Срђан Радовић

Срђан Радовић

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Виши научни сарадник

Поља истраживања: урбана антропологија, антропологија простора, култура памћења, културно наслеђе и херитологија, истраживање регионалних, националних и супранационалних идентитета.

Образовање

Доктор наука из области етнологије и антропологије, 2012, Филозофски факултет Универзитета у Београду

Магистар етнологије и антропологије, 2007, Филозофски факултет Универзитета у Београду

Дипломирани етнолог-антрополог, 2002, Филозофски факултет Универзитета у Београду

Научне и професионалне позиције

Виши научни сарадник, 2018-данас, Етнографски институт САНУ (ЕИ САНУ), Београд

DFG гостујући истраживач, 2018, Филозофски факултет II – Хумболтов универзитет у Берлину

Гостујући професор, 2017, Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Гостујући професор, 2015, Универзитет Riga Stradins, Рига

Irmgard-Coninx истраживач, 2014, WZB Berlin Social Science Center, Берлин

Научни сарадник, 2013-2018, Етнографски институт САНУ, Београд

Истраживач сарадник, 2008-2013, Етнографски институт САНУ, Београд

Истраживач стипендиста, 2005-2007, Етнографски институт САНУ, Београд

Пројекти и истраживања

 1. Conducting journey maps and focus groups discussions with returnees and non-returnees applying for or receiving social assistance and services under the Technical Assistance to Serbia’s Social Card Registry and Social Protection Information System, 2022-2023, Светска банка
 2. Положај научница у друштву и на тржишту рада у Србији, 2019-2020, UNESCO
 3. Лексикон етнологије Црне Горе, 2019-данас, ЦАНУ
 4. Различити идентитети и функције градског простора: компаративно истраживање околности у Београду и Атини, 2019-2023, ЕИ САНУ и Демокритов универзитет Тракије
 5. Родне разлике међу Ромима у Србији, 2019, Светска банка
 6. Градови на вратима Европе. Културални крајолици и идентитет граничних градова у Југоисточној Европи, 2018, DFG
 7. Маркирања и превазилажења граница у и са Југоисточном Европом, 2017, DAAD
 8. Срби и Словенци: мигранти, мањина, колективни идентитет и памћење, 2011-2013, ЕИ САНУ и Институт за словеначку етнологију ЗРЦ САЗУ
 9. Културно наслеђе и идентитет, 2011-2019, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 10. Културно наслеђе и национални идентитет – упоредна истраживања у Бугарској и Србији, 2009-2011, ЕИ САНУ и ИЕФЕМ – Бугарска академија наука
 11. Срби у Словенији и Словенци у Србији: Етнолошка истраживања идентитета и поглед на стање у струци, 2006-2007, ЕИ САНУ и Институт за словеначку етнологију ЗРЦ САЗУ
 12. Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду, 2009-2011, ЕИ САНУ и ИЕФЕМ – Бугарска академија наука
 13. Антрополошко испитивање комуникација у савременој Србији, 2006-2010, Министарство науке Републике Србије
 14. Савремена сеоска и градска култура – путеви трансформације, 2005, Министарство науке Републике Србије

Уређивачке позиције

 1. Лексикон етнологије Црне Горе, члан редакције, уредник три тематске области, 2019-данас
 2. Гласник Етнографског института САНУ, уредник часописа, 2016-2019
 3. Гласник Етнографског музеја, цлан редакције, 2014-данас
 4. Гласник Етнографског института САНУ, цлан редакције, 2012-данас
 5. Етнолошко-антрополошке свеске, цлан редакције, 2008-данас

Управљачке позиције

 1. Центар за културалне студије, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Савет Центра, 2019-данас
 2. Центар за антропологију града, управни одбор, 2015-данас
 3. Етнографски институт САНУ, управни одбор, 2014-2022
 4. Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, Савет Факултета, 2015-2017

Чланство у стручним организацијама

 1. Цејус (Центар за југословенске студије; оснивач Центра)
 2. InASEA (International Association of South East European Anthropology)
 3. ICOM (International Council of Museums)
 4. ЕАДС (Етнолошко-антрополошко друштво Србије)

Одабрана библиографија

Монографијe и тематски зборници:

2009

Слике Европе: Истраживање представа о Европи и Србији на почетку XXI века. Београд: Етнографски институт САНУ, 2009. 173 стр. (Посебна издања – Српска академија наука и уметности: Етнографски институт – књига 67)

ISBN 978-86-7587-055-5

2013

Grad kao tekst. Beograd: Biblioteka XX vek, 2013. 356 str. (Biblioteka XX vek – knjiga 213)

ISBN 978-86-7562-117-1

Културна прожимања: антрополошке перспективе. Срђан Радовић (уредник). Београд: Етнографски институт САНУ, 2013. 250 стр. (Зборник Етнографског института САНУ – књига 28)

ISBN 978-86-7587-071-5

2014

Београдски одоними. Београд: Етнографски институт САНУ, 2014. 185 стр. (Посебна издања – Српска академија наука и уметности: Етнографски институт – књига 81)

ISBN 978-86-7587-075-3.

2021

Boundaries and Borders in the Post-Yugoslav Space – A European Experience. Nenad Stefanov and Srdjan Radović (editors). 1-275. Berlin – Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2021. 275 pp. ISBN 978-3-11-071232-2. Library of Congress control no.: 2021939860..

Научни радови:

2006

Виртуелни етнографски музеји: Предворје музеја и увод у народну културу // Гласник Етнографског музеја (Београд) - ISSN 0350-0322 – Књ. 70 (2006), стр. 43-59.

2007

Европа као политички симбол у изградњи идентитета постсоцијалистичког друштва // Antropologija (Beograd) - ISSN 1452-7243 - Br. 4 (2007), pp. 48-61.

2008

Окцидентализам у Србији: поједине карактеристике културне концептуализације у периоду транзиције // Културне паралеле: свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду / уредница Зорица Дивац. Београд: Етнографски институт САНУ, 2008. Стр. 69-83. – (Зборник Етнографског института 25).

ISBN 978-86-7587-047-0

2009

На путу братства и јединства: идеолошка конструкција и разградња јавних простора // Общества – Трансформации – Култури: Постсоциалистическата всекидневна култура в България и Сърбия / ур. Ана Лулева, Иванка Петрова, Радост Иванова, Станка Јанева. София: Етнографски институт с музей-БАН, 2009. Стр. 35-46.

ISBN 978-954-8458-37-5

2010

Juče na Balkanu, danas u vašem stanu. Nekolika zapažanja o neofolk muzici među publikom u Sloveniji // Traditiones (Ljubljana) - ISSN 0352-0447 – Let. 39, št. 1 (2010), pp. 123-135.

Divide et appelle: разделените градове и тяхното символно потавяне на картата // Българска етнология (София) - ISSN 1310-5213 - год. 36 книга 1-2 (2010), стр. 62-76.

2011

History, Memory and Representations of Jajce's Heritage – a Biography of a Town Revisited // Ethnologia Balkanica (Berlin-Zuerich) - ISSN 1111-0411 – vol. 15 (2011), pp. 143-158.

2013

Memory Culture and Urban Reconstruction: The Case of Staro Sajmište in Belgrade // Transitional Justice: Images and Memories / ed. Christje Brants, Antoine Hol, Dina Siegel. Farnham: Ashgate Publishing Ltd., 2013. Pp. 87-104. – (Advances in Criminology Series).

ISBN 9780754675860

Öffentlicher Raum und fragmentierte Erinnerung. Politik und Gegenpolitik der Straßennamenänderung im ehemaligen Jugoslawien // Berliner Debatte Initial (Berlin) - ISSN 0863-4564 – Jahr 24, heft 2 (2013), pp. 59-68.

Nazwy ulic jako przypomnienie przeszłości: marginalizacja pamięci o komunizmie w przestrzeni publicznej miast postjugosłowiańskich // Komunizm na peryferiach - Rubieże ideologii i rzeczywistości społecznej / red. Magdalena Bogusławska, Zuzanna Grębecka. Warszawa – Kraków: Libron, 2013. Pp. 223-246.

ISBN 978-83-64275-32-6

2014

Politike simbola na gradskim ulicama: obrasci preimenovanja javnih prostora u postjugoslovenskim zemljama // Narodna umjetnost (Zagreb) - ISSN 0547-2504 – vol. 51, no. 2 (2014), str. 117-132.

Поп (пост)социјализам: цртице о конструкцији и музеализацији југословенског социјалистичког наслеђа у најновије доба // Дни на наследството2013/Heritage Days 2013 / ред. Лозанка Пейчева. София: Българска академия на науките: Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – Академическо изадетлство „Проф. Марин Дринов“, 2014. Стр. 148-158.

ISBN 978-954-322-808-9,

2016

Grad, ulice i krajolici kao teme etnoantropološkog istraživanja nakon „Ulica moga grada“ // Narodna umjetnost (Zagreb) - ISSN 0547-2504 – vol. 53, no. 2 (2016), str. 79-96.

Љубљанска и београдска (од)ономастика као показатељ српско-словеначких веза током новије историје // Гласник Етнографског института САНУ (Београд) ) - ISSN 0350-0861 – Књ. 64, св. 1 (2016), стр. 33-50.

2017

Урбана истраживања у етнологији и антропологији у Србији – од 'удаљеног погледа' до 'субдисциплине' // Етноантрополошки проблеми - ISSN 0353-1589 - Год. 12, св. 2 (2017), стр. 583-601.

Идентитети и памћење у јавном простору: одономастика Новог Сада од аустро-угарског до југословенског града // Култура сећања на војвођанском простору / ур. Момир Самарџић. Нови Сад: Универзитет у Новом Саду – Филозофски факултет, 2017. Стр. 201-220.

ISBN 978-86-6065-431-3.

Channeling the Country's Image: Illustrated Magazine 'Yugoslavia' (1949-1959) // AM Journal (Art+Media) – ISSN 2217-9666 - No. 13 (2017), pp. 17-30.

2020

Научноистраживачки рад у народу и на (градском) терену: етнологија града у Етнографском институту и Србији у социјалистичком периоду // Гласник Етнографског института САНУ (Београд) - ISSN 0350-0861 – Књ. 68, св. (2020), стр. 53-73.

2021

Mapping ethno-politics: Borders and cartographic representation in post-Yugoslav (virtual) space // Boundaries and Borders in the Post-Yugoslav Space – A European Experience / eds. Nenad Stefanov and Srdjan Radović. Berlin – Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2021. Pp. 143-163.

ISBN 978-3-11-071232-2..

Evolution of a Belgrade square from a transportation hub into a (quasi) historical theme park // Annual of ISPRJ (Skopje) - ISSN 1857-7350 - 45/1-2 (2021), pp. 61-70.

2022

Студије граница и етнологија југоисточне Европе // Зборник Матице српске за друштвене науке (Нови Сад) - ISSN 0352-5732 - 181-1 (2022), стр. 35-45.

Dynamics and Transformations in Small Disciplinary Communities: Some Remarks on Institutional and Paradigm Shifts in Ethnology/Anthropology in Post-Yugoslav States // Гласник Етнографског института САНУ (Београд) ) - ISSN 0350-0861 – Књ. 70, св. 2 (2022), стр. 155-176.

Учешћа на конгресима, саветовањима и научним скуповима (објављено у изводу):

2008

South by Southeast: Inquiries into Identity Shift in Relation to Europe // Еxperiencing diversity and mutuality: book of abstracts - 10th Biennial EASA Conference, Ljubljana, 26 to 29 August 2008 /Еditors Andreja Mesarič, Jaka Repič and Alenka Bartulović. Ljubljana: Faculty of Arts, Department of ethnology and cultural anthropology, 2008. P. 49.

ISBN 978-961-237-247-7

2009

Politics of Space and Memory in Serbia or: How One Learns to Stop Worrying about the Camp and Love the Mall // The Eleventh Berlin Roundtables on Transnationality: Memory Politics: Education, Memorials and Mass Media (Berlin, October 21 – 26, 2009).

Perceptions of Euro-Integration and Globalization among Serbian Students // Fifth International Conference Hierarchy and Power in the History of Civilizations (Moscow, June 23 – 26, 2009), Abstracts / editors Dimitri M. Bondarenko, Oleg I. Kavykin. Moscow: Institute for African Studies of the RAS, 2009. P. 214. – (The “Civilizational Dimension” Series vol. 15).

2010

Reclaiming by Renaming: Performative Counter-Memory in Belgrade’s Public Space // International Conference Performances of the Memory in the Arts - Book of abstracts. Nijmegen: Radboud University Nijmegen, 2010. P. 52.

“Turbine of Globalization” vs. “The Balkans As It Once Was”: Notions on Europe and Serbia amid Post-Socialist Transformation // Social, Political and Economic Change in the Western Balkans – Second RRPP Annual Scientific Conference (Durres 25-27 June 2010).

http://www.rrpp-westernbalkans.net/conference-2010

2011

What's in A Name? Politics and Counter-Politics of (Re)Naming Belgrade's Streets in 2000s // People make places – Ways of feeling the world: SIEF 10th International Congress. Lisboa: Centro em rede de investigacao em antropologia, 2011. P. 110.

(Un)Changed Biography of A Town: History, Memory and Usage of Jaje's Heritage // 6th InASEA Conference: Southeast European (Post)Modernities (Book of abstracts). Regensburg: InASEA – University of Regensbrg – Suedost Institut, 2011. P. 81.

Memory and Heritage of Tito in Public Spaces of Former Yugoslavia: From Historic Upset to Contemporary Revival // Twenty Years Later (1991-2011): The Reshaping of Space and Identity (Moscow, 29 September – 1 October 2011).

2012

Re-Creation of Memories in Former Yugoslavia: Heritage and Nostalgia in Two Museums // 9th International Conference „Crossroads in Cultural Studies“ (Paris, July 2-5 2012), Book of abstracts. Paris: ACS, 2012. P. 167.

2013

What to Do with Socialist Heritage? Memory, Nostalgia and Museum Practices in Recent Years // Изследване на културното наследство – състояние, резултати, перспективи (София 11-12. новембар 2013)., София: ИЕФЕМ, 2013. Стр. 25-26.

2014

'Post-soc' generations in times of perpetual crisis: attitudes of Belgrade students in the midst of Serbia's transition // Cultures of Crisis: Experiencing and Coping with Upheavals and Disasters in Southeast Europe (7th InASEA Congress, September 18-20, Kadir Has University Istanbul), book of abstracts. Istanbul: International Association for Southeast European Anthropology – Kadir Has Universitesi, 2014. Pp. 18-19.

2015

(Re)konstrukcija (jugo)socijalističke svakodnevice u recentnoj izložbenoj praksi // Drugi međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi – Socijalizam: izgradnja i razgradnja - Knjiga sažetaka. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile, 2015. P. 66.

ISBN 978-953-7320-09-6

2017

Седамдесет година истраживања града у Етнографском институту САНУ // Ретроспективе и перспективе етнологије и антропологије, књига сажетака. Београд-Сирогојно: Етнографски институт САНУ, 2017. Стр. 22-23.

Научне критике, полемике и прикази:

2009

Поглед инсајдера на савремену српску музеологију и музејску праксу: Музеји у Србији – започето путовање // Етноантрополошки проблеми н. с. (Београд) - ISSN 0353-1589 - Год. 4, св. 1 (2009), стр. 235-238.

Садашњи тренутак музеја и музеологије у Србији у анализи Љиљане Гавриловић // Етноантрополошки проблеми н. с. (Београд) - ISSN 0353-1589 - Год. 4, св. 3 (2009), стр. 241-242.

2014

Нова критика балканистичког дискурса у хрватској етнологији / културној антропологији // Гласник Етнографског института САНУ (Београд) - ISSN 0350-0861 – Бр. 62/2 (2014), стр. 289-292.

Етноантрополошко истраживање савременог националног идентитета. Црна Гора након Југославије – динамика идентитета // Гласник Етнографског института САНУ (Београд) - ISSN 0350-0861 – Бр. 62/2 (2014), стр. 297-301.

Преводи:

2007

Клифорд Герц. Употребе различитости / превео Срђан Радовић // Култура (Београд) - ISSN 0023-5164 – Бр. 118-119 (2007), стр. 87-107.