Данило Трбојевић

Данило Трбојевић

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Истраживач сарадник

Поља истраживања: антропологијa народне културе, савремени облици религиозности, алтернативни религијски системи, поткултуре, политика идентитета, танатологија, култура страха, политичка антропологија, култура сећања и визуална антропологија.

Данило Трбојевић рођен је 1985. године у Београду. Све нивое академских студија завршио је на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду (основне 2008, мастер 2011 и докторске студије 2021. године). Докторирао је са тезом Друштвена и политичка инструментализација представа о вампиру на Балкану: прилагодљивост бесмртног мотива.

Главна интересовања и теме истраживања дотичу се антропологије народне културе, савремених облика религиозности и алтернативних религијских система, поткултуре, политика идентитета, танатологије, културе страха и политичке антропологије, културе сећања и визуалне антропологије.

Као истраживач, Трбојевић је спроводио више теренских истртаживања. Учесник је бројних научних скупова, како у Србији, тако и у Хрватској, Босни и Херцеговини, Румунији и Португалу.

Монографске студије:

Трбојевић, Данило. 2013. Антропологија американизације Холокауста. Београд: Задужбина Андрејевић.

Трбојевић, Данило. 2014. Сећање на зло – политика комеморације жртава нацистичких и усташких логора. Београд: Српски генеалошки центар/Музеј жртава геноцида.

Научни радови:

Trbojević, Danilo. 2018. Između muzike i nasilja: „šutka” kao ritualizovani performans identiteta i ideologija. Etnoantropološki problemi 13(4): 1031-1066.

Trbojević, Danilo. 2016. "Balkanisation" of national memories and identities trauma. Holocaust. Studii şi cercetări9(8): 289-305.

Трбојевић, Данило. 2015. Анализа позитивног и негативног односа према економском потенцијалу географске, историјске и идентитетске повезаности са мотивом вампира у Србији. Антропологија15(1): 93-128.

Трбојевић, Данило. 2019. (Пр)оживљавање и приповедање трауме: Културна улога и друштвени идентитет „(деце) логораша“. Годишњак за истраживање геноцида11(2): 531-556.

Трбојевић, Данило. 2011. Крајпуташи у урбаним срединама. Гласник етнографског музеја 75(1): 131-154.

Трбојевић, Данило. 2012. Последице нестручног приступа проблему „нових религијских покрета“ – секте и насиље у Србији“Гласник етнографског музеја 76(1): 61-86.

Trbojević, Danilo. 2017.Politika sećanja i identiteta: Simbolička upotreba „lika i dela“ Gavrila Pirincipa u političkim narativima na prostoru bivše Jugoslavije. Hereticus1(2): 247-260.

Трбојевић, Данило. 2011. „Рат сећања: жртва и починилац, политика и идентитет, сећање на жртве Јасеновца и Блајбурга у Хрватској“. Зборник радова – ЈАСЕНОВАЦ. Бања Лука: 195-211

Трбојевић, Данило. 2013. „Материјализација сећања на зло: упоредна анализа архитектонских решења и концепција поставци у Америчком музеју холокауста у Вашингтону, меморијалном центру Бухенвалд и меморијалном центру Аушвиц“.Простори сећања/spаces of memory, Том I, Одељење за историју уметности филозофског факултета у Београду. Београд: 412-429

Трбојевић, Данило. 2014. „Политика селективног сећања у доба транзиције“. Зборник радова – ЈАСЕНОВАЦ. Бања Лука: 107-127

Трбојевић, Данило. 2015. "Мапирање друштвене амнезије у Београду: идеологија, политика и економија заборава у пет тачака". Музеј жртава геноцида у Београду: 127-164.

Објављени сажетак научног излагања на конференцији:

Трбојевић, Данило. 2011. "Меморијализација сећања на зло: Упоредна анализа архитектонских решења и концепција поставки у Америчком музеју Холокауста у Вашингтону, Меморијалном центру Бухенвалд, и Меморијалном центру Аушвиц"Међународни научни интердициплинарни скуп "Простори памћења", Београд.

Трбојевић, Данило. 2014. "Upotreba motiva vampirizma kao socijalne i političke kritike u jugoslovenskom i srpskom filmu", Међународни научни скуп "Usmena predaja: folkloristički aspekti i interdisciplinarna vizura", Загреб.

Трбојевић, Данило. 2015. "Tаles from the Belgrаde pit: Performаnce, identity, communicаtion аnd violence аt underground concerts", Међународни научни интердициплинарни скуп "Crossing borders of underground music scenes", Порто.

Трбојевић, Данило. 2016. "Migranti u Srbiji danas: Konstruisanje i preplitanje starih i novih stereotipa o "drugosti", Међународни научни скуп "Migracije stanovništva - fenomen izbjeglištva", Исламски центар, Загреб.

Трбојевић Данило, 2017, “Одјеци сећања: Идентитет и улога „логораша“ у социјалном и политичком памћењу холокауста“. Четврта научна конфдренција са међународним учешћем – Страдање Срба, Јевреја, Рома и осталих на територији бивше Југославије. Беорад.