Јадранка Ђорђевић Црнобрња

Јадранка Ђорђевић Црнобрња

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Виши научни сарадник

Пољa истраживања: мањинске заједнице у Србији, миграцијски процеси у савременом периоду, антропологија детињства, правна етнологија и антропологија (институција наслеђивања и друге институције обичајног права у Србији), сроднички односи у Србији.

Образовање/стечена звања

2017. стекла звање виши научни сарадник

2010. стекла звање научни сарадник

2009. докторирала на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

1999. стекла титулу магистра етнологије и антропологије на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

1994. дипломирала на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду

Афилијација

1999 Етнографски институт САНУ, Београд

1995–1997 Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета У Београду

Пројекти - учешћеи руковођење

2021 – 2022: Истраживање и документовање елемената нематеријалног културног наслеђа Горанаца у Гори, руковођење

2011–2016: Мултиетницитет, мултикултурализам, миграције – савремени процеси, Етнографски институт САНУ, учествовање

2010–2012: Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије. Израда мултимедијалног интернет портала „Језичко наслеђе Србије“ Етнографски институт САНУ, учествовање

2005–2009: Србија између традиционализма и модернизације – етнолошка и антрополошка проучавања културних промена, учествовање

2001–2005: Традиционална култура Срба – системи представа, обреда и социјалних институција, учествовање

Међународни пројекти – учешће и руковођење

2020–2022: Старост и генерације у Србији и Бугарској: антрополошке студије, руковођење

2017–2019: Динамика свакодневног живота и мобилност људи у Србији и Бугарској, учествовање

2001–2008: Свакодневни живот у постсоцијализму у Србији и Бугарској, учествовање

2011–2012: Срби и Словенци: Мигранти, мањина, колективни идентитети и памћење, учествовање

2008–2009: Културни и научни контакти: Срби и Словенци од 19-ог до 21-ог века, учествовање

2006–2007: Срби у Словенији и Словенци у Србији: етнолошка истраживања идентитета и поглед на стање у струци, учествовање

Уредништва и чланство у редакцијама

2019–2023. уредница Монографских издања Етнографског института САНУ

- члан је међународне редакције Македонкси фолклор који издаје Институт за фолклор „Марко Цепенков“ из Скопља

- члан је међународног издавачког савета Slovenike, Časopisa za kulturu, nauku i obrazovanje, којег издају Универзитет у Београду, Филолошки факултет и Национални савет словеначке националне мањине у Републици Србији.

- члан је редакције часописа Antropologija, Časopis Instituta za etnologiju i antropologiju (IEA) Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

- члан редакције часописа Етнолошке и антрполошке свеске који издаје Етнолошко-антрополошко друштво Србије.

Међународне конференције, научни скупови

2022. Македонија, XXI Меѓународен симпозиум на тема „Традиција, Медиуми, Дигитален свет “, Институт за фолклор „Марко Цепенков“ Скопје, 25.11.2022. Скопје.

2021. Словенија, Religious Peace-Building, Inter-Religious Dialogue, Migrations and Refugee Crisis, Institute for Philosophical Studies, Science and Research Centre Koper, Koper, April 19th, 2021.

2019. Бугарска, (Re)Thinking Socialism: Knowledge, Memory and Oblivion of the Socialist Past, Bulgarian Academy of Sciences, Institut of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum Sofia, Sofia 7-9.11.2019.

2018. Бугарска, Sociocultural Dimensions of Childhood, Bulgarian Academy of Sciences, Institutе of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum Sofia, Sofia 26-28.10.2018.

2016. Македонија, Традиција и современост во Македонија и Србија, Меѓународната научна конференција, Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје, Скопје, 25.11.2016.

2016. Хрватска, Contemporary Migration Trends and Flows on the Territory of Southeast Europe, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Institut za migracije i narodnosti iz Zagreba, Загреб, 10-12.11.2016.

2015. Македонија, Culture and Identity, III Annual International CCCS Conference, Center for Culture and Cultural Studies, Skopje 3-5.9.2015.

2014. Турска, Cultures of Crisis, Experiencing and Coping With Upheavals and Disasters in Southeast Europe, 7th InASEA Congress, Kadir Has University Istanbul, Istanbul 18-20.09.2014.

2013. Македонија, Cultural Memory, First International CCCS (Center for Culture and Cultural Studies)Conference,Скопље, 5-7. септембар 2013.

2011. Немачка, Southeast European (Post) Modernities, 6th InASEA Conference: Regensburg, Germany, Regensburg 28 April - 01 May 2011.

Чланство у телима

- у периоду од 2010. до 2022. члан Управног одбора Етнографског института САНУ

Награде

Награда „Душан Бандић“ за књигу Nismo prekidali sa Gorom. Етницитет, заједница и трансмиграције Горанаца у Београду, Посебна издања Етнографског института САНУ, књ. 93. Награду додељује Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду за најбољу књигу издату у области етнологије и антропологије у Републици Србији за 2020. годину.

Промоција науке

- 2020. и 2022. учешће на трибини Положај жена и патријархалне вредности у горанској заједници на Косову и Метохији у изолованим срединама одржаној у Дому културе „Грачаница“ у Грачаници, АП КиМ.

- 12.10.2022. панелисткиња на трибини Жене и наслеђивање – патријархални обрасци и права, Златар, Нова Варош, у организацији Агенције Уједњених нација за родну равноправност и оснаживање жена у Србији (UN Women) и Форума жена Пријепоља, уз подршку Европске уније.

- 1.10.2022. организација изложбе МА Јулије Зулфикари „Гора у сликама и речима“, Галерија „Корњача“ у Београду.

Монографије

2020. Nismo prekidali sa Gorom, Etnicitet, zajednica i transmigracije Goranaca u Beogradu, Монографска издања, Едиција Посебна издања св. 93, Етнографски институт САНУ, Београд.

2011. Наслеђивање између обичаја изакона, Посебна издања Етнографског институтa САНУ, књ.75. Београд.

2001. Сроднички односи у Врању, Посебна издања Етнографског институтa САНУ, књ. 45, Београд.

Радови

2022. „'Borbe pelivana' – primer takmičenja u rvanju u Gori“, У Antropologija sporta, igara i detinjstva, Zbornik radova u čast Dr Aleksandra Krela, ур. Žikić, B., Đorđević, I. & Petrović, V. Beograd: Odeljenjezaetnologijuiantropologiju, Filozofskifakultet, UniverzitetuBeogradu, 233–248.

2021. (каоутор Александар Крел) „Sendviči sa šunkom i narendanim kačkavaljem, Vita sok i muzika sa gramofonskih ploča: proslave dečijih rođendana u Beogradu u vreme socijalizma." Етноантрополошки проблеми св. 16/2, 2021, 493-507.

2021. (коауторка Александра Ђурић Миловановић) "Бајрамска софра у Београду – допринос међурелигијском дијалогу и видљивости мањинских верских заједница." Гласник Етнографског института САНУ LXIX, св. 1, 2021, 19-46.

2019. (коаутор Александар Крел) „The celebration of children's birthdays in Belgrade and consumer society, Prospects for Anthropological Research in South-East Europe“, eds. Martina Martinova, Ivana Bašić, N. N. Miklouho-Maklay Institute of Ethnology and Anthropology Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia and Institute of Ethnography Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia, Moskоw - Belgrade 2019, 135-152.

2018.Миграције, интеграција и брачна пракса код Горанаца“. Гласник Етнографског института САНУ LXVI, св. 3, 2018, 581-600.

2017. „Изазови и потешкоће при теренском истраживању горанске заједнице у Београду“, Традиција и современост во Македонија и Србија, урeдница Катерина Петровска-Кузманова, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, 91–104, Скопје 2017.

2016. „Terlik – simbol etničkog i religijskog identiteta Goranaca“, Etnološko-antropološke sveske, Časopis Etnološko-antropološkog društva Srbije, br. 26, n.s. 15 (2015), Beograd 2016, 61-70.

2015. „Свакодневно одевање Горанки у Београду – између традицијских и савремених културних пракси“, Гласник Етнографског института САНУ LXIII (2) 2015: 303–316.

2014. „The Gorani Wedding Ritual – Between Individual and Collective Memory“, Култура/Culture, International Journal for Cultural Researches 6/2014: 159-168.

2013. (коаутор Јована Диковић) „Дечји додатак као стратегија превазилажења несигурности – на примеру Гаја и Врања“, Рад Музеја Војводине 55: 187-198, 2013.

2012. „Језик и укључивање досељеника у већинску заједницу: Срби у Љубљани“, Зборник Матице српске за друштвене науке 139 (2/2012), 173–183, Нови Сад, 2012.

2011. „Тестаментално наслеђивање – само правна осмоза?“, Гласник Етнографског института САНУ LIX (2) 2011: 7-17.

2010. „Iz Beograda sam. Prilog proučavanju etničkog identiteta Srba u Sloveniji.“ Traditiones 39 (1), Inštitut za slovensko narodopisje, Znanstveno-raziskovalni center SAZU, Ljubljana 2010: 83–98.

2009. „Nasleđivanje između običajnog i građanskog prava – na primeru ugovora o doživotnom izdržavanju“, Етноантрополошки проблеми, Часопис Одељења за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду, год. 4, св. 3 (н.с.), Београд 2009, 145-159.

2008. „Наследноправни положај усвојеника и усвојиоца – на примеру из Врања“, Гласник Етнографског института САНУ LVI (1), Београд 2008, 167-179.

2007. „Ко кога наслеђујe? – врањски крај у другој половини двадесетог века“, Култура у трансформацији, Зборник радова Етнографског института САНУ 23, Београд 2007, 47-61.

2006. „Internet – The Virtual Matchmaker“, Traditiones 35/1, Inštitut za slovensko narodopisje in glasbenonarodopisnega inštituta ZRC-SAZU, Ljubljana 2006, 183-194.

2005. „Die Gleichberechtigung der GeschlechterbeiErbschaften: Realitätoder Illusion?“, Sozialismus: Realitäten end Illusionen, Ethnologische Aspekte der sozialistschen Alltagskultur, Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ethnologie der Universität Wien, Band 24, K. Roth (Hg.), Wien 2005, 169 – 176.

2004. „Kinship and the Period of Crisis in the region of Vranje“, Times – Places - Passages, Ethnological Approaches in the New Millennium, 7th SIEF – Conference, Selected papers, ed. А. Paladi-Kovacs, Budapest 2004,610-617.

2003. „Равноправието на половете при наследяване. Реалност и илюзия“, Социјализмът – реалност и илюзии, Етнологични аспекти на всекидневната култура, Сборник доклади от международна научна конференция, Етнографски институт с музей – БАН, София 2003, 76-87.

2002. (коаутор Душан Дрљача) „Gusle, guslarji in njihova društva pri srbskih izseljencih v ZDA“, Dve domovini/Two Homelands 14/2001, Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC-SAZU, Ljubljana 2002, 135-141.

2000. „Обичаји о рођењу и сроднички односи у Врању“, Зборник радова – Животни циклус у периоду кризе – Реферати бугарско-српског научног скупа одржаног у Софији од 12. до 16. јуна 2000, Етнографски институт и музеј БАН у Софији, Софија 2000.

1999. „Народни вез на сватовским пешкирима у селима Врањског Поморавља“, Етно-културолошки Зборник, књ. V, Сврљиг 1999, 203-207.

1998. „Породична слава Св. Архангел Михаило у селу Дубница код Врања“, Етно-културолошки Зборник, књ. IV, Сврљиг 1998, 311-315.

1996/1997. „Наследно право и својински односи у градској породици у Врању“, Врањски Гласник XXIX – XXX, Врање 1996/97, 87-105.

Прикази:

2022. Dragana Radojičić & Ivana Bašić, Maps and Memories, Метроон књ. 4, Монографска издања ЕИ САНУ, ЕИ САНУ и Архив Војводине НС, Београд – Нови Сад 2022. Гласник Етнографског института САНУ LXX, св. 3: 269–271.

2022. Ljiljana Bubnjević i Dragana Radojičić, A Mosaic of Archival Closeness. Anthropology of Memories from the Pannonian to the Adriatic Sea. Метроон књ. 5, Монографска издања ЕИ САНУ, Архив Војводине и Етнографски институт САНУ; Нови Сад – Београд 2022. Гласник Етнографског института САНУ LXX, св. 3: 273–276.

Критика:

2021. „O којој интеграцији је реч? Поводом књиге Интеграција азиланата у хрватско друштво: културноантрополошка студија“ ауторке Рахеле Јурковић, Гласник Етнографског института САНУ LXIX, св. 2: 496–502.

Хроника:

2018. Sonja Žakula, Jadranka Đorđević Crnobrnja, „Art Practices and Urban Promenades: Belgrade's Knez Mihailova Street vs. Dionysius the Areopagite Promenade in Athens. Roundtable Held at the Institute of Ethnography SASA.“ Гласник Етнографског института САНУ LXVI,св. 1: 217–234.