Срђан Радовић

Срђан Радовић

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Виши научни сарадник

Поља истраживања: урбана антропологија, антропологија простора, култура памћења, културно наслеђе и херитологија, истраживање регионалних, националних и супранационалних идентитета.

Срђан Радовић (1976, Титоград), доктор наука из области етнологије-антропологије, виши научни сарадник Етнографског института САНУ у Београду. Дипломирао (2002), магистрирао (2007) и докторирао (2012) на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Од 2005. године ангажован је као истраживач-стипендиста, а од 2008. ради као истраживач-сарадник Етнографског института; звање научног сарадника стекао је 2013., а вишег научног сарадника 2018. године. До данас је био ангажован на три пројекта основних истраживања које је финансирало надлежно министарство, четири међународна научна пројекта која је Институт реализовао у сарадњи са партнерским установама из Бугарске и Словеније, те више научно-истраживачких и издавачких пројеката у Србији, Црној Гори и Немачкој под покровитељством DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft), ЦАНУ (Црногорска академија наука и умјетности) и Светске банке.

Аутор је три научне монографије, већег броја научних радова, двадесетак научних критика, приказа и стручних превода. Уредник је једног тематског зборника, учесник и организатор више научних скупова и конференција у земљи и иностранству, члан редакција научних часописа Гласник Етнографског института САНУ (уредник часописа 2016-2019), Гласник Етнографског музеја и Етноантрополошке свеске, те научног портала Интернет библиотека Србије (ИБИС); рецензент је десетак научних монографија објављених у Србији, Хрватској и Црној Гори, и редовни је рецензент за низ научних часописа (такође је и члан већег броја комисија за стицање научних и наставних звања, те докторских комисија и стручних жирија). Био је гостујући предавач и водитељ предмета на универзитету Riga Stradins у Риги (2015) и на Факултету политичких наука Универзитета у Београду (2017), те гостујући истраживач на WZB/Научни центар за друштвена истраживања у Берлину (Irmgard Coninx Fellow - пролећни академски семестар 2014. године) и Филозофском факултету II Хумболтовог универзитета у Берлину (DFG Gastforscher – пролећни академски семестар 2018. године). Одржао је низ предавања по позиву или у оквиру наставе на универзитетима и конференцијама у Београду, Загребу, Утрехту, Лугану итд. Оснивач је и члан Центра за југословенске студије (Цејус), а члан је и стручних удружења ЕАДС, InASEA и ICOM, и неколико међународних истраживачких радних група.

Такође је и члан Управног одбора Етнографског института САНУ (2014-данас), Управног одбора Центра за антропологију града (2015-данас), и Савета Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду (2015-2017). Обавља теренска и архивска научна истраживања у више земаља регије. Главне области актуелног истраживачког интересовања: урбана антропологија и урбана истраживања генерално, култура памћења, антропологија простора, културно наслеђе и херитологија, динамика националних, супранационалних и регионалних идентитета.

Одабрана библиографија

Монографијe и тематски зборници:

2009

Слике Европе: Истраживање представа о Европи и Србији на почетку XXI века. Београд: Етнографски институт САНУ, 2009. 173 стр. (Посебна издања – Српска академија наука и уметности: Етнографски институт – књига 67)

ISBN 978-86-7587-055-5

2013

Grad kao tekst. Beograd: Biblioteka XX vek, 2013. 356 str. (Biblioteka XX vek – knjiga 213)

ISBN 978-86-7562-117-1

Културна прожимања: антрополошке перспективе. Срђан Радовић (уредник). Београд: Етнографски институт САНУ, 2013. 250 стр. (Зборник Етнографског института САНУ – књига 28)

ISBN 978-86-7587-071-5

2014

Београдски одоними. Београд: Етнографски институт САНУ, 2014. 185 стр. (Посебна издања – Српска академија наука и уметности: Етнографски институт – књига 81) ISBN 978-86-7587-075-3.

Научни радови:

2006

Виртуелни етнографски музеји: Предворје музеја и увод у народну културу // Гласник Етнографског музеја (Београд) - ISSN 0350-0322 – Књ. 70 (2006), стр. 43-59.

2007

Европа као политички симбол у изградњи идентитета постсоцијалистичког друштва // Antropologija (Beograd) - ISSN 1452-7243 - Br. 4 (2007), pp. 48-61.

2008

Окцидентализам у Србији: поједине карактеристике културне концептуализације у периоду транзиције // Културне паралеле: свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду / уредница Зорица Дивац. Београд: Етнографски институт САНУ, 2008. Стр. 69-83. – (Зборник Етнографског института 25). ISBN 978-86-7587-047-0

2009

На путу братства и јединства: идеолошка конструкција и разградња јавних простора // Общества – Трансформации – Култури: Постсоциалистическата всекидневна култура в България и Сърбия / ур. Ана Лулева, Иванка Петрова, Радост Иванова, Станка Јанева. София: Етнографски институт с музей-БАН, 2009. Стр. 35-46. ISBN 978-954-8458-37-5

2010

Juče na Balkanu, danas u vašem stanu. Nekolika zapažanja o neofolk muzici među publikom u Sloveniji // Traditiones (Ljubljana) - ISSN 0352-0447 – Let. 39, št. 1 (2010), pp. 123-135.

Divide et appelle: разделените градове и тяхното символно потавяне на картата // Българска етнология (София) - ISSN 1310-5213 - год. 36 книга 1-2 (2010), стр. 62-76.

2011

History, Memory and Representations of Jajce's Heritage – a Biography of a Town Revisited // Ethnologia Balkanica (Berlin-Zuerich) - ISSN 1111-0411 – vol. 15 (2011), pp. 143-158.

2013

Memory Culture and Urban Reconstruction: The Case of Staro Sajmište in Belgrade // Transitional Justice: Images and Memories / ed. Christje Brants, Antoine Hol, Dina Siegel. Farnham: Ashgate Publishing Ltd., 2013. Pp. 87-104. – (Advances in Criminology Series). ISBN 9780754675860

Öffentlicher Raum und fragmentierte Erinnerung. Politik und Gegenpolitik der Straßennamenänderung im ehemaligen Jugoslawien // Berliner Debatte Initial (Berlin) - ISSN 0863-4564 – Jahr 24, heft 2 (2013), pp. 59-68.

Nazwy ulic jako przypomnienie przeszłości: marginalizacja pamięci o komunizmie w przestrzeni publicznej miast postjugosłowiańskich // Komunizm na peryferiach - Rubieże ideologii i rzeczywistości społecznej / red. Magdalena Bogusławska, Zuzanna Grębecka. Warszawa – Kraków: Libron, 2013. Pp. 223-246. ISBN 978-83-64275-32-6

2014

Politike simbola na gradskim ulicama: obrasci preimenovanja javnih prostora u postjugoslovenskim zemljama // Narodna umjetnost (Zagreb) - ISSN 0547-2504 – vol. 51, no. 2 (2014), str. 117-132.

Поп (пост)социјализам: цртице о конструкцији и музеализацији југословенског социјалистичког наслеђа у најновије доба // Дни на наследството2013/Heritage Days 2013 / ред. Лозанка Пейчева. София: Българска академия на науките: Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – Академическо изадетлство „Проф. Марин Дринов“, 2014. Стр. 148-158. ISBN 978-954-322-808-9,

2016

Grad, ulice i krajolici kao teme etnoantropološkog istraživanja nakon „Ulica moga grada“ // Narodna umjetnost (Zagreb) - ISSN 0547-2504 – vol. 53, no. 2 (2016), str. 79-96.

Љубљанска и београдска (од)ономастика као показатељ српско-словеначких веза током новије историје // Гласник Етнографског института САНУ (Београд) ) - ISSN 0350-0861 – Књ. 64, св. 1 (2016), стр. 33-50.

2017

Урбана истраживања у етнологији и антропологији у Србији – од 'удаљеног погледа' до 'субдисциплине' // Етноантрополошки проблеми - ISSN 0353-1589 - Год. 12, св. 2 (2017), стр. 583-601.

Идентитети и памћење у јавном простору: одономастика Новог Сада од аустро-угарског до југословенског града // Култура сећања на војвођанском простору / ур. Момир Самарџић. Нови Сад: Универзитет у Новом Саду – Филозофски факултет, 2017. Стр. 201-220. ISBN 978-86-6065-431-3.

Channeling the Country's Image: Illustrated Magazine 'Yugoslavia' (1949-1959) // AM Journal (Art+Media) – ISSN 2217-9666 - No. 13 (2017), pp. 17-30.

Учешћа на конгресима, саветовањима и научним скуповима (објављено у изводу):

2008

South by Southeast: Inquiries into Identity Shift in Relation to Europe // Еxperiencing diversity and mutuality: book of abstracts - 10th Biennial EASA Conference, Ljubljana, 26 to 29 August 2008 /Еditors Andreja Mesarič, Jaka Repič and Alenka Bartulović. Ljubljana: Faculty of Arts, Department of ethnology and cultural anthropology, 2008. P. 49. ISBN 978-961-237-247-7

2009

Politics of Space and Memory in Serbia or: How One Learns to Stop Worrying about the Camp and Love the Mall // The Eleventh Berlin Roundtables on Transnationality: Memory Politics: Education, Memorials and Mass Media (Berlin, October 21 – 26, 2009).

Perceptions of Euro-Integration and Globalization among Serbian Students // Fifth International Conference Hierarchy and Power in the History of Civilizations (Moscow, June 23 – 26, 2009), Abstracts / editors Dimitri M. Bondarenko, Oleg I. Kavykin. Moscow: Institute for African Studies of the RAS, 2009. P. 214. – (The “Civilizational Dimension” Series vol. 15).

2010

Reclaiming by Renaming: Performative Counter-Memory in Belgrade’s Public Space // International Conference Performances of the Memory in the Arts - Book of abstracts. Nijmegen: Radboud University Nijmegen, 2010. P. 52.

“Turbine of Globalization” vs. “The Balkans As It Once Was”: Notions on Europe and Serbia amid Post-Socialist Transformation // Social, Political and Economic Change in the Western Balkans – Second RRPP Annual Scientific Conference (Durres 25-27 June 2010).

http://www.rrpp-westernbalkans.net/conference-2010

2011

What's in A Name? Politics and Counter-Politics of (Re)Naming Belgrade's Streets in 2000s // People make places – Ways of feeling the world: SIEF 10th International Congress. Lisboa: Centro em rede de investigacao em antropologia, 2011. P. 110.

(Un)Changed Biography of A Town: History, Memory and Usage of Jaje's Heritage // 6th InASEA Conference: Southeast European (Post)Modernities (Book of abstracts). Regensburg: InASEA – University of Regensbrg – Suedost Institut, 2011. P. 81.

Memory and Heritage of Tito in Public Spaces of Former Yugoslavia: From Historic Upset to Contemporary Revival // Twenty Years Later (1991-2011): The Reshaping of Space and Identity (Moscow, 29 September – 1 October 2011).

2012

Re-Creation of Memories in Former Yugoslavia: Heritage and Nostalgia in Two Museums // 9th International Conference „Crossroads in Cultural Studies“ (Paris, July 2-5 2012), Book of abstracts. Paris: ACS, 2012. P. 167.

2013

What to Do with Socialist Heritage? Memory, Nostalgia and Museum Practices in Recent Years // Изследване на културното наследство – състояние, резултати, перспективи (София 11-12. новембар 2013)., София: ИЕФЕМ, 2013. Стр. 25-26.

2014

'Post-soc' generations in times of perpetual crisis: attitudes of Belgrade students in the midst of Serbia's transition // Cultures of Crisis: Experiencing and Coping with Upheavals and Disasters in Southeast Europe (7th InASEA Congress, September 18-20, Kadir Has University Istanbul), book of abstracts. Istanbul: International Association for Southeast European Anthropology – Kadir Has Universitesi, 2014. Pp. 18-19.

2015

(Re)konstrukcija (jugo)socijalističke svakodnevice u recentnoj izložbenoj praksi // Drugi međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi – Socijalizam: izgradnja i razgradnja - Knjiga sažetaka. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile, 2015. P. 66. ISBN 978-953-7320-09-6

2017

Седамдесет година истраживања града у Етнографском институту САНУ // Ретроспективе и перспективе етнологије и антропологије, књига сажетака. Београд-Сирогојно: Етнографски институт САНУ, 2017. Стр. 22-23.

Научне критике, полемике и прикази:

2009

Поглед инсајдера на савремену српску музеологију и музејску праксу: Музеји у Србији – започето путовање // Етноантрополошки проблеми н. с. (Београд) - ISSN 0353-1589 - Год. 4, св. 1 (2009), стр. 235-238.

Садашњи тренутак музеја и музеологије у Србији у анализи Љиљане Гавриловић // Етноантрополошки проблеми н. с. (Београд) - ISSN 0353-1589 - Год. 4, св. 3 (2009), стр. 241-242.

2014

Нова критика балканистичког дискурса у хрватској етнологији / културној антропологији // Гласник Етнографског института САНУ (Београд) - ISSN 0350-0861 – Бр. 62/2 (2014), стр. 289-292.

Етноантрополошко истраживање савременог националног идентитета. Црна Гора након Југославије – динамика идентитета // Гласник Етнографског института САНУ (Београд) - ISSN 0350-0861 – Бр. 62/2 (2014), стр. 297-301.

Преводи:

2007

Клифорд Герц. Употребе различитости / превео Срђан Радовић // Култура (Београд) - ISSN 0023-5164 – Бр. 118-119 (2007), стр. 87-107.