Ивица Тодоровић

Ивица Тодоровић

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Научни саветник

Ивица Тодоровић (1971) дипломирао је на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду 1996. године. Студије је завршио у року, као студент са највећом просечном оценом у генерацији. На истом Одељењу је 2000. годи...

Ивица Тодоровић (1971) дипломирао је на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду 1996. године. Студије је завршио у року, као студент са највећом просечном оценом у генерацији. На истом Одељењу је 2000. године одбранио магистарску тезу са темом Анализа митских сагледавања улоге и значаја српског народа, а докторску дисертацију са темом Значење и структура литијског опхода одбранио је 2003. године и стекао титулу доктора етнологије-антропологије, а затим – у Етнографском институту САНУ – звање научног сарадника (2004) и вишег научног сарадника (2010). Највише научно звање, звање научног саветника, стекао је 2016. године.

Био је стипендиста Фондације за развој научног и уметничког подмлатка и Министарства за науку Републике Србије, а од септембра 1999. године ради у Етнографском институту САНУ у Београду. Члан је редакција неколико научних часописа. Радио је на више научних пројеката и написао велики број научних радова и лексикографских одредница, уз више обимних монографија и бројна уредништва (близу 200 библиографских јединица). Био је руководилац научних пројеката које су финансирали Министарство културе и Министарство науке Републике Србије. Између осталог, руководио је пројектом од прворазредног националног значаја Интердисицплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије. Израда мултимедијалног интернет портала „Појмовник српске културе“, као и етнолошким потпројектом Етнолошко и антрополошко тумачење традиција у оквиру овог пројекта. Такође је руководио и међународним научним пројектима (Истраживање јужнословенских народних традиција: архаика и савременост – резултат сарадње САНУ и РАН; руковођење етнолошким делом тима у оквиру реaлизације пројекта Истраживање културе и историје Срба у Румунији итд.), а био је руководилац и неколико пројеката истраживања нематеријалног културног наслеђа различитих делова Србије. На основу постигнутих резултата, у периоду два последња велика пројектна циклуса сврстан је у највишу научну категорију А1. Био је коуредник за етнологију у Енциклопедији српског народа (2008) и уредник већег броја тематских зборника и научних интернет-портала.

Објављивао је радове у бројним научним и стручним часописима и учествовао на великом броју научних скупова у земљи и иностранству, а на некима од њих је и председавао. Организовао је бројна теренска истраживања, као и рад научно-истраживачког центра, научних трибина и сајтова. Учествовао је у организацији више научних скупова и остварио интензивну међународну сарадњу. Написао је велики број рецензија за научне радове, тематске зборнике и монографије. Цитиран је од стране великог броја научника из различитих научних дисциплина. Члан је Научног већа Етнографског института САНУ. Био је члан Управног одбора ЕИ САНУ. Оснивач је и члан неколико научно-истраживачких удружења и центара. Организовао је циклусе предавања и држао бројна предавања (у оквиру различитих научних трибина, промоција итд.). Добијао је награде и признања за своје монографије и делатност. У различитим научним контекстима више пута је био ментор, а такође је пружао стручну помоћ и сарађивао са бројним истраживачким и завичајним друштвима.

Ивица Тодоровић је спроводио опсежна етнолошка теренска истраживања у различитим областима Републике Србије, Црне Горе, Републике Српске итд, на изузетно великом броју локација. Иницирао је и спровео бројна нова и мултидисциплинарна истраживања пионирског карактера, понудивши низ оригиналних приступа различитим етнолошко-антрополошким темама, уз нове хипотезе и методолошке концепте. Започео је, организовао и спровео прва систематска етнолошко-генетичка мултидисциплинарна истраживања становништва Србије, обухвативши више од хиљаду испитаника из свих основних лингвокултурних зона. Такође, на пољу етнолошке лексикографије остварио је значајне резултате.

Основна поља истраживања: традиционална и савремена култура Срба; српски идентитет и представе о пореклу; етногенеза Срба и становништва српског етничког простора; проучавање културних образаца и научних парадигми; митолошко-религијски системи и сакрални текстови; етнокултурни маркери; српска лексикографија; феномен антисрбизма; универзалне структуре. Приступ И. Тодоровића првенствено је усмерен на разоткривање базичних структурних модела, у контексту мултидисциплинарних истраживања културне стварности, као и на темељно и вишедимензионално етнолошко-антрополошко проучавање српског етноса и српског етничког простора.

Монографије:

Ритуал ума – значење и структура литијског опхода, Посебна издања Етнографског института САНУ 53, Београд, 2005, стр. 1-496.

Митска истина Срба, Звоник, Београд, 2005, стр. 1-446.

Света структура – трагање за јединственом основом културних феномена, Посебна издања Етнографског института САНУ 71, Београд, 2009, стр. 1-364.

Етнологија и генетика – прелиминарна мултидисциплинарна истраживања порекла Срба и становништва Србије, Друштво српских родословаца „Порекло“, Етнографски институт САНУ, Београд, 2015, стр. 1-224.

Српска тајна – експериментална разматрања специфичних структурних и семантичких образаца од изузетног значаја у српском етнокултурном контексту, Невен, Етнографски институт САНУ, Београд, 2015, стр. 1-386.

Други научни радови и библиографске јединице:

Риба у обичајима и веровањима становништва источне Србије, Етно–културолошки зборник III, Сврљиг, 1997, стр. 233-238.

Особена структура заветине у Гулијану (Сврљиг), Етно–културолошки зборник IV, Сврљиг, 1998, стр. 305-310.

Прилог проучавању литија у сврљишком крају, Гласник Етнографског института САНУ XLVII, Београд, 1998, стр. 103-120.

Бајковити мотиви у сновима и веровањима становништва сврљишког краја, Етно–културолошки зборник V, Сврљиг, 1999, стр. 167-171.

Анализа митских сагледавања улоге и значаја српског народа – магистарски рад, Библиотека Одељења за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду, Београд, 2000, стр. 1-357.

Идејни систем „Срби, народ најстарији“, Гласник Етнографског института САНУ XLVIII, Београд, 1999, стр. 25-49.

Бог у предањима и веровањима становништва сврљишког краја, Етно–културолошки зборник VI, Сврљиг, 2000, стр. 63-69.

Значење сакралне архитектуре Лепенског Вира, Гласник Етнографског института САНУ XLIX, Београд, 2000, стр. 119-125.

Митска основа литија, Етно–културолошки зборник VII, Сврљиг, 2001/2002, стр. 149-153.

Поступци за ефикаснију заштиту народног градитељства и сеоске културне баштине на примеру програма организације „Извор“, Зборник о заштити народног градитељства, Центар за културу Вук Караџић, Лозница, 2002, стр. 80-88.

Прилог проучавању народне медицине у области Тамнаве, Гласник Етнографског института САНУ L-LI, Београд, 2002-2003, стр. 135-154.

Значење и структура литијског опхода – докторски рад, Библиотека Одељења за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду, Београд, 2003, стр. 1-540.

Ауторизована дискусија са научног скупа „Митски и демонски свет, култна места и објекти у духовној и материјалној култури“, Етно-културолошки ЗБОРНИК VIII, Сврљиг, 2003; стр. 48-49, 65-66, 96-97.

Проблематика ритуала литијског опхода у светлу новијих истраживања, Посебна издања Етнографског института САНУ 49, Београд, 2003, стр. 61-71.

Структура магијског мишљења у народној медицини, сажетак у: Тимочки медицински гласник 29, Зајечар, 2004, стр. 9; рад је изложен на XI научно-стручном скупу „Историја медицине и народне здравствене културе“ одржаном у Београду 2004.

Прилог реконструкцији базичног митолошког кода српске народне религије – митска бића Тамнаве, Гласник Етнографског института САНУ LII, Београд, 2004, стр. 205-225.

Предлог обнове Тичјег Поља као прилог ревитализацији планинских предела Србије, Симпозијум „Сеоски дани Сретена Вукосављевића“ XXI, Пријепоље, 2005, стр. 151-162; коауторство са Гораном Бабићем и Сашом Срећковићем.

Масовна култура као идеологија у Србији, сажетак у: III Българо-сръбска научна конференция, Всекидната култура в постсоциалистическия период – Програма,София, 6-9 октомври, 2004, стр. 8; рад је изложен и на Научној трибини ЕИ САНУ у Београду, 29. 11. 2004.

Феноменологија воде – општи митско-обредни контекст, Бдење 7, Сврљиг, 2004, стр. 165-194.

Приоритети савремене етнолошко-антрополошке науке у Србији, Зборник Етнографског института САНУ 21, Београд, 2005, стр. 151-162.

Паралелна етнологија у постсоцијалистичкој Србији, IV српско-бугарска конференција: Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду у Србији и Бугарској, Програм, Зрењанин, 2005, 8-9.

Митско злато – прилог проучавању митологије трагања за златом на примеру грађе из сврљишке области, Братство X, Београд, 2006, стр. 113-134.

Хришћанска и претхришћанска димензија ритуала литијског опхода, Гласник Етнографског института САНУ LIV, Београд, 2006, стр. 271-287.

Структура културних и етничких образаца и промена у Горњем Полимљу, Геокултура развоја и култура мира на Балкану (етничка и религијска позадина), Филозофски факултет – Универзитет у Нишу, Институт за социологију, Ниш, 2006, стр. 161-169.

Савремена проучавања традиционалне духовне културе Србије, Актуелни пројекти Етнографског института САНУ (2006-2010), Етнографски институт САНУ, Београд, 2006, стр. 11-12.

Резултати истраживања обреда литија – допунски осврт, Зборник радова Етнографског института САНУ 23, Београд, 2007, стр. 189-213.

Народна медицина некада и данас, Зборник радова ''Историја медицине, фармације и народне медицине'', Институт за савремену историју, Београд – Зајечар, 2007, стр. 213-228.

Слично и супротно – прилог проучавању комуникацијске структуре магијског мишљења у народној медицини, Етно-културолошки зборник XI, Сврљиг, 2006-2007, стр. 39-49.

Резултати савремених етнолошких истраживања Горњег Полимља, Милешевски записи 7, Пријепоље, 2007, стр. 301-317.

Сербский мужчина: в прошлом и сейчас, Этнопанорама 1-2/2007, Оренбург, 2007, стр. 61-66.

Иницијацијска структура и значење српске бајке – етнолошки контекст, Probleme di filologie slavă/Проблеми словенске филологије XV, Universitatea de vest din Timişoara, Timişoara, 2007, стр. 455-464.

Пространство и время мужчины в историко-антропологическом контексте, Наша повседневная жизнь. Антропологические исследования ученых России и Сербии, Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук, Москва, 2008, стр. 267-284.

Проблематика реконструкције јединствене системске основе културних феномена – осврт на истраживања и аналитичке могућности, Културне паралеле – Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду/Всекидневната култура в постсоциалистическия период, Зборник Етнографског института САНУ 25, Београд, 2008, стр. 225-242.

Етнолошко-антрополошки поглед на Лепенски Вир, Етно-културолошки зборник XII, Сврљиг, 2008, стр. 97-106.

Резултати савремених истраживања народне религије Срба – општи пресек, Гласник Етнографског института САНУ LVI (1), Београд, 2008, стр. 53-70.

О јединственом систему елемената културе – илустративни пресек са нагласком на закључцима произашлим из српске грађе, Слике културе некад и сад, Зборник Етнографског института САНУ 24, Београд, 2008, стр. 95-109.

О општем геополитичком контексту и етничком идентитету – на примеру Горњег Полимља, Симпозијум „Дани Сретена Вукосављевића“ XXIII, Пријепоље, 2008, стр. 233-263.

Митска Топлица – етноантрополошки осврт на најнаглашеније садржаје са митским предзнаком, Митолошки зборник 20, Рача, 2009, стр. 93-99.

Резултати нових етнолошких истраживања српског југа, Лесковачки зборник XLIX, Институт за савремену историју/Београд и Народни музеј/Лесковац, Лесковац, 2009, стр. 13-26.

Маркеры определения культурных и этнических границ (на примере пограничных областей сербской етнической территории), Симпозиум Мультикультурализм и культурный диалог в полиэтничном пространстве, секция Идентичность и идентификация, VIII Конгресс этнографов и антропологов России, Тезисы докладов, Оренбург, 2009, стр. 240.

Прилог проучавању универзалних образаца у културним феноменима – на примеру српске грађе, Гласник Етнографског института САНУ LVII, Београд, 2009, стр. 147-174.

Прво и последње – прилог етнолошком проучавању пророчанских и есхатолошких представа са нагласком на подручју источне Србије и суседних области, Етнокултуролошки зборник XIII, Сврљиг, 2009, стр. 23-28.

Значај теренских етнолошких истраживања данас, Теренска истраживања (изазови – резултати – примена), Седма српско-бугарска конференција, Књига апстраката, Сирогојно, 2009, 19.

Митске представе и идентитет у Горњем Полимљу и околним областима, Милешевски записи 8, Пријепоље, 2009, 229-252.

У Енциклопедији српског народа др Ивица Тодоровић је објавио 46 ауторских одредница: Енциклопедија српског народа, ISBN 978-86-17-15732-4, 0/9 (497.11)(031), Главни и одговорни уредник: Радош Љушић, Завод за уџбенике, Београд, 2008 (1278 страна):

Аромуни, стр. 39.

Бог (са Александром Павићевић), стр. 109.

Бројеви, стр. 141.

Винчанска култура (са Маријом Љуштином и Војиславом Филиповићем), стр. 176-177.

Власи (са Војином Дабићем), стр. 185.

Вода, стр. 189.

Горанци (са Сањом Ранковић), стр. 239.

Гром, стр. 256.

Дунавска хипотеза, стр. 321-322.

Заклетва (са Јованом Благојевићем), стр. 379.

Злато, стр. 395.

Змај, стр. 395.

Јаје, стр. 433.

Карашевци, стр. 488.

Крајишници, стр. 546.

Креманско пророчанство, стр. 549.

Крст, стр. 552.

Крстоноше/литије, стр. 554.

– (са Маријом Љуштином и Војиславом Филиповићем), Лепенски Вир, стр. 580.

Лужички Срби, стр. 594.

– (са Момиром Самарџићем и Горданом Благојевић), Македонци, стр. 606-607.

Малисори, стр. 610.

Митска бића, стр. 675.

Митско биље, стр. 675.

– (са Бојаном Јовановићем), Народна веровања, стр. 713-714.

Народна медицина, стр. 715.

– (са Петром Влаховићем), Обичаји годишњег циклуса, у: Обичаји, стр. 766.

– (са Петром Влаховићем), Обичаји животног циклуса, у: Обичаји, стр. 766.

– (са Јеленом Јовановић), Обредне поворке, стр. 770.

Праг, стр. 883.

Свети простор, стр. 985.

Свето дрво, стр. 989-990.

Симболи, стр. 1003.

Слава (са Бојаном Јовановићем и Јасном Мијаиловић), стр. 1012-1013.

Снови, стр. 1020.

Етноним, у: Срби, стр. 1033-1034.

Етнички простор, у: Срби, стр. 1034-1035.

Културне зоне, у: Срби, стр. 1035.

Језик/етничке промене, у: Срби, стр. 1035.

Идентитет, у: Срби, стр. 1035.

Расрбљавање, у: Срби, стр. 1035-1036.

Вероисповест (са Александром Павићевић), у: Срби, стр. 1036.

Срби римокатолици, у: Срби, стр. 1036.

Србофобија, стр. 1056.

Сунце, стр. 1113.

Шокци, стр. 1271.

(4 лексикографске одреднице у: Српска енциклопедија, Уредник: академик Чедомир Попов, Матица српска, САНУ, Нови Сад, 2010, 2011.)

Апотропејон, Српска енциклопедија, Том I, књига 1, Матица српска, САНУ, Нови Сад, 2010, стр. 7.

Бабице, Српска енциклопедија, Том I, књига 1, Матица српска, САНУ, Нови Сад, 2010, стр. 39.

Басма (са Љ. Р.), Српска енциклопедија, Том I, књига 1, Матица српска, САНУ,Нови Сад, 2010, стр. 622-623.

Благо, закопано, Српска енциклопедија, Том I, књига 2, Матица српска, САНУ, Завод за уџбенике, Нови Сад – Београд, 2011, стр. 208.

Традиција поново: Стратегијски концепт савремених проучавања традиционалне духовне културе Срба – сажети осврт, Гласник Етнографског института САНУ LVIII (1), Београд, 2010, стр. 201-215.

Матерњи језик сакралне географије Срба – митска симболика Косова у контексту одређења српског идентитета и пројекције историјске судбине, Тематски зборник међународног значаја „Језик и народна традиција“, Косово и Метохија у цивилизацијским токовима књ. 1, Косовска Митровица, 2010.

Значење злата: Специфични семантички простори митологије злата у српској народној традицији – некад и данас, Тематски зборник „Традиција – фолклор – идентитет“, Институт Академије СПЦ за уметности и консервацију, Сремски Карловци, 2010, стр. 265-316.

Вишеслојно поље сусрета традиције, фолклора и идентитета из етнолошко-антрополошке перспективе, коауторство са Александром Мирковић и Горданом Благојевић, Тематски зборник „Традиција – фолклор – идентитет“, Институт Академије СПЦ за уметности и консервацију, Сремски Карловци, 2010, стр. 11-25.

Прилог разматрању основних савремених проблема српског југа и српског истока – „унутрашњи аспекти“, Лесковачки зборник LI, Лесковац, 2011, стр. 371-393.

Жељинска ала. Резултати нових истраживања народних митолошких представа Жупе, Гласник Етнографског института САНУ LIX (2), Етнографски институт САНУ, Београд, 2011, стр. 207-218.

Источна Србија као савремени истраживачки изазов, Тема тематског зборника: Духовна и материјална култура становништва источне Србије и суседних области, Етно-културолошки зборник књ. XV, Сврљиг, 2011, стр. 25-36.

Сербская традиция, идентичность и символы – Приложение изучению проблематики определения основных этнических определений сербов и их културного наследия. IX Конгресс этнографов и антропологов России: Культурное наследие – ресурс инновационного развития, тезисы докладов. Петрозаводск (4-8 июля 2011).

Представе о пореклу и етничким границама – савремена употреба и семантичке димензије, Културе и границе, Београд, Вршац, 2011, стр. 7-8.

Резултати нових истраживања митско-религијских представа и идентитета на Пештеру и околним областима. Борба са пештерском аждајом и сродне представе, Међународни тематски зборник у издању Музеја у Пријепољу (Милешевски записи 9), Музеј у Пријепољу, Пријепоље, 2012, стр. 269-290.

Проблем мултидисциплинарног проучавања односа између науке и религије – преиспитивање доминантне научне парадигме, Међународни тематски зборник „Духовна култура и религиозност некад и данас – различити контексти и традиције“, уредници: Ивица Тодоровић, Гордана Благојевић, Група издавача (Рашка школа, Универзитет у Приштини – Факултет техничких наука, Етнографски институт САНУ), Београд, 2012, стр. 57-86.

Истраживање нематеријалног културног наслеђа Александровачке жупе, коауторство са Мајом Марјановић и Бранком Златковићем, Тематски зборник Нематеријално културно наслеђе и локална средина – резултати савремених мултидисциплинарних истраживања Александровачке жупе и околних области, уредник: Ивица Тодоровић, Завичајни музеј Жупе – Александровац, Александровац, 2012, стр. 7-36.

Савремене перспективе истраживања етногенетских процеса источне Србије – Илустративни пресек са нагласком на новим могућностима, Етно-културолошки зборник XVII, Сврљиг, 2013, стр. 109-126.

Нове могућности етногенетских проучавања становништва Србије, Гласник Етнографског института САНУ LXI (1), Београд, 2013, стр. 149-158.

Осврт на неке од примарних проблема науке у Србији – са нагласком на етнологији и фолклористици, Савремена српска фолклористика 04-05. октобар 2013 – Програм и апстракти, Центар за истраживање српског фолклора, Одсек за српску књижевност Филозофског факултета у Новом Саду, стр. 31-32.

Мултидисциплинарна истраживања порекла становништва Србије – прелиминарни оквир, Гласник Етнографског института САНУ LXI (2), Београд, 2013, стр. 101-111.

– (23 опширна појма/лексикографске одреднице у: Интернет-портал „Појмовник српске културе“ Етнографског институа САНУ и Института за српски језик САНУ; појмови су постављени током 2013. године; http://www.pojmovnik.rs; http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/pojmovnik.php):

Авет.

Аждаја.

Ала.

Анатема, коауторство са Александром Павићевић.

Астрономија/Народна астрономија, коауторство са Александром Павићевић.

Бабице.

Бајање.

Бајка.

Басма.

Биљка.

Благо.

Бог, коауторство са Александром Павићевић.

Боје, коауторство са Александром Павићевић.

Број.

Вода.

Вук.

Време, коауторство са Александром Павићевић.

Гатање.

Животиња, коауторство са Ђорђином Трубарац.

Заветина.

Змај.

Риба, коауторство са Ђорђином Трубарац.

Дрво.

Непосредни резултати нових мултидисциплинарних етногенетских истраживања Срба и становништва Србије (на примеру Александровачке жупе), коауторство са: Анђелка Вучетић-Драговић, Анђелко Марић, Гласник Етнографског института САНУ LXII (1), Београд, 2014, стр. 245-257.

Компаративни аналитички осврт на најновија генетска истраживања порекла Срба и становништва Србије – етнолошка перспектива, коауторство са: Анђелка Вучетић-Драговић, Анђелко Марић, Гласник Етнографског института САНУ LXII (2), Београд, 2014, стр. 99-111.

Нова истраживања порекла и представа о пореклу становништва Средњег Полимља и околних области – непосредни резултати и осврт на савремене аналитичке могућности, Тематски зборник Милешевски записи 10, Пријепоље, 2014, стр. 154-206.

Општи оквир компаративних етнолошких и генетских истраживања порекла становништва Србије – на основу илустративних примера општина Александровац и Пријепоље, Тематски зборник Нематеријално културно наслеђе и локална средина II: нови резултати истраживања Жупе александровачке и околних области, Александровац, 2014, стр. 9-42.

О комуникацијским аспектима и могућностима српског мита – на примеру разматрања примарних значења представа о жељинској али, Тематски зборник Промишљања традиције – Фолклорна и литерарна истраживања, Зборник радова посвећен Мирјани Дрндарски и Ненаду Љубинковићу, Институт за књижевност и уметност – посебно издање књ. XXXVII, Београд, 2014, стр. 359-372.

Религија, идентитет и културне промене – Српско друштво на почетку трећег миленијума, коауторство са Александром Павићевић, Тематски зборник Религија, религиозност и савремена култура – Од мистичног до (и)рационалног и vice versa, Зборник Етнографског института САНУ 30, Београд, 2014, стр. 39-56.

Представе о етничким и конфесионалним релацијама на Пештеру и околним областима, 26. Симпозијум „Дани Сретена Вукосављевића“, Дом културе, Пријепоље, 2013, стр. 263-293.

Риба у српској народној традицији у контексту древних представа и староцивилизцијских религијских пракси, коауторство са Ђорђином Трубарац Матић, Духовна и материјална култура становништва источне Србије и суседних области, Етно-културолошки зборник књ. XVIII, Сврљиг, 2014, стр. 43-58.

Serbian Ethnocultural Borders and Contemporary Research on Folk Concepts of Origin – New Perspectives and Challenges, Међународни научни скуп Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима, Западни универзитет у Темишвару, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Савез Срба у Румунији, Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији, Темишвар, 2014, стр. 54.

Нова истраживања најутицајнијих митских и ритуалних образаца Срба – главни резултати, Савремена српска фолклористика – књига резимеа, Институт за књижевност и уметност, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд, 2014, стр. 33.

Новые исследования сербской народной традиции: архаика и современность, Славянский мир в третьем тысячелетии – человек, общество, народ в истории, языке и культуре, уредник: Е. С. Узенева, Институт славяноведения РАН, Москва, 2014, стр. 302-322.

Analysis of Y-STR markers among 556 individuals and their representation in the Republic of Serbia, коаутори: M. Savić et al., Human Identification Solutions Conference, Madrid, 2015; https://www.lifetechnologies.com/rs/en/home/industrial/human-identification/human-identification-solutions-conference/hids-conference-posters.html;

http://www.lifetechnologies.com/content/dam/LifeTech/Documents/PDFs/Marina%20%20Savic_poster.pdf

Српске етнокултурне границе и савремена преиспитивања народних представа о пореклу – старе истине и нове могућности и изазови, Исходишта 1/2015, Темишвар, 2015, стр. 443-454.

Базични митски и ритуални обрасци Срба – у контексту нових проучавања идентитета и одговарајућих промена, Етно-културолошки зборник књ. XIX, Сврљиг, 2015, стр. 67-80.

Балкански водени бик, његово порекло и типолошко одређење сагледани у контексту представа о воденим биковима у другим европским и светским традицијама, (коауторство са Ђорђином Трубарац Матић), Савремена српска фолклористика III – књига апстраката, Филозофски факултет Универзитета у Нишу – Удружење фолклориста Србије – Институт за књижевност и уметност – Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Ниш, 2015, стр. 26.

Могућности преиспитивања савремених релација науке и религије, са нагласком на примерима из домена српског етничког контекста – научне границе и табуи, FAITH AND REASON, International scientific meeting almanac, Dosije studio, FOREL, Philosophical commune. Belgrade, 2016, str. 7-34; Verovanje i/ili znanje, str. 193-226, Institut društvenih nauka, Beograd, 2016; http://forel.idn.org.rs/

Нова етнолошка истраживања Доњег Полимља и околних области са нагласком на представама о становништву и традицији овог подручја, Милешевски записи 11, Пријепоље, 2016, стр. 163-183.

Нове поруке предака – илустративне конотације најновијих етнолошко-генетичких истраживања Срба и становништва српског етничког простора, Лесковачки зборник LVI, Лесковац, 2016, стр. 7-30.

New ethnological research of Serbs in Romania, Западни универзитет у Темишвару, Универзитет у Нишу, Савез Срба у Румунији, Темишвар 2016, стр. 42.

Др Оливера Васић, Етнокултуролошки зборник XX, Сврљиг, 2016, стр. 165-166.

Сербско-русские отношения в прошлом и сегодня – взгляд на отдельные идеи и проблемы с этнолого-антропологической точки зрения (с акцентом на духовной сфере), Материалы международной научно-практической конференции Вместе сквозь века. К истории русско-сербских культурных, духовных и политических связей, Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, Гатчинская епархия Русской православной церкви, Санкт-Петербург, Ленинградска област, 2017, стр. 15-20.

About the Importance of Spiritual-Religious Correlation – in the context of the general review of the Serbian-Russion relations in the current social moment and the past, Religion in Contemporary Society (Религия и современное общество), Међународни зборник радова, Институт друштвених наука, Браничевска епархија, Београд, 2017, стр. 149-170.

О новим етнолошким истраживањима Срба у Румунији – уводни приступ и перспективе, Исходишта / Originations 3, Савез Срба у Румунији, Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Темишвар / Ниш, 2017, стр. 463-474.

Етнолошки осврт на српско-румунска прожимања и релације, Етно-културолошки зборник XXI, Нова мултидисциплинарна истраживања источне Србије, околних области и српског етничког простора, Сврљиг, 2017, стр. 85-113.

Обичај, Етнологија и антропологија, Мали лексикони српске културе књ. 1, Службени гласник, Етнографски институт САНУ,Београд, 2017, стр. 259-265.

Обредне поворке, Етнологија и антропологија, Мали лексикони српске културе књ. 1, Службени гласник, Етнографски институт САНУ, Београд, 2017, стр. 274-280.

Слава (коауторство са Александром Павићевић), Етнологија и антропологија, Мали лексикони српске културе књ. 1, Службени гласник, Етнографски институт САНУ,Београд, 2017, стр. 380-383.

О највећем српском проблему: кључни идејни и духовни аспекти кризе, Крушевац и околина у Првом светском рату, тематски зборник, Историјски архив Крушевац, Велики Шиљеговац – Крушевац, 2018, стр. 273-282.

Још о српском истоку, у: Јухорски запис, тематски зборник, Историјски архив Крушевац, Удружење за културу и уметност Логос Својново, Својново – Крушевац, 2018, стр. 51-56.

Српски мит – прилог општем сагледавању основних образаца и кодова, у: Крушевац – духовни, културни и привредни центар Србије, тематски зборник, Крушевац, 2019, стр. 51-58.

Етнолошко-правни прилог разматрању и решавању проблема беле куге код Срба (коауторство са Николом Демоњом), Етно-културолошки зборник XXII, Сврљиг, 2019, стр. 133-155.

Трагом (не)заборављених простора и стаза српског (северо)истока – подсећања и нови етнолошки увиди и закључци, у: Живот посвећен трагању за етничким идентитетом, Зборник у част универзитетском професору др Михају Миљи Радану поводом 65. рођендана, Западни Универзитет у Темишвару и други, Editura Universităţii de Vest din Timişoara, Темишвар / Timişoara, 2019, стр. 403-415.

Енциклопедија српског народа, ко-уредник за етнологију Ивица Тодоровић, Завод за уџбенике, Београд, 2008.

– Тематски зборник Традиција – фолклор – идентитет, уредник Ивица Тодоровић (са Горданом Благојевић), Институт Академије СПЦ за уметности и консервацију, Сремски Карловци, 2010.

– Интернет-портал Појмовник српске културе Етнографског институа САНУ и Института за српски језик САНУ, уредник Ивица Тодоровић (период 2012-2014); http://www.pojmovnik.rs (касније: http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/pojmovnik.php)

– Тематски зборник Нематеријално културно наслеђе и локална средина – резултати савремених мултидисциплинарних истраживања Александровачке жупе и околних области, Уредник: Ивица Тодоровић, Издавач: Завичајни музеј Жупе – Александровац, Александровац, 2012.

– Међународни тематски зборник Духовна култура и религиозност некад и данас – различити контексти и традиције, уредник Ивица Тодоровић (са Горданом Благојевић), Група издавача (Рашка школа, Универзитет у Приштини – Факултет техничких наука, Етнографски институт САНУ), Београд, 2012.

Етно-културолошки зборник XXI, Нова мултидисциплинарна истраживања источне Србије, околних области и српског етничког простора, уредник Ивица Тодоровић (са Војиславом Филиповићем), Сврљиг, 2017.

– Тематски зборник Јухорски запис, уредник Ивица Тодоровић (са Голубом Јашевићем, Иваном Бецићем и Љубишом Васиљевићем), Историјски архив Крушевац, Удружење за културу и уметност Логос Својново, Својново – Крушевац, 2018.

– Тематски зборник Крушевац – духовни, културни и привредни центар Србије, уредник Ивица Тодоровић (са Момчилом Исићем и Предрагом Драгојевићем), Крушевац, 2019.

Етно-културолошки зборник XXII, Српски исток некад и данас: археологија, етнологија, историја и лингвистика, уредник Ивица Тодоровић (са Војиславом Филиповићем), Сврљиг, 2019.

Избор из шире библиографије:

Опште одређење бајке на примеру српске грађе – дипломски рад, Библиотека Одељења за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду, Београд,1996, стр. 1-106.

– Приказ књиге др Рачка Попова Български народен календар (2006), Гласник ЕИ САНУ LV (2), Београд, 2007, стр. 209-212.

Порекло, име и прапостојбина, Задужбина, децембар 2008 – март 2009, број 85-86, стр. 7; http://www.snc.rs

Recenzija u: Miloš Timotijević, Karneval u Guči. Sabor trubača 1961-2004, Legenda, Narodni muzej, Čačak, 2005, str. 382-384.

Српски идентитет и симболи, Мали речник основних етничких појмова и недоумица (1), Боготражитељ, 2008; http://www.snc.rs

Српски етнички простор и културне зоне, Мали речник основних етничких појмова и недоумица (2), Боготражитељ, 2008; http://www.snc.rs

Митска истина Срба, разговор 20.08.2008; https://www.youtube.com/watch?v=dE5asUuqh-A

Национални идентитет и православље, Предавање одржано у Клубу српског православља „Боготражитељ“ 27.11.2008, Радио Светигора (https://www.youtube.com/watch?v=nrvVtxFlQEs;https://www.youtube.com/watch?v=wlWFzhnm2tE; arhiva.svetigora.com/category/2/43?page=67).

Трагање за традицијом – размишљања инспирисана сликама Љубивоја Јовановића, Каталог ликовне изложбе Љубивоја Јовановића Богови Словена (Срба), Мала галерија Централног дома војске Србије, Београд, 2006, стр.16-18.

Aуторизовани интервју „Да ли је свети Ђорђе убио аждаху“, НИН бр. 2940, 3. мај 2007.

Уводна реч (са Горданом Благојевић и Александром Мирковић) у: тематски зборник Традиција – фолклор – идентитет, Институт Академије СПЦ за уметности и консервацију, Сремски Карловци, 2010, стр. 7-9.

Уводна реч, у: међународни тематски зборник Духовна култура и религиозност некад и данас – различити контексти и традиције, уредници: Ивица Тодоровић, Гордана Благојевић, Група издавача (Рашка школа, Универзитет у Приштини – Факултет техничких наука, Етнографски институт САНУ), Београд, 2012, стр. 7-9.

Основни пројекти (Основни пројекти; Истраживање нематеријалне културне баштине; Српски етнолошки појмовник; Истраживање порекла; Пројекат Памћење); http://www.snc.rs

Повратак традиције – размишљања поводом поновљеног издања књиге Саватија Грбића о српским народним обичајима у Срезу Бољевачком; http://www.snc.rs

О бајању и гатању, у: http://www.snc.rs

– Представљање књиге „Етнологија и генетика“, 17.06. 2015, Библиотека Милутин Бојић; https://www.youtube.com/watch?v=m90F58QwzKM

Ауторизовани интервју „Српска тајна“, Геополитика бр. 90, септембар, 2015. (в. и у: https://vidovdan.org/istorija/dr-ivica-todorovic-otkrivanje-tajne-srpskog-porekla/?script=lat; https://www.carsa.rs/dr-ivica-todorovic-otkrivanje-tajne-srpskog-porekla/).

Рецензија (Созерцавање истине на раскршћима времена) у: Љубиша Рајковић Кожељац, Смисао српског опредељења за царство небеско, Књижевно-издавачко друштво Лексика, Зајечар – Неготин, 2017, стр. 118-122.

О етнолошким истраживањима, видео-излагање у оквиру изложбе „Сећање на сећања“ (видео-материјал / интервју, фотографије са теренских истраживања итд.), поводом јубилеја обележавања 70 година ЕИ САНУ: Галерија науке и технике САНУ – новембар 2017.

Предговор (са Војиславом Филиповићем) у: Етно-културолошки зборник XXI, Нова мултидисциплинарна истраживања источне Србије, околних области и српског етничког простора, Сврљиг, 2017, стр. 7-8.

Ауторизовани интервју „Да ли се Срби спремају за велику победу?“, Печат бр. 575, 28. јун, 2019, стр. 6-10. (в. и у: https://stanjestvari.com/2019/07/15/ivica-todorovic-srbi-pred-velikom-pobedom/; http://sloven.org.rs/srb/).

Ауторизовани интервјуСрпска идеја јасно је супротстављена идеји савременог глобализма“, Печат бр. 576, 5. јул, 2019, стр. 24-26.

Научни скупови (избор):

– Трећи међународни научни симпозијум „Природа у обичајима и веровањима“, Сврљиг, 21-24. 8. 1997.

– Четврти међународни научни симпозијум „Славе, заветине и друге сродне прославе становништва источне Србије и суседних области“, Сврљиг, 20-23. 8. 1998.

– Научни скуп „Народно градитељство и култура становања у светлу етнологије у источној Србији и суседним областима“, Зајечар, 29-30. 9. 2000.

– Седми међународни научни симпозијум „Митски и демонски свет, култна места и објекти у духовној и материјалној култури“, Сврљиг-Бабин Зуб/Стара Планина, 22-25. 8. 2003.

– Научни скуп „Поступци за ефикаснију заштиту народног градитељства“, Тршић, 12. 9. 2001.

– Научни скуп „Традиционално и савремено у култури Срба“, Београд, 16.12.2002.

– Научно-стручни скуп „Историја медицине и народне здравствене културе“, Рајачке Пивнице, 2002.

– Научни скуп „Митологија Лепенског Вира“, Доњи Милановац, 21. 6. 2003.

– XI научно-стручни скуп „Историја медицине и народне здравствене културе“ одржан у Београду 2004.

– Научни скуп „Етнологија и антропологија: стање и перспективе“, Београд, 15-17. 12. 2004.

– XV научни скуп – Историја медицине, фармације, народне медицине, Зајечар, 24-25. 5. 2006.

– XXI научни симпозијум „Дани Сретена Вукосављевића“, Пријепоље, 2003.

– Научни скуп „Горње Полимље (досадашња проучавања и истраживачки проблеми)“, Пријепоље, 7-8. 10. 2006,.

– Национални скуп са међународним учешћем: Округли сто „Актуелни пројекти Етнографског института САНУ (2006-2010)“, Београд, 12. 10. 2006.

– Научни скуп „Култура мира, идентитети, међуетнички односи у Србији и на Балкану у процесу евроинтеграције“, Ниш, 27-28. 10. 2006,.

– Научни скуп / Округли сто „Фолклор данас“, Баваниште, мај 2007.

– XXIII научни симпозијум „Дани Сретена Вукосављевића“, Пријепоље, јун 2007.

– VII конгресс этнографов и антропологов России, Саранск, јул 2007.

– Научни скуп „Слике културе некад и сад“, Крушевац, 16-19. 10. 2007.

– Међународни научни скуп „Међукултурни дијалози. Пола века темишварске славистике / Dialoguri interculturale. 50 de ani de slavistică timişoreană“, Темишвар, 2-4. 11. 2007.

– Научни скуп „Културно-историјска баштина југа Србије“, Лесковац 4-5. 12. 2008.

– Научни скуп „Митска Топлица“, Блаце, 2009.

– Научни скуп „Горње Полимље и Пештер од антике до новог века (социјална, економска и верска кретања)“, Пријепоље 27-29. 11.2009.

– Научни скуп „Културно-историјска баштина југа Србије“, Лесковац, 22-23. 10. 2010.

– Међународни научни скуп „Културе и границе“, Вршац, 6-8. 10. 2011.

– Међународни научни скуп „Средње Полимље и Пештер од антике до новог века (друштвени, економски и духовни живот)“, Београд, 16-17. 12. 2011.

– Двадесет шести симпозијум „Дани Сретена Вукосављевића“, Пријепоље, 10-11. 10. 2012.

– Научни скуп „Савремена религиозност у европском и националном контексту“, Београд, 21. 9. 2012.

– Међународни научни скуп „Стари Влах, Средње и Доње Полимље кроз време и простор“, Београд, 13-14. 12. 2013.

– Научни скуп / Округли сто „Подручја даљих истраживања духовне и материјалне културе источне Србије“, Сврљиг – Малча, 22. 8. 2014.

– Међународни научни скуп „Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима“, Темишвар (Румунија), 17-19. 10. 2014.

– Међународни научни скуп „Савремена српска фолклористика II“, Београд – Тршић, 5-7. 9. 2014.

– XV научни скуп „Културно-историјска баштина југа Србије“, Лесковац, 14-15. 11. 2014.

– Human Identification Solutions Conference, Madrid, 2015. (Рад представила Марина Савић.)

– Међународни научни скуп „Савремена српска фолклористика III“, Ниш, 2-3. 10. 2015. (Рад представила Ђорђина Трубарац-Матић.)

– Научни скуп / Округли сто „Српско и руско друштво: друштвени, економски и културни мејнстрим“, Београд, 1. 12. 2015.

– Међународни научни скуп „Доње Полимље – историја и традиција“, Београд, 11. 12. 2015.

– Међународном научни скуп „Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и / или периферним областима“, Темишвар (Румунија), 14-16. 10. 2016. године.

– Международная научно-практическая конференция „Вместе сквозь века. К истории русско-сербских культурных, духовных и политических связей“, Санкт-Петербург, Ленинградска област, 26-27 июня 2017. г. (организација: Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, Гатчинская епархия Русской православной церкви).

– Разговор / Округли сто са студентима мастер студија на Теолошком факултету – Методологија писања научног рада, Етнографски институт САНУ, Београд, 15. 12. 2017.

– Научни симпозијум „Стварни узроци беле куге у Србији – полазни основ за решење проблема“, Београд, 13-14. 4. 2018.

– Научни скуп „Крушевац – слободни град“, Крушевац, 15. 10. 2018.