­ње’ у есха­то­ло­гији Максима Исповједника« [= Brian E. Daley, „Apo­ka­ta­stasis and ‘Ho­norable Si­lence’ in the Eschatology of Maximus the Con­fessor“], Luča XXI-XXII (2006) 485–502.
 • Џорџ К. Бертолд, „Максим Исповједник и ‘filioque’“ [= George C. Berthold, „Maximus Confessor and ‘filioque’“], Luča XXI-XXII (2006) 560–562.
 • Џорџ К. Бертолд, „Да ли је Максим Исповједник познавао Ав­гу­с­ти­на?“ [= George C. Berthold, „Did Maximus Confessor Know Augu­sti­ne?“], Luča XXI-XXII (2006) 562–564.
 • Панајотис Христу, „Максим Исповједник о бесконачности чов­­јека“ [= Pa­nayiotis Christou, „Maximus the Confessor on the Infinity of Man“], Luča XXI-XXII (2006) 381–386.
 • Димитрис Батрелос, „Однос између божанске и људске воље Ису­­са Хри­­ста по светом Максиму Исповједнику“ [= Demetrios Bath­rellos, „The relation­ship bet­ween the Divine Will and the Human Will of Jesus Christ According to Saint Maxi­mus the Confessor“], Luča XXI-XXII (2006) 398–402.
 • М. К. Стинберг, „Христова слободна воља по Максиму Испов­је­д­ни­ку. Со­ти­риолошка неопходност реципроцитета“ [= Matthew C. Steenberg, „The Free Will of Christ in Maximos the Confessor: The Sotiriological Necessity of Reci­procity“], Luča XXI-XXII (2006) 407–411.
 • К. Ј. Јанакопулос, „Максим Исповједник и његов утицај на ис­точ­ну и за­па­дну теологију и мистику“ [= Deno J. Geanakoplos, „Maxi­mos the Confessor and his In­flu­ence on Ea­ste­rn and We­stern Theology and Mystici­sm“], Luča XXI-XXII (2006) 567–576.
 • Ноам Чомски, „Интелектуалци и друштвена промјена“ [= Noam Chomsky, „Intellectuals and Social Change“], Luča XXIII-1 (2009) 95-122; Luča XXIII-2 (2009) 315-337; Luča XXIII-3/4 (2009) 515–550.
 • Ернст Мортиз Манасе, „Философска вриједност историје философије“ [= Ernst Mortiz Manasse, „The Philosophical Value of the His­to­ry of Philosophy“], Luča XXIII/3-4 (2009) 357–368.
 • Карл Ото Апел, „Картезијанска парадигма прве философије: критичко про­­цјењивање из перспективе друге (сљедеће?) парадигме?“, [= Karl-Otto Apel, „The Cartesian Paradigm of First Philosophy: A Cri­tical Appreciation from the Per­spec­tive of Another (the Next?) Paradigm“], Luča XXIV/3-4 (2010)187–200.
 • Ангелос Ј. Филипу, „Учење о злу код светог Григорија Нис­ког“ [= Angelos J. Philippou, „The Doctrine of Evil in St. Gregory of Nyssa“], in: Б. Б. Бра­­јо­вић, прир., Средњовјековна философија. Теме и про­блеми, Фоча, Источно Са­рајево: Уни­верзитет у Ис­точном Сарајеву, Православни богословски фа­­кул­­тет „Свети Ва­силије Остро­шки“, Фи­ло­софско друштво Црне Горе 2012, 161–165.
 • Јанис А. Димитракопулос, „Стоички концепт ἐπίνοια Евно­ми­ја Кизич­ког и Ва­силија Кесаријског и његово искривљено прикази­ва­ње код Григорија Ниског“ [= John A. Demetracopoulos, „Glossogony or Epistemology? Euno­­mius of Cyzicus’ and Basil of Caesarea’s Stoic Con­cept of ἐπίνοια and Its Mis­repre­sen­tation by Gregory of Nyssa“], in: Б. Б. Брајовић, прир., Средњовјековна фило­со­фија. Теме и про­блеми, Фоча, Ис­­точ­но Сарајево : Универзитет у Источном Сарајеву, Пра­вос­лав­ни бо­­го­словски фа­кул­тет „Свети Василије Острошки“, Философско дру­штво Црне Горе 2012, 166–176.
 • Георги Каприев, „Мјесто и смисао философије по учењу Гри­го­­рија Па­­ла­ме“ [= Georgi Kapriev, „Stellung und Sinn der Philosophie nach der Lehre des Gre­gorios Palamas“], in: Б. Б. Брајовић, прир., Сред­њо­вје­ков­на философија. Теме и про­блеми, Фоча, Источно Сарајево: Уни­вер­зитет у Источном Сарајеву, Право­слав­ни бо­гословски факултет „Све­ти Василије Острошки“, Философ­ско друштво Црне Горе 2012, 177–185.
 • Роберт Синкевич, „Григорије Палама“ [= Robert Sinkewicz, „Gregory Palamas“], in: Mikonja Knežević, ed. (2013), 47–71.
 • Жан-Клод Ларше, „Свети Григорије Палама и отачко предање“ [= Jean-Claude Larchet, „Ὁ ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς καί ἡ πατερική παράδοση“], in: Mikonja Knežević, ed. (2013), 89–99.
 • Јуст ван Росум, „Дионисије Ареопагит и Григорије Палама: ‘христоло­шки коректив’?“ [= Joost van Rossum, „Dionysius the Areopagite and Gregory Pa­la­mas: A ‘Christological Corrective’?“], in: Mikonja Knežević, ed. (2013), 100–105.
 • Хану Т. Кампури, „Срце или ум? Примарни орган молитве по Григорију Палами (1296-1359)“ [= Hannu T. Kamppuri, „Herz oder Sinn? Das primä­re Organ des Gebets bei Gregorios Palamas (1296-1359)“], in: Mikonja Knežević, ed. (2013), 299–303.
 • Норман Расл, „Учење о обожењу код Григорија Паламе“ [= Norman Rus­sell, The Doctrine of Deification in the Greek Patristic Tradition], in: Mikonja Knežević, ed. (2013), 369–374.
 • Јуст ван Росум, „Теологија светог Григорија Паламе и томизам“ [= Joost van Rossum, „Ἡ θεολογία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ καί ο Θωμισμός“], in: Mikonja Knežević, ed. (2013), 465–470.
 • Рајнхард Флогаус, „Теологија Григорија Паламе – препрека или помоћ за екуменски споразум?“ [= Reinhard Flogaus, „Die Theologie des Gregori­o­s Palamas – Hindernis oder Hilfe für die ökumenische Verständigung“], in: Mikonja Knežević, ed. (2013), 483–498.