Гордана Благојевић

Гордана Благојевић

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Научни саветник

Поља истраживања: миграције, етницитет, националне мањине, антропологија музике, обредно-религијска пракса, антропологија уметности, антропологија плеса.

Гордана Благојевић (1975, Београд), дипломирала (1999), магистрирала (2002) и докторирала (2007) на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду. Дипломирала (2006) византијску музику у Школи атинске архиепископије у Атини. Одбранила другу докторску дисертацију 2017. године на Одељењу за музикологију Националног и КаподистријиногУниверзитета у Атини. Од 2000. године ангажована је као истраживач-стипендиста Министарства за науку и технологију Републике Србије, а од 2003. године запослена у Етнографском институту САНУ. Звање научног саветника стекла је 2018. године. Била је стипендиста фондације Александар С. Оназис (2003-2004) и Фондације за државне стипендије Републике Грчке (IKY) (2004-2005).

До данас је била ангажована на већем броју домаћих и међународних научних пројеката, од тога на пет пројеката основних истраживањакоје је финансирало надлежно министарство. Била је ангажована на више пројеката које је финансирало Министарство културе и информисања РС.

Аутор је пет монографија, преко осамдесет научних радова у домаћим и иностраним часописима и тематским зборницима, на десетине приказа, научних критика, енциклопедијских одредница. Уредила је неколико тематских зборника.

Добитница је награде Светске организације за интелектуалну својину (WIPO), медаље за креативност за 2015. годину, у оквиру категорије аутор или група аутора за истакнуте радове у области друштвено хуманистичких наука за монографију: Словачко наивно сликарство у Србији – Етноантрополошка студија идентитетских пракси (Фондација Бабка Ковачица, Ковачица 2014). Ова монографија објављена је у преводу на словачки (2016) и енглески језик (2018).

У периоду 2016-2019. године руководила је међународним пројектом Уметничке праксе и градска шеталишта (пешачке зоне). Компаративна етнолошка и антроплошка студија београдске Кнез Михајлове улице и атинског шеталишта Дионисија Ареопагита, а у периоду 2019-2023. руководи међународним пројектом Различити идентитети и функције урбаног простора: компаративна студија ситуације у Београду и Атини који Етнографски институт САНУ реализује у сарадњи са Лабораторијом за фолклор и социјалну антропологију Одељења за историју и етнологију, Демокритовог Универзитета Тракије (Република Грчка). Као гостујући истраживач укључена је у међународне истраживачке пројекте у иностранству.

Члан је Етнолошко-антрополошког друштва Србије, Музиколошког друштва Србије, Међународног друштва за православну црквену музику (ISOCM), Америчког друштва за византијску музику и химнологију, Међународног савета за плес при Унеско.

Од 2011. године уређује(заједно са проф. др Владимиром Рибићем), часопис Етнолошко-антрополошког друштва Србије Етнолошко-антрополошке свеске. Члан редакција часописа Гласник Етнографског института САНУ, Сврљишки зборник. Била је члан уредништва Зборника Матице српске за друштвене науке (2009-2013).

Рецензент је за више научних часописа из земље и иностранства, као и за низ научних монографија и зборника радова. Председница је Етичке комисије Етнографског института САНУ.

Обавља теренска истраживања у земљи и иностранству. Током 2000. године боравила је у Калифорнији (САД) ради теренских истраживања за израду магистарске тезе. У више наврата била је на стручним боравцима у научноистраживачким центрима у Грчкој. Учествовала је на преко шездесет међународних научних скупова, углавном у иностранству.

Поред академских предавања по позиву у високошколским и образовним установама у земљи и иностранству, одржала је и низ предавања намењен широј јавности у циљу промовисања науке.

Говори енглески, руски и грчки језик.

Монографије:

1. Срби у Калифорнији. Обредно-религијска пракса и етницитет верника српских православних парохија у Калифорнији. Етнографски институт САНУ, посебна издања, књ. 54, Београд 2005.

2. Σερβική χορευτικήπαράδοση. Институт Академије СПЦ за уметност и консервацију, књ. 2, Сремски Карловци 2009.

3. Срби у Солуну у првој половини 20. века. О религијској припадности и етничком идентитету. System IntelligenceProducts, Етнографски институт САНУ, Београд 2012.

4. Словачко наивно сликарство у Србији. Етноантрополошка студија идентитетских пракси. Фондација Бабка Ковачица, Ковачица 2014.

  • Slovenské insitné výtvarné umenie v Srbsku. Etnologicko-antropologická štúdia prejavov identít. Допуњено издање монографије Словачко наивно сликарство у Србији. Етноантрополошка студија идентитетских пракси, превела на словачки Катарина Станова. Фондација Бабка Ковачица, Ковачица 2016.
  • Slovak Naïve Art in Serbia Ethnoanthropological Study of Identity Practices. Допуњено издање монографије Словачко наивно сликарство у Србији. Етноантрополошка студија идентитетских пракси, превела на енглески Јелена Бојовић. Babka Kovačica Foundation. Kovačica 2018.

5. Η μουσική μεταρρύθμισητου 1814: μια εμπειρική – αφηγηματολογική προσέγγιση. Εργαστήριο Βυζαντινής Μουσικολογίας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήνα 2019. [Музичка реформа из 1814: емпиријско-наративни приступ.
Лабораторија за византијску музикологију Одсека за музичке студије Филозофског факултета Атинског Националног Каподистријиног Универзитета. Атина 2019.]

6. Φωτοσκιάσεις στη Βυζαντινή Μουσική. Μικρή εισαγωγή στον κόσμο της ψαλτικής τέχνης. Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Βυζαντινήςκαι Παραδοσιακής Μουσικής Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Αθήνα 2020. [Светлост и сенке у византијској музици. Мали увод у свет појачке уметности. Црквена фондација за византијску и традиционалну музику Свете Атинске Архиепископије. Атина 2020.]

Чланци:

1. Обичаји животног циклуса верника српских православних парохија у Калифорнији, ПИ ЕИ САНУ 49,Традиционално и савремено у култури Срба, Београд 2003 (стр. 349-357).

2. Прилог проучавању вампира у Срба или лужничке приче о вампиру, Гласник Етнографског института САНУ, књ. LII, Београд 2004 (стр. 235-242).

3. О лаографији и антропологији у Грчкој, Зборник ЕИ САНУ 21, Етнологија и антропологија: стање и перспективе; Београд 2005 (стр. 55-65).

4. Ребетика (το ρεμπέτικο) као животни стил и њене трансформације у Грчкој од краја XVIII до средине XX века; Филолошки факултет Универзитета у Београду, катедра за неохеленске студије, асоцијација неохелениста «Јоргос Сеферис», Зборник: Неохеленско наслеђе код Срба I, Београд 2005 (стр. 327-338).

5. О рецепцији црквене византијске музике у Београду крајем 20. и почетком 21. века (или како је Стеван Мокрањац постао старији и српскији композитор од Стефана Србина), Гласник Етнографског института САНУ, књ. LIII, Београд 2005 (стр. 153-171).

6. Колонија Срба у Солуну – лична имена и етничко обележје према матичним књигама (1896-1945), Гласник Етнографског института САНУ, књ. LIV, Београд 2006 (стр. 39-45).

7. Το ελληνικό στοιχείο στο Βελιγράδι και στο Ζέμουν από τον 17ο έως τον 20ο αιώνα, Το βήμα των κοινωνικών επιστημών, Τόμος ΙΓ’, τεύχος 49 Άνοιξη 2007 (σ. 25-33).

8. Greek and Serbian people through the functioning of Greek-Serbian Friendship societies from the 1990s., “Siris” Περιοδική Έκδοση του Σύνδεσμου Φιλόλογων Νόμου Σερρών, τόμος 7 (2003-2007), Σέρρες 2007.

9. Multi-ethnicity, war and dancers – a case of Serbian cultural and artistic societies in Bosnia and Herzegovina: Dancers without frontiers, (www.cid-unesco.org) “21th World Congress on Dance Research”, Athens 2007.

10. Српске школе и настава српског језика у Грчкој у 20. веку, Гласник Етнографског института САНУ, књ. LV, Београд 2007 (стр. 233-243).

11. Traditional Serbian mute folk dances, Tradition and Dance, January-February 2008, Athens 2008 (p. 7).

12. In search of femininity: oriental dance in Belgrade at the beginning of the 21 century, “22nd World Congress on Dance Research”, Athens 2008 (www.cid-unesco.org, ISBN 978-960-7204-23-3).

13. Traditional Serbian Folk and Rock Music: the Meeting of the Balkans and the West, “East and West: Ethnic Identity and Traditional Musical Heritage as a Dialogue of Civilizations and Cultures”, Astrakhan 2008 (pp. 65-68)

14. Recent Turkish Migrants in Serbia and the Role of the Serbian-Turkish Friendship Society, Гласник Етнографског института САНУ, књ. LVI, Београд 2008 (pp. 149-157).

15. Етнички стереотипи у Србији: Срби виђени очима савремених Грка, Слике културе некад и сад, Зборник 24, Етнографски институт САНУ, Београд 2008 (стр. 125-131).

16. Music and film: role of cinematography in popularization of brass band music and Gypsymusic in Serbia, Зборник “Музыка ХХ века в кругу других искусств: параллели и взаимодействия”, (ed.) Л.В. Саввина, В.О. Петров, Астрахань 2008 (pp. 85-88).

17. Folklore music in a global village: Irish Serbs in Belgrade today. In: Musical Folklore as a Vehicle? Editor-in-Chief Dr Mirjana Veselinović-Hofman; Publishers: Serbian Musicological Society, International Musicological Society, Department of Musicology, Faculty of Music (Belgrade), Department of Ethnomusicology, Faculty of Music (Belgrade), Belgrade 2008 ISBN 978-86-6051-005-3 (pp. 107-112)

18. Места ходочашћа: српска војничка гробља у Грчкој, Спомен места – историја – сећања, Зборник ЕИ САНУ 26, Београд 2009 (стр. 185-189).

19. Belgrade Breakdance Girl: Breaking Gender-Specific Stereotypes with Dance, Гласник Етнографског института САНУ, LVII (2), Београд 2009 (pp. 19-24).

20. Савремени стереотипи Срба о Кинезима у Београду: Када кажеш Кина, мислим Блок 70или..., Зборник Матице српске за друштвене науке, бр. 128, Нови Сад 2009 (стр. 47-61).

21. Институционализоване хуманитарне акције и етничка дистанца на примеру Грка и Срба данас, Гласник Етнографског института САНУ, LVIII (1), Београд 2010 (стр. 101-111).

22. Вишеслојно поље сусрета традиције, фолклора и идентитета из етнолошко-антрополошке перспективе, Александра Мирковић, Ивица Тодоровић, Гордана Благојевић, Тематски зборник: Традиција-фолклор-идентитет, Институт Академије СПЦ за уметности и консервацију, ур. Гордана Благојевић, Ивица Тодоровић, Сремски Карловци 2010 (стр. 13-25).

23. Народне игре Срба у дијаспори као симбол етничког идентитета: досадашња истраживања у оквиру пројеката Етнографског института САНУ, Тематски зборник: Традиција-фолклор-идентитет, Институт Академије СПЦ за уметности и консервацију, ур. Гордана Благојевић, Ивица Тодоровић, Сремски Карловци 2010 (стр. 29-40).

24. Φιλοξενία: η περίπτωση των παιδιών από τη Σερβία στην Κάλυμνο το 1995, "Δωδεκανησιακά Χρονικά", τόμος ΚΔ, Ρόδος 2010. (σελ. 829-837) ISSN 1105-6010

25. Η παρουσία του Ρήγα Βελεστινλή στο σύγχρονο Βελιγράδι και ο ρόλος του στη σύνδεση των Σέρβων και Ελλήνων σήμερα, ΥΠΕΡΕΙΑ, τόμ. 5, Πρακτικά του Ε΄Διεθνούς Συνεδρίου "Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας", (Βελεστίνο, Οκτώβ. 2007), Αθήνα 2010. (σελ. 1137-1144) ISBN 978-960-6733-13-0

26. From media on street and vice versa: hip hop dance in Belgrade today, ICTM Study Group for Music and Dance in Southeastern Europe, Editors: Elsie Ivancich Dunin and Mehmet Öcal Özbilgin, assisted by Belma Kurtişoğlu, Liz Mellish, Lozanka Peycheva, Z. Gonca Girgin Tohumcu. Publishers: Ege University's State Turkish Music Conservatory and ICTM Study Group for Music and Dance in Southeastern Europe, Izmir 2011. (pp. 139-146)

27. Dance as a universal discourse in inter-ethnic contacts: an example of flamenco in Belgrade, Pax sonoris, Scientific Magazine, IV-V, Astrakhan 2010-2011, ISSN 2222-4343 (pp. 134-141)

28. Интернет као терен и средство у савременим етнолошким и антрополошким истраживањима, Зборник Матице српске за друштвене науке, бр. 134 (1/2011), Нови Сад 2011. ISSN 0352-5732 (стр. 17-27)

29. Η απήχηση της μεγάλης Κρητικής Επανάστασης του 1866-69 στη σερβική κοινωνία του 19ου αιώνα, τόμος Γ1, Νεοελληνική περίοδος, Φιλολογικός Σύλλογος «Ο Χρισόστομος», Χανιά 2011. ISBN 978-960-8648-07-4 (σσ. 181-190)

30. Икона као роба: једна илустрација православног идентитета у Србији данас, у: Ан­тро­по­ло­ги­ја, ре­ли­ги­је и ал­тер­на­тив­не ре­ли­ги­је - кул­ту­ра иден­ти­те­та. (Данијел Синани – ур.), Српски генеалошки центар, Етнолошка библиотека књ. 55, Београд 2011. (стр. 221-237) ISBN 978-86-83679-77-5 (SGC) COBISS.SR-ID 184514060

31. Одлив мозгова из Србије од деведесетих године 20. века до данас: један поглед изнутра, Тематски зботник: Срби – народ који нестаје, уредник проф. др Драган Батавељић, Удружење «Опстанак» за борбу против беле куге и за обнављање становништва, Београд 2011. (стр. 359-368) ISBN 978-86-909463-2-7 C0BISS.SR-ID 184287500

32. Τα τάματα στη Σερβία. Προέλευση, Διάσωση και οι παραλλαγές τους σήμερα, Τάματα και Σύμβολα των Λαών, Ζωγραφικά Αφιερώματα του Μεσαίωνα, (Νίκος Παπαγεωργίου ed.) Αθήνα 2011. (pp. 140-144) ISBN 978-960-7390-06-6

33. Кинези баптисти: пример двоструке мањине у Србији данас (The Chinese Baptists: an example of a twofold minority in Serbia today), Гласник Етнографског института САНУ, Београд 2011. (pp. 97/106-114) ISSN 0350-0861

34. Turbo-folk and ethnicity in the mirror of the perception of the YouTube users, ГЕИ САНУ LX (2), Београд 2012. (pp. 155-170)

35. Наивно сликарство као прича о етнокултурном идентитету Словака у Србији: пример Ковачице, Зборник Матице српске за друштвене науке, бр. 139/2, Нови Сад 2012. (стр. 185-195) ISSN 0352-5732

36. Женидба вилом и нерајдом: јужнословенско-грчке фолклорне паралеле, Балканолошки институт САНУ, посебна издања 117, Зборник радова Заједничко у словенском фолклору, прир. Љубинко Раденковић, Београд 2012. (177-190).

37. Tamburitza as an ethno-cultural element of Serbian diaspora in America, Одеса 2012. «Одеські етнографічні читання». Традиційна культура діаспори. Збірка наукових праць. Издавач: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. (стр. 463-470). Одеса 2012. ББК 63.5 (4 Укр) – 534 УДК 392.5 (477) В 383 ISBN 978-617-637-024-6

38. Οι Σέρβοι στη Ρόδο από τα τέλη του 20ου αι. έως σήμερα: μία εθνολογικο-ανθρωπολογική προσέγγιση, Δωδεκανησιακά χρονικά, Τόμος ΚΕ, Ρόδος 2012. (σελ. 927-931) ISSN 1105-6010

39. Watermill as an element of (im)material culture of Serbs, The International Molinological SocietyJournal, No 85 2012. (pp. 29-31) ISSN 1024-4522

40. Byzantium as a Symbol and Inspiration for the Contemporary Musical Creativity in Serbia at the end of the second and the beginning of the third millennium, Међународни тематски зборник „Духовна култура и религиозност некад и данас – различити контексти и традиције“, (прир.) Ивица Тодоровић и Гордана Благојевић, Издавачи: Рашка школа, Универзитет у Приштини – Факултет техничких наука, Етнографски институт САНУ, Центар за религијске студије ИФДТ-а, Народни музеј – Чачак, Српски научни центар, Београд 2012. ISBN 978-86-83337-85-9 COBISS.SR-ID 195572492

41. Research on Dance in the Byzantine period: An Anthropological Perspective, Pax Sonoris, Scientific magazine. - Vyp. VI. / Hl. E.M. Shishkina (Ed.) Astrakhan: State folklore center "Astrakhan Song", 2012. (pp. 87-95)

42. Обичаји животног циклуса Срба у Калифорнији (САД), „Народна творчiсть та етнографiя“, Iнститут мистецтвознанства, фольклористики та етнологiї iм. М Т. Рильского, Кијев 2012.

43. “Οι Σέρρες και οι γύρω περιοχές στη σερβική ιστοριογραφία από την εποχή των τουρκικών κατακτήσεων έως και το πρώτο ήμισυ του 20ου αιώνα”, Procedings 2nd International Scientific Congress “The town of Serres and its periphery from the Ottoman conquest to contemporary times”, Petros K. Samsaris (ed.), Vol. 1, Serres 2013. (pp. 3-12)

44. Funeral problems in modern Greece: between customs, law and economy,ГЕИ САНУ LXI (1), Београд 2013. (pp. 43-57)

45. Tο στοιχείο της φωτιάς στις γιορτές των Χριστουγέννων: συγκριτική μελέτη των σέρβικων και ελληνικών λαϊκών εθίμων, "Η Φωτιά Πηγή Ζωής, Δύναμης και Καθαρμού", Athens 2013. (pp.151 – 155)

46. A Diachronic Approach to the Effect of Social and Political Factors on the Function of Church Bells with Serbs, Голос в культуре. Музыка природы: звукоподражание в обряде и искусстве. Вып.4\ ред.-сост. И.А.Чудинова, А.А.Тимошенко. - Санкт-Петербург, Российский институт истории искусств, 2013. (с. 97-111)

47. Byzantine music as a driving force of music creativity in Belgrade today, in: “Greece as an Intercultural Pole of Musical Thought and Creativity” International Musicological Conference June 6-10 2011, Aristotle University of Thessaloniki – Faculty of Fine Arts, School of Music Studies, IMS Regional Association for the Study Music of the Balkans (237-243). Edited by Evi Nika-Sampson, Giorgos Sakallieros, Maria Alexandru, Giorgos Kitsos, Emmanouil Giannopoulos. Thessaloniki 2013.

48. Συμβολή στη μελέτη για την προσωπικότητα του Γεώργιο Βέροβιτς ηγεμόνα της Σάμου, Σαμιακές Μελέτες, Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου "Νικόλαοσ Δημητρίου". Σάμος 2013. (σσ. 369-377)

49. The influence of migrations on the ethnic/national and religious identities: the case of the Evangelical Methodist Church in Banat. Гласник Етнографског Института САНУ LXIΙ (1), Belgrade 2014, 67-80.

50. Dance as an emigrant: intercultural communication by salsa in Belgrade. Third sypmosium of the ICTM SG on music and dance in SE Europe.Elsie Ivancich Dunin, Liz Mellish, Ivona Opetcheska-Tatarchevska (editors). Skopje, Macedonia: ICTM SG on music and dance of SE Europe and National Committe ICTM Macedonia, 2014, 82-88.

51. Η Πάτμος στο έργο του Σέρβου ποιητή Μπόζινταρ Μιλιντράγκοβιτς: η δημιουργία της εικόνας για τον άλλο μέσω της ποίησης (Заједно са Манолисом Макрисом). Δωδεκανησιακά χρονικά, Τόμος ΚΣΤ’, Ρόδος 2014, 1062-1075.

52. Византијско појање и родни идентитет. Компаративна студија савремене ситуације у Србији и Грчкој: женски глас између божанске икономије и људске економије. Тематски зборник. Балканолошки институт САНУ. Београд 2014.

53. Удружење српско-грчког пријатељства „Кантакузина“ из Смедерева: програм, идеје и стратегије. Етнолошко-антрополошке свеске бр. 24, (н.с. 13), Београд 2014.

54. Грчка историографија и приватни архиви о животу православног паше Ђорђа Беровића, кнеза Самоса и последњег османлијског гувернера Крита. Војноисторијски гласник, Београд 2014, 49-58.

55. Ο Πύργος Νεμπόισα (Nebojša): Από τόπος μαρτυρίου σε εκθεσιακό χώρο. Ο διδακτικός του ρόλος σε σχέση με τη ζωή και το έργο του Ρήγα Βελεστινλή, ΥΠΕΡΕΙΑ, τόμ. 6, Πρακτικά του ΣΤ΄Διεθνούς Συνεδρίου "Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας", (Βελεστίνο, Οκτώβ. 2012), Αθήνα 2014.

56. Christmas SMS cards as a kind of „electronic folklore“ in Serbia today. Narratives across space and time: transmissions and adaptations, Vol. 1, Academy of Athens, Hellenic Folklore research centre, Athens 2014, 81-91

57. Polyphonic Sacral Singing as a Symbol of National and Religious Minority: Slovaks in Serbia. The VII International Symposium on Traditional Polyphony. Proccedings. Editors: Tsurtsumia, Rusudan and Jordania, Joseph. Tbilisi: International Research Center for Traditional Polyphony of Tbilisi State Conservatoire (pp. 40-46).

58. Повратак у Србију: животне приче ремиграната из САД од почетка 21. века до данас, Гласник ЕИ САНУ, LXIII (3), Београд 2015. (стр. 609-622)

59. Βυζαντινό μέλος και ταυτότητα φύλου: συγκριτική μελέτη της κατάστασης στη Σερβία και την Ελλάδα. Πρακτικά Δ΄ Διεθνὲς Συνεδρίου «Θεωρία καὶ Πράξητῆς Ψαλτικῆς Τέχνης· Τὰ γένη τῆς (Ἑλληνικῆς)Βυζαντινῆς Ρυθμοποιίαςκαὶ τρέχοντα Ψαλτικὰ Θέματα»,Ἀθήνα 8-11 Δεκεμβρίου 2009. Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας. Αθήνα 2015. (σελ. 331-342).

60. „Byzantine church music as a field for ethnological and anthropological research“ in: The Psaltic Art as an Autonomous Science. Scientific Branches – Related Scientific Fields – Interdisciplinary Collaborations and Interaction. Proceedings of the 1st International Interdisciplinary Musicological Conference29 June - 3 Jυly 2014, Volos, Greece. Konstantinos Charil. Karagounis and Georgios Kouroupetroglou (Eds.). Volos: Volos Academy for Theological Studies (Department of Psaltic Art and Musicology).

61. Пурим: трансформација функције празника у животу београдске јеврејске заједнице Гласник ЕИ САНУ, LXIV (2), Београд 2016. (стр. 339 - 361)

62. Η υποδοχή των παιδιών από τη Σερβία στην περιοχή των Σερρών από το 1990 μέχρι σήμερα: Ανθρωπολογική μελέτη ενός ανθρωπιστικού έργου. 3rd International Scientific Congress „The Town of Serres and its Periphery 100 Since its Liberation (1913-2013)“. Serres October 2013. Proceedings. Municipality of Serres. Serres 2016. (σσ. 587-593)

63. Πανηγύρια στη Σερβία απο το Μεσαίωνα μέχρι σήμερα. Λαογραφια 43 (2013-2016), Αθήνα 2017. (σσ. 503-510)

64. Σύγχρονες αφηγήσεις για φαντάσματα και ξωτικά στο νησί της Λέρου. Διαχρονική αλλαγή του ρόλου τους στη ζωή της τοπικής κοινότητας. Δωδεκανησιακάχρονικά, Τόμος 27, Ρόδος 2017. (σσ. 887-893)

65. Логор Јасеновац у сећању потомака преживелих Јевреја: од личне трауме до колективног идентитета. Право на незаборав. Правни и антрополошки аспекти културе сећања на жртве НДХ у Другом светском рату. ЕИ САНУ и Институт за упоредно право. Суиздавачи Институт за холокауст Шем Олам (Израел), Институт за истраживање Јасеновца (САД). Зборник 31. 2017. (стр. 193-204).

66. Архимандрит Паисий (Танасиевич) Хиландарец как певчий: его роль в распространении афонского ифоса византийского пения в Сербии в конце ХХ и начале ХХI века, II Международная научная конференция «Богослужебные практики и культовые искусства в современном мире». Российский гуманитарый научний фонд Министерство образования и науки Российской федерации ФБГОУ во «Адыгейский государстевнный университет» Майкоп 2017. (стр. 39-50)

67. The Role of Amateur Theatre King David in the Preservation of Jewish Culture and Tradition. Гласник ЕИ САНУ, LXV (2), Београд 2017. (pp. 335 - 352)

68. Концепт «Родина» в зеркале этноантропологических исследований наивного искусства в Сербии. „Родина“ как константа культуры международная научная очно-заочная конференция (Майкоп, 30 ноября – 3 декабря 2017 года): материалы конференции. Адыгейский государственный университет, Институт искусств. – Эл. изд. - Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 236 с.). Майкоп: ЭлИТ, 2017. – Режим доступа http://201824.selcdn.ru/elit-059/index.html. [Република Адигеја, Руска Федерација] Майкоп 2017. (стр. 124 - 127)

69. Spatial mobility of fine artists and local identity/identities: from Knez Mihailova Street to Aegean and vice versa. Етнолошко-антрополошке свеске бр. 28, (н.с. 17), Београд 2017. (pp. 59-76)

70. Art Practices and Urban Promenades: Focusing on Belgrade’s Knez Mihailova Street and Dionysiou Areopagitou Promenade in Athens. Етнолошко-антрополошке свеске бр. 28, (н.с. 17), Београд 2017. (pp. 9-14).

71. The Role of Polyphonic Singing in the Establishment of Interethnic Dialogue: Serbian-Jewish Baruch Brothers Choir from Belgrade. The VIII International Symposium on Traditional Polyphony. Proccedings. Editors: Tsurtsumia, Rusudan and Jordania, Joseph. Tbilisi: International Research Center for Traditional Polyphony of Tbilisi State Conservatoire. Tbilisi 2018. (pp. 326-334).

72. Причасне песме између навике и иновације. Савремена музичка пракса у црквама Београдско-карловачке митрополије. Црквене студије. Ниш 2018. (стр. 907-918)

73. Η ξενιτιά σαν κοινωνικό φαινόμενο της νότιας και νότιο-ανατολικής Σερβίας και ο απόηχός της στα παραδοσιακά τραγούδια, Platanos Efskiofyllos. In Honor of Porfessor Minas Al. Alexiadis. M.G. Varvounis & M.G. Sergis (editors). Democritus University of Thrace, School of Classics and Humanities, Department of History and Ethnology, Laboratory of Folklore and Social Anthroplogy. Studies in Folklore and Social Anthropology 3. Publishing House K.&M. Ant. Stamoulis Thessaloniki 2018. (pp. 119-123)

75. Од елекроакустичке музике до византијског појања и vice versa: Владимир Јовановић, композитор (коауторски са А. Павићевић). Етноантрополошки проблеми год. 13 св. 2 (н.с.) 2018. (стр. 327-344)

76. Савиндан као симбол националног и религијског идентитета Срба у дијаспори. Црквене студије 16/1. Центар за црквене студије, Универзитет у Нишу, Центар за византијско-словенске студије, Међународни центар за православне студије. Ниш 2019. (стр. 271-283)

77. Instrument as a Symbol of National Identity: Fujara among Slovaks in Serbia. The Ninth International Symposium on Traditional Polyphony. Proccedings. Editors: Tsurtsumia, Rusudan and Jordania, Joseph. Tbilisi: International Research Center for Traditional Polyphony of Tbilisi Vano Sarajishvili State Conservatoire. Tbilisi 2019. (pp. 488-496)

78. Contemporary composer Vladimir Jovanovic and his role in the renewal of church Byzantine music in Serbia from the 1990s until today. Interdisciplinary Studies in Musicology 19, 2019. (pp. 13-32)

79. Вода као покретач друштвених акција: изградња мини-хидроелектрана и група „Одбранимо реке Старе планине“ Етнолошко-антрополошке свеске бр. 30, (н.с.) 19, Београд 2019. (стр. 35-54)

80. Црквено певање у манастиру Жичи од средине 20. века до данас: од жичког напева ка византијском појању. Тематски зборник Православно монаштво. Центар за црквене студије. Ниш 2019. (стр. 441-455)

81. Урбани простор као музичка сцена: београдске приче. Гласник ЕИ САНУ, (68/1), Београд 2020. (стр. 95-111)

82. Η συμβολική παρουσία της φύσης στα σερβικά δημοτικά τραγούδια για τον έρωτα. Ο Έρωτας μέσα από το Δημοτικό Τραγούδι. Αφιερομένο στον Claude Fauriel (1772-1844). Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους Νομού Καρδίτσας 2020. (σσ. 215-228)

83. Дијалог византијске црквене и традиционалне народне музике: Друштво „Мојсије Петровић“ из Београда. Присуство традиционалне музике у Србији данас, у измењеном радном и празничном свакодневљу. САНУ, Огранак САНУ у Нишу, Ниш 2020. (стр. 55-70)

84. Folk Art in Contemporary Worship Context: The Role of God Worshippers Prayer Songs With the Serbs Today. Folk and Church Music Issues. Scientific Conference Papers Collection Giorgi Garaqanidze Folk and Church Music 15th International Festival. Khatuna Managadze (ed.). Batumi: Ministry of Education, Culture and Sport ARA, Music Faculty of Batumi Art University, Art-Alternativa. 2020. (pp. 352-360)

Апстракти са научних скупова:

Етницитет српских миграната у дијаспори: Срби у Грчкој, апстракт, Национални скуп са међународним учешћем, округли сто Актуелни пројекти Етнографског института САНУ (2006-2010), 12. октобар 2006, Етнографски институт САНУ, Београд 2006. (ISBN 86-7587-035-3)

Етнички стереотипи: Срби виђени очима савремених Грка, апстракт, Међународни научни скуп “Слике културе – некад и сад”, Крушевац од 16. до 19. октобра 2007. године у организацији Етнографског института САНУ и Народног музеја Крушевац, Београд 2007. (ISBN 978-86-7587-044-9)

Места ходочашћа: српска војничка гробља у Грчкој, апстракт, 74. Вуков сабор, Научна конференција са међународним учешћем „Спомен места – историја – сећања“, Тршић 05.-07. септембар 2008. године, у организацији Центра за културу „Вук Караџић“ Лозница и Етнографски институт САНУ, Лозница 2008. (ISBN 978-86-84195-16-8) (COBISS.SR-ID 150759692)

Интернет као терен и средство у савременим етноантрополошким истраживањима, Међународни научни скуп «Теренска истраживања (изазови – резултати – примена)» Сирогојно од 1. до 3. септембра 2009. године у организацији Етнографског института САНУ и музеја на отвореном Старо село Сирогојно.

Christmas SMS cards as a kind of„electronic folklore“ in Serbia today, Narratives across space and time: transmissions and adaptations, Academy of Athens, Hellenic Folklore research centre, Athens 2009 (p. 89) ISBN 978-960-404-154-1

Тржиште икона и конструисање православног идентитета: стање у Србији данас, књига апстраката са међународне научне конференције одржане у Београду 5.-6. новембра 2010, Култура идентитета. Антропологија, религије и алтренативне религије, у организацији Одељења за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, Београд 2010 (20-21). ISBN 978-86-86563-80-4 COBISS.SR-ID 179358476 (51 стр.)

Азиланти у Србији: приче из Бање Ковиљаче, књига апстраката са међународне научне конференције одржане у Вршцу 6-8.10.2011, Културе и границе, у организацији Етнографског института САНУ и Општине Вршац. Београд, Вршац 2011. ур. Зорица Дивац ISBN 978-86-7587-063-0 COBISS.SR-ID 186268428 (стр. 17-18)

Συμβολή στη μελέτη για τηνπροσωπικότητατουΒέροβιτςπασά: οιαπόγονοίτουστοΒελιγράδικαιτηνΚρήτησήμερα. 11th International Cretological Congress, Rethimno 2011. (p. 449) ISBN 978-960-6688-14-0

Повратак у Србију: проблеми проучавања ремиграција у Србији данас. „Научно истраживање миграција у Србији: проблеми и иницијативе“, Округли сто - 8. децембар 2014. Етнографски институт САНУ. Књига апстраката. Београд 2014. (стр. 91-92)

Η Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική, ως παιδίο Εθνολογικής και Ανθρωπολογικής Μελέτης, 1ο Διεθνές Συνέδριο: Η Ψαλτική Τέχνη ως Αυτόνομη Επιστήμη, 29 Ιουνίου – 3 Ιουλίου 2014, Τόμος Περιλήψεων, Βόλος 2014 (стр. 43)

Улога међународних изложби у развоју словачког наивног сликарства у Србији. Међународна научна конференција Резултати ревитализације културне и природне баштине у региону Југоисточне Европе у периоду од 2006 до 2016, 8-11.12.2016. Београд. Алфа БК Универзитет у Београду. (стр. 77) ISBN 978-86-6461-014-8

Прикази:

Историја Славено-Срба, Τριαντάφυλλος Δούκας, ΙστορίατωνΣλαβενο-σέρβον, превео Димитрије Алексијевић, приредила Јованка Ђорђевић-Јовановић (Историјски архив у Панчеву, Панчево 2004); Balcanica XXXV, Београд 2005 (357-358).

Политика и сећање на Балкану – грчко виђење Црне Горе (19. век – Први светски рат) (Αγγελική Κωνσταντακοπούλου, ΠολιτικήκαιμνήμησταΒαλκάνια – ΟιελληνικέςεικόνεςτουΜαυροβουνίου (19οςαι. – Α΄Παγκόσμιοςπόλεμος) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Επιστημονική επετηρίδα Φιλοσοφικής σχολής «Δωδώνη», Παράρτημα αρ. 74. Γιάννενα 2004, 255 стр.); Гласник Етнографског института САНУ, књ. LIV, Београд 2006 (475-476).

Приказ светског конгреса 20th World Congress on Dance Research“Promotion of diversity” 25-29. октобар 2006. године, Атина (Грчка); Гласник Етнографског института САНУ, књ. LV, Београд 2007 (262-263).

Деца ћутања. Породица, сродство и брак код Арванита у југоисточној Атики (1850-1940) (Eleftherios Alexakis, Die Kinder des Schweigens. Familie, Verwandtschaft und Heirat bei den Arvaniten im südostlichen Attika (1850-1940), Zur kunde südosteuropas, band II/36, 2008); Етнолошке свеске бр. 12, (Н.С) 1, Београд 2008 (189-190).

Власи Метзитјеа и иронија историје. Једна етнографија непредвидивог (Ελευθέριος Π. Αλεξάκης, Οι Βλάχοι του Μετζιτιέ και η ειρωνεία της ιστορίας. Μία εθνογραφία του μη προβλέψιμου. Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα 2009. 411 стр.); Етнолошко-антрополошке свеске 14, (н.с.) 3, Београд 2009 (107-108).

Зборник радова са научног скупа Димитрије С. Лукатос и грчка лаографија (Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας ΟΔημήτριοςΣ. ΛουκάτοςκαιηΕλληνικήΛαογραφία, Δημοσιεύματα του Κέντρου έρευνης της Ελληνικής λαογραφίας, αρ. 27, Αθήνα 2008. 244 стр.), Гласник Етнографског института САНУ, LVIII (1), Београд 2010 (217-219).

Георгиос Х. Кузас, Грчко лаографско друштво. Историјски развој (1908-2008) (Γεώργιος Χ. Κούζας, Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία. Η ιστορική διαδρομή της (1908-2008), Αθήνα 2009. 268 стр.), Етнолошко-антрополошке свеске 16, (н.с.) 5, Београд 2010.

Никос Папагеоргиу (прир.) а. Вотиви и симболи народа, б. Средњовековна ликовна посвећења (Νίκος Παπαγεωργίου, α. Τάματα και Σύμβολα των Λαών, β. Ζωγραφικά Αφιερώματα του Μεσαίωνα, Εκδόσεις Περπίνια, Αθήνα 2011. 494 стр.) Етнолошко-антрополошке свеске бр. 17, (н.с.) 6, Београд 2011. (129-130).

Реа Какамбура, Животне приче. Биографски приступ у савременом лаографском истраживању. (Ρέα Κακάμπουρα, Αφηγήσεις ζωής. Η βιογραφική προσέγγιση στη σύγχρονη λαογραφική έρευνα. Εκδόσεις Διάδραση. Αθήνα 2011. 503 стр.). Етнолошко-антрополошке свеске 23, (н.с. 12), Београд 2014.(стр. 107).

Андромахи И. Иконому, Материјална култура: теорија, методологија, развој. (Ανδρομάχη Ι. Οικονόμου, Υλικός πολιτισμός: θεωρία, μεθοδολογία, αξιοποίηση. Σύντομη επισκόπηση. Εκδόσεις Παπαζήση. Αθήνα 2014.) 243 стр. Етнолошко-антрополошке свеске 24, (н.с.) 13, Београд 2014. (стр. 171-172).

Василис Ницијакос, Пеклари. Социјална економија мале лествице. Јањина 2015. (Βασίλης Νιτσιάκος, Πεκλάρι. Κοινωνική οικονομία μικρής κλίμακας. Εκδόσεις Ισνάφι. Ιωάννινα 2015) 102 стр. Етнолошко-антрополошке свеске 25, (н.с. 14) 14, Београд 2015. (стр. 131-132).

Одреднице у енциклопедијама, лексиконима и речницима:

1. Амајлија (стр. 19) Мала српска енциклопедија, ур. Радош Љушић; ISBN 978-86-17-15732-4; Удк 0/9 (417.11)(031); Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2008.

2. Душан Бандић (стр. 67) Мала српска енциклопедија, ур. Радош Љушић; ISBN 978-86-17-15732-4; Удк 0/9 (417.11)(031); Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2008.

3. Мирко Барјактаревић (стр. 75) Мала српска енциклопедија, ур. Радош Љушић; ISBN 978-86-17-15732-4; Удк 0/9 (417.11)(031); Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2008.

4. Вампир (стр. 154) Мала српска енциклопедија, ур. Радош Љушић; ISBN 978-86-17-15732-4; Удк 0/9 (417.11)(031); Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2008.
5. Петар Влаховић (стр. 189) Мала српска енциклопедија, ур. Радош Љушић; ISBN 978-86-17-15732-4; Удк 0/9 (417.11)(031); Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2008.

6. Боривоје Дробњаковић (стр. 310) Мала српска енциклопедија, ур. Радош Љушић; ISBN 978-86-17-15732-4; Удк 0/9 (417.11)(031); Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2008.

7. Слободан Зечевић (стр. 392) Мала српска енциклопедија, ур. Радош Љушић; ISBN 978-86-17-15732-4; Удк 0/9 (417.11)(031); Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2008.

8. Никола Павковић (стр. 799) Мала српска енциклопедија, ур. Радош Љушић; ISBN 978-86-17-15732-4; Удк 0/9 (417.11)(031); Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2008.

9. Сетва и жетва (стр. 1001), Мала српска енциклопедија, ур. Радош Љушић; ISBN 978-86-17-15732-4; Удк 0/9 (417.11)(031); Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2008.

10. Музика, (коауторски са Нином Аксић), Мали лексикон српске културе: етнологија и антропологија, Службени гласник и Етнографски институт САНУ, Београд 2017. (стр. 219-225)

11. Народна уметност, Мали лексикон српске културе: етнологија и антропологија, Службени гласник и Етнографски институт САНУ, Београд 2017. (стр. 248-251)

12. Плес, (коауторски са Милошем Рашићем), Мали лексикон српске културе: етнологија и антропологија, Службени гласник и Етнографски институт САНУ, Београд 2017. (стр. 298-302)

Селекторски послови:

14.09-17.09.2008. Члан жирија на Међународном етнографском фестивалу-такмичењу „Гласови златне степе“ у организацији Министарства културе Руске Федерације, Министарства културе Астаханске области и Државног фолклорног центра „Астраханска песма“ за номинацију „Народно соло певање“ у Астрахану (Русија).

Јавна предавања у иностранству:

· 22.11.2007. Предавање (на грчком језику) са темом Српске народне игре у оквиру циклуса предавања у позоришту Дора Страту (Атина, Грчка).

· 29.11.2007. Предавање (на грчком језику) и концерт Српске народне песме у оквиру циклуса предавања у позоришту Дора Страту (Атина, Грчка).

· 28.05.2008. Предавање (на грчком језику) са темом Српске народне игре у Центру за проучавање југоисточне Европе (National Greek Committee of the Association Internationale d’Etudes du Sud-Est Europeen (AIESEE) у Атини (Грчка).

· 16.09.2008. Мастер клас Characteristics of Byzantine Chanting and Serbian Traditional Singing у Филхармонији „М.П. Мусорски“ у Астрахану (Русија).

· 24.11.2008. Предавање (на грчком језику) са темом Плес у Византији. Антрополошка перспектива у Удружењу Грка из Мале Азије „Киздервењотес“ у Солуну (Грчка).

· 3.02.2010. Предавање (на грчком језику) са темом Српске народне игре: трансформације и питања етничког идентитета и промоција књиге Σερβική χορευτική παράδοση (Српско играчко наслеђе, објављена 2009. године у издању Института Академије СПЦ за уметности и конзервацију, Сремски Карловци) у Аксиуполију (Грчка) у организацији Меторион центра (www.methorion.gr).

· 21.04.2010. Промоција књиге Σερβική χορευτική παράδοση (Српско играчко наслеђе, објављена 2009. године у издању Института Академије СПЦ за уметности и конзервацију, Сремски Карловци) и предавање (на грчком језику) са видео материјалом о српским народним играма у Јањини (Грчка) у организацији Друштва грчко-српског пријатељства из Јањине.

· 30.11.2010. Промоција књиге Σερβική χορευτικήπ αράδοση (Српско играчко наслеђе, објављена 2009. године у издању Института Академије СПЦ за уметности и конзервацију, Сремски Карловци) и предавање (на грчком језику) са видео материјалом о српским народним играма у конзулату Републике Србије у Солуну (Грчка).

· 2.12.2010. Промоција књиге (на грчком језику) Σερβική χορευτική παράδοση (Српско играчко наслеђе, објављена 2009. године у издању Института Академије СПЦ за уметности и конзервацију, Сремски Карловци) и предавање (на грчком језику) са видео материјалом о српским народним играма у Арависосу-Јаница (општина Киру, срез Пелас, Грчка).

- 14. марта 2012. године предавање по позиву о српским народним играма као симболу етничког идентитета код Срба у дијаспори у оквиру циклуса предавања Фолклор – антропологија плеса у организацији Одељења за физичко образовање и спортске науке на Универзитету у Атини.

- 11. децембра 2014. предавање по позиву у оквиру постдипломских студија на Факултету за основношколско образовање (Faculty of Primary Education) Атинског универзитета. Тема: The Greek national minority in Serbia: Issues of ethnic identity and the role of Serbo-Greek friendship societies and various associations of Greeks in Serbia today.

Приређена дела:

Тематски зборник: Традиција – фолклор - идентитет, Институт Академије – Високе школе СПЦ за уметности и консервацију, Сремски Карловци 2010, 440 стр. (заједно са И. Тодоровићем)

Духовна култура и религиозност некад и данас – различити контексти и традиције, Међународни тематски зборник, Рашка школа, Универзитет у Приштини – Факултет техничких наука, Етнографски институт САНУ, Центар за религијске студије ИФДТ-а, Народни музеј – Чачак, Српски научни центар, Београд 2012, 277 стр. (заједно са И. Тодоровићем)

Идентитет и мултикултуралност:Србија и окружење на почетку трећег миленијума, Тема броја у Зборнику Матице српске за друштвене науке, бр. 139/2, Нови Сад 2012, 139–248 стр.

The Feast of Saint George: Different Cultural Contexts and Traditions. (ур.) Гордана Благојевић. Међународни темстски зборник. Етнолошко-антрополошко друштво Србије и Етнографски институт САНУ. Београд 2018. (223 стр.)

Стручни преводи:

Георгије Н. Константину, Теорија и пракса црквене музике, Беседа, Нови Сад 2014, 260 стр.