Бранко Бановић

Бранко Бановић

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Заменик директора ЕИ САНУ | виши научни сарадник

Поља истраживања: антропологија рударења, културе мањинских народа, антропологија маскулинитета, идентитет, нематеријално културно наслеђе, медицинска антропологија.

Образовање – стечена звања

2022 – стекао научно звање виши научни сарадник (Етнографски институт САНУ)

2020 – реизабран у научно звање научни сарадник (Филозофски факултет Београд)

2015 – стекао научно звање научни сарадник (Институт друштвених наука Београд)

2014 – стекао стручно звање музејски саветник (Министарство културе Црне Горе)

2010 – докторирао на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду

2007 – магистрирао на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду

2005 – дипломирао на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду

Афилијација

2021 – Етнографски институт САНУ

2008-2021 – Завичајни музеј Пљевља

Пројекти

 1. Serbian intangible cultural heritage in the Western Balkans: Perils and prospects of inclusive research and safeguarding (SICHWEB). Fond za nauku (2023-2025). Filozofski fakultet Beograd, Institut društvenih nauka Beograd i Etnografski institut SANU. Rukovodilac projekta prof. dr Miloš Milenković. Улога у пројекту – члан пројектног тима (истраживање, дисеминација, консултација)
 2. Banovic/Milenkovic. Toward Inclusion of Missing Stakeholders in Design and Implementation of Public Policies for Environmental Protection: A Comparative Anthropological Study in Serbia and Montenegro Loznica in Serbia and Pljevlja in Montenegro (2022-2023). ISRF Flexible Grants for Small Groups. Улога у пројекту – руководилац пројекта (истраживање, дисеминација, консултација)
 3. Археолошка и конзерваторска истраживања и спровођење санационих мера на локалитету Муниципиум С (I, II и III фаза – 2018., 2019. и 2020. година) (Министартсво културе Црне Горе и Центар за конзервацију и археологију Црне Горе). Улога у пројекту – заменик руководиоца стручног тима (истраживање, дисеминација)
 4. Preserving Cultural Heritage and Combating Trafficking of Conflict Antiquities: A Multi Regional Project. 2019. (State Department, USA) (члан пројекта)
 5. Средњовековни надгробни споменици стећци у пљеваљском крају (I, II и III фаза– 2015., 2016. и 2017. година) (Завичајни музеј Пљевља и Министарство културе Црне Горе). Улога у пројекту – руководилац пројекта (истраживање, консултација, дисеминација и административни рад)
 6. Хусеин-паша Бољанић и његове задужбине. 2019. (Завичајни музеј Пљевља, Министарство културе Црне Горе). Улога у пројекту – руководилац пројекта (истраживање, консултације, административни рад и дисеминација)
 7. Споменичко наслеђе НОБ-а на територији општине Пљевља. 2017. (Завичајни музеј Пљевља, Министарство културе Црне Горе). Улога у пројекту – руководилац пројекта (истраживање, консултације, дисеминација)
 8. Катастар мулиманских гробаља 2014., 2015. и 2016. (Фонд за мањине и НВО „Мусиманки грађански форум“). Улога у пројекту – руководилац пројекта (истраживање, консултације, дисеминација)

Изабране међународне конференције

 1. Branko Banović, Miloš Milenković, Jelena Vasiljević: „Drawing Parallels between Controversies over Shutting Down TPP Pljevlja (Montenegro) and Opening a Jadarite Mine (ie. Lithium) near the City of Loznica (Serbia)“. 17th EASA Biennial Conference EASA2022: Transformation, Hope and the Commons School of History, Anthropology, Philosophy and Politics at Queen’s University Belfast (26-29 July, 2022)
 2. „Controversies over Montenegrin Identity after the Political Turn in 2020: Can Montenegro Overcome Identity Tensions on Its Path Towards the EU Membership?“ „We, the People of the United Europe: Reflections on the European State of Mind.“ Univeristy of Udine (Jean Monnet Network) (June, 2022)
 3. Branko Banović, Marko Milenković, Miloš Milenković. „Big mining projects and impact on public health: examination of narratives on the Pljevlja mine in Montenegro and the potential Loznica mine in Serbia“. „Energy transition and environmental contestation in the Balkans.“ Institite of Philosophy and Social Theory University of Belgrade (December 2022)
 4. “Between Solidifying and Fracturing the Montenegrin Identity: Identity Controversies over Montenegro’s integration into the European Union and NATO”. “Nationalism, Memory and Democratic Decay in the New EU Member States and Candidate Countries” (University of Udine, Department of Legal Studies) and Jean Monnet Module “Anthropology of the European Union” (University of Belgrade, Faculty of Philosophy 2022)
 5. Branko Banović, Miloš Milenković. „The Anthropological Study of Eco-Activism in the Most Polluted Montenegrin Town (the Pljevlja Case Study)“. The Interdisciplinary International Symposium Nature and Man (the XXXIIIth edition). County Prahova Council, Prahova County Natural Sciences Museum and Francisc I. Rainer Institute of Anthropology (November 2022)
 6. „Challenges of Lifelong Learning in Serbia: An Anthropological Perspective on Insufficient Participation of Women and Rural Populations in Lifelong Learning Programs.“ Anthropology and Geriatrics: Bio-Medical and Socio-Cultural Aspects. Comitee of Anthropology of Romanian Academy (Bucarest, May 2022)
 7. Накит од угља: ка учитавању нових значења. Међународна мултидисциплинарна стручна конференција по позиву „Културне и креативне индустрије & баштина: потенцијали и изазови“. Друштво за културни развој БАУО (Петровац на мору, март 2022)
 8. Бранко Бановић, Милош Миленковић. „Посткултурна перспектива: Изазови мултикултурализма у савременој Црној Гори.“ „Црна Гора на политичкој и културној мапи Европе“. Универзитет Црне Горе, Историјски институт (Подгорица, децембар 2021)
 9. „Purity and Danger: The Social and Cultural Exclusion in the light of Environmental Issues“. 16th EASA Biennial Conference, New anthropological horizons in and beyond Europe 20-24 July 2020, Virtual Lisbon conference ISCTE-University Institute of Lisbon and ICS-Institute of Social Sciences, University of Lisbon
 10. „Ка инклузивном карактеру Лексикона Етнологије Црне Горе“. „Етнологија и лексикони – искуства, идеје“. Црногорска Академија Наума и Умјетности. Новембар 2019. године
 11. “The Mustache in the Context of Struggle for Sexual Minority Rights in Montenegro”. ‘Reimagining Civil Society’ Conference American University of Central Asia – Bishkek, Kyrgyzstan (2017)
 12. “The Struggle over Tradition and Heritage in Controversies over the first Pride March in Montenegro”. IUAES Inter Congress: World anthropologies and privatization of knowledge: engaging anthropology in public (2016)
 13. “The Instrumentalization of Masculine Identity of Montenegrin Tradition in the debates about NATO membership”. Anthropological legacies and human futures. 14th EASA2016 Biennial conference. University of Milano-Bicocca, Italy (2016)

Чланство у научним и организационим одборима међународних конференција

 1. Anthropology and Family: Bio-Medical and Socio-Cultural Aspects. Comitee of Anthropology of Romanian Academy (Bucarest, May 2023)
 2. Антропологија (у) будућности. Етнографски институт САНУ (Септембар 2022)
 3. Sacred Ground: Place and Space in Mythology and Religion. The International Association for Comparative Mythology 15th Annual Conference (Serbian Academy of Sciences and Arts 2022)
 4. Anthropology and Geriatrics: Bio-Medical and Socio-Cultural Aspects. Comitee of Anthropology of Romanian Academy (Bucarest, May 2022)
 5. Anthropology and Medicine in pandemic context: – biomedical and socio-cultural aspets,“Francisc I.Rainer” Symposium – 2021 , Bucharest – Romania
 6. Anthroplogy and Tradition: Bio-Medical and Socio-Cultural Aspects. Academia Romana, Institutul De Antropologie „Francisc I. Rainer“, Bucharest (October 2020)
 7. Eтнологија и лексикони. Црногоркса академија наука и умјетности (Новембар 2019)

Чланство у редакцијама научних часописа

2021- Члан Редакције часописа Гласник Етнографског института (Етнографски институт САНУ)

2019- Члан Редакције Лексикона етнологије Црне Горе (ЦАНУ)

Ангажованост у формирању научних кадрова и наставна делатност

 1. Културно-историјска баштина Црне Горе. Факултет за културу и туризам. Универзитет Доња Горица (2017-2020);
 2. Креативне индустрије (модул: Нематеријална културна баштина и развој локалних креативних индустрија) (2018-2020);
 3. Културна баштина 5 (2020-)
 4. Културна баштина 6 (2020-)
 5. Етнографија Медитерана (2022-)
 6. Multicultural Management. Vatel – International Schoold for Hospitality Management (2018-2021) (nastava na engleskom jeziku)
 7. “Implementing an Anthropological Research”. Estonian University of Life Sciences (April 2018, 20 teaching hours)
 8. Менторски рад (менторство једног мастер и четрнаест дипломских радова)

Остало

Алумниста Међународног програма професионалних размена IVLP (Departemnt of State, USA)

Књиге

2016. The Montenegrin Warrior Tradition: Questions and Controversies over NATO Membership. New York: Palgrave MacMillan. 213 страна ISBN: 978–1–349–57657–9, E-PDF ISBN: 978–1–137–55228–0, DOI: 10.1057/9781137552280

2014. Pljevaljski korzo (1930-2004). Pljevlja: Zavičajni muzej

2008. Урбани хумор Пљеваља. Општина Пљевља

Текстови у часописима

2022. “Џамија!“: антрополошка анализа контроверзне дечје игре „џамије“. У „Antropologija sporta, igara i detinjstva – Zbornik radova u čast dr Aleksandra Krela (1968–2021). Ur. Žikić, Đorđević, Petrović, 111-130. Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet.

2022. Banović Branko, Ćuković Jelena, Milenković Miloš. Ekonativizam i aproprijacija zelene politike: Kontrovetrze u vezi sa otvaranjem rudnika litijuma Rio Tinto u Loznici i prestankom rada termoelektrane Pljevlja. Kritika, III (2), 229-251

2022. The Practice of Wearing Face-Masks in Montenegro: An Insight into Cross-cultural Analysis of Covid-19 Prevention Measures and Practices. In Antroplogie si Medicina, 92-107. Ed by. Kozma Andrei, Cristiany Glavce and Bălăceanu-Stolnici Constantin. Editura Academiei Române (Romanian Academy Press), Bucuresti.

2022. Postkulturna perspektiva: izazovi multikulturalizma u savremenoj Crnoj Gori (Pljevlja kao studija slučaja). U “Crna Gora na političkoj i kulturnoj mapi Evrope - Clio Map: monografija, 255-267. Univerzitet Crne Gore – Istorijski institut.

2022. Nakit od uglja: ka učitavanju novih značenja. Limes Plus, XIX (1), 109-125

2020. Montenegrin Anthropology between International Visibility and New market Fields. ,,Antropologie si management``, vol. 13, coord. A. Kozma, C. Glavce, C. Balaceanu-Stolnici, Edit. Academiei, 2020, ISBN 9 789 732 731 819, pp. 46-54.

2019. Autori o Husein-pašinoj džamiji sa posebnim osvrtom na Vitomira Srbljanovića. U Husein-paša Boljanić i njegove zadužbine (povodom 450 godina od izgradnje Husein-pašine džamije. Urednici: Pelidija, Banović, Durgut, 173-185. Islamska zajednica Crne Gore i Zavičajni muzej Pljevlja.

2018. Trump, Montenegrins and the third world war. Anthropology Today 34 (5): 1-2;

2017. An Anthropological Perspective on Negative Attitudes toward Women and Homosexuals in Montenegro. In Reimagining Civil Society/ Antropologičeskiй vzglяd na negativnoe otnošenie k ženщinam i gomoseksualam v Černogorii . Edited by: Charles Buxton and Reina Artur Kuzy, 21-29 (English)/109-119(Russian). Bishkek: Department of Sociology, American University of Central Asia;

2017. Analiza narativne komponente modela tradicionalnog crnogorskog maskuliniteta. Istorijski zapisi 3-4, 53-67;

2016. Do Homosexuals Wear Moustaches: Controversies around the First Pride Parade in Montenegro. In Identity Destabilised: Living in an Overheated World. Edited by Thomas Hylland Eriksen and Elisabeth Schober, 184-204. London: Pluto Press;

2015. Историја Пљеваља: Колико би тек Метузалем имао примједби? Гласник Завичајног музеја 10-11, 140-148.

2013. Narativna reprodukcija savremenog crnogorskog identiteta u procesu evroatlantskih integracija (II deo). Etnoantropološki problemi 8 (2), 519-537;

2012. (Dis)funkcionalni potencijal modela tradicionalnih crnogorskih rodnih odnosa u savremenim politikama identiteta. Sociologija LIV (3), 463-480;

2012. Narativna reprodukcija savremenog crnogorskog identiteta u procesu evroatlantskih integracija (I deo). Etnoantropološki problemi 7 (4), 1033-1055;

2011. Ne/mogućnost istraživanja tradicionalnog crnogorskog maskuliniteta. Antropologija 1 (11), 161-180;

Уређивање зборника

2019. “Husein-paša Boljanić i njegove zadužbine (povodom 450 godina od izgradnje Husein-pašine džamije)”. Islamska zajednica Crne Gore i Zavičajni muzej Pljevlja

2019. Демографска кретања и народни живот Средњег Полиља и Потарја. Национални и културни препород Средњег Полимља и Потарја у свијетлу ослобођења 1912. године. Гласник Завичајног музеја 12-13

2015. Однос историјске демографије и политичке историје (на примеру Средњег Полимља и Потарја). Историја и традиција (на примеру Средњег Полимља и Потарја). Гласник Завичајног музеја 10-11

Одабрана саопштења на конференцијама

-Banovic Branko, Milenkovic Milos, Vasiljevic Jelena. „Drawing Parallels between Controversies over Shutting Down TPP Pljevlja (Montenegro) and Opening a Jadarite Mine (ie. Lithium) near the City of Loznica (Serbia)“. „17th EASA Biennial Conference EASA2022: Transformation, Hope and the Commons School of History, Anthropology, Philosophy and Politics at Queen’s University Belfast

-„Purity and Danger: The Social and Cultural Exclusion in the light of Environmental Issues“. 16th EASA Biennial Conference, New anthropological horizons in and beyond Europe 20-24 July 2020, Virtual Lisbon conference ISCTE-University Institute of Lisbon and ICS-Institute of Social Sciences, University of Lisbon

-“The Instrumentalization of Masculine Identity of Montenegrin Tradition in the debates about NATO membership”. Anthropological legacies and human futures. 14th EASA2016 Biennial conference. University of Milano-Bicocca, Italy (2016)

-“Between Solidifying and Fracturing the Montenegrin Identity: Identity Controversies over Montenegro’s integration into the European Union and NATO”. “Nationalism, Memory and Democratic Decay in the New EU Member States and Candidate Countries” (University of Udine, Department of Legal Studies) and Jean Monnet Module “Anthropology of the European Union” (University of Belgrade, Faculty of Philosophy, 2022)

-„Challenges of Lifelong Learning in Serbia: An Anthropological Perspective on Insufficient Participation of Women and Rural Populations in Lifelong Learning Programs.“ Anthropology and Geriatrics: Bio-Medical and Socio-Cultural Aspects. Comitee of Anthropology of Romanian Academy (Bucarest, May 2022)

-“The Struggle over Tradition and Heritage in Controversies over the first Pride March in Montenegro”. IUAES Inter Congress: World anthropologies and privatization of knowledge: engaging anthropology in public (2016)

-“The Mustache in the Context of Struggle for Sexual Minority Rights in Montenegro”. ‘Reimagining Civil Society’ Conference American University of Central Asia – Bishkek, Kyrgyzstan (2017)

-“Montenegrin Anthropology between International Visibility and New Market Fields”. Anthropology and Management. Anthropological Institute of Romanian Science Academy. “Aurel Vlaicu” University, Arad Romania (2018)

-„Ka inkluzivnom karakteru Leksikona Etnologije Crne Gore“. „Etnologija i leksikoni – iskustva, ideje“. Crnogorska Akademija Nauma i Umjetnosti. Novembar 2019. godine

-„Autori o Husein-pašinoj džamiji sa posebni osvrtom na Vitomira Srbljanovića“. „Husein-paša Boljanić i njegove zadužbine (povodom 450 godina od izgradnje Husein-pašine džamije)“. Islamska zajednica Crne Gore i Zavičajni muzej Pljevlja, Jun 2019

-Branko Banović, Miloš Milenković. „Postkulturna perspektiva: Izazovi multikulturalizma u savremenoj Crnoj Gori.“ „Crna Gora na političkoj i kulturnoj mapi Evrope“. Univerzitet Crne Gore, Istorijski institut (Podgorica, decembar 2021)

-Nakit od uglja: ka učitavanju novih značenja. Međunarodna multidisciplinarna stručna konferencija po pozivu „Kulturne i kreativne industrije & baština: potencijali i izazovi“. Društvo za kulturni razvoj BAUO (Petrovac na moru, mart 2022)