Милина Ивановић Баришић

Милина Ивановић Баришић

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Виши научни сарадник

Милина Ивановић-Баришић рођена је 1958. године у Београду, где је, после завршеног школовања, студирала Етнологију на Филозофском факултету у Београду. Дипломирала је 1982. године, а магистрирала 2003. године.

 • 2010: Доктор етнологије-антропологије. Филозофски факултет Београд.
 • 2003: Магистар етнологије-антрпологије. Филозофски факултет. Београд.
 • 1986: Музејско стручно звање кустос. Народни музеј. Београд.
 • 1982: Дипломирани етнолог. Филозофски факултет. Београд.

Професионално искуство

 • 2018- : Виши научни сарадник. Етнографски институт САНУ.
 • 2011-2018: Научни сарадник. Етнографски институт САНУ.
 • 2003-2011: Истраживач сарадник. Етнографски институт САНУ.
 • 2002-2003: Истраживач. Етнографски институт САНУ.
 • 1994-2002: Библиотекар. Етнографски институт САНУ.
 • 1994: Стручни сарадник. Предузеће „Балтик“ (приватно предузеће за производњу и промет производа старих заната).
 • 1986-1989: Кустос (руководилац збирки: текстилно покућство, народна и градска ношња, послови кустоса педагога). Народни музеј у Врању.
 • 1982-1983: Стручни сарадник, Завод за заштиту споменика културе у Смедереву.

Области истраживања:

промене у народној култури у светлу процеса модернизације и глобализације (календарски празници и обичаји, одевање, култура становања, исхрана и др.); српска заједница у окружењу.

Монографије

 • 2017. Одевање у околини Београда – друга половина 19. и прва половина 20. века. Посебна издања, књ.88. Београд: Етнографски институт САНУ: 1–205.
 • 2011. Култура исхране у Војводини кроз обредну праксу – лингвистички и етнолошки аспект. Нови Сад: Беосинг: 1–51. (Коаутори: Софија Милорадовић, Љиљана Недељков, Биљана Сикимић, Драгана Радовановић, Драгана Радојичић).
 • 2007. Календарски празници и обичаји у подавалским селима. Посебна издања, књ. 59. Београд: Етнографски институт САНУ: 1–411.
 • 1988. Narodne nošnje Kosova – Rugovo. (uporedni prevod: Vërejtje Hyrëse; Traditional costume of Rugovo, Costume folklorique du Rugovo, Die Volkstracht in Rugovo). Biblioteka „Narodne nošnje Jugoslavije“. Zagreb: Kulturno prosvjetni Sabor Hrvatske: 1–127.

Уредништво

 • 2022. Темат: „Одевни наративи“. Гласник Етнографског института САНУ, 70/1: 13-194.
 • 2020. Из лексике становања у ваљевској Подгорини: етнолингвистички огледи. Прир. Драгана Радовановић, Милина Ивановић Баришић. Нови Сад: Матица српска, 7-175.
 • 2015-2019. Интернет портал: Појмовник српске културе.2015-. Интернет портал: Појмовник српске културе. Доступно: http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/pojmovnik.php
 • 2012. Теренска истраживања: поетика сусрета. Зборник радова Етнографског института САНУ, 27: 1-235.

Чланци

 • 2021. „Кућа: симбол породичног живота“. Етно-кулутролошки зборник XXIV: 195-206. Сврљиг: Центар за туризам, културу и спорт.
 • 2021. „Транспорт робе у сеоским заједницама до средине 20. века”. Зборник радова: Транспорт и превоз робе као културно добро. Београд: Друштво конзерватора Србије, 7-20.
 • 2021. „Кућа као сакрални простор“. Куле и градови: зборник радова посвећен Мирјани Детелић. Београд: Институт за књижевност и Удружење фолклориста Србије: 215-237.
 • 2021. „Истраживања града у српској етнологији и антропологији“. Савремена српска фолклористика, 9: 213-228. Београд – Лозница – Тршић.
 • 2021. „Социјалистички наратив и традиционална култура“. Зборник радова: Пропаганда и јавни наративи у социјалистичкој Југославији. Ур. Бојана Богдановић и Кристијан Обшуст. Нови Сад: Архив Војводине – Београд: Етнографски институт САНУ, 219-248.
 • 2021. „Народна уметност: вид исказивања лепог у традиционалној култури“. Тардиционална естетска култура – лепо и ружно, 11. Ниш: Огранак САНУ у Нишу – Универзитет уметности у Нишу, 109-119.
 • 2020. „Култура живљења у ваљевској Подгорини“. У: Из лексике становања у ваљевској Подгорини: етнолингвистички огледи. Прир. Драгана Радовановић, Милина Ивановић Баришић. Нови Сад: Матица српска, 19-43.
 • 2020. „Традиционална култура Срба у Румунији данас“. Етно-кулутролошки зборник XXIII: 77-95. Сврљиг: Центар за туризам, културу и спорт. (Коаутор: Ђорђина Трубарац Матић)
 • 2020. „Тихомир Ђорђевић о народној ношњи“. Етно-кулутролошки зборник XXIII: 199-217. Сврљиг: Центар за туризам, културу и спорт.
 • 2020. „Божић код Срба у Соколовцу у Румунији“. Исходишта, 6: 93-108.
 • 2019. „Традиционална култура и медији“. Тардиционална естетска култура – медији. Пр. Драган Жунић. Ниш: Огранак САНУ у Нишу – Универзитет уметности у Нишу, 53-65.
 • 2019. „Божић код Срба у Румунији – Краљевац и Чанад“. Исходишта, 5: 129-144.
 • 2019. „Етнолошки и етнолингвистички аспект обуће у српској традиционалној култури“. Међународни тематски зборник: Наука без граница, II: 327-345. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини. (коаутор: Драгана Радовановић)
 • 2019. „Значај теренског рада“. Зборник радова у част универзитетском професору др Миљи Радану: Живот посвећен трагању за етничким идентитетом: 357-371. Темишвар: Западни универзитет.
 • 2019. „Становање у ваљевској Подгорини: етнолошки и етнолингвистички аспект“. Зборник радова Филозофског факултета, XLIX. Београд: 3-14. (коаутор: Драгана Радовановић)
 • 2019. “Транспорт добара у сеоском друштву”. Етно-културолошки зборник, књ. XXII: 173-187. Сврљиг: Центар за туризам, културу и спорт.
 • 2018. „Saint George’s Day in Serbian Cultural Context“. The Feast of Saint George: Different Cultural Contexts and Traditions. Гордана Благојевић (ур.). Београд: Етнолошко-антрополошко друштво Србије и Етнографски институт САНУ: 39-57.
 • 2018. „Облакувањето во околината на Белград – континуитет и промени“. Македонски фолклор, год. XL / бр. 73: 161-174.
 • 2018. „Божић код Срба у Банатској Клисури“. Исходишта, 4: 89-98.
 • 2018. „Београдска околина: етнолошко-антрополошка истраживања“. Гласник Етнографског института САНУ, 66/1: 193-205.
 • 2017. „Породична слава код Срба у Румунији: Дињаш и Ченеј“. Исходишта, 3: 141-148.
 • 2017. „Београдска околина: континуитет и промене“. Село Балкана: континуитети и промене кроз историју. Београд: Историјски институт – Сирогојно: Музеј на отвореном „Старо село“: 321-337.
 • 2017. „Између традиције и савремености: село у Србији у периоду после Другог светског рата“. Зборник радова: Традиција и современост во Македонија и Србија. Скопље: Институт за фолклор „Марко Цепенков“: 37-48.
 • 2016. „Culture and Identity: Slava, a Family Saint Day Among the Serbs“. Kultura / Culture: Meѓunarodno spisanie za kulturoloшki istražuvanja / International Journal Cultural Researches (VI/14): 99-106. Доступно на: www.culturcenter.net
 • 2016. „Етнографски музеј: мртав простор или место оживљене прошлости“. Ка новој сталној поставци Етнографског музеја. Београд: Етнографски музеј: 243-249.
 • 2016. „Пазник и простор“. Зборник радова: Традиционална естетска култура – простор. Драган Жунић (ур.). Ниш: Огранак САНУ и Унивезитет у Нишу: 117-133.
 • 2016. „Крв у календарским празницима и обичајима“. У: Крв: књижевност, култура. Мирјана Детелић и Лидија Делић (ур.). Посебна издања, књ. 134: 243-254. Београд: Балканолошки институт САНУ.
 • 2016. „Folloving Jovan Cvijić paths: The traditiinal rural architecture after word war II“. 150th Anniversary of Jovan Cvijić’s Birth. Proceeding of the International Conference held at the Serbian Academy of Sciences and Arts. October 12-14. 2015. Editors: Vidojko Jović, Ana M. Petrović. Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts. 2016: 681-693.
 • 2015. „Занатске и еснафске славе“. Зборник радова: Традиционална естетска култура – занат. Драган Жунић (ур.). Ниш: Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу – Факултет уметности универзитета у Нишу: 175-187.
 • 2015. „Телефонске поруке: савремен начин исказивања љубави и еротике“. Зборник радова: Традиционална естетска култура – ерос. Драган Жунић (ур.). Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет Уметности: 195-205.
 • 2015. „Календарски празници код Срба у Румунији“. Исходишта, 1: 129-138.
 • 2015. „Миграције село-град у другој половини 20. века“. Гласник Етнографског института САНУ, 63/3: 595-608.
 • 2014. „Породична Слава у Срба с посебним освртом на Александровачки крај“. Зборник радова: Нематеријално културно наслеђе и локална средина: резултати савремених мултидисциплинарних истраживања александровачке Жупе и околних области. Александровац: 43-72.
 • 2014. „State Holidays and Culture of Remembers in Serbia“. Cultural Memory: Conference Proceedings. V. 1 / T. 1. First International CCCS Conference (5-7. september 2013). Skopje: 27-34; Доступно на: www.culturcenter.net
 • 2014. „Хлеб у традиционалној култури Срба у Војводини“. Зборник радова: Обредна пракса – „речима о храни“. Нови Сад: Матица српска: 49-64.
 • 2014. „Биљни свет у годишњим обичајима у сврљишком крају“. Етно-културолошки зборник: Духовна и материјална култура становништва источне Србије и суседних области, књ. XVIII: 25-35. Сврљиг: Етно-културолошка радионица.
 • 2014. „Празнична честитка: од религијског контекста до секуларног обичаја“. Зборник Етнографског института САНУ, 30: Религија, религиозност и савремена култура: 175-185.
 • 2014. „Празнична сећања у Србији од средине 20. века до данас“. Гласник Етнографског института САНУ, 62/1: 275-286.
 • 2013. „Нови медији и фолклор у Србији“. Зборник радова: Савремена српска фолклористика, I: 283-291. Зоја Карановић, Јасмина Јокић (ур.). Нови Сад: Филозофски факултет.
 • 2013. „Недеља – празник или радни дан“. Гласник Етнографског института САНУ, 61/1: 161-171.
 • 2012. „Теренска истраживања – поетика сусрета“. Зборник Етнографског института САНУ, 27: Теренска истраживања – поетика сусрета: 7-14.
 • 2012. „Ethological heritage in the function of cultural tourism in Serbia“. Етнолог, 14: 83-89.
 • 2012. „Комуникација СМС порукама: етнолошки аспект“. Зборник радова: Језик, књижевност, комуникација. Ниш: Филозофски факултет: 247-257.
 • 2011. „Културно наслеђе Срба у дијаспори: игра“. Зборник радова: Очување и заштита културно-историјског наслеђа Србије у иностранству. Београд: Институт за међународну политику и привреду: 225-234.
 • 2011. „Игра: вид празничног израза“. Зборник радова: Традиционална естетска култура игра. Драган Жунић (ур.). Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу: 95-102.
 • 2011. „Сведочанство времена – афоризам“. Гласник Етнографског института САНУ, LIX: 171-179.
 • 2010. „Између традиције и модернизације“. Традиција – фолклор – идентитет. Гордана Благојевић, Ивица Тодоровић (ур.). Сремски Карловци: Академија Српске Православне Цркве за уметност и консервацију: 169-186.
 • 2010. „Хлеб у календарским празницима и обичајима“. Зборник радова: Традиционална естетска култура: хлеб. Драган Жунић (ур.). Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу: 189-202.
 • 2010. „Народна архитектура у новој туристичкој понуди“. Зборник радова: Територијални аспекти развоја Србије и суседних земаља. Београд: Универзитет у Београду – Географски факултет: 441-446.
 • 2010. „Srbi u Beloj Krajini: uvid u sadašnje stanje“. Traditiones: zbornik Inštituta za slovensko narodopisje in Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU, 39/1: 99–110.
 • 2009. „Тело и одело“. Зборник радова: Традиционална естетска култура: тело и одевање. Драган жунић (ур.). Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу: 141-150.
 • 2009. „Наслеђе Авале“. Зборник Етнографског института САНУ, 26: Спомен места – историја – сећања: 175-184.
 • 2009. „Христијанизација народних обичаја: пример воловске богомоље“. Гласник Етнографског института САНУ, LVII/1: 175-188.
 • 2008. „Време празника“. Зборник Етнографског института САНУ, 24: Слике културе некад и сад: 257-268.
 • 2008. „Holiday Teht Message Well-wishing“. Гласник Етнографског института САНУ, LVI/2: 75-98.
 • 2007. „Утицај миграција на промене у култури“. Зборник радова: Србија и Република српска у регионалним и глобалним процесима. Београд: Географски факултет – Бања Лука: Природно-математички факултет: 373-380.
 • 2007. „Измењена сеоска свакодневица“. Зборник радова: Традиционална естетска култура: свакодневље и празник. Драган Жунић (ур.). Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу: 83-92.
 • 2007. „Промене у годишњим обичајима у подавалским селима“. Зборник Етнографског института САНУ, 3: Култура у трансформацији: 215-235.
 • 2006. „Кућа и друштвене промене у другој половини 20. века“. Зборник радова: Традиционална естетска култура: естетска димензија куће. Драган Жунић (ур.). Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу: 67-75.
 • 2006. „Традиционална религиозност и ревитализација православља деведесетих година 20. века“. Зборник радова Етнографског института САНУ, 22: Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду у Србији и Бугарској – Балканска трансформација и европска интеграција: 123-134.
 • 2006. „Одевање и мода“. Гласник Етнографског института САНУ, LIV: 245-257.
 • 2006. „Общение живых с мертвыми в посмертном ритуале“. Коммуникативное поведение славянских народов. Коммуникативное поведение (22). Воронеж: Воронежский государственный университет: Межрегиональниый Центр коммуникативных исследований: Кафедра славистики Белградского университета: 128-135.
 • 2005. „Дневне миграције и њихов утицај на сеоску свакодневицу на примеру околине Београда“. Зборник радова: Србија и савремени процеси у Европи и свету. Београд – Тара: Географски факултет и др: 439-444.
 • 2005. „Срби у Хрватској – етнолошки приступ истраживању“. Положај и идентитет српске мањине у југоисточној и централној Европи. Зборник радова САНУ. Научни скупови, CIX: Одељење друштвених наука, 25: Међуодељенски одбор за проучавање националних мањина и људских права. Београд: Српска академија наука и уметности: 365-377.
 • 2005. „Задушнице: вид комуникације живих са мртвима“. Гласник Етнографског института САНУ, LIII: 293-305.
 • 2004. „Традиционално наслеђе и савременост“. Зборник радова: Традиција и савременост, књ. 5/II: 743-754. Бања Лука: Филозофски факултет.
 • 2004. „Временско одређење празника и годишњих обичаја у подавалским селима“. Гласник Етнографског института САНУ, LII: 257-266.
 • 2004. „Срби у Хрватској: етнолошка разматрања“. Теме: часопис за друштвену историју, 2: 779-788.
 • 2003. „Етнологија и сродне науке“. Зборник радова: Јединство наука данас: интердисциплинарни приступ сазнању, књ. 4/II: 237-245. Бања Лука: Филозофски факултет.
 • 2003. „Видовдан у народним обичајима и веровањима Срба“. Етнографија Срба у Мађарској, 4: 24-33. (Коаутор Душан Дрљача)
 • 2003. „Годишњи обичаји у подавалским селима“. Традиционално и савремено у култури Срба. Посебна издања, књ. 49: 47-59. Београд: Етнографски институт САНУ.
 • 2003. „Народна ношња у Ивањичком крају“. Гласник Етнографског института САНУ, L-LI: 155-169.
 • 2001. „Лепота ткања у југоисточној Србији“. Нишки зборник, 10: 113-124.
 • 1998. „Породична слава и заветина у сврљишком крају“. Етно-културолошки зборник, IV: 153-157.
 • 1998. „Процесс взаиммодействия двух культур в зетнологическом и социологическом аспекте. Народная одежда Румынов, Чехов, Словаков и Венгров в Южном Банате“. Художенственое моделирование и народные традиции: матерриалы второй международной научной конференции. Санкт-Петербург: 67-74. (Коаутор: Драгана Јовановић-Вечански)
 • 1997. „Природа у годишњем циклусу обичаја у источној Србији“. Етно-културолошки зборник , III: 73-77.
 • 1997. „Видовдан: мит, легенда, обичаји, веровања“. Зборник радова међународног фестивала фолклора „Вршачки венац“ (2). Вршац: 29-35.
 • 1997. „Традиционална исхрана у Србији“. Етнолог: 7-8. Скопје: Македонско етнолошко друштво: 103-107.
 • 1996. „Покладе у околини Београда“. Етно-културолошки зборник, II: 102-106. Сврљиг: Етно-културолошка радионица.
 • 1996. „Одело и реквизити у обредним поворкама зимско-пролећног циклуса“. Зборник радова међународног фестивала фолклора „Вршачки венац“ (1): 40-46.
 • 1995. „Један запис о крстоношама“. Расковник: (јесен – зима). Београд: 48-49.
 • 1995. „Арапи – обредна поворка у Великом Селу 1995. године“. Гласник Етнографског института САНУ (XLIV): 320-325.
 • 1991. „Монашка трпеза“. Православље, бр.609-610 (1-15. август): 7.
 • 1990. „Традиција и савременост у книнском крају“. Етноантрополошки проблеми, 8: 29-36.
 • 1989. „Осврт на садашњу Косовску ношњу“. Етнолошке свеске, X: 153-159.
 • 1989. „Ношња и накит у епским песмама косовског циклуса“. Расковник, бр. 55-56: 201-210.
 • 1988. „Култура становања у насељу Асамбеир у Врању“. Етнолошке свеске, IX: 139-144.
 • 1987. „Сеоска кућа у Крајишту“. Етнолошке свеске, VI­II: 153-158.
 • 1987. „Нарицање у Вуковим делима“. Етнолошке свеске, VI­II: 15-20.
 • 1987. „Лик човека у народној уметности врањског краја“. Врањски гласник, XX: 237-247.
 • 1987. „Либаде – из збирке градске ношње Народног музеја у Врању“. Врањски гласник, XX: 219-232.
 • 1986. „Ваљавице у врањском крају“. Гласник Етнографског института САНУ, XXXV: 91-110.

Мањи прилози

 • 2022. „Одевни наративи – увод у темат“. Гласник етнографског института САНУ LXX/1: 13-18.
 • 2021. „Поговор“. Из прошлости Кетфеља – празници, обичаји, свакодневица. Темишвар: Савез Срба у Румунији.
 • 2019. „In memoriam: Десанка Николић (1929-2016). Етно-културолошки зборник 20: 221-222. Сврљиг: Центар за туризам, културу и спорт.
 • 2012. „Теренска истраживања – поетика сусрета“. Зборник Етнографског института САНУ: Теренска истраживања – поетика сусрета 27: 7-14.

Енциклопедије, лексикони, речници, интернет портали

 • 2017. Етнологија и антропологија: 70 изабраних појмова. Едиција: Мали лексикони српске културе. Београд: Етнографски институт САНУ и Службени гласник.
 • Градитељство (коаутор: Срђан Радовић);
 • Материјална култура (коаутор: Љиљана Гавриловић);
 • Празник (коаутори: Александар Крел, Младена Прелић);
 • Годишњи обичаји (коаутори: Мирјана Павловић, Младена Прелић);
 • Одевање (коаутор: Драгана Радојичић).
 • 2011–2018. Појмовник српске културе. Београд: Етнографски институт САНУ и Институт за српски језик САНУ: доступно и на: www.etno-institut.rs
 • 2016: Занат; Честитка.
 • 2015: Недеља; Крв.
 • 2013: Басма; Беле покладе; Бела недеља; Задушнице; Јабука; Јаје; Кошуља; Обичаји; Одевање.
 • 2008. Енциклопедија српског народа. Београд: Завод за уџбенике.
 • Антонијевић Драгослав; Воденица; Ендогамија; Катун; Народна јела и пића; Рабош; Свећа; Утрина; Филиповић Миленко; Шајкача; Шљивовица; Шубара.

Каталози

 • 1988. Чаролија нити. Каталог изложбе. Загреб: Музејски простор (каталошки бројеви 632–640).

Библиографије

 • 2003. Библиографија издања Етнографског института. Гласник Етнографског института САНУ, L-LI: 171-237. (коаутори: Биљана Миленковић Вуковић, Александар Јанковић)
 • 1998. „Библиографија радова Видосаве Стојанчевић“. Гласник Етнографског института САНУ, LXVII: 43-54; Исто: Споменица поводом смрти Видосаве Стојанчевић. Приредио Владимир Стојанчевић. Београд 2001: 106-118; Исто: Феномен етноса у делима српских писаца кроз научни опус етнолога др Видосаве Стојанчевић. Пожаревац: Историјски архив. 2008: 269-284; Исто: Видосава Стојанчевић. Друштвени живот у Призрену. Приредио Владимир Стојанчевић. Пирот: Pi-press. 2009: 85-95.
 • 1997. „Библиографија издања Етнографског института САНУ 1947–1997“. Споменица Етнографског института 1947-1997: 67–132. (коаутор Александар Јанковић)

Теренска истраживања и пројекти

 • 2016-2019: Истраживање историје и културе Срба у Румунији. Научни центар при Савезу Срба у Румунији (Темишвар).
 • 2015: Култура становања у Ваљевској Подгорини. Географски институт САНУ.
 • 2014/2019: Култура исхране у Војводини. Лингвистички и етнолошки аспект. Матица српска: Нови Сад.
 • 2012/2014: Јужнословенска народна традиција: архаика и савременост. Етнографски институт САНУ, Београд: Руска академија наука, Москва.
 • 2012-2013: Срби и Словенци: мигранти, мањина, колективни идентитети и памћење. Етнографски институт САНУ: Inštitut za Slovensko narodopisje SAZU.
 • 2011-2019 Стратегије идентитета: савремена култура и религиозност.
 • 2011-2019: Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије. Израда мултимедијалног интернет портала: Појмовник српске културе.
 • 2009-2013: Култура исхране у Војводини кроз обредну праксу. Лингвистички и етнолошки аспект. Матица српска: Нови Сад.
 • 2009: Речник усмене књижевности Словена. Етнографски институт САНУ, Београд: Etnologý ústav AV Češke, Prag.
 • 2008-2009: Културни и научни контакти: Срби и Словенци од 19. до 21. века. Етнографски институт САНУ: Inštitut za Slovensko narodopisje SAZU.
 • 2006-2010: Србија између традиционализма и модернизације – етнолошко и антрополошко проучавање културних процеса.
 • 2006-2007: Срби у Словенији – Словенци у Србији. Етнографски институт САНУ: Inštitut za Slovensko narodopisje SAZU.
 • 2002-2005: Традиционална култура Срба. Етнографски институт САНУ.
 • 2002-2003: 250. година села Стапар. Месна заједница села Стапар (Сомбор) (истраживачки пројекат Етнографског института САНУ и Етнографског музеја у Београду).
 • 1997-1998: Подавалска села. (Самостално истраживање).
 • 1996: Истраживања народне књижевности, етнологије и језика у Сечој Реци. Филолошки факултет у Београду: Вукова задужбина.
 • 1995: Усмена хроника Ивањичког краја. Филолошки факултет у Београду и Вукова задужбина.
 • 1992-1993: Рурална и урбана култура централног Балкана од Средњег века до XXI века. Балканолошки институт САНУ (сарадник у истраживању).
 • 1988: Проучавање Срба на Косову. Одбор за проучавање Срба на Косову САНУ.
 • 1988: Израда приручника за кореографе. Културно-просвјетни Сабор Хрватске.
 • 1987-1988: Етнолошки Атлас Југославије. Етнографски музеј у Београду.
 • 1986: Врањски крај (Пољаница, Врањска Пчиња). Народни музеј у Врању.
 • 1982-1983: Подунавски регион (Жабари, Пожаревац, Петровац, Смедеревска Паланка и Жагубица) – израда документације, фото-документације и техничке документације за потребе Завода за заштиту споменика културе у Смедереву.