Нина Аксић

Нина Аксић

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Виши научни сарадник

Поља истраживања: културологија, урбана антропологија, дечја антропологија, антропологија музике, југословенске студије, архивистика, заштита и презентација културне баштине.

Образовање/стечена звања

2018 стекла звање – научни сарадник Етнографског института САНУ

2014 стекла звање – истраживач сарадник Етнографског института САНУ

2018 докторирала на модулу Култура, Филолошког факултета Универзитета у Београду

2013 завршила мастер студије на студијском програму Науке о уметности, Факултета музичке уметности, Универзитета уметности у Београду

2011 дипломирала на одсеку за Општу музичку педагогију Факултета музичке уметности, Универзитета уметности у Београду

Афилијација

2013 Етнографски институт САНУ, Београд

Пројекти

2022 Ћилимарство у Новом Пазару и Тутину, Пазарски базар рукотворина и Министарство културе и информисања РС

2022 Истраживање и документовање стакларске традиције у Параћину и околини, Завичајни музеј у Параћину и Министарство културе и информисања РС

2022 Израда дигиталне базе народних песама из архиве Етнографског института САНУ, Етнографски институт САНУ и Министарство културе и информисања РС

2021/2024 Обредна исхрана у Војводини. Енциклопедијски речник термина, Матица српска, Нови Сад

2021 Одевање становништва Новог Пазара и околине у ХХ веку, Културни центар Нови Пазар и Министарство културе и информсања РС

2019/2023 Different Identities and Functions of Urban Space: A Comparative Study of the Circumstances in Belgrade and Athens, Етнографски институт САНУ и Лабораторија за фолклор и социјалну антропологију Одељења за историју и етнологију Демокритовог универзитета Тракије (Грчка)

2018/2019 Статус и перспективе развоја аматеризма у АП Војводини, Завод за културу Војводине, Нови Сад

2017 Истраживање историје и културе Срба у Румунији, Научни центар при Савезу Срба у Румунији (Темишвар)

2013/2019 Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије и израда мултимедијалног интернет портала „Појмовник спрске културе“ (47016), Етнографски институт САНУ и Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС

2013/2019 Стратегије идентитета: савремена култура и религиозност (177028), Етнографски институт САНУ и Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС

Међународне конференције и научни скупови

2022 Ћилимарство у новопазарском и тутинском крају, Културни центар Нови Пазар и удружење Пазарски базар рукотворина

2022 VIIIмеђународни научни скупМатеријална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и / или периферним областима“, Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији Савеза Срба у Румунији, Темишвар; Студијски програм Српски и хрватски језик и књижевност при Филолошком, историјском и теолошком факултету са Западног универзитета у Темишвару и Филозофски факултет Универзитета у Нишу

2022 Антропологија (у) будућности, Етнографски институт САНУ и Археолошки институт у Београду

2021 Одевање становништва Новог Пазара и околине у 20. веку, Културни центар Нови Пазар

2021 DifferentIdentitiesandFunctionsofUrbanSpace: AComparativeStudyoftheCircumstancesinBelgradeandAthens, Етнографски институт САНУ и Лабораторија за фолклор и социјалну антропологију Одељења за историју и етнологију, Демокритовог Универзитета Тракије, Република Грчка

2021 Језик, књижевност, алтернативе, Филозофски факултет Универзитета у Нишу

2020 Савремена српска фолклористика 9, Удружење фолклориста Србије

2019 Свечаност мевлуда, Културни центар Нови Пазар

2019 XX Меѓународен научен симпозиум, Институт за фолклор „Марко Цепенков“ Скопље, Македонија

2019 Међународна фразеолошка конференција Славофраз 2019, Филозофски факултет Универзитета Коменски у Братислави

2018 Стање и перспективе аматеризма у култури Војводине, Завода за културу Војводине у Новом Саду

2017 XIX Меѓународен симпозиум за балкански фолклор, Институтот за фолклор „Марко Цепенков” – Скопје

2017 Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару и Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији, Савез Срба у Румунији из Темишвара

2017 Уметничке праксе и градска шеталишта (пешачке зоне). Компаративна етнолошка и антроплошка студија београдске Кнез Михајлове улице и атинског шеталишта Дионисија Ареопагита, Етнографски институт САНУ и Одељење за историју и етнологију (лабораторија за фолклор и социјалну антропологију) Демокритовог Универзитета Тракије из Комотинија, Република Грчка

2017 Ретроспективе и перспективе етнологије и антропологије, Етнографски институт САНУ и Музеј на отвореном „Старо село“ Сирогојно

2016 БИТЕФ Фестивал и културна дипломатија: позориште и геополитика, Универзитет уметности у Београду и БИТЕФ

2015 Контексти, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

2014 Српски језик, књижевност, уметност. Српски језик – од Вука до данас, ФИЛУМ, Универзитет у Крагујевцу

Учешће у научним и стручним удружењима, редакцијама и организационим телима

Члан ЕАДС-а (Етнолошко-антрополошког друштва Србије)

Члан Удружења фолклориста Србије

Члан Редакције Етно-културолошког зборника

Члан Научног већа Етнографског института САНУ

Члан Радне групе Књига на дар Етнографског института САНУ

Члан Радне групе за документацију (архивску и теренску грађу) Етнографског института САНУ

Члан Радне групе Отворена врата – Семинар Етнографског института САНУ

Члан организационог одбора за одржавање научне конференције Different Identities and Functions of Urban Space: A Comparative Study of the Circumstances in Belgrade and Athens,2021, Етнографски институт САНУ и Демокритов Универзитет из Тракије (Република Грчка)

Члан организационог тима округлог стола Ћилимарство у новопазарском и тутинском крају и Изложбе ћилимских шара, 2022, Културни центар Нови Пазар и удружења Пазарски базар рукотворина

Остало

2020 уредништво темата Жене и образовање у Србији и Аргентини ‒ XX и XXI век, са Иваном Арсић. Гласник Етнографског института САНУ 70 (3).

2022 коауторско предавање са Милином Ивановић Баришић „Обредна исхрана у Војводини – Енциклопедијски речник термина“ у оквиру Трибине Вукове задужбине

2022 серијал „EKO мотиви“, редакција ОНП РТС3

2022 радионица „Чиме су се деца некада играла – рециклажа у игри на селу или од крпе до лутке“ за децу млађе вртићке групе, Палилула, Београд

2021 „Корона мења обичаје“, Политикин „Магазин“

2021 онлајн сесија Дијалог кафе – место сусрета, Центар за децу и младе – Дуга, Нови Пазар

2021 емисија Амфитеатар, водитељ и аутор: Хасна Зиљкић, Радио-телевизији Нови Пазар

2019 промоција књиге Дневник Владете Јеротића, Народна библиотека Србије

2019 промоција књиге Азбука артикулације Биљане Смиљанић, Библиотека „Милутин Бојић“, Београд

2018 промоција Етнолошко-антрополошких свезака бр. 28/2017, Библиотека града Београда

2013 / 2023 теренска истраживања у Новом Пазару, Параћину, Ваљеву, Румунији, Мађарској

Монографије

2022. „Истраживања културе Срба у Румунији ‒ Библиографија с приказима референци на тему Божића, славе и свадбе“. У Срби у Румунији, I Етнолошка истраживања: наслеђе, култура, порекло, коаут. Ивица Тодоровић, 1(127)‒(192)193. Темишвар / Београд: Савез Срба у Румунији и Етнографски институт САНУ.

Чланци

2022. „Актуелизација и(ли) маргинализација Растка Немањића – Светог Саве у Новом Пазару од почетка ХХ века до данас“. Црквене студије, год. ХХ, број 20: 649‒667.

2022. „Српска фабрика стакла у огледалу времена“, коаут. са Тијана Пешић. Етно-културолошки зборник XXV: 297‒312.

2022.„Женска одевна пракса током ХХ века у Новом Пазару“. Гласник Етнографског института САНУ 70 (1): 149‒177.

2022. „Провинцијски реп као алтернативни језички и музички правац: елементи косовско-ресавског дијалекта у реп музици“, коаут. Миљана Чопа. Језик, књижевност, алтернативе: 363‒379.

2021. „Биоскопска култура у Новом Пазрау у периоду социјализма“. Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији: 89‒118.

2021. „Терминологија исхране у обредној пракси везаној за Крсну славу код Срба у Дунавској Клисури (Румунија)“. Исходишта 7: 9‒24.

2020. „Лексика традиционалних друштвених игара у Ваљевској Подгорини“. Из лексике становања у Ваљевској Подгорини. Етнолингвистички огледи: 57‒66.

2020. „Кућа и покућство у Вуковом Рјечнику (1852) на фону народног градитељства XIX века и с освртом на дијалекатске збирке речи“. Источна Србија и важна питања из српске прошлости и савремености – археологија, етнологија и сродне науке, Етно-културолошки зборник XXIII: 203‒215.

2020. „Урок у српској народној традицији – етнофразеолошки поглед“ (коуредништво Весна Ђорђевић). Percepcia nadprirodzena vo frazeológii, Slavofraz 2019: 120‒126.

2020. „Народните обичаи при раѓањето на детето и во текот на првата година од неговиот живот (врз примери од српската заедница во Нови Пазар)“. Македонски фолклор год. LI, бр. 77‒78: 61‒73.

2020. „Прослава ислaмских празника у верској пракси Бошњака у Новом Пазару – етно-антрополошки контекст”. Гласник Етнографског института САНУ LXVIII(3): 589‒611.

2020. „Tutinska oblast predstavljena u naučnim i stručnim radovima objavljenim u Novopazarskom zborniku od 1977. do 2019. godine“. Tutinski zbornik 6: 41‒46.

2019. „Pismenost i obrazovanje žena u Novom Pazaru od 1945. do 1991. godine“. Zbornik radova sa okruglih stolova Alhamijado književnost i Svečanost mevluda: 57‒61.

2019. „Жито и житни производи у обичајима годишњег и животног циклуса код Срба у новопазарском крају“, коаут. Софија Милорадовић. Живот посвећен трагању за етничким идентитетом: 25‒42.

2019. „Традиционалне друштвене игре у Србији“. Зборник радова Филозофског факултета у Приштини XLIX (2): 25‒42.

2018. „Аматеризмот како начин за зачувување/трансформации на традиционалните обрасци – културно-уметничките друштва на територијата на Нови Пазар –“. Македонски фолклор 74, година XL: 201‒216.

2018. „Рад новопазарске Гимназије у периоду од 1913. до 1922. године“. Philologia mediana 10: 657‒669.

2018. „Крсна слава као живи елемент традицијске културе Срба у Дунавској клисури (Румунија)“. Исходишта 4: 9‒28.

2018. „Варијанте предања о воденим биковима у југозападној Србији и граничним областима“. Фоклористика 3/1 (2018): 69‒82.

2018. „Истраживања Новог Пазара – некадашњи и савремени изазови“. Гласник Етнографског института САНУ LXVI(1): 217‒234.

2017. „Musical Picture of Knez Mihailova Street as a Part of Belgrade`s Identity Musical Diversity as Belgrade`s Brand”. Етнолошко-антрополошке свеске 28, (н.с.) 17: 89‒108.

2017. „Функција народних музичких инструмената у обичајној пракси Тимочке области и Сврљига“. Етно-културолошки зборник XXI: 115‒135.

2017. „Културни центри и њихова улога: Културни центар Нови Пазар и Културни центар Србије (Париз)“, коаут. Б. Пантовић. Гласник етнографског института САНУ LXV(1): 177‒190.

2017. „Инструментализација институција културе у међународном амбијенту на примеру Културног центра Србије (Париз) и Турског културног центра „Јунус Емре“ (Нови Пазар)“, коаут. Б. Пантовић. Зборник радова ФДУ 31‒32: 163‒179.

2016. „Институције културе и културне манифестације у Новом Пазару у другој половини ХХ и почетком ХХI века“. Еtnološko-antropološke sveske 27, n.s. broj 16/2016: 33‒49.

2016. „Народни музички инструменти у српској фолклорној традицији - етнофразеолошки поглед“, коаут. В. Ђорђевић. Зборник радова Филозофског факултета XLVI (4): 93–116.

2016. „Традиционалне друштвене игре и дечје играчке Тимока“, Етно-културолошки зборник XX: 51‒66.

2015. „Od prvog radio-aparata do multimedijalnih manifestacija“. Bošnjačka riječ, Godina X, broj 33‒36: 93–99.

2015. „Терминологија куће и покућства у Вуковом Рјечнику (1852)“, коаут. Д. Радовановић. Зборник радова са IX међународног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (24-25. X 2014), Књига 1, Српски језик – од Вука до данас: 171–179.

2015. „Птице злослутнице у словенским веровањима“. Гласник Етнографског института САНУ 63 (1): 193–211.

2014. „Друге зове, себе не чује. Звоно у српској народној традицији“. Philologia Mediana, Година VI, Број 6: 151–165.

2014. „Звоно као фолклорни мотив у поезији српских песника друге половине XIX и прве половине XX века“. Религија, религиозност и савремена култура, Од мистичног до (и)рационалног и vice versa, Зборник Етнографског института САНУ 30: 187‒200.

2014. „Три приступа тумачењу текста молитве Оче наш“. Црквене студије 11: 617‒631.

Прикази

2022. „Присуство традиционалне музике у Србији данас – у измењеном радном и празничном свакодневљу“. Гласник Етнографског института САНУ 70(2): 269–273.

2020. „Гора калинова. Биљни свет у традиционалној култури Словена“. Гласник Етнографског института САНУ LXVIII (1): 242‒245.

2020. „The Hill of Wild Privets: Flora in the Traditional Culture of Slavs. Гора калинова. Биљни свет у традиционалној култури Словена. Зборник радова. Уредила Зоја Карановић. Београд: Удружење фокклориста Србије, Универзитетска библиотека ʼСветозар Марковићʼ; Vilnius: Lietuviu kalbos instituto / Belgrade: Serbian Folklore Association, Svetozar Marković University Library, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019, 416 pp.“. THE YEARBOOK OF BALKAN AND BALTIC STUDIES VOLUME 3, 245‒251.

2018. „Што би зимус на овна, то је љетос на оца, М. Ивановић Баришић, Одевање у околини Београда – друга половина 19. и прва половина 20. века –“. Фолкористика 3/2: 188–190.

Одреднице

2017. „Музика“, коаут. Г. Благојевић. Етнологија и антропологија: 70 изабраних појмова. Едиција: Мали лексикони српске културе. Београд: Етнографски институт САНУ и Службени гласник.

2015. „Инструменти и Певање“, коаут. М. Стефановић-Бановић и В. Рогановић. Лексикон националних паркова Србије, Ђердап. Београд: ЈП Службени гласник, ЈП Национални парк Ђердап, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ.

Музика, песма, химна, Оче наш, коло, звоно, фрула, гајде, тамбура, кукавица, сова, њива. http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/pojmovnik.php.

Прстена, каиша и прстена, регрутација, мица, клиса и пале, џуџе или крмаче, бацање камена, коаут. О. Васић. http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/pojmovnik.php.

Гусле, коаут. М. Стефановић-Бановић.

http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/pojmovnik.php.