Ивана Башић

Ивана Башић

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Научни саветник

Рођена је 06.02.1971. године у Нишу, Република Србија. Дипломирала је 1995. године, а магистарску тезу одбранила је 2001. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду, где је и докторирала 2011. године.

Мејл: xeliot@gmail.com

Рођена је 06.02.1971. године у Нишу, Република Србија. Групу за српски језик и југословенске књижевности Филозофског факултета Универзитета у Нишу завршила је 1995. године. Магистарску тезу под насловом Однос приповедача и приповедног текста у делима „Проклета авлија“ Иве Андрића и „Доктор Фаустус“ Томаса Мана (ментор проф. емеритус Драган Стојановић) одбранила је 2001. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду, где је и докторирала 2011. године, одбранивши докторску тезу под називом Лексичка иконичност и српска језичка слика света (ментор академик Предраг Пипер). Радила је као аналитичар за хуманистичке науке у Министарству науке и заштите животне средине Републике Србије (2003–2005), а од 2005. године запослена је у Институту за српски језик САНУ. Од 2011. године ангажована је на пројекту „Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије и израда мултимедијалног интернет портала Појмовник српске културе” Етнографског института САНУ. Од 2014. године је запослена у Етнографском институту САНУ. Уредник је портала Појмовник српске културе. Била је уредник Интернет библиотеке Србије за хуманистичке науке и уметност (http://ibis.mi.sanu.ac.rs/) и руководилац пројекта Призори, звуци и речи заборављеног Призрена. Дигитализација и презентација архивске грађе Етнографског института САНУ.

Поља истраживања: лингвистичка антропологија, етнолингвистика, наратологија, антропологија уметности, антропологија књижевности, семиотика.

Монографије

1. Башић, Ивана. 2013. Месечева граматика: идентитет и субјективност у Доктору Фаустусу Томаса Мана и Проклетој авлији Иве Андрића. Београд: Етнографски институт САНУ, Посебна издања, књ. 79.

2. Башић, Ивана. Слике у речима. 2016. Иконичност лексике српског језика у контексту словенске митологије: метафоре живота и смрти. Посебна издања Етнографског института САНУ, књига 85. Београд: Етнографски институт САНУ.

Чланци

1. Башић, Ивана. 2001. Како је могућа полифонија која ствара привид хармоније?. Годишњак за поетичка и херменеутичка истраживања PH 5. Филолошки факултет, Београд, 69–109.

2. Башић, Ивана. 2007. Епименидов парадокс приповедача. Зборник Матице српске за књижевност и језик 55/3, 601–624.

3. Башић, Ивана. 2008. Неизречено, неизрециво, замукло – концепт ћутања у српском језику. Зборник Матице српске за славистику 74, 191–217.

4. Башић, Ивана. 2009. Иконичност онтолошке лексике српског језика у контексту словенске митологије: концепт бића. Зборник Матице српске за славистику 76, 47–81.

5. Башић, Ивана. 2010. О унутрашњој форми (прилог историји термина и појма). Зборник Матице српске за књижевност и језик, 381–399.

6. Башић, Ивана. 2010. Зашто се први мачићи у воду бацају? Иконичност лексема мачка и кот I. Гласник Етнографског института САНУ LVIII (1) 69/84, 392–408.

7. Башић, Ивана. 2010. Зашто се први мачићи у воду бацају? Иконичност лексема мачка и кот II. Гласник Етнографског института САНУ LVIII (2), 131–147.

8. Башић, Ивана. 2010. О унутрашњој форми речи у руској лингвистици и филозофији језика. Зборник Матице српске за славистику 78, 203–219.

9. Башић, Ивана, Бранислав Пантовић. 2011. Лого и семиоза (Oд иконичког знака до симбола у функцији презентације српске културе). Гласник Етнографског Института САНУ 60(1), 49–64.

10. Башић. Ивана. 2012. Михаило Петровић Алас као претеча идеје појмовне метафоре. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LV, 67–83.

11. Башић. Ивана. 2012. Загонетка младића крај прозора. (Питање фокализације у оквирној причи Проклете авлије). Зборник Матице српске за славистику 81, 83–95.

12. Тасовац, Тома, Башић, Ивана. 2012. Корпусна прагматика као изазов лексикографској теорији и пракси. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LV (2), 39–52.

13. Башић, Ивана. 2012. Битак и прича (Интензионалност приповедачког поступка у Проклетој авлији). Зборник Матице српске за славистику бр. 82,41–59.

14. Башић, Ивана. 2013. „Омотач“ и „целина“: иконичност лексема тело и пут. Гласник Етнографског института САНУ 61 (1), 75–89.

15. Башић, Ивана. 2013. Тело духовно – концепт (словенске) душе (I). Гласник Етнографског института САНУ 61(2), 113–128.

16. Башић, Ивана. 2014. Тело духовно: концепт (словенске) душе II. Гласник Етнографског института САНУ 62(1), 131–146.

17. Башић, Ивана. 2014. Концепт лепоте у српском језику – иконичност лексема лепо и красно. Јужнословенски филолог (70), 173–187.

18. Јовичић, Петрија, Башић, Ивана. 2014. За сликарским потезом: границе женског тела на Акту (1956/1957) Зоре Петровић. Гласник Етнографског института САНУ 62 (2), 155–169.

19. Башић, Ивана, Тасовац, Тома. 2014. Фантастика, алегорија и аутентизација у „Светој књизи вукодлака” Виктора Пељевина. Зборник Матице српске за славистику 85, 103–117.

20. Пантовић, Бранислав. Башић, Ивана. 2015. Значај двоструке „укорењености“. (Потенцијал исељеника у међународним интеракцијама и креирању имиџа држава). Гласник Етнографског института САНУ LXIII (1), 177–192.

21. Јовичић, Петрија, Башић, Ивана. 2015. Маске и метаморфозе женскe креативности – Лутка Милене Павловић Барили. Гласник Етнографског института САНУ LXIII (2), 395–410.

22. Ивана С. Башић. 2016. Ружно и грдно: концепт ружног у српском језику, Гласник Етнографског института САНУ, 64/1, 1511–62.

23. Bašić, Ivana, Aleksandra Pavićević. 2017. Između politike, istorije i ideologija: humanistika u okrilju kargo kulta. u: Ćirić, Jovan, Luka Breneselović (ur.). Zbornik za percepciju naučnog rada i poznavanje rekvizita njegove ocene. Beograd: Institut za Uporedno pravo, 99–116.

24. Ивана С. Башић, Станислав Р. Станковић. 2018. „Пустоодна светлост“. Оглед о четири кретања Христифора Црниловића. Гласник Етнографског института САНУ LXIV (2), 391–405.

25. Башић, Ивана. 2018. Лаж као комуникациони модел и концепти лажи у српском језику и култури. Етноантрополошки проблеми 13, 237–259.

26. Башић, Ивана, Узелац, Александар. 2018. Базилиск (змија-петао) и његова симболика у општем и јужнословенском контексту. Гласник Етнографског института САНУ 66/1. 155–176.

27. Башић, Ивана. 2018. Лаж као комуникациони модел и концепти лажи у српском језику и култури. Етноантрополошки проблеми 13, 237–259.

28. Башић, Ивана. 2019. Пурпурно путовање онкрај свести – прамистерије женског у Дану шестом Растка Петровића. Гласник Етнографског института САНУ 67/1.

Радови у тематском зборнику међународног значаја

1. Bašić, Ivana. 2016. Jovan Cvijić’s Jovan Cvijić's psychological characteristics of Southern Slavs and “ethnopsychology” in Serbia. 150th Anniversary of Jovan Cvijić’s Birth. Serbian Academy of Sciences and Arts. Scientific Meetings, Book CLXII, Presidency Book 10|Vol. I, II). Belgradе, 664–679.

2.Bašić, Ivana, Jovičić, Petrija. 2017. „The Dispersed City: The Pilgrimage of Arsenije Njegovan by Borislav Pekić in Light of the Urban Revolution“ in Krase, Jerome, Uherek, Zdeněk (Eds.). Diversity and Local Contexts Urban Space, Borders, and Migration. Palgrave Studies in Urban Anthropology. Palgrave Macmillan, 111–132.

3. Башић, Ивана. 2017. Одреднице: Идентитет, Језик, Менталитет, Симбол у : Мали лексикон српске културе – 70 изабраних етнолошких и антрополошких појмова. Београд: Службени гласник – Етнографски институт САНУ.

4. Башић, Ивана. 2018. „Старе вешти сухе као авети“: семантички развитак лексема авет и вехт у контексту словенских митских представа и обичаја у: Станковић и Лаброска (ур.). Језик као запис културе у етнолошкој и лингвистичкој анализи на релацији Србија – Македонија. Том 1. Српска академија наука и у уметности и Македонска академија на науките и уметностите, Београд, 147–169.

5. Башић, Ивана. 2018. „Високо дрво лад нема, убава мома род нема“: семантика лексеме убав у српском и македонском народном изразу у: Станковић и Лаброска (ур.). Језик као запис културе у етнолошкој и лингвистичкој анализи на релацији Србија – Македонија. Том 1. Српска академија наука и у уметности и Македонска академија на науките и уметностите, Београд, 189–203.

6. Bašić, Ivana. (2019). Metafore straha u: Badurina, Natka, Una Bauer i Jelena Marković (ur.). Naracije straha: Istraživački uvidi, teorijski problemi i metodološki izazovi. Zagreb: Leykam International i Institut za etnologiju i folkloristiku, 221 – 243.

Уредништва

1. Уредник сајта Појмовник српске културе у оквиру пројекта Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије и израда мултимедијалног интернет портала Појмовник српске културе Етнографског института САНУ. М48

2. Уредник каталога Призори, звуци и речи заборављеног Призрена, Етнографски институт САНУ, Београд, 2017.

3. Члан редакције Малог лексикона српске културе – 70 изабраних етнолошких и антрополошких појмова. 2017. Београд: Службени гласник – Етнографски институт САНУ.

4. Martynova, Marina. Bašić, Ivana (еds.). 2019. Prospects for Anthropological Research in South-East Europe. Moscow-Belgrade: „N. N. Miklouho-Maklay“ Institute of Ethnology and Anthropology Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia and Institute of Ethnography Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia.

Учешћа на скуповима

1. Учешће на Међународној научној конференцији „Век и по Јована Цвијића“ у организацији Српске академије наука и уметности, Географског института САНУ и Музеја Града Београда, 12–14. октобара 2015. године, Београд.

2. Учешће на скупу Јазична работилница Различни аспекти на лексиката со субјективна оценка у организацији Универзитета "Св. Кирил и Методиј" и Института за македонски јазик "Крсте Мисирков", одржаној у Охриду 24. и 25. септембра 2015.

3. Учешће на Међународној конференцији Heritage Of The First World War, Sarajevo, 5–8 October 2016. Организатори: University of Ljubljana. Faculty of Arts, Department of Ethnology and Cultural Anthropology. University of Graz, Southeast European History and Anthropology. University of East Anglia, School of History, University of Tuzla, History Department, International University of Sarajevo, Faculty of Arts and Social Sciences. Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Institute of Slovenian Ethnology.

4. Учешће на међународној конференцији у организацији ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје „Традиција и совремност во Македонија и Србија“ , Скопје, Република Македонија, 25 ноември 2016 .

5. Учешће на међународном научном скупу Ретроспективе и перспективе етнологије и антропологије – Сирогојно, 8–10. септембар 2017. Међународна научна конференција поводом 70 година Етнографског института САНУ.

Прикази

1. Башић, Ивана. „Софија Милорадовић, Музички жаргон младих и молодежный музыкальный сленг. Етнографски институт САНУ”. Зборник Матице српске за славистику бр. 82 (2012), стр. 186–187.

2. Башић, Ивана. 2017. „Дијана Црњак, Биљана Савић, Скице из етнолингвистике, Матица српска – Друштво чланова Матице српске у Републици Српској, Бања Лука: Графид, 2016.“. Јужнословенски филолог 73/3–4, 423– 425.