Мирослава Лукић-Крстановић

Мирослава Лукић-Крстановић

Академска титула: доктор наука

Научно звање: Научни саветник

Мирослава Лукић Крстановић рођена је у Београду. Основне и постдипломске студије етнологије и антропологије завршила је на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду. Од 1982. године запослена је у Етнографском институту С...

Мирослава Лукић Крстановић рођена је у Београду. Основне и постдипломске студије етнологије и антропологије завршила је на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду. Од 1982. године запослена је у Етнографском институту Српске академије наука и уметности у Београду.

У оквиру пројеката Етнографског института више од деценије бави се истраживањима етницитета и прекоокеанске емиграције. Године 1984. добила је стипендију Министарства науке за истраживања исељеништва у Канади. Резултати истраживања објављени су у виду монографије Срби У Канади – живот и симболи идентитета у издању Етнографског института САНУ.

Деведесетих година у тиму са Мирјаном Павловић истражује проблеме етничког идентитета мањинских заједница у суседним земљама на примеру српске етничке заједнице у Мађарској (Battonya).

Последњих десет година своја истраживања фокусира у оквиру области културних студија и антропологије комуникације. Истраживања се заснивају на праћењу односа културе и политике. У оквиру пројекта Института ради на истраживањима феномена јавних ритуала и светковина са посебним освртом на музичке спектакле, што је и тема докторске дисертације.

Резултате истраживања је презентовала на домаћим и међународним конференцијама (Холандија, Аустрија, Немачка, Мађарска, Словачка, Хрватска, Бугарска и др.) у оквиру етнолошких и антрополошких асоцијација као што су DEMOS, SIEF, EASA, InASЕA, Етнолошко друштво Србије и др. Објавила је преко четрдесет радова у домаћим и страним публикацијама. Мирослава Лукић Крстановић била је члан међународне редакције DEMOS – Internationale Ethnographische und Folkloristische Internationen Redaktion од 1995. године. Обављала је и редакцијске послове Етнографског института САНУ. Вишегодишња је сарадница и предавачица у Истраживачком центру Петница.

Мирослава Лукић Крстановић је добитница две награде: "Боривоје Дробњаковић" из области етнологије.

Mонографије:

1. Срби у Канади – живот и симболи идентитета, Посебна издања Етнографскoг института САНУ 36, Београд 1992, 1-240.

Чланци:

2. Организовање друштвеног живота српских исељеника у Канади, Гласник Етнографског института САНУ XXXIV, Београд 1985, 25-37.

3. Новија проучавања етничког идентитета: Америчке и канадске теоријске орјентације, Гласник Етнографског института САНУ XXXV, Београд 1986, 61-72.

4. Срби у Канади – Етнички симболи и ритуална пракса, Етнолошке свеске 9, Београд 1988, 88-95.

5. The ethnicity of Serbs in Canada: Ritual symbols, "Завичај", Матицa исељеника СР Србије, 340/41, 16-17; 342/43, 17-19, Београд 1989.

6. Srbi u Kanadi: Problem etničkog identiteta, Zbornik radova sa međunarodnog skupa "Seobe Srba nekad i sad", Beograd 1990, 187-195.

7. Solidarnost kao etički i ideološki fenomen: Srbi u Kanadi i SAD, NEMZETISÉG – IDENTITÁS, A. IV. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia Elóadásai, Békéscsaba-Debrecen 1991, 299-305.

8. Srbi u Kanadi: etnički identitet i politika, Zbornik radova sa Međunarodnog znanstvenog skupa "Jezici i kulture u doticajima između lokalnog i sveopšteg", Pula 1990.

9. Исељеничка прича: мит и реалност (са Мирјаном Павловић), Гласник Етнографског института САНУ XXXVIII, Београд 1989, 69-83.

10. Значај извора у проучавању етничког идентитета – Срби у Батањи, Гласник Етнографског института САНУ XL, Београд 1991, 145-161.

11. Путујуће приче из далека, Гласник Етнографског института САНУ XLII, Београд 1993, 129-144.

12. Схватање рада у сеoској свакодневици, Гласник Етнографског института САНУ XLIII, Београд 1994, 157-163.

13. Značaj izvora u proučavanju manjinskih grupa: Srbi u Batanji, Kontinuitet tradicionalne kulture, Mađarsko-jugoslovenska Konferencija Folklora, Budimpešta 1991, Folklór és Tradíció VII., MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest 1994, 274-279.

14. Intra and Intergroup Relations according to the Battonya Serbs Reports (1990-1991), Kultúrák Találkozása-kultúrák Konfliktusai, Az V. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia Elóadasai, Békéscsaba 1995, 281-286.

15. Масовна политичка окупљања – приче из живота, Гласник Етнографског института САНУ XLIV, Београд 1995, 221-235.

16. Mass political Gatherings – Traditional and contemporary Forms and Meanings, Ethnologia Balkanica, Bulgarian Academy of Sciences Ethnohraphic Institute with museum, "Prof. Marin Drinov" Academic Publishing House Sofia 1995, 179-190.

17. Emigrant Tales, "Soočenje Mita in Realnosti ob prihodu izseljencev v novo okolje", Zbornik referatov s simpozia, Inštitut za izseljenstvo Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana 1996, 41-53.

18. Причања из живота и легенде Срба у Батањи, "Етнички и етнокултурни контакти у Панонско-Карпатском простору", Посебна издања, Етнографског института САНУ 42, Београд 1997, 91-101.

19. Феномен масовних окупљања у теоријском дискурсу, Гласник Етнографског института САНУ XLVI, Београд 1997, 111-123.

20. Etnologische und folkloristische Forschungen in Serbien 1990-1995, DEMOS – Internationale Ethnograpische und Folkloristische Informationen, 33/1, Dresden 1997, 83-86.

21. Ethnological and Folkloristic Researchs in Serbia 1995-1997, DEMOS – Internationale Ethnograpische un Folkloristische Informationen, Dresden 1998, 299-301.

22. Tales about the life of Serbs in Battonya, "One thousand years of coexistence in the Carpathian basin", Lectures of VIth Itnernational Conference on Ethnographic Nationality Research, Békéscsaba-Debrecen 1998, 181- 185.

23. Ка етнографији села – записи из подјеличког краја (са З. Дивац, М. Радовановић, Д. Николић), Гласник Етнографског института САНУ XLVIII, Београд 1999, 125-143.

24. Public Gatherings as Part of Everyday Life: Experiencing Events in Hyper-Reality, iNtergraph: Journal of dialogic anthropology, Volume 1, issue 2, May 2000, www.intergraphjournal.com

25. Продукција свадбене светковине у Београду – од ритуала до спектакла, "Жизненият цикьл", Реферати бугарско-срспког научног скупа, Етнографски иниститут с Музеи, Софиа 2000, 211-223.

26. Научна тумачења сабора, Зборник Етнографског музеја у Београду 1901-2001, Етнографски музеј, Београд 2001, 131-140.

27. Vox adolescentiae: Мој јавни живот и спектакли, "Обичаји животног циклуса у градској средини", Посебна издања Етнографског института САНУ 48, Београд 2002, 145-161.

28. Ethnological Production in Serbia: Programmes and Perspectives, "Europäische Ethnologien im neuen Millenium",(ed.) Brigitte Emmrich, Johannes Moser, Thelem 2002, 51-66.

29. Mass Gatherings Seen as Political and Cultural Events: Social dramas and Sepectacles, Гласник Етнографског института САНУ L-LI, Београд 2003, 23-33.

30. Срби у Батањи: методолошки оквир истраживања етницитета, Друштвене науке о Србима у Мађарској, Српска академија наука и уметности, "Самоуправа Срба у Мађарској", научни скупови књига CI, Одељење друштвених наука књига 22, Будимпешта 2003, 123-130.

31. Спектакл и друштво – проучавање музичких манифестација у Србији, "Традиционално и савремено у култури Срба", Посебна издања Етнографског института САНУ 49, Београд 2003, 221-235.

32. Божићни обичаји Срба у Батањи (са Мирјаном Павловић), "Етнографија Срба у Мађарској", 4, Будимпешта 2003, 85-97.

33. Ethnology zoom of mass events. Belgrade street drama of the nineties, "Times, places, Passages", (ed. A. Paládi-Kovács), 7th SIEF Conference, Akadémiai Kiadó, Budapest 2004, 54-61.

34. Фолклорно стваралаштво у бирократском кoду – управљање музичким догађајем, Гласник Етнографског института САНУ LII, Београд 2004, 53-65.

35. Balkan-Blechblasmusik: Folklore, ideologie und Kommerz, Ost-West Informationen, Vierteljahresschrift, Jg. 16, Nr.2/2004, Graz 2004, 7-12.

36. Читање популарне културе: музичке сцене у идеолошком промету, "Етнологија и антропологија: Стање и перспективе", Зборник Етнографског института САНУ 21, Београд 2005, 187-199.

37. Срби у Батањи: етничка амблемизација светковине, "Положај и идентитет срспке мањине у Југоисточној и централној Европи", Српска академија наука и уметности, научни скупови CIX, Одељење друштвених наука 25, Београд 2005, 341-352.

38. Етнографско тумачење публике EXIT NOISE SUMMER FEST, Гласник Етнографског института САНУ LIII, Београд 2005, 241-261.

39. Политика трубаштва – фолклор у простору националне моћи, "Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду – балканска трансформација и европска интеграција", Зборник Етнографског института САНУ 22, Београд 2006, 187-205.

40. Приватни живот на јавној сцени светковина, Историја приватног живота у 19. веку, CLIO, Београд 2006, 779-807.

41. Кутак за животне приче, писма, дневници и мемоари, "Ми смо здраво што и вама желимо, приватна преписка као вид породичне комуникације", каталог изложбе, Крушевац 2006, 45-55.

42. Антрополошки концепт спектакла у мрежи ритуала, светковина и догађаја, Гласник Етнографског института Српске академије наука и уметности LV (1), Београд 2007, 141-155.

43. Методе и извори истраживања етничности: Срби у Батањи, "Култура у трансформацији", Зборник Етнографског института САНУ 23, Београд 2007, 93-102;

44. Спектакли XX века: политичке арене и културне сцене у Србији, "Култура у трансформацији", Зборник Етнографског института САНУ 23, Београд 2007, 169-188

Учешће на конгресима, саветовањима и научним скуповима (необјављено/објављено у изводу)

45. City spectacles in Belgrade: Popular Music and Ideologies, "Urban Life and culture in Southeastern Europe", Internacional Association for Sutheast European Anthropology 3th Conference, Belgrade 2005.

46. Популарна култура и културно наслеђе – јавни ритуали и светковине, Национални скуп са међународним учешћем: Актуелни пројекти Етнографског института САНУ (2006-2010), Етнографски институт САНУ, Београд 12. октобар 2006.

47. Етнички и културни идентитет етничке мањине: Срби у Батањи, Национални скуп са међународним учешћем: Актуелни пројекти Етнографског института САНУ (2006-2010), Етнографски институт САНУ, Београд 12. октобар 2006.

48. Музички спектакл у излогу политике – Производња визуелне перцепције, Mеђународни научни скуп: "Слике културе некад и сад", Етнографски институт САНУ и Народни музеј Крушевац, Крушевац 16-19. октобар 2007.

Библиографије и хронике

49. Библиграфија (са анотацијама): Етнологија, антропологија и фолклористика 1995-1997, Гласник Етнографског института САНУ XLVI, Београд 1997, 250-276.

50. Извештај са ДЕМОС конференције, Братислава 1997, Гласник Етнографског института САНУ XLVI, Београд 1997, 247.

Прикази и осврти

51. Исељеништво народа и народности Југославије и његове узајамне везе са домовином, Зборник радова Етнографског института САНУ 12, Београд 1982, ??.

52. Драгослав Антонијевић, Обичаји и обреди балканских сточара, Гласник Етнографског института САНУ XXXII, Београд 1983, 133-135.

53. Stanley B. Barrett, The rebirth of Ahthropological Theory, Гласник Етнографског института САНУ XXXIII, Београд 1984, 149-155.

54. Fred W Rigss, Ethnicity, Intercocta Glossary, (са Мирјаном Павловић), Гласник Етнографског института САНУ XXXVIII, Београд 1990, 225-228.

55. Француска мисао у Београду, Гласник Етнографског института САНУ XL, Београд 1991, 175-178.

56. Between the archives and the field: A dialogue on historical anthropology of the Balkans (eds) Miroslav Jovanovic, Karl Kaser, Slobodan Naumovic, Beoograd, Udruzenje za društvenu istoriju Teorija 1, Graz Yur Kunde Südosteeuropepas/Band II/27, Гласник Етнографског института XLVIII, Београд 1999, 158-159.